Zadanie nr 1- infrastruktura: usługa polegająca na odbiorze, transporcie do miejsca...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Zadanie nr 1- infrastruktura: usługa polegająca na odbiorze, transporcie do miejsca dalszego gospodarowania i zagospodarowanie odpadów o kodach 03 01 04*, 10 01 01,12 01 01, 12 01 13, 15 01 10*, 15 02 02*, 16 01 07*, 16 03 03*, 17 01 07, 17 03 80, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 38, 20 01 39 nadanych zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r. w sprawie katalogu odpadów ( Dz. U. 2020, poz. 10) Zadanie nr 2- służba żywnościowa: usługa polegająca na odbiorze, transporcie do miejsca dalszego gospodarowania i zagospodarowanie odpadów kuchennych ulegających biodegradacji o kodzie 20 01 08 nadanych zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r. w sprawie katalogu odpadów ( Dz.U.2020, poz. 10) Zadanie nr 3- sekcja medyczna: odbiór, transport do miejsca dalszego gospodarowania i zagospodarowanie odpadów o kodach: 18 01 03*, 18 01 04, 18 01 06*, 18 01 09 nadanych zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r. w sprawie katalogu odpadów ( Dz. U. 2020, poz. 10)
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWędrzyn
 • WojewództwoLubuskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2020-11-27
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • Zamawiający45 Wojskowy Oddział Gospodarczy
 • Data publikacji ogłoszenia2020-11-19
 • Numer ogłoszenia612854-N-2020
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 612854-N-2020 z dnia 2020-11-19 r.

45 Wojskowy Oddział Gospodarczy: Zadanie nr 1- infrastruktura: usługa polegająca na odbiorze, transporcie do miejsca dalszego gospodarowania i zagospodarowanie odpadów o kodach 03 01 04*, 10 01 01,12 01 01, 12 01 13, 15 01 10*, 15 02 02*, 16 01 07*, 16 03 03*, 17 01 07, 17 03 80, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 38, 20 01 39 nadanych zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r. w sprawie katalogu odpadów ( Dz. U. 2020, poz. 10) Zadanie nr 2- służba żywnościowa: usługa polegająca na odbiorze, transporcie do miejsca dalszego gospodarowania i zagospodarowanie odpadów kuchennych ulegających biodegradacji o kodzie 20 01 08 nadanych zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r. w sprawie katalogu odpadów ( Dz.U.2020, poz. 10) Zadanie nr 3- sekcja medyczna: odbiór, transport do miejsca dalszego gospodarowania i zagospodarowanie odpadów o kodach: 18 01 03*, 18 01 04, 18 01 06*, 18 01 09 nadanych zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r. w sprawie katalogu odpadów ( Dz. U. 2020, poz. 10)
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: 45 Wojskowy Oddział Gospodarczy, krajowy numer identyfikacyjny 80521018000000, ul. -  - , 69-211  Wędrzyn, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 957 556 236, , e-mail 45wog.zampubliczne@ron.mil.pl, , faks 957 556 222.
Adres strony internetowej (URL): www.45wog.wp.mil.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Jednostka Organizacyjna Skarbu Państwa podległa MON
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.45wog.wp.mil.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:
45 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Wędrzynie; 69-211 Wędrzyn

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zadanie nr 1- infrastruktura: usługa polegająca na odbiorze, transporcie do miejsca dalszego gospodarowania i zagospodarowanie odpadów o kodach 03 01 04*, 10 01 01,12 01 01, 12 01 13, 15 01 10*, 15 02 02*, 16 01 07*, 16 03 03*, 17 01 07, 17 03 80, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 38, 20 01 39 nadanych zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r. w sprawie katalogu odpadów ( Dz. U. 2020, poz. 10) Zadanie nr 2- służba żywnościowa: usługa polegająca na odbiorze, transporcie do miejsca dalszego gospodarowania i zagospodarowanie odpadów kuchennych ulegających biodegradacji o kodzie 20 01 08 nadanych zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r. w sprawie katalogu odpadów ( Dz.U.2020, poz. 10) Zadanie nr 3- sekcja medyczna: odbiór, transport do miejsca dalszego gospodarowania i zagospodarowanie odpadów o kodach: 18 01 03*, 18 01 04, 18 01 06*, 18 01 09 nadanych zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r. w sprawie katalogu odpadów ( Dz. U. 2020, poz. 10)
Numer referencyjny: 56/2020/INFRA
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
3


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: I. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbiorze, transporcie do miejsca dalszego gospodarowania i zagospodarowanie odpadów w podziale na trzy zadania:1. Zadanie nr 1: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbiorze, transporcie do miejsca dalszego gospodarowania i zagospodarowanie odpadów o kodach wymienionych w tabeli poniżej nadanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2014, poz. 1923).Wykonawca będzie dokonywał odbioru wraz z załadunkiem odpadów ze wskazanego każdorazowo przez Zamawiającego miejsca według jego potrzeb po telefonicznym lub pisemnym zgłoszeniu, a odbiór nastąpi od poniedziałku do czwartku w godzinach 7.30 do 15.00, a w piątek od godziny 7.30 do 12.30. Miejsca te są miejscami administrowanymi przez Zamawiającego w m. Wędrzyn, Skwierzyna, Międzyrzecz.Stosowanie do art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych: - Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia co najmniej 1 pracownika wykonującego bezpośrednie czynności związane z realizacją usługi będących przedmiotem zamówienia zatrudnionych na podstawie umowy o pracę zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy ( Dz. U. 2019 poz.1040 t. j.)2. Zadanie nr 2: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbiorze, transporcie do miejsca dalszego gospodarowania i zagospodarowanie odpadów kuchennych ulegających biodegradacji o kodzie 20 01 08 nadanym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2014 poz.1923z późniejszymi zmianami), powstające przy przygotowywaniu i konsumpcji posiłków w ilościach podanych poniżej w tabeli nr 1 oraz nr 2 zgodnie z zapisami Opisu Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik do umowy.Zamawiający może skorzystać z zamówienia opcjonalnego (prawo opcji), wskazanego w § 1 tabela nr 2 po zrealizowaniu 100 % umowy w zakresie zamówienia podstawowego. W razie skorzystania z zamówienia opcjonalnego Dostawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tytułu nie zrealizowania całości prawa opcji. Zamawiający pisemnie zawiadamia Wykonawcę o uruchomieniu prawa opcji.Zamówienie z wykorzystaniem „opcji”- Cena jednostkowa netto w opcji nie może być inna niż cena jednostkowa netto w zamówieniu podstawowym. W przypadku zaproponowania ceny jednostkowej w opcji innej niż cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę dla zamówienia podstawowego, Zamawiający odrzuci ofertę z postępowania.Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3 a ustawy Prawo zamówień publicznych wymaga, aby wszelkie czynności polegające na odbiorze i transporcie odpadów, zgodnych z zakresem przedmiotu umowy, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę. Forma zatrudnionych osób nie może ulec zmianie.3. Zadanie nr 3: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na:- odbiorze, transporcie do miejsca dalszego gospodarowania i zagospodarowanie odpadów o kodach: 18 01 03*, 18 01 04, 18 01 06*,18 01 09 nadanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2014, poz.1923);- zabezpieczeniu worków i pojemników sztywnych na odpady medyczne zgodne z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Odpady będą odbierane w ilości 56 kg. Przedmiotem zamówienia będą odpady medyczne o kodach:- 18 01 03* – Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia że wywołują choroby u ludzi zwierząt (np. zainfekowane pielucho majtki, podpaski, podkłady) z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82 ;- 18 01 04 – Inne odpady niż wymienione w 18 01 03; - 18 01 06* – Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne - 18 01 09 – Leki inne niż wymienione w 18 01 08 ;Przedmiot umowy określony w ust. 1 musi spełniać określone wymagania zawarte w Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane.Zamawiający może skorzystać z zamówienia opcjonalnego (prawo opcji), wskazanego w § 1pkt 2 tabela nr 2 po zrealizowaniu 100 % umowy w zakresie zamówienia podstawowego. W razie skorzystania z zamówienia opcjonalnego Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tytułu nie zrealizowania całości prawa opcji. Zamawiający pisemnie zawiadamia Wykonawcę o uruchomieniu prawa opcji.Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3 a ustawy Prawo zamówień publicznych wymaga, aby wszelkie czynności polegające na odbiorze i transporcie odpadów, zgodnych z zakresem przedmiotu umowy, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę. Forma zatrudnionych osób nie może ulec zmianie.II. Wzór umowy stanowi uzupełnienie opisu przedmiotu zamówienia w zakresie postanowień nie uregulowanych zapisami niniejszego rozdziału.III. Wykonawca złoży oświadczenie stanowiące Załącznik do SIWZ nr 5, że Wykonawca lub Podwykonawca przez cały okres trwania umowy utrzyma zatrudnienie na umowę o pracę w ilości osób wskazanych jw. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 3 dni robocze, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę z Pracownikami realizującymi przedmiot umowy. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę z Pracownikami realizującymi przedmiot umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie ze wzorami umowy będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia Pracowników realizujących przedmiot umowy na podstawie umowy o pracę.

II.5) Główny kod CPV: 90000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
90500000-2
90524000-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Zadanie nr 1:1) Termin: od dnia zawarcia umowy do 16.12.2021r.2) Wskazane przez Zamawiającego miejsca w m. Wędrzyn, Skwierzyna, Międzyrzecz.Zadanie nr 2:1) Termin: 02.01.2021 do dnia 31.12.2021r.2) Stołówka żołnierska, bud. Nr 2 na terenie JW. 3949, ul. 61 Brygady 1, 66-400 Skwierzyna;3) Stołówka żołnierska, bud. Nr 20 na terenie JW. 5700, ul. Wojska Polskiego 17, 66-300 Międzyrzecz;4) Stołówka żołnierska, bud. Nr 210 na terenie JW. 1986, 69-211 Wędrzyn;5) Stołówka żołnierska, budynek nr 40 Klub 17 BZ, 69-211 Wędrzyn6) Inne lokalizacje po wcześniejszym telefonicznym bądź pisemnym zgłoszeniu.Zadanie nr 3:1) 04.01.2021r – 17.12.2021r.2) - budynek nr 2 na terenie 45 WOG w Wędrzynie- budynek nr 3 na terenie Jednostki Wojskowej 3949 w Skwierzynie- budynek nr 21 na terenie Jednostki Wojskowej 5700 w Międzyrzeczu
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ oraz dla zadania:Zadanie nr 1:a. Nr rejestrowy o którym mowa w art. 54 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. 2020, poz. 797 t. j.) w zakresie transportu odpadów wymienionych w § 5 niniejszej umowy – potwierdzone za zgodność z oryginałem.b. Zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ((Dz. U. 2020, poz. 797 t. j.).) odpadów o kodzie 03 01 04*, 10 01 01,12 01 01, 12 01 13, 15 01 10*, 15 02 02*, 16 01 07*, 16 03 03*, 17 01 07, 17 03 80, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 38, 20 01 39 potwierdzone za zgodność z oryginałem.c. Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2019, poz. 2010 t. j.) na terenach objętych świadczeniem usługi, tj.: m. Wędrzyn (gmina Sulęcin), m. Skwierzyna (gmina Skwierzyna), m. Międzyrzecz (gmina Międzyrzecz) dla odpadu o kodzie 20 01 01, 20 01 02, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 38, 20 01 39- potwierdzone za zgodność z oryginałem. Zadanie nr 2: a) Aktualne zezwolenie i wpis do rejestru właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania odpadami, ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. z 2020 poz. 797 ze zm.)b) Decyzję Powiatowego Lekarza Weterynarii na przewóz odpadów ka. 3 określonymi środkami transportu oraz nadającą numer identyfikacyjny na potwierdzenie działalności w zakresie transportu odpadków kat. 3, tj. ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 o ochronie zdrowia zwierząt orz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt/tekst jednolity Dz. U. z 2014r. poz.1539c) Dokument potwierdzający wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenach objętych usługą, ustawa z 13. IX. 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Dz.U. z 2018 poz. 1454 t. jedn. z późniejszymi zmianami.Zadanie nr 3:a) Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 3 do SIWZb) Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu uprawnień do realizacji zamówienia; - Załącznik nr 10 do SIWZ
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: warunek w powyższym zakresie dla wszystkich 3 zadań , zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia poświadczy w Załączniku nr 4 do SIWZ, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Wykonawca zobowiązuje się, że będzie utrzymywał powyższy zakres ubezpieczenia przez cały okres obowiązywania umowy
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: warunek w powyższym zakresie zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia: Zadanie nr 1: - Zamawiający nie stawia warunku wykazania się usługami;- Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3 a ustawy Prawo zamówień publicznych wymaga, aby wszelkie czynności polegające na odbiorze i transporcie odpadów, zgodnych z zakresem przedmiotu umowy, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę. Forma zatrudnionych osób nie może ulec zmianie. Wykonawca złoży oświadczenie stanowiące Załącznik na 5 do SIWZ.Zadanie nr 2:- złoży co najmniej dwa dokumenty – referencje w zakresie przedmiotu zamówienia (postępowania) poświadczając należyte wykonanie przedmiotu zamówienia na łączną wartość 150.000,00 zł za okres ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z załączeniem dowodów czy zostały wykonane lub są wykonane należycie.( Załącznik nr 9 do SIWZ).- Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3 a ustawy Prawo zamówień publicznych wymaga, aby wszelkie czynności polegające na odbiorze i transporcie odpadów, zgodnych z zakresem przedmiotu umowy, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę. Forma zatrudnionych osób nie może ulec zmianie. Wykonawca złoży oświadczenie stanowiące Załącznik na 5 do SIWZ.Zadanie nr 3: - Zamawiający nie stawia warunku wykazania się usługami;- Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3 a ustawy Prawo zamówień publicznych wymaga, aby wszelkie czynności polegające na odbiorze i transporcie odpadów, zgodnych z zakresem przedmiotu umowy, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę. Forma zatrudnionych osób nie może ulec zmianie. Wykonawca złoży oświadczenie stanowiące Załącznik na 5 do SIWZ.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania:1) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;2) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;3) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
5. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu: Zadanie nr 1:a) Nr rejestrowy o którym mowa w art. 54 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. 2020, poz. 797 t. j.) w zakresie transportu odpadów wymienionych w § 5 niniejszej umowy – potwierdzone za zgodność z oryginałem.b) Zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ((Dz. U. 2020, poz. 797 t. j.).) odpadów o kodzie 03 01 04*, 10 01 01,12 01 01, 12 01 13, 15 01 10*, 15 02 02*, 16 01 07*, 16 03 03*, 17 01 07, 17 03 80, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 38, 20 01 39 potwierdzone za zgodność z oryginałem.c) Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2019, poz. 2010 t. j.) na terenach objętych świadczeniem usługi, tj.: m. Wędrzyn (gmina Sulęcin), m. Skwierzyna (gmina Skwierzyna), m. Międzyrzecz (gmina Międzyrzecz) dla odpadu o kodzie 20 01 01, 20 01 02, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 38, 20 01 39- potwierdzone za zgodność z oryginałem. d) Załącznik nr 4 do SIWZ – oświadczenie Wykonawcy, że jest ubezpieczonye) Załącznik nr 5 do SIWZ – oświadczenie o posiadaniu odpowiedniego potencjału oraz zatrudnieniu. Zadanie nr 2:a) Zezwolenie i wpis do rejestru właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania odpadami, ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. z 2020 poz. 797 ze zm.)b) Decyzję Powiatowego Lekarza Weterynarii na przewóz odpadów ka. 3 określonymi środkami transportu oraz nadającą numer identyfikacyjny na potwierdzenie działalności w zakresie transportu odpadków kat. 3, tj. ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 o ochronie zdrowia zwierząt orz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt/tekst jednolity Dz. U. z 2014r. poz.1539c) Dokument potwierdzający wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenach objętych usługą, ustawa z 13. IX. 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Dz.U. z 2018 poz. 1454 t. jedn. z późniejszymi zmianami.d) - złoży co najmniej dwa dokumenty – referencje w zakresie przedmiotu zamówienia (postępowania) poświadczając należyte wykonanie przedmiotu zamówienia na łączną wartość 150.000,00 zł za okres ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z załączeniem dowodów czy zostały wykonane lub są wykonane należycie.( Załącznik nr 9 do SIWZ).e) Załącznik nr 4 do SIWZ – oświadczenie Wykonawcy, że jest ubezpieczonyf) Załącznik nr 5 do SIWZ – oświadczenie o posiadaniu odpowiedniego potencjału oraz zatrudnieniu. Zadanie nr 3:a) Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu uprawnień do realizacji zamówienia; - Załącznik nr 10 do SIWZb) Załącznik nr 4 do SIWZ – oświadczenie Wykonawcy, że jest ubezpieczonyc) Załącznik nr 5 do SIWZ – oświadczenie o posiadaniu odpowiedniego potencjału oraz zatrudnieniu.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. W celu wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz 24 ust. 5 pkt 1-5, 8 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą oświadczenia – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ.2. W celu wstępnego wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b Pzp, Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą oświadczenia – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ.W przypadku, gdy Wykonawca będzie korzystał z potencjału podmiotu trzeciego, wraz z ofertą należy złożyć stosowne zobowiązanie (Załącznik nr 7 do SIWZ).3. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 (Załącznik nr 6 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Ustala się wadium dla Zadania nr 2:w wysokości : 2. 800,00 zł ( dwa tysiące osiemset złotych 00/100)2.Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium można wnieść w jednej lub kilku następujących formach:a) pieniądzu;b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;c) gwarancjach bankowych;d) gwarancjach ubezpieczeniowych;e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824 z późn. zm.)Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy: NBP oddział w Zielonej Górze nr 57 1010 1704 0060 0213 9120 3000 z dopiskiem: Przetarg nieograniczony:Zadanie nr 2- służba żywnościowa: usługa polegająca na odbiorze, transporcie do miejsca dalszego gospodarowania i zagospodarowanie odpadów kuchennych ulegających biodegradacji o kodzie 20 01 08 nadanych zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r. w sprawie katalogu odpadów ( Dz.U.2020, poz. 10)Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany powyżej, przed upływem terminu składania ofert.Stosowny dowód potwierdzający wniesienie wadium należy załączyć do oferty.Termin ważności wadium złożonego w innej formie niż pieniądz, powinien obejmować cały okres związania ofertą. W przypadku form innych niż pieniądz, musi być precyzyjnie określone: kto jest gwarantem, beneficjentem oraz zleceniodawcą gwarancji, wysokość kwoty gwarancji, termin ważności oraz zobowiązanie podmiotu udzielającego gwarancji do zapłaty wadium w przypadkach przewidzianych w art. 46 ustawy, mianowicie: Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 cyt. ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. Również poręczenie musi precyzyjnie określać, za kogo poręczyciel dokonuje poręczenia, do jakiej wysokości i na jaki czas oraz wskazywać przedmiot poręczenia.Z treści gwarancji lub poręczenia musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji gwaranta (poręczyciela). Gwarancja (poręczenie) musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela gwaranta (poręczyciela). Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikacją np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Gwarancja lub poręczenie powinno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego – zgłoszone w terminie związania ofertą – wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami specyfikacji i art. 46 ust. 4a i 5 ustawy – następuje jego bezwarunkowa wypłata, bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta/poręczyciela. Dowodem wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz jest załączenie do oferty kopii gwarancji lub poręczenia. Oryginał dokumentu (wadium w formie niepieniężnej) należy zdeponować w kancelarii jawnej (bud. 33 parter, pok. 11), wskazanej jako miejsce składania ofert w terminie tożsamym, z terminem składania ofert, tj. do 27.11.2020r. do godz. 9:00W przypadku wniesienia odwołania po otwarciu ofert Zamawiający, nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa Wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie do Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Umowa zostanie zawarta według wzoru stanowiącego załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia - Załącznik nr 8 do SIWZ

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-11-27, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Zadanie nr 1- infrastruktura: usługa polegająca na odbiorze, transporcie do miejsca dalszego gospodarowania i zagospodarowanie odpadów o kodach 03 01 04*, 10 01 01,12 01 01, 12 01 13, 15 01 10*, 15 02 02*, 16 01 07*, 16 03 03*, 17 01 07, 17 03 80, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 38, 20 01 39 nadanych zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r. w sprawie katalogu odpadów ( Dz. U. 2020, poz. 10)
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Zadanie nr 1: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbiorze, transporcie do miejsca dalszego gospodarowania i zagospodarowanie odpadów o kodach wymienionych w tabeli poniżej nadanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2014, poz. 1923).Wykonawca będzie dokonywał odbioru wraz z załadunkiem odpadów ze wskazanego każdorazowo przez Zamawiającego miejsca według jego potrzeb po telefonicznym lub pisemnym zgłoszeniu, a odbiór nastąpi od poniedziałku do czwartku w godzinach 7.30 do 15.00, a w piątek od godziny 7.30 do 12.30. Miejsca te są miejscami administrowanymi przez Zamawiającego w m. Wędrzyn, Skwierzyna, Międzyrzecz.Stosowanie do art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych: - Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia co najmniej 1 pracownika wykonującego bezpośrednie czynności związane z realizacją usługi będących przedmiotem zamówienia zatrudnionych na podstawie umowy o pracę zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy ( Dz. U. 2019 poz.1040 t. j.)
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90000000-7, 90500000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-12-16
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin przystąpienia do prac 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Zadanie nr 2- służba żywnościowa: usługa polegająca na odbiorze, transporcie do miejsca dalszego gospodarowania i zagospodarowanie odpadów kuchennych ulegających biodegradacji o kodzie 20 01 08 nadanych zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r. w sprawie katalogu odpadów ( Dz.U.2020, poz. 10)
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:2. Zadanie nr 2: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbiorze, transporcie do miejsca dalszego gospodarowania i zagospodarowanie odpadów kuchennych ulegających biodegradacji o kodzie 20 01 08 nadanym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2014 poz.1923z późniejszymi zmianami), powstające przy przygotowywaniu i konsumpcji posiłków w ilościach podanych poniżej w tabeli nr 1 oraz nr 2 zgodnie z zapisami Opisu Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik do umowy.Zamawiający może skorzystać z zamówienia opcjonalnego (prawo opcji), wskazanego w § 1 tabela nr 2 po zrealizowaniu 100 % umowy w zakresie zamówienia podstawowego. W razie skorzystania z zamówienia opcjonalnego Dostawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tytułu nie zrealizowania całości prawa opcji. Zamawiający pisemnie zawiadamia Wykonawcę o uruchomieniu prawa opcji.Zamówienie z wykorzystaniem „opcji”- Cena jednostkowa netto w opcji nie może być inna niż cena jednostkowa netto w zamówieniu podstawowym. W przypadku zaproponowania ceny jednostkowej w opcji innej niż cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę dla zamówienia podstawowego, Zamawiający odrzuci ofertę z postępowania.Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3 a ustawy Prawo zamówień publicznych wymaga, aby wszelkie czynności polegające na odbiorze i transporcie odpadów, zgodnych z zakresem przedmiotu umowy, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę. Forma zatrudnionych osób nie może ulec zmianie.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90500000-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
czas reakcji na konieczność odbioru odpadów poza harmonogramem 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: Zadanie nr 3- sekcja medyczna: odbiór, transport do miejsca dalszego gospodarowania i zagospodarowanie odpadów o kodach: 18 01 03*, 18 01 04, 18 01 06*, 18 01 09 nadanych zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r. w sprawie katalogu odpadów ( Dz. U. 2020, poz. 10)
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:3. Zadanie nr 3: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na:- odbiorze, transporcie do miejsca dalszego gospodarowania i zagospodarowanie odpadów o kodach: 18 01 03*, 18 01 04, 18 01 06*,18 01 09 nadanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2014, poz.1923);- zabezpieczeniu worków i pojemników sztywnych na odpady medyczne zgodne z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Odpady będą odbierane w ilości 56 kg. Przedmiotem zamówienia będą odpady medyczne o kodach:- 18 01 03* – Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia że wywołują choroby u ludzi zwierząt (np. zainfekowane pielucho majtki, podpaski, podkłady) z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82 ;- 18 01 04 – Inne odpady niż wymienione w 18 01 03; - 18 01 06* – Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne - 18 01 09 – Leki inne niż wymienione w 18 01 08 ;Przedmiot umowy określony w ust. 1 musi spełniać określone wymagania zawarte w Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane.Zamawiający może skorzystać z zamówienia opcjonalnego (prawo opcji), wskazanego w § 1pkt 2 tabela nr 2 po zrealizowaniu 100 % umowy w zakresie zamówienia podstawowego. W razie skorzystania z zamówienia opcjonalnego Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tytułu nie zrealizowania całości prawa opcji. Zamawiający pisemnie zawiadamia Wykonawcę o uruchomieniu prawa opcji.Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3 a ustawy Prawo zamówień publicznych wymaga, aby wszelkie czynności polegające na odbiorze i transporcie odpadów, zgodnych z zakresem przedmiotu umowy, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę. Forma zatrudnionych osób nie może ulec zmianie.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90524000-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-12-17
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
gotowość odbioru dodatkowego po telefonicznym lub pisemnym zgłoszeniu 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy 50,00 kWp na dachu - Leszno Dolne
 • Lokalizacja zlecenialubuskie
 • Data dodania01-03-2021
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy 50,00 kWp na dachu. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI