Dostawa używanego pojazdu specjalnego z zamontowanym podnośnikiem koszowym na podwoziu...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Dostawa używanego pojazdu specjalnego z zamontowanym podnośnikiem koszowym na podwoziu o DMC 3,5T finansowany w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoJarosław
 • WojewództwoPodkarpackie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)
 • Termin składania wniosków2021-02-12
 • ZamawiającyPrzedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o.
 • Data publikacji ogłoszenia2021-02-05
 • Numer ogłoszenia2021/BZP 00005596
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa używanego pojazdu specjalnego z zamontowanym podnośnikiem koszowym na podwoziu o DMC 3,5T finansowany w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o.

1.3.) Oddział zamawiającego: PGKiM w Jarosławiu Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 650228435

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Przemyska nr 15

1.5.2.) Miejscowość: Jarosław

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-500

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL822 - Przemyski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 166212560

1.5.8.) Numer faksu: +48 166215297

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@pgkimjaroslaw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://pgkimjaroslaw.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa używanego pojazdu specjalnego z zamontowanym podnośnikiem koszowym na podwoziu o DMC 3,5T finansowany w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d0c987ff-678d-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00005596

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-02-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bip.pgkimjaroslaw.pl/przetargi

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie p.z.p., odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344). 2. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p., podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt . Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują drogą elektroniczną: biuro@pgkimjaroslaw.pl .4. Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami, za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal i udostępnionego również na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/5. Wykonawca musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do formularza do komunikacji.6. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania plików przekazywanych przy użyciu ePUAP oraz miniPortalu:1) specyfikacja połączenia - Formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2,2) format danych oraz kodowanie miniPortal - Formularze dostępne są w formacie HTML z kodowaniem UTF-8,3) oznaczenia czasu odbioru danych – miniPortal - wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do setnej części sekundy,4) integracja z systemem ePUAP jest wykonana z wykorzystaniem standardowego mechanizmu ePUAP. W przypadku Wykonawcy wysyłającego wniosek do Zamawiającego, Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) Zamawiającego automatycznie generuje rodzaj Urzędowego Poświadczenia Odbioru czyli Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP), które jest powiązane z wysyłanym dokumentem. W UPP w sekcji „Dane poświadczenia” jest zawarta informacja o dacie przekazania.5) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.6) Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania na ePUAP.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PGKiM-DAP 26.1.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa używanego pojazdu specjalnego z zamontowanym podnośnikiem koszowym na podwoziu o DMC 3,5T finansowany w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia .1) DANE TECHNICZNE URZĄDZENIA:Podwozie o DMC 3,5T – rok prod. 2018 – 2019 Podnośnik koszowy przegubowo-teleskopowyWysokość robocza min. 28 mWysięg boczny min. 14,5 mUdźwig kosza 300 kg dla kosza aluminiowegoPodwójny pantograf umożliwiający podnoszenie i opuszczanie wysięgnika w pionie (np. przy słupie, ścianie itp.)-Dodatkowy silnik 230V-Sterowanie z panela na przewodzie-Sterowanie elektrohydrauliczne-Rotacja wieżyczki 700°-Rotacja kosza 90°+ 90°-Kosz dwuosobowy samopoziomujący-Wymiary kosza 1400x700x1100mm-Sterowanie z kosza oraz z poziomu platformy-Uruchamianie/zatrzymywanie silnika z kosza oraz z poziomu platformy-Kontrola wysuniętych podpór krzyżowych-Urządzenie wieloosiowe do wizualnej kontroli stabilizacji ramy-Ogranicznik momentu z podwójnym zabezpieczeniem i kontrolą prawidłowego funkcjonowania-Włączanie dźwiękowych sygnałów ostrzegawczych z kosza-Zawory blokujące z kołnierzem-Filtr oleju o wysokiej filtracji na linii zasilające i powrotnej-Podpory hydrauliczne typ HE+HE-Rama pośrednia X-Pompa ręczna awaryjna-Kontrolka centrowania wieżyczki do pozycji transportowej-Urządzenie zabezpieczające przed kolizją kosza z kabiną-Gniazdo elektryczne 230V w koszu-Elektryczny licznik godzin pracy-Lampa ostrzegawcza na kabinie kierowcy-Skrzynia na narzędzia2) Dostawa finansowana w formie leasingu operacyjnegoZamawiający dopuszcza możliwość przystąpienia do umowy leasingu, na mocy której dotychczasowy korzystający (leasingobiorca) dokona przelewu wszystkich praw i obowiązków z umowy leasingu, dotyczącej przedmiotu zamówienia (dalej: cesja).W szczególności, w ramach umowy Zamawiający przejmie dług dotychczasowego korzystającego oraz nabędzie przysługujące mu prawa związane z korzystaniem z przedmiotu umowy leasingu. Umowa, której będzie dotyczyć cesja, będzie umową leasingu operacyjnego, o którym mowa w art. 17a-17l ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U.2020.1406 z dnia 2020.08.18), a w wyniku cesji dojdzie jedynie do zmiany strony podmiotowej umowy - w miejsce dotychczasowego korzystającego, we wszystkie prawa i obowiązki związane z umową leasingu wejdzie Zamawiający. Na zawarcie takiej umowy zgodę wyrazi dotychczasowy leasingobiorca i firma leasingowa (leasingodawca). Pozostałe postanowienia umowy leasingu nie ulegną zmianie.

4.2.6.) Główny kod CPV: 66114000-2 - Usługi leasingu finansowego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

42415100-9 - Pojazdy z podnośnikami

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wybierze spośród nieodrzuconych ofert jako ofertę najkorzystniejszą z najwyższą liczbą punktów

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Opis oferowanego sprzętu - parametry techniczne wyposażenie

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy - jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba , której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów dostępnych zamawiającemu.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które /dostawy/usługi wykonają poszczególni wykonawcy.4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. zmianę terminu wykonania przedmiotu Umowy, w przypadku niemożności zachowania pierwotnie ustalonych w Umowie terminów z przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania Umowy, niezawinionych przez żadną ze Stron, 2. zmianę sposobu wykonania Umowy poprzez dostarczenie przez Wykonawcę zamiast Pojazdu wskazanego w Ofercie innego Pojazdu, spełniającego wszystkie wymagania Zamawiającego określone w SIWZ, o parametrach i właściwościach użytkowych nie gorszych niż pojazd zaoferowany w Ofercie; warunkiem wprowadzenia takiej zmiany jest wycofanie lub wstrzymanie produkcji Pojazdu pierwotnie zaoferowanego w Ofercie, zmiana taka nie może spowodować zwiększenia Wynagrodzenia, 3. zmiany ustawowej wysokości stawki podatku od towaru i usług (VAT). Zmiany umowy wymagają pisemnego aneksu do umowy, pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-02-12 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/ Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-02-12 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

2021-02-05 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy - Dostawy
NAJNOWSZE ZLECENIE
Potrzebuję pożyczki 12000 zł na 48 miesięcy - Chłopice
 • Lokalizacja zleceniapodkarpackie
 • Data dodania14-06-2021
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Potrzebuję pożyczki 12000 zł na 48 miesięcy bez sprawdzania baz. Czekam na kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI