Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWieczfnia Kościelna
 • WojewództwoMazowieckie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
 • Termin składania wniosków2022-08-22
 • ZamawiającyGmina Wieczfnia Kościelna
 • Data publikacji ogłoszenia2022-08-05
 • Numer ogłoszenia2022/BZP 00294286
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Wieczfnia Kościelna

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 130378516

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wieczfnia Kościelna 48

1.5.2.) Miejscowość: Wieczfnia Kościelna

1.5.3.) Kod pocztowy: 06-513

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL922 - Ciechanowski

1.5.7.) Numer telefonu: 23 654 00 04

1.5.8.) Numer faksu: 23 654 00 50

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@wieczfniakoscielna.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://ugwieczfnia.bipgmina.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0fcba945-14a8-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00294286

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00040443/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 -2020 Osi piorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU 5.1. Rozój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" oraz " Cyfrowa Gmina "

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://wieczfniakoscielna.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W niniejszym postępowaniu komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się drogą elektroniczną. Wszelkie oświadczenia, dokumenty, wnioski, zawiadomienia oraz informacje składa się przy użyciu platformy zakupowej, znajdującej się pod adresem: https://wieczfniakoscielna.ezamawiajacy.pl, w zakładce „Korespondencja”.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 10. Wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na platformie zakupowej:
1) Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2) Komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2GB RAM; procesor Intel IV 2GHZ; jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux lub ich nowsze wersje.
3) Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0,
4) Włączona obsługa JavaScript,
5) Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf,
6) Dopuszczalne formaty przesyłanych danych: pliki o wielkości do 100MB
11. Informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych: plik załączony przez Wykonawcę na platformie zakupowej i zapisany, widoczny jest jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po upływie terminu składania ofert, po odszyfrowaniu przez Zamawiającego; oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu – zegarem Głównego Instytutu Miar.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Wieczfnia Kościelna (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: Wieczfnia Kościelna 48, 06-513 Wieczfnia Kościelna.
Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Wieczfnia Kościelna 48, 06-513 Wieczfnia Kościelna lub drogą e-mailową pod adresem: sekretariat@wieczfniakoscielna.pl
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Andrzeja Rybus-Tołłoczko, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl,
3) Dane osobowe są przetwarzane na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
4) Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego – art. 6 ust. 1 lit. c, e RODO,
5) Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
6) Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
7) Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa, w tym w szczególności do: Urzędu Zamówień Publicznych, organów kontrolnych, a także na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w tym do dostawców usług teleinformatycznych.
8) Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, zgodnie z przepisami prawa.
9) Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
10) Skargę nas działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11) Podanie danych osobowych jest wymogiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Ich niepodanie spowoduje brak możliwości udziału w postępowaniu.
12) Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Jak wyżej

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GKiI.271.14.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

ZADANIE NR 1 – wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR - Zakup laptopów

4.2.6.) Główny kod CPV: 30213100-6 - Komputery przenośne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: OCENA OFERT
1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej (oddzielnie dla każdego z Zadań Nr 1-2) Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
cena oferty - 60% = 60 pkt.
okres gwarancji - 40% = 40 pkt.

3. Opis kryteriów:
1) Cena oferty :
Maksymalną ilość punktów w kryterium „Cena oferty” otrzyma oferta z najniższą ceną. Ilość punktów przyznana ofercie w kryterium „Cena oferty” zostanie określona zgodnie ze wzorem:
cena brutto najniższa z badanych ofert

C = C min/C o x 60 pkt

gdzie: C min – najniższa cena brutto z ocenianych ofert (zł)
C o – cena brutto badanej oferty (zł)

UWAGA.
W przypadku, gdy Wykonawca oświadczy, iż wybór jego oferty będzie prowadził do powstania obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.


2) okres gwarancji:
Maksymalną ilość punktów w tym kryterium otrzyma oferta z maksymalnym okresem proponowanej gwarancji, liczonym w miesiącach, określonym na formularzu oferty. Ilość punktów przyznana ofercie w tym kryterium zostanie określona zgodnie z poniższą tabelą:

Proponowany okres gwarancji: Ilość przyznanych punktów:
12 miesięcy 1
24 miesiące 20
36 miesięcy 40


Wykonawca, którego oferta zostanie poprawiona na podstawie art. 223 ust 2 pkt 3 ustawy Pzp, w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia wyraża zgodę na poprawienie w ofercie omyłki lub kwestionuje jej poprawę. Brak odpowiedzi będzie traktowany jako wyrażenie zgody na poprawienie omyłki.
W przypadku wniesienia sprzeciwu oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 11 ustawy Pzp.

4. Po sprawdzeniu formalnej poprawności ofert i dokonaniu oceny spełniania warunków, spośród ofert które nie zostały odrzucone, Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej. Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta, która uzyska największą ilość punktów przyznanych w powyższych kryteriach zgodnie z poniższych wzorów (oddzielnie dla każdego z Zadań Nr 1-2).

P = C +G

gdzie: C - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Cena”
G- liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Okres gwarancji jakości”

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

ZADANIE NR 2 – Zakup sprzętu dla grantu Cyfrowa Gmina

Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwera – szt. 1, urządzenia wielofunkcyjnego A3 kolor – szt. 1, urządzenia wielofunkcyjnego A3 mono– szt. 1, UPS’ów OnLine – szt. 25, laptopa – szt. 1 o parametrach opisanych w załączniku nr 7 w części dotyczącej zadania nr 2

4.2.6.) Główny kod CPV: 48820000-2 - Serwery

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

32420000-3 - Urządzenia sieciowe

31682530-4 - Awaryjne urządzenia energetyczne

42962000-7 - Urządzenia drukujące i graficzne

30213100-6 - Komputery przenośne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: OCENA OFERT
1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej (oddzielnie dla każdego z Zadań Nr 1-2) Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
cena oferty - 60% = 60 pkt.
okres gwarancji - 40% = 40 pkt.

3. Opis kryteriów:
1) Cena oferty :
Maksymalną ilość punktów w kryterium „Cena oferty” otrzyma oferta z najniższą ceną. Ilość punktów przyznana ofercie w kryterium „Cena oferty” zostanie określona zgodnie ze wzorem:
cena brutto najniższa z badanych ofert

C = C min/C o x 60 pkt

gdzie: C min – najniższa cena brutto z ocenianych ofert (zł)
C o – cena brutto badanej oferty (zł)

UWAGA.
W przypadku, gdy Wykonawca oświadczy, iż wybór jego oferty będzie prowadził do powstania obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.


2) okres gwarancji:
Maksymalną ilość punktów w tym kryterium otrzyma oferta z maksymalnym okresem proponowanej gwarancji, liczonym w miesiącach, określonym na formularzu oferty. Ilość punktów przyznana ofercie w tym kryterium zostanie określona zgodnie z poniższą tabelą:

Proponowany okres gwarancji: Ilość przyznanych punktów:
12 miesięcy 1
24 miesiące 20
36 miesięcy 40


Wykonawca, którego oferta zostanie poprawiona na podstawie art. 223 ust 2 pkt 3 ustawy Pzp, w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia wyraża zgodę na poprawienie w ofercie omyłki lub kwestionuje jej poprawę. Brak odpowiedzi będzie traktowany jako wyrażenie zgody na poprawienie omyłki.
W przypadku wniesienia sprzeciwu oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 11 ustawy Pzp.

4. Po sprawdzeniu formalnej poprawności ofert i dokonaniu oceny spełniania warunków, spośród ofert które nie zostały odrzucone, Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej. Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta, która uzyska największą ilość punktów przyznanych w powyższych kryteriach zgodnie z poniższych wzorów (oddzielnie dla każdego z Zadań Nr 1-2).

P = C +G

gdzie: C - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Cena”
G- liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Okres gwarancji jakości”

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 i 109 ust. 1 pkt 4, 5 i 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
2. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu:
ZADANIE NR 1 – wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR - Zakup laptopów;
ZADANIE NR 2 – Zakup sprzętu dla grantu Cyfrowa Gmina
a) posiada zdolność zawodową.
Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia powyższy warunek, jeżeli wykaże wykonanie, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych wykonywanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwa zadania polegające na dostawie sprzętu komputerowego (laptop lub komputer stacjonarny) w ilości co najmniej 20 sztuk (każde z zadań).
Zamawiający nie dopuszcza sumowania zakresu zadań w celu spełnienia powyższego warunku.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Dokumenty składane przez Wykonawcę którego oferta została najwyżej oceniona wyłącznie na pisemne wezwanie Zamawiającego, po wcześniejszym dokonaniu przez niego oceny ofert i wyłonieniu oferty z najwyższa ilością punktów (w ramach każdego z Zadań) otrzymanych na podstawie kryteriów oceny ofert:
1) DLA
ZADANIA NR 1 – wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR - Zakup laptopów;
ZADANIA NR 2 – Zakup sprzętu dla grantu Cyfrowa Gmina
2) Wykaz wykonanych dostaw, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane – zgodnie z Załącznikiem Nr 5.
3) Dowody (referencje bądź inne dokumenty) wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane lub są wykonywane, określające, że wyszczególnione w Załączniku Nr 5 dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje lub inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4) Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu w zakresie braku podstaw wykluczenia – zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: INFORMACJA O PODMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH
1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Oświadczenie składane jest również przez każdy z podmiotów występujących wspólnie w tym postępowaniu oraz podmiot udostepniający zasoby – jeżeli dotyczy) – Załącznik Nr 2,
2. Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - Załącznik Nr 3, z którego wynika które roboty budowlane, dostawy lub usługi składające się na przedmiot zamówienia wykonują poszczególni Wykonawcy.
3. Wykaz wykonanych dostaw, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane – zgodnie z Załącznikiem Nr 5.
4. Dowody (referencje bądź inne dokumenty) wystawione przez podmiot na rzecz którego dostawy były wykonywane lub są wykonywane, określające, że wyszczególnione w Załączniku Nr 5 dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje lub inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
5. Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu w zakresie braku podstaw wykluczenia – zgodnie z Załącznikiem Nr 4.
6. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp dane umożliwiające dostęp do tych środków.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Przedmiotowe środki dowodowe (wyłącznie dla ZADANIA NR 1 – Zakup laptopów) w postaci:
a) certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzętu,
b) certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu,
c) deklaracje zgodności CE,
d) potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki,
e) potwierdzenie kompatybilności komputera z oferowanym systemem operacyjnym (wydruk ze strony),
f) energyStar (certyfikat lub wydruk ze strony),
g) certyfikat TCO.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży wraz z ofertą (wyłącznie dla ZADANIA NR 1) przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający nie przewiduje wezwania Wykonawcy do ich złożenia lub uzupełnienia i oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Dokumenty składane przez Wykonawcę wraz z ofertą:
1) Wypełniony formularz oferty - Załącznik Nr 1
2) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Oświadczenie składane jest również przez każdy z podmiotów występujących wspólnie w tym postępowaniu oraz podmiot udostępniający zasoby – jeżeli dotyczy) – Załącznik Nr 2 – Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
3) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji swoich zasobów na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów- (jeżeli dotyczy),
4) Pełnomocnictwo wystawione dla osoby podpisującej ofertę – tylko w przypadku jeżeli uprawnienie do podpisania oferty i reprezentowania podmiotu nie wynika z dokumentów dołączonych do oferty,
5) Dokument ustanawiający pełnomocnika i upoważniający go do podpisywania oferty oraz reprezentowania podmiotów występujących wspólnie w niniejszym postępowaniu – tylko w przypadku złożenia oferty wspólnej,
6) Oświadczenie o wykonawcach występujących wspólnie - Załącznik Nr 3 (jeżeli dotyczy)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

OFERTY SKŁADANE PRZEZ WYKONAWCÓW WYSTĘPUJĄCYCH WSPÓLNIE
1. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, oświadczenie potwierdzające brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w przedmiotowym postepowaniu, w zakresie w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu - Załącznik Nr 2 do SWZ – składa każdy z Wykonawców.
2. Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Pełnomocnik ustanowiony do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia składa oświadczenie wykonawców występujących wspólnie – Załącznik Nr 3.
4. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców występujących wspólnie.
5. Wykonawcy występujący wspólnie, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
6. Jeżeli oferta wykonawców występujących wspólnie została wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
7. W przypadku złożenia oferty wspólnej: warunek opisany w Rozdziale V w pkt I winien spełnić każdy z podmiotów osobno. Dokument na potwierdzenie spełniania warunku każdy z podmiotów obowiązany jest złożyć osobno. Każdy warunek opisany w Rozdziale V w pkt II zostaje spełniony łącznie przez podmioty składające ofertę wspólnie. Dokument / dokumenty na potwierdzenie spełniania każdego z warunku udziału w postępowaniu każdy z podmiotów obowiązany jest złożyć osobno, w swoim zadeklarowanym zakresie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

PRZYPADKI W KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE MOŻLIWOŚĆ ANEKSOWANIA UMOWY W STOSUNKU DO TREŚCI OFERTY NA PODSTAWIE KTÓREJ DOKONANO WYBORU WYKONAWCY
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy zawartej w wyniku przedmiotowego postępowania w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:
1) Zmiany prawa podatkowego w zakresie podatku VAT na dostawy objęte umową w zakresie dotyczącym niezrealizowanej części przedmiotu umowy, wynagrodzenie zostanie zmodyfikowane proporcjonalnie o zmianę stawki,
2) Zmiany przedmiotu dostawy na wypadek powszechnej niedostępności towaru na rynku lub zaprzestania jego produkcji w okresie od daty otwarcia ofert do dnia realizacji umowy.
3) Zmiany danych lub przekształcenia stron umowy,
4) Zmiana terminu wykonania zamówienia może nastąpić w przypadku zajścia siły wyższej, w szczególności wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia i zapobieżenia, powstałych z przyczyn niezależnych od Stron umowy, które uniemożliwiają terminową realizację zamówienia – wydłużenie terminu realizacji zamówienia o ilość dni, w których nie było możliwe dostarczenie Sprzętu. Za siłę wyższą, warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, zagrożenie epidemiologiczne. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy z ww. powodów nie może powodować dodatkowych roszczeń wobec Zamawiającego ze strony Wykonawcy;
2. Wyżej wymienione zmiany mogą skutkować zmianą wysokości wynagrodzenia Wykonawcy lub terminu realizacji przedmiotowego zamówienia.
3. Wszystkie wprowadzone zmiany do umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-22 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://wieczfniakoscielna.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-22 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wykonanie sieci komputerowej w budynku 3-kondygnacyjnym - Płock
 • Lokalizacja zleceniamazowieckie
 • Data dodania28-09-2022
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wykonanie sieci komputerowej w budynku 3-kondygnacyjnym plus dwa pomieszczenia poza budynkiem. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
Następne ogłoszenie o zamówieniu: REMONT DROGI LEŚNEJ ŻUKÓW
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z miasta Wieczfnia Kościelna: Modernizacja boiska sportowego wielofunkcyjnego w Windykach
Następne ogłoszenie o zamówieniu z miasta Wieczfnia Kościelna: Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego w miejscowości Kobiałki
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Informatyka i telekomunikacja: „Zakup i dostawa komputerów wraz z oprogramowaniem w ramach realizacji projektu Cyfrowa Gmina”
Następne ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Informatyka i telekomunikacja: Dostawa komputerów oraz oprogramowania w ramach programu: „Cyfrowa Gmina”
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI