Dostawa w formie leasingu operacyjnego trzyosiowego samochodu ciężarowego z dźwignikiem...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Dostawa w formie leasingu operacyjnego trzyosiowego samochodu ciężarowego z dźwignikiem hakowym nie starszego niż 2017 rok prod. do transportu kontenerów dla PGK Sp. z o.o. w Szczecinku
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoSzczecinek
 • WojewództwoZachodniopomorskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)
 • Termin składania wniosków2021-02-19
 • ZamawiającyPRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
 • Data publikacji ogłoszenia2021-02-05
 • Numer ogłoszenia2021/BZP 00005624
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa w formie leasingu operacyjnego trzyosiowego samochodu ciężarowego z dźwignikiem hakowym nie starszego niż 2017 rok prod. do transportu kontenerów dla PGK Sp. z o.o. w Szczecinku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 330061670

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Władysława Cieślaka, 6 C

1.5.2.) Miejscowość: Szczecinek

1.5.3.) Kod pocztowy: 78-400

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL427 - Szczecinecko-pyrzycki

1.5.7.) Numer telefonu: 9437498-70

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@pgk.szczecinek.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pgk.szczecinek.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa w formie leasingu operacyjnego trzyosiowego samochodu ciężarowego z dźwignikiem hakowym nie starszego niż 2017 rok prod. do transportu kontenerów dla PGK Sp. z o.o. w Szczecinku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6ab9904e-6781-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00005624

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-02-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.pgk.szczecinek.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.pgk.szczecinek.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej. 11.2 Zamawiający nie przewiduje komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.11.3 Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: Pani Lucyna Maduzia, tel. 94 3749891, email: gospodarka¬_odpadami@pgk.szczecinek.pl11.4 Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na platformie ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.11.5 Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020 r., poz. 2415), składa się w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, lub w formie dokumentowej, w zakresie i w sposób określony w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r., poz. 2452).11.6 Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). 11.7 Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, odt. 11.8 Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. 11.9 Dane postępowania można wyszukać na liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej: RODO) informuję, iż:1. Administratorem danych osobowych jest:Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Cieślaka 6c, 78-400 SzczecinekTel.: 94/37-498-70, W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.Inspektorem ochrony danych osobowych w P.G.K. Sp. z o.o. jest Małgorzata Radej: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Cieślaka 6c, 78-400 Szczecinek Tel.: 94/37-498-70Osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.Pkt. 22 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PGK/ZP-01/II/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa w formie leasingu operacyjnego trzyosiowego samochodu ciężarowego z dźwignikiem hakowym nie starszego niż 2017 rok prod. do transportu kontenerów dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Szczecinku

4.2.6.) Główny kod CPV: 66114000-2 - Usługi leasingu finansowego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert zawarty w pkt. 17 SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 45,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Suma opłat leasingowych

4.3.6.) Waga: 45,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 5,00

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Przebieg pojazdu

4.3.6.) Waga: 5,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunki udziału w postępowaniuW postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:7.1 Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp;7.2 Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, tj. dotyczący wykonawcy, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa art. 108 ust. 1 pkt 3, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu składania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;7.3 Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, tj. dotyczący wykonawcy w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp - zawarte w druku oferty. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 109 ust 1 pkt 1 i 4 ustawy Pzp - zawarte w druku oferty.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp - zawarte w druku oferty.8.2 Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 109 ust 1 pkt 1 i 4 ustawy Pzp - zawarte w druku oferty.Uwaga: Jeżeli Wykonawca złoży wraz z ofertą dokumenty i oświadczenia niekompletne, zawierające błędy lub budzące wątpliwości Zamawiającego, Zamawiający wezwie do ich poprawienia, uzupełnienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

9.1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (możliwość składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów np. konsorcjum, spółkę cywilną).9.2 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.9.3 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia przedłożą wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo. Nie dotyczy to spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej, może wynikać albo z dokumentu pod taką nazwą albo z umowy podmiotów wspólnie składających ofertę (dołączonej do oferty).9.4 Oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.9.5 W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia (żaden z Wykonawców wspólnie składających ofertę nie może podlegać wykluczeniu z postępowania, co oznacza, iż oświadczenie w tym zakresie musi złożyć każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną; oświadczenie o spełnianiu warunków udziału składa podmiot, który w odniesieniu do danego warunku udziału w postępowaniu potwierdza jego spełnianie).9.6 Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z pełnomocnikiem Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Załącznik nr 2 do SWZPROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-02-19 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-02-19 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

20.1 Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.20.2 Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.20.3 Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy.20.4 Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie zatrudniania osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy.20.5 Zamawiający nie przewiduje zastrzeżenie możliwości ubiegania się o zamówienie wyłącznie przez wykonawców o których mowa w art. 95 ustawy.20.6 Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.20.7 Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 i 8.20.8 Zamawiający nie przewiduje rozliczenia zamówienia w walutach obcych.20.9 Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.20.10 Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania kluczowych zadań w niniejszym zamówieniu, zgodnie z art. 60 i art. 121 ustawy.20.11 Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.20.12 Zamawiający nie zamierza stosować aukcji elektronicznej.20.13 Zamawiający nie wymaga składania z ofertą katalogów elektronicznych.20.14 Zamawiający nie wymaga złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
2021-02-05 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy
NAJNOWSZE ZLECENIE
Kredyt 14000pln - Police
 • Lokalizacja zleceniazachodniopomorskie
 • Data dodania23-07-2021
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Witam. Interesuje mnie wysokości 14000pln System ratalny? Proszę o przesłanie oferty. Kontakt telefoniczny lub mailowy.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI