Przebudowa świetlicy wiejskiej w Czechach w ramach zadania „Sieć centrów rekreacji...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Przebudowa świetlicy wiejskiej w Czechach w ramach zadania „Sieć centrów rekreacji i integracji społeczności lokalnej na terenie Gminy Jaworzyna Śląska, w miejscowościach Czechy i Bagieniec” .
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoJaworzyna Śląska
 • WojewództwoDolnośląskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)
 • Termin składania wniosków2021-02-22
 • ZamawiającyGMINA JAWORZYNA ŚLĄSKA
 • Data publikacji ogłoszenia2021-02-05
 • Numer ogłoszenia2021/BZP 00005594
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa świetlicy wiejskiej w Czechach w ramach zadania „Sieć centrów rekreacji i integracji społeczności lokalnej na terenie Gminy Jaworzyna Śląska, w miejscowościach Czechy i Bagieniec” .

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA JAWORZYNA ŚLĄSKA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 890718350

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wolności 9

1.5.2.) Miejscowość: Jaworzyna Śląska

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-140

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@jaworzyna.net

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.jaworzyna.net/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa świetlicy wiejskiej w Czechach w ramach zadania „Sieć centrów rekreacji i integracji społeczności lokalnej na terenie Gminy Jaworzyna Śląska, w miejscowościach Czechy i Bagieniec” .

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-464cf49d-678d-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00005594

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-02-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00004688/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Centrum rekreacji i integracji społeczności wiejskiej w miejscowości Czechy i Bagieniec

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

PROW na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/jaworzyna

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/jaworzyna

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/jaworzyna Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne.2. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz wszelkich oświadczeń odbywa się przy użyciu Platformy. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich wczytania do Platformy.3. Instrukcja korzystania z Platformy:1) w przypadku posiadania konta na Platformie - zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Platformy;2) w przypadku, gdy Wykonawca nie posiada konta na Platformie – należy w zakładce „Postępowania”, „Lista postępowań otwartych” wybrać niniejsze postępowanie oraz korzystając z polecenia „Zgłoś się do udziału w postępowaniu” przejść do Formularza rejestracyjnego. 4. Zalecenia Zamawiającego odnośnie kwalifikowanego podpisu elektronicznego:1) dla dokumentów w formacie „pdf” zaleca się podpis w formatem PAdES,2) dokumenty w formacie innym niż „pdf” zaleca się podpisywać formatem XAdES.5. Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie:1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 2 mb/s,2) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 4GB RAM, Procesor Intel IV 4GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac OS x 10.4, Linux lub ich nowsze wersje,3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, w najnowszej wersji, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0,4) włączona obsługa JavaScript,5) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie „pdf”.6. Zamawiający dopuszcza przesyłanie danych w formatach dopuszczonych odpowiednimi przepisami prawa, tj. m.in.: .doc, .docx, .txt, .xls, .xlsx, .ppt, .csv, .pdf, .jpg, .git, .png, .tif, .dwg, .ath, .kst, .zip, .rar, przy czym zaleca się wykorzystywanie plików w formacie .pdf. Maksymalny rozmiar pojedynczego pliku to 50 MB, przy czym nie określa się limitu liczby plików.7. Informacja na temat kodowania i czasu odbioru danych:1) pliki Oferty załączone przez Wykonawcę na Platformie i zapisane, widoczne są w Platformie jako zaszyfrowane. Możliwość otworzenia plików dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert,2) oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przypiętą do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), znajdującą się po lewej stronie dokumentu w kolumnie „Data przesłania”.8. Dokumentacja przedmiotowego postępowania dostępna jest na Platformie w zakładce „Załączniki”. Pobranie dokumentu następuje po kliknięciu na wybrany załącznik i wciśnięciu polecenia „Pobierz”. W celu pobrania wszystkich załączników jednocześnie należy wybrać polecenie „Pobierz paczkę”, a następnie „Pobierz wszystkie załączniki organizatora”.9. Ofertę sporządza się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.10. Zobowiązanie, o którym mowa w Rozdz. X ust. 2 sporządza się w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem elektronicznym.Szczegóły na SWZ .

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Jaworzynie Śląskiej jest Urząd Miejski w Jaworzynie Śląskiej, dane adresowe: ul. Wolności 9, 58-140 Jaworzyna Śląska. 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Miejskiego w Jaworzynie Śląskiej, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Panem Patrykiem Hebrowskim Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim w Jaworzynie Śląskiej za pomocą adresu hebrowski@wp.pl3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu, w jakim administrator je od Pani/Pana pozyskał i w zakresie niezbędnym do:a) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);b) wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e) RODO);c) realizacji celu w jakim Pani/Pan wyraziła/wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) lub wyraźną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych wskazanych w art. 9 ust. 1 RODO (art. 9 ust. 2 lit. a) RODO);d) wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);e) ochrony żywotnych interesów Pani/Pana lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 lit. d) RODO).5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;b) inne podmioty zewnętrzne wspierające administratora w wypełnieniu ciążącego na nim obowiązku prawnego.6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.Szczegółowa informacja na stronie www Zamawiającego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IGK.271.1.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane dotyczące przebudowy obiektu świetlicy wiejskiej w Czechach gmina Jaworzyna Śląska, dz. nr 103/2 obręb Czechy.2. Stan istniejący:Budynek zlokalizowany w miejscowości Czechy 15, gmina Jaworzyna Śląska. Budynek na dz. nr 103/2 obręb Czechy w zabudowie szeregowej. Cześć budynku objęta zamówieniem jest przeznaczona na świetlicę wiejską (druga część budynku nie objęta zamówieniem funkcja mieszkalna). Budynek jednokondygnacyjny. Konstrukcja budynku tradycyjna, ściany z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo wapiennej. Dach płaski kryty papą. 3. Zakres robót:W ramach zadania należy wykonać następujące roboty budowalne objęte w dokumentacji projektowej: - zbicie odparzonych i nierównych istniejących tynków, pozostałe tynki przetrzeć zaprawą cementowo wapienną, przed wykonaniem nowych tynków ścian elewacji uzupełnić spoinowanie murów zaprawą cementowo wapienną, a w miejscu skuć wykonać nowy tynk cementowo wapienny kat III o fakturze istniejącego, na cokole oprócz elewacji frontowej wykonać tynk renowacyjny, po wyschnięciu tynku należy zagruntować elewację silikatowym środkiem gruntującym wcierając go w podłoże, wykonanie nowej elewacji – malowanie farbami silikatowymi, - wymienić na nowe wszystkie obróbki elewacji (podokienniki, gzymsy, ogniomury) z blachy stalowej ocynkowanej- wokół budynku w części świetlicy wiejskiej wykonać opaskę betonową na podsypce z piasku- zamontować wewnątrz parapety granitowe oraz wypełnić szczelinę pomiędzy parapetem i ościeżnicą okna szczelnie silikonem montażowym- montaż drzwi dwuskrzydłowych pomiędzy salą a projektowana kuchnią- montaż drzwi na elewacji bocznej o wymiarach 90/200 cm- na ścianach zewnętrznych konstrukcyjnych wykonać izolacje poziomą metodą nawiercania otworów i iniekcji ciśnieniowej- naprawa ubytków spękań i zawilgocenia betonowych schodów wejściowych do budynku wraz z licowaniem ich powierzchni płytkami gres na klej mrozoodporny- rozebranie stropu nieużytkowych piwnic oraz ich zasypanie materiałem do tego przydatnym ubijając warstwowo- wykonanie podkładów i posadzki wg projektu- wykonanie ścianki działowych z płyt GK na ruszcie metalowym wg wskazań projektowych - demontaż istniejących przyborów kuchennych oraz ścianek działowych pod antresolą- podstemplować drewniany strop antresoli- przy istniejących schodach wykonać stopę fundamentową żelbetową 50x50 cm z betonu B25 zbrojoną siatką z prętów i wykonać słup z cegły pełnej 25x25 cm na zaprawie cementowej pod oparcie belek stalowych- na projektowanym słupie i istniejących słupach oprzeć podciągi stalowe, w miejscu oparcia słupów umieścić podkładki z blachy stalowej gr 10mm na całej powierzchni słupa, belki stalowe zabezpieczyć dwukrotnie farbą antykorozyjną- po rozstemplowaniu stropu antresoli obudować belki płytami GK- okna w części kuchni projektowanej poszerzyć i powiększyć - w Sali głównej usunąć posadzki drewniane, legary i wszystkie podkłady- wykonać nową podłogę o uwarstwieniu: grunt rodzimy – piasek ubity warstwowo 20cm – podkład betonowy 10cm – hydroizolacja folia PE – izolacja termiczna styropian 15 cm – jastrych betonowy 5 cm – posadzka z desek (zamawiający informuje ze materiał w postaci desek posiada zamawiający i nie należy go wyceniać)- posadzkę z desek należy cyklinować i polakierować- w części projektowanej kuchni ułożyć płytki ceramiczne- wykonać docieplenie (wygłuszenie) ściany bocznej od wewnątrz na całej długości i wysokości w miejscu gdzie jest ściana wspólna pomiędzy świetlicą, a częścią mieszkalną (ściana przy antresoli) wygłuszenie wykonać z wełny mineralnej o gr min 15 cm na ruszcie stalowym- w Sali wykonać przewód wentylacji grawitacyjnej z systemem dwuściennej blachy stalowej z otuliną z wełny mineralnej (komina wykonać przy pomocy takich elementów systemowych jak przejście stropowe, przewody proste, kolano, czwórnik z wyczystką i odkraplaczem, przejście dachowe, komin przeciwdeszczowy, ustnik i daszek, przewód wyprowadzić 1 m ponad dach, - uzupełnić pokrycie dachowe i zamontować w projektowany przewodzie kratkę wentylacyjną- montaż oprawy oświetleniowe ledowe- w pomieszczeniu projektowanej kuchni wykonać instalację elektryczną wraz z oprawami oświetleniowymi i montażem grzejników elektrycznych oraz instalację wodną i kanalizacyjną na potrzeby funkcjonowania zaplecza kuchennego- wymiana istniejącej rozdzielni głównej - wymiana przewodów instalacji elektrycznej odbiorczej- wymiana gniazd, wyłączników - wymiana opraw oświetleniowych - montaż podgrzewacza wody w pomieszczeniu projektowanej kuchni- wykonać sufit podwieszany w pomieszczeniu Sali głównej i projektowanej kuchni- pomalować ściany dwukrotnie pomieszczeń świetlicy oprócz pomieszczeń łazienek które są wyłączone z zakresu robót - wymiana wsporników instalacji odgromowej- wymiana instalacji odgromowej- remont pokrycia papowego dachu, ogniomórków - wykonanie obróbek blacharskich- wykonanie nawierzchni utwardzonej kostką betonową o gr. 8 cm w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w obrębie świetlicy wiejskiej o powierzchni nie mniejszej niż 60 m2.UWAGA: projekt załączony do niniejszej SWZ jest w swym zakresie szerszy – jednak niniejsze postępowanie nie dotyczy projektowanych robót w pomieszczeniach istniejących łazienek oraz nie obejmuje instalacji c.o. Przed złożeniem oferty Oferent zobowiązany jest zapoznać się z całą dokumentacją techniczną załączoną w niniejszym SWZ (szczegółowy zakres robót stanowiący przedmiot zamówienia określony jest w projektach technicznych oraz pomocniczo w przedmiarach robót).

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45410000-4 - Tynkowanie

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45442100-8 - Roboty malarskie

45443000-4 - Roboty elewacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-05-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:1.1 Nie podlegają wykluczeniu.1.2 Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w ogłoszeniu o zamówieniu orazniniejszej SWZ dotyczące:2. Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresieInformacje dodatkowe: nie dotyczy3. Sytuacja finansowa lub ekonomiczna.Określenie warunków:Zamawiający wymaga, aby Wykonawca był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę minimum 300 000 zł (trzysta tysięcy złotych).4. Zdolność techniczna lub zawodowaOkreślenie warunków:4.1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał minimum dwa zadania polegające na wykonaniu budowy i/lub przebudowy i/lub remontu obiektów kubaturowych o łącznej wartości minimum 300 000 zł brutto. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał jedno zadanie dotyczące remontu i/lub przebudowy i/lub budowy obiektu kubaturowego zachowując wartość tego zadania min. 300 000 złInformacje dodatkowe:W przypadku wykazania przez Wykonawców, wartości niezbędnych do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w innych walutach niż PLN, Zamawiający, jako kursprzeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez NarodowyBank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w BZP. Jeżeli w dniu publikacjiogłoszenia o zamówieniu, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia, przyjmuje się średni kurs publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, w którym zostanie on opublikowany.4.2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował:a) Kierownikiem robót posiadającym uprawnienia konstrukcyjno budowlane (w rozumieniu przepisów aktualnie obowiązującej ustawy Prawo budowlane) do kierowania robotami budowlanymi (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów) - stosowną informację należy zawrzeć w załączniku nr 8 do SWZ wykaz osób.b) Kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane (w rozumieniu przepisów aktualnie obowiązującej ustawy Prawo budowlane) do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów) - stosowną informację należy zawrzeć w załączniku nr 8 do SIWZ wykaz osób.Informacje dodatkowe: Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanychna podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2020r., poz. 1333), rozumie przez to również odpowiadające im ważne uprawnieniabudowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli tekwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r.o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UniiEuropejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65).5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia warunki udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia muszą zostać wykazane przez każdego z Wykonawców.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust 1 ustawy Pzp (zał. Nr 2 do SWZ) w zakresie braku podstaw do wykluczenia.2. Oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą który złożył odrębną ofertę w postępowaniu (zął. Nr 3 do SWZ).3. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.4. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentu wymienionego w rozdziale VIII ust. 1 SWZ.1. Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust 1 ustawy Pzp (zał. Nr 2 do SWZ) w zakresie braku podstaw do wykluczenia.2. Oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą który złożył odrębną ofertę w postępowaniu (zął. Nr 3 do SWZ).3. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.4. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentu wymienionego w rozdziale VIII ust. 1 SWZ.5. Dokumenty podmiotów zagranicznych: jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale VIII ust. 1 SIWZ:5.1 Składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.5.2 Dokument, o którym mowa w ust. 5 pkt 5.1 lit a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.5.3 Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 5.2 stosuje się.5.4 W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: VIII. WYKAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH ORAZ INNYCH DOKUMENTÓW LUB OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU W CELU POTWIERDZENIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA ORAZ SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w terminie 5 dni od dnia otrzymania wezwania, niej wymienionych podmiotowych środków, dokumentów, oświadczeń: 6. Dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 300 000 zł.7. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przedupływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, zawierający minimum dwa zadania polegające na wykonaniu budowy i/lub przebudowy i/lub remontu obiektów kubaturowych o łącznej wartości minimum 300 000 zł brutto. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał jedno zadanie dotyczące remontu i/lub przebudowy i/lub budowy obiektu kubaturowego zachowując wartość tego zadania min. 300 000 zł.7. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami zawierający:7.1 Kierownika robót posiadającego uprawnienia konstrukcyjno budowlane (w rozumieniu przepisów aktualnie obowiązującej ustawy Prawo budowlane) do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno budowlanej. 7.2 Kierownikiem robót posiadającego uprawnienia budowlane (w rozumieniu przepisów aktualnie obowiązującej ustawy Prawo budowlane) do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów).

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1.1 Formularz oferty – załącznik nr 7 do SWZ1.2 Kosztorys ofertowy ( na wezwanie Zamawiającego)1.3 Dowód wniesienia wadium 1.4 Deklaracja podmiotu udostępniającego swoje zasoby ze wskazaniem, w jakiej częściudostępni swoje zasoby – załącznik nr 9 do SIWZ (oferent załącza do oferty)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

2000zł

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

15.1. W przypadku wspólnego ubiegania się o ww. zamówienie przez więcej niż jednego wykonawcę, wykonawcy ci muszą ustanowić pełnomocnika. Pełnomocnik wykonawców powinien legitymować się pełnomocnictwem wykonawców do:a) reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo:b) reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy.Dokument pełnomocnictwa winien być dołączony do oferty w postaci oryginału lub odpisu poświadczonego za zgodność z oryginałem przez notariusza.Jeżeli zostanie wybrana oferta złożona wspólnie przez więcej niż jednego wykonawcę, zobowiązani oni są do dostarczenia Zamawiającemu umowy regulującej ich współpracę w terminie przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia. Oferta podpisana przez osobę/osoby nieuprawnione zostanie uznana za nieważną. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za zobowiązania wynikające z zawartej umowy.5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia warunki udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia muszą zostać wykazane przez każdego z Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

6. Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadkach opisanych w §15 projektu umowy stanowiący Załącznik do SWZ oraz w przypadkach dopuszczonych w ustawie Pzp w art. 455.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-02-22 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/jaworzyna

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-02-22 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

cena i okres rękojmi
2021-02-05 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy - Roboty budowlane
NAJNOWSZE ZLECENIE
Demontaż i montaż plus ustawienie anteny - Piława Górna
 • Lokalizacja zleceniadolnośląskie
 • Data dodania24-07-2021
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Witam. Interesuje mnie demontaż i montaż plus ustawienie anteny Proszę o przesłanie oferty cenowej.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI