Zaprojektowanie i wybudowanie punktów kamerowych włączanych do systemu KISMiA w ramach...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Zaprojektowanie i wybudowanie punktów kamerowych włączanych do systemu KISMiA w ramach wniosków radnych i budżetów obywatelskich zamówienie w 3 częściach
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKatowice
 • WojewództwoŚląskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
 • Termin składania wniosków2022-08-23
 • ZamawiającyMIASTO KATOWICE
 • Data publikacji ogłoszenia2022-08-05
 • Numer ogłoszenia2022/BZP 00294370
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Zaprojektowanie i wybudowanie punktów kamerowych włączanych do systemu KISMiA w ramach wniosków radnych i budżetów obywatelskich zamówienie w 3 częściach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIASTO KATOWICE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000515780

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Młyńska 4

1.5.2.) Miejscowość: Katowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 40-098

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bzp@katowice.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.katowice.eu

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zaprojektowanie i wybudowanie punktów kamerowych włączanych do systemu KISMiA w ramach wniosków radnych i budżetów obywatelskich zamówienie w 3 częściach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-15d44f9f-13e4-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00294370

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00013311/18/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Zaprojektowanie i wybudowanie punktów kamerowych włączanych do systemu KISMiA w ramach wniosków radnych i budżetów obywatelskich - zamówienie w 3 częściach

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://www.katowice.eu

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Marketplanet znajdującej się pod adresem: https://umkatowice.ezamawiajacy.pl zwanej dalej Platformą. Szczegółowe informacje dotyczące przyjętego w postępowaniu sposobu komunikacji, znajdują się w rozdziale III podrozdziale 1 SWZ.
Uwaga! Przed przystąpieniem do składania oferty, wykonawca jest zobowiązany zapoznać się z Instrukcją korzystania z Platformy zakupowej. Instrukcja została zamieszona także bezpośrednio na ww. Platformie.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) W niniejszym postępowaniu komunikacja zamawiającego z wykonawcami odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2) Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Marketplanet znajdującej się pod adresem: https://umkatowice.ezamawiajacy.pl
3) Informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej:
a) Zamawiający zgodnie z art. 64 ustawy określa dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego, jako:
i. dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES,
ii. dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", w takim przypadku wymagany będzie oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć oddzielny plik z podpisem.
b) Zamawiający, określa niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:
i. Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
ii. Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
iii. Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
iv. Włączona obsługa JavaScript;
v. Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
c) Dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w formatach: pdf., excel., doc., zip.
d) Zamawiający zgodnie z § 3 ust. 3 ww. Rozporządzenia określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj:
i. Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert.
ii. Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu - zegarem Głównego Instytutu Miar.
4) Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy przekazywać za pośrednictwem Platformy. Korespondencję uważa się za przekazaną w terminie, jeżeli dotrze do zamawiającego przed upływem wymaganego terminu. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania wiadomości elektronicznej.
5) Osoba wskazana do porozumiewania się z wykonawcami : Marianna Winkler.
Więcej informacji w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1) Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi.
2) Wszelkie pozostałe informacje związane z ochroną danych osobowych znajdują się na załączniku nr 6 do SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BZP.271.1.57.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Zaprojektowanie, wybudowanie oraz dostawa urządzeń i materiałów oraz montaż i uruchomienie monitoringów video dla 5 kamer w dzielnicach: Podlesie, Kostuchna, Zarzecze, Piotrowice” w lokalizacjach jn:
Podlesie ul. Uniczowska
Podlesie ul. Uniczowska, Armii Krajowej,
Zarzecze, ul. Szarotek Plac Zabaw, -
Piotrowice ul. Jankego - Szewska
Podlesie-Kostuchna ul. Armii Krajowej- Szarych Szeregów.
2. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji projektowej dla wykonania monitoringów wizyjnych składających się łącznie - 5 kamer usytuowanych zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do Programu Funkcjonalno-Użytkowego.

3. Wykonawca zobowiązany jest do:
a) uzyskania odpowiednich pozwoleń, zgód i wszystkich uzgodnień oraz innych dokumentów potrzebnych do kompletnego wykonania inwestycji,
b) wykonania sieci światłowodowej transmisji danych,
c) wykonania robót budowlanych i instalacyjnych wszystkich branż objętych ww. dokumentacją projektową,
d) dostawy i konfiguracji urządzeń do monitoringu,
e) wykonania nadzoru autorskiego wykonania przedmiotu zamówienia według projektu,
f) włączenie nowo powstałych trzech monitoringów do istniejącego systemu monitoringu KISMiA, ( tj. montaż i konfiguracja systemu),
g) szkoleniem pracowników w zakresie obsługi i sterowania monitoringiem wizyjnym, w zakresie dotyczącym tego postępowania, w terminie uzgodnionym przez Strony,
h) wykonania dokumentacji powykonawczej i przekazanie jej Zamawiającemu w 3 egz. wersji papierowej i w 1 egz. w wersji elektronicznej na nośniku elektronicznym,
i) serwisu naprawczego urządzeń oraz podzespołów zainstalowanych w ramach rozbudowy systemu - w ramach gwarancji.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań zamawiającego w zakresie realizacji i odbioru określają:
- Program Funkcjonalno Użytkowy (PFU) załącznik nr 10 do SWZ,
- projektowane postanowienia umowy – załącznik nr 11a do SWZ.
5. Gwarancja i rękojmia
Zamawiający wymaga, aby okres gwarancji jakości wynosił:
- 3 lata na wykonane roboty budowlane infrastruktury monitoringu przekazanej Zamawiającemu (licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego poszczególnych monitoringów),
- 3 lata na urządzenia do monitoringu, światłowody, sprzęt elektroniczny i oprogramowanie przekazane Zamawiającemu (licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego poszczególnych monitoringów),
- 5 lat na zastosowane kamery (licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego poszczególnych monitoringów).
Zamawiający wymaga, aby okres rękojmi za wady był równy okresowi gwarancji jakości.
Więcej informacji w SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 72720000-3 - Usługi w zakresie rozległej sieci komputerowej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

32562000-0 - Kable światłowodowe

32333200-8 - Kamery wideo

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45314000-1 - Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych

71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osoby wyznaczonej jako przedstawiciel Wykonawcy

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Zaprojektowanie, wybudowanie oraz dostawa urządzeń i materiałów oraz montaż i uruchomienie monitoringów video dla 7 kamer w dzielnicach: Bogucice, Szopienice, Dąbrówka Mała -w lokalizacjach jn:
Bogucice Ul. Nadgórników - Dobrowolskiego
Szopienice ul. Korczaka - Siewna
Osiedle Kukuczki Skwer Koszycki
Osiedle Kukuczki ul. Podhalańska - Sandomierska
Dąbrówka Mała ul. Grzegorzka – Le Ronda
Dąbrówka Mała ul. Milowicka – Pod Młynem
Dąbrówka Mała ul. Strzelców Bytomskich - Hallera.
2. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji projektowej dla wykonania monitoringów wizyjnych składających się - łącznie 7 kamer usytuowanych zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do Programu Funkcjonalno-Użytkowego.
3. Wykonawca zobowiązany jest do:
a) uzyskania odpowiednich pozwoleń, zgód i wszystkich uzgodnień oraz innych dokumentów potrzebnych do kompletnego wykonania inwestycji,
b) wykonania sieci światłowodowej transmisji danych,
c) wykonania robót budowlanych i instalacyjnych wszystkich branż objętych ww. dokumentacją projektową,
d) dostawy i konfiguracji urządzeń do monitoringu,
e) wykonania nadzoru autorskiego wykonania przedmiotu zamówienia według projektu,
f) włączenie nowo powstałych trzech monitoringów do istniejącego systemu monitoringu KISMiA, ( tj. montaż i konfiguracja systemu),
g) szkoleniem pracowników w zakresie obsługi i sterowania monitoringiem wizyjnym, w zakresie dotyczącym tego postępowania, w terminie uzgodnionym przez Strony,
h) wykonania dokumentacji powykonawczej i przekazanie jej Zamawiającemu w 3 egz. wersji papierowej i w 1 egz. w wersji elektronicznej na nośniku elektronicznym,
i) serwisu naprawczego urządzeń oraz podzespołów zainstalowanych w ramach rozbudowy systemu - w ramach gwarancji.

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań zamawiającego w zakresie realizacji i odbioru określają:
- Program Funkcjonalno Użytkowy (PFU) załącznik nr 10 do SWZ,
- projektowane postanowienia umowy – załącznik nr 11b do SWZ.
Wszystkie wymagania określone w dokumentach wskazanych powyżej stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

5. Gwarancja i rękojmia
Zamawiający wymaga, aby okres gwarancji jakości wynosił:
- 3 lata na wykonane roboty budowlane infrastruktury monitoringu przekazanej Zamawiającemu (licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego poszczególnych monitoringów),
- 3 lata na urządzenia do monitoringu, światłowody, sprzęt elektroniczny i oprogramowanie przekazane Zamawiającemu (licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego poszczególnych monitoringów),
- 5 lat na zastosowane kamery (licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego poszczególnych monitoringów).
Zamawiający wymaga, aby okres rękojmi za wady był równy okresowi gwarancji jakości.
Więcej informacji w SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 72720000-3 - Usługi w zakresie rozległej sieci komputerowej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

32562000-0 - Kable światłowodowe

32333200-8 - Kamery wideo

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45314000-1 - Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osoby wyznaczonej jako przedstawiciel Wykonawcy

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Zaprojektowanie, wybudowanie oraz dostawa urządzeń i materiałów oraz montaż i uruchomienie monitoringów video dla 3 kamer w dzielnicy Katowice Dąb - w lokalizacjach jn:
Dąb ul. Dębowa Krzyżowa
Dąb ul. Dębowa Sportowa
Dąb ul. Dębowa- Kotlarza
2. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji projektowej dla wykonania monitoringów wizyjnych składających się – łącznie 3 kamer usytuowanych zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do Programu Funkcjonalno-Użytkowego.
3. Wykonawca zobowiązany jest do:
a) uzyskania odpowiednich pozwoleń, zgód i wszystkich uzgodnień oraz innych dokumentów potrzebnych do kompletnego wykonania inwestycji,
b) wykonania sieci światłowodowej transmisji danych,
c) wykonania robót budowlanych i instalacyjnych wszystkich branż objętych ww. dokumentacją projektową,
d) dostawy i konfiguracji urządzeń do monitoringu,
e) wykonania nadzoru autorskiego wykonania przedmiotu zamówienia według projektu,
f) włączenie nowo powstałych trzech monitoringów do istniejącego systemu monitoringu KISMiA, ( tj. montaż i konfiguracja systemu),
g) szkoleniem pracowników w zakresie obsługi i sterowania monitoringiem wizyjnym, w zakresie dotyczącym tego postępowania, w terminie uzgodnionym przez Strony,
h) wykonania dokumentacji powykonawczej i przekazanie jej Zamawiającemu w 3 egz. wersji papierowej i w 1 egz. w wersji elektronicznej na nośniku elektronicznym,
i) serwisu naprawczego urządzeń oraz podzespołów zainstalowanych w ramach rozbudowy systemu - w ramach gwarancji.

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań zamawiającego w zakresie realizacji i odbioru określają:
- Program Funkcjonalno Użytkowy (PFU) załącznik nr 10 do SWZ,
- projektowane postanowienia umowy – załącznik nr 11c do SWZ.
Wszystkie wymagania określone w dokumentach wskazanych powyżej stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

5. Gwarancja i rękojmia
Zamawiający wymaga, aby okres gwarancji jakości wynosił:
- 3 lata na wykonane roboty budowlane infrastruktury monitoringu przekazanej Zamawiającemu (licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego poszczególnych monitoringów),
- 3 lata na urządzenia do monitoringu, światłowody, sprzęt elektroniczny i oprogramowanie przekazane Zamawiającemu (licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego poszczególnych monitoringów),
- 5 lat na zastosowane kamery (licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego poszczególnych monitoringów).
Zamawiający wymaga, aby okres rękojmi za wady był równy okresowi gwarancji jakości.
Więcej informacji w SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 72720000-3 - Usługi w zakresie rozległej sieci komputerowej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

32562000-0 - Kable światłowodowe

32333200-8 - Kamery wideo

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45314000-1 - Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych

71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osoby wyznaczonej jako przedstawiciel Wykonawcy

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunek/warunki udziału w postępowaniu dotyczący/-e:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy będący osobami fizycznymi, osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej, a także wykonawcy ci występujący wspólnie (np. spółka cywilna, konsorcjum), o ile spełniają warunki określone w ustawie oraz w niniejszej specyfikacji.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,- taki warunek nie wynika z odrębnych przepisów.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w zakresie zdolności ekonomicznej lub finansowej niezbędnej do realizacji zamówienia jeżeli Wykonawca posiada zdolność kredytową lub środki finansowych w wysokości
- dla części I : min. 200.000 PLN
- dla części II : min. 300.000. PLN
- dla części III : min. 100.000 PLN

Uwaga 1: Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy./

Uwaga 2: Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski (tabela A), z dnia składania ofert. Jeżeli w tym dniu kursu nie ogłoszono, do ww. przeliczenia zastosowany będzie ostatni ogłoszony kurs przed tym dniem.

4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej jeżeli:

a) wykonał w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jeden projekt monitoringu wizyjnego obejmujące obejmujący:
- dla części I : min. 3 kamery,
- dla części II : min. 4 kamery,
- dla części III: min. 2 kamery.
W przypadku gdy wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część zamówienia powinien wykazać się doświadczeniem w wykonaniu projektu monitoringu o liczbie kamer jaka została podana dla części o największej ilości kamer na którą składa ofertę.

b) w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jeden monitoring wizyjny obejmujący:
 dla części I : min. 3 kamery,
 dla części II: min. 4 kamery,
 dla części III: min. 2 kamery.
W przypadku gdy wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część zamówienia powinien wykazać się doświadczeniem w wykonaniu monitoringu o liczbie kamer jaka została podana dla części o największej ilości kamer na którą składa ofertę.

Uwaga 3:
 Przez zamówienia potwierdzające spełnienie warunków zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający rozumie usługi zrealizowane (czyli zakończone i odebrane protokołem częściowym lub końcowym) polegające na wykonaniu usług, o których mowa wyżej.
 W przypadku, gdy usługa potwierdzająca spełnienie warunków udziału w postepowaniu będzie stanowiła część usługi o szerszym zakresie, Wykonawca zobowiązany jest w wykazie wykonanych usług wyodrębnić usługę potwierdzającą spełnienie warunków udziału w postepowaniu
 Jeśli wykonawca nabył doświadczenie przy realizacji zamówienia jako członek konsorcjum, winien wykazać, że bezpośrednio wykonywał tę część zamówienia, która będzie odpowiadała zakresowi określonemu przez zamawiającego. na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu.
 Jako zamówienia potwierdzające spełnienie warunków zdolności technicznej lub zawodowej opisane w pkt 14.2.II) zamawiający rozumie roboty budowlane realizowane (czyli zakończone i odebrane protokołem częściowym lub końcowym) polegające na wykonaniu robót budowlanych o których mowa wyżej

c) dysponował osobami posiadającymi niżej określone kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie oraz wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia publicznego,
Dysponował osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów:

i. co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. W przypadku, gdy wskazana osoba będzie posiadała uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów to winna wykazać, że posiada uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej – inżynieryjnej w zakresie instalacji. Osoba ta powinien wykazać, ze w ciągu ostatnich 3 lat wykonała co najmniej jeden projekt branży elektrycznej

ii. co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności telekomunikacyjnej. W przypadku, gdy wskazana osoba będzie posiadała uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów to winna wykazać, że posiada uprawnienia budowlane w telekomunikacji przewodowej. Osoba ta powinien wykazać, ze w ciągu ostatnich 3 lat wykonała co najmniej jeden projekt branży telekomunikacyjnej
iii. co najmniej 1 osobę posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń.
W przypadku, gdy osoba wskazana do kierowania robotami elektrycznymi będzie posiadała uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów to winna wykazać, że posiada uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjno- inżynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych.
Osoba ta powinna wykazać się co najmniej 3 letnim doświadczeniem podczas pełnienia funkcji kierownika robót lub kierownika budowy w zakresie robót elektrycznych i elektroenergetycznych.

iv. co najmniej 1 osobę posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej. W przypadku, gdy wskazana osoba będzie posiadała uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów to winna wykazać, że posiada uprawnienia budowlane w telekomunikacji przewodowej.
Osoba ta powinna wykazać się co najmniej 3 letnim doświadczeniem podczas pełnienia funkcji kierownika robót lub kierownika budowy w zakresie robót telekomunikacyjnych

Uwaga 3 - Wymóg posiadania 3 letniego doświadczenia dla osób, które będą wykonywać zamówienie weryfikowany będzie na etapie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosunku do wykonawcy, który złożył ofertę najkorzystniejszą. W ofercie wykonawca oświadcza, że osoby którymi dysonuje posiadają 3 letnie doświadczenie. Poprzez „3 letnie doświadczenie” Zamawiający rozumie okres faktycznie pełnionej funkcji odpowiednio kierownika budowy lub kierownika robót specjalności, w której posiada uprawnienia i na wykazie osób podany w miesiącach.

v. co najmniej 1 osobą , która będzie pełniła funkcje Przedstawiciela Wykonawcy (np. Dyrektor, Kierownik Projektu) –posiadającą kwalifikacje zawodowe w zakresie zarządzania projektami zgodnie z metodyką, np. „PRINCE 2” lub równoważnymi, która pełniąc tę funkcję posiada doświadczenie w reprezentowaniu Wykonawcy względem Zamawiającego przy realizacji co najmniej 1 projektu o wartości minimum:
 dla części I : min. 200 000 zł brutto
 dla części II: min. 300 000 zł brutto
 dla części III: min 100 000 zł brutto
W przypadku gdy wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część zamówienia powinien wykazać się doświadczeniem w zakresie zarządzania projektami j.w. która pełniąc tę funkcję posiada doświadczenie w reprezentowaniu Wykonawcy względem Zamawiającego przy realizacji co najmniej 1 projektu o minimalnej wartości jaka została podana dla części o najwyższej wartości na którą składa ofertę.
vi. co najmniej 1 osobą odpowiedzialną za wdrożenie sieci teleinformatycznej, posiadająca wykształcenie wyższe (co najmniej magisterskie) kierunkowe informatyczne), która uczestniczyła w co najmniej 1 projekcie o wartości minimum :
 dla części I : min. 200 000 zł brutto
 dla części II: min. 300 000 zł brutto
 dla części III: min 100 000 zł brutto
w charakterze inżyniera do spraw sieciowych infrastruktury teleinformatycznej
W przypadku gdy wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część zamówienia powinien wykazać, że uczestniczyła w co najmniej 1 projekcie o minimalnej wartości jaka została podana dla części o najwyższej wartości na którą składa ofertę.

Uwaga 4
Zamawiający dopuszcza łączenie kilku funkcji przez jedną osobę w przypadku posiadania przez nią kilku rodzajów wymaganych uprawnień budowlanych oraz kwalifikacji i doświadczenia.
Uwaga 5
Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski (tabela A), z dnia składania ofert. Jeżeli w tym dniu kursu nie ogłoszono, do ww. przeliczenia zastosowany będzie ostatni ogłoszony kurs przed tym dniem.

5) Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:
Podmiotowe środki dowodowe, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania tj.
a) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
oraz
b) oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu załączonym do oferty, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie przepisów określonych w rozdziale II podrozdziale 10 SWZ .
2) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1a, zastępuje się je w całości lub części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:
Podmiotowe środki dowodowe potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu wymagane od wykonawcy obejmują:
a) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy; załącznik nr 7 do SWZ;
b) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, porównywalnych z robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty - załącznik nr 8 do SWZ;
Uwaga. Jeżeli wykaz o którym mowa w ppkt a i b , oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
c) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; załącznik nr 9 do SWZ;
d) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem;
e) opisy dostarczanych produktów, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego,
Przez „opisy” Zamawiający rozumie karty katalogowe zaproponowanego sprzętu i kamer z ich parametrami w zakresie nazwy rozwiązania producenta i poziomów wsparcia/gwarancji potwierdzające jego zgodność ze PFU-załącznik do SWZ .
Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeśli potwierdzają, że oferowane świadczenia spełniają określone przez zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Zamawiający żąda, by wykonawca złożył wraz z ofertą następujące przedmiotowe środki dowodowe:
dla części I
a/Kalkulacja cenowa wg załącznika 1a do SWZ
b/ Potwierdzenie minimalnych wymagań dla kamer obrotowych- wg załącznika 1aa do SWZ
dla części II
a/ Kalkulacja cenowa wg załącznika 1b do SWZ
b/ Potwierdzenie minimalnych wymagań dla kamer obrotowych- wg załącznika 1bb do SWZ
dla części III
a/ Kalkulacja cenowa wg załącznika1c do SWZ
b/ Potwierdzenie minimalnych wymagań dla kamer obrotowych- wg załącznika1cc do SWZ
Więcej informacji w SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1) Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie:
- dla części I : 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych).
- dla części II: 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych.).
- dla części III: 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych .).
2) Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. do dnia 21.09.2022r.
3) Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy w banku
PKO BP S.A. II Regionalne Centrum Korporacyjne w Katowicach ul. Damrota 23,
numer rachunku 68 1020 2313 0000 3702 0514 9218
z dopiskiem "wadium dla zamówienia pn. „Zaprojektowanie i wybudowanie punktów kamerowych włączanych do systemu KISMiA w ramach wniosków radnych i budżetów obywatelskich.” 3 części zamówienia.
Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy zamawiającego).
4) Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu i powinno zawierać następujące elementy:
- nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib. Beneficjentem wskazanym w gwarancji lub poręczeniu musi być Miasto Katowice
- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,
- kwotę gwarancji/poręczenia,
- termin ważności gwarancji/poręczenia,
- zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
5) W przypadku, gdy wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.
6) Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1–5 ustawy Pzp.
7) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
W takim przypadku:
a) Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego ( art. 58 ust.2 ).
b) Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
2. Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
a. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, spośród których tylko jeden spełnia warunek dotyczący uprawnień, są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy (załącznik nr 5 ) .
b. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
c. Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców. ( art. 59).
wraz z oświadczeniami, o których mowa w pkt 2 niniejszego podrozdziału
Wymagana forma: Wykonawcy składają oświadczenia w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 455 Pzp (wskazanym we Wzorach Umowy -załączniki nr 11a, 11b i 11c do SWZ).
2. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-23 08:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://umkatowice.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-23 09:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-21

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Termin wykonania zamówienia:
a) część II zamówienia została wykonana w terminie do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy z tym, że monitoring w lokalizacjach: Bogucice ul. Nadgórników – Dobrowolskiego oraz Szopienice ul. Korczaka – Siewna winno być wykonane w terminie do 4 miesięcy od dnia podpisania umowy.
2. Niezależnie od podstaw wykluczenia, o których mowa powyżej, na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szcz. rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu:
a) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (dalej jako: „Ustawa”),
b) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy,
c) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy.
d) Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności wynikających z przepisów określonych w podrozdziale 3 ppkt3 od 1) do 3) . W przypadku wykonawcy wykluczonego na wyżej wskazanej podstawie, jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 ppkt a) PZP w zw. z art. 7 ust. 3 Ustawy.
NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę przeprowadzenie audytu cyberbezpieczeństwa - Chorzów
 • Lokalizacja zleceniaśląskie
 • Data dodania06-10-2022
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę przeprowadzenie audytu cyberbezpieczeństwa. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI