Wywóz nieczystości płynnych z budynków komunalnych położonych na terenie Dzielnicy...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Wywóz nieczystości płynnych z budynków komunalnych położonych na terenie Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWarszawa
 • WojewództwoMazowieckie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
 • Termin składania wniosków2021-12-20
 • ZamawiającyMIASTO STOŁECZNE WARSZAWA Dzielnica Bemowo
 • Data publikacji ogłoszenia2021-12-10
 • Numer ogłoszenia2021/BZP 00310450
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wywóz nieczystości płynnych z budynków komunalnych położonych na terenie Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA Dzielnica Bemowo

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 015259640

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Powstańców Śląskich 70

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 01-381

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bemowo.wzp@um.warszawa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bemowo.waw.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wywóz nieczystości płynnych z budynków komunalnych położonych na terenie Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-864189f7-58f0-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00310450

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00002146/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.36 Wywóz nieczystości płynnych z budynków komunalnych położonych na terenie Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zamowienia.um.warszawa.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zamowienia.um.warszawa.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: • Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s na komputer;
• komputer PC/MAC z aktualnym systemem operacyjnym wspieranym przez producenta;
• Zainstalowana przeglądarka wspierana przez producenta: MS Internet Explorer, Firefox, Google Chrome lub MS Edge;
• Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf
• Wielkość pojedynczego pliku zamieszczanego w systemie nieprzekraczająca 100 MB;
• Dopuszczalne formaty plików: txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc
• Plik załączony i zapisany przez Wykonawcę, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert;
• Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu - zegarem Głównego Urzędu Miar
1. W przypadku składania wniosku lub oferty w formie elektronicznej (podpisywania dokumentów kwalifikowanym podpisem elektronicznym), Wykonawca musi posiadać:
• Kwalifikowany podpis elektroniczny osoby składającej wniosek lub ofertę w Systemie;
• Włączona w przeglądarce obsługa JavaScript;
• Zainstalowane na komputerze środowisko uruchomieniowe ORACLE JAVA (dla systemu Windows - w wersji 32 oraz 64 bitowej – do pobrania ze strony producenta w sekcji Java SE Runtime Environment 8u202 - Windows x86 Offline oraz Windowsx64, dla systemu Mac - do pobrania ze strony producenta w sekcji Java SE Development Kit 8u202 - Mac OS X x64; alternatywnie do oprogramowania ORACLE - JAVA w wersji OpenJDK)
• Zainstalowana aplikacja Szafir Host
• Podłączony lub wbudowany w komputer czytnik kart podpisu elektronicznego.
Prawidłowość zainstalowania w/w komponentów można zweryfikować po zalogowaniu do OnePlace, po kliknięciu przycisku „SPRAWDŹ PODPIS”.
c.d. w tabeli zamieszczonej w Rozdziale IX ust. 3 pkt 2 SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: UD-I-WZP.271.62.2021.MLA

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wywóz nieczystości płynnych z budynków komunalnych położonych na terenie Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SWZ.
3. Zamawiający wprowadza prawo opcji, zgodnie z którym może w okresie obowiązywania umowy składać zamówienia do kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia, a Wykonawca zobowiązany jest je zrealizować po cenach jednostkowych wskazanych w formularzu cenowym, który stanowi załącznik nr 1 do Formularza oferty.
4. Łączna wartość zamówień składanych przez Zamawiającego w ramach prawa opcji wraz z wartością zamówień gwarantowanych nie może przekroczyć kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90000000-7 - Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Zamawiający gwarantuje realizację przedmiotu zamówienia w odniesieniu do wywozu następujących ilości:
1) w roku 2022: 4.684,00 m3
2) w roku 2023: 4.684,00 m3
nieczystości płynnych z nieruchomości wskazanych w Harmonogramie wywozu nieczystości płynnych z budynków komunalnych położonych na terenie Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2023 r. (Harmonogram stanowi załącznik nr 1 do OPZ)
2. Jednocześnie Zamawiający wprowadza prawo opcji, zgodnie z którym:
1) Wykonawca w okresie obowiązywania umowy realizować będzie wywóz nieczystości płynnych w ilościach m3 powyżej gwarantowanych, zgodnie z harmonogramem oraz w cenie jednostkowej wskazanej w formularzu cenowym;
2) Wykonawca w okresie obowiązywania umowy realizować będzie na zlecenie Zamawiającego awaryjny wywóz nieczystości płynnych z nieruchomości wskazanych w harmonogramie, zgodnie z zasadami określonymi w umowie, w cenie jednostkowej wskazanej w formularzu cenowym.
3. Łączna wartość usług wynikających z prawa opcji oraz zamówienia gwarantowanego nie może przekroczyć wynagrodzenia wskazanego w § 4 ust. 1 umowy.
4. W przypadku nie złożenia zamówień cząstkowych objętych prawem opcji Wykonawcy nie przysługuje żadne dodatkowe roszczenie w stosunku do Zamawiającego.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie oceniał oferty niepodlegające odrzuceniu na podstawie kryteriów, przypisując im wagę procentową.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas wykonania wywozu awaryjnego nieczystości ciekłych od chwili zgłoszenia takiej potrzeby przez Zamawiającego

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego. Oświadczenie składa się zgodnie z treścią załącznika nr 3 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) dokument lub dokumenty, z którego (ych) będzie wynikać zakres umocowania w przypadku, gdy ofertę w imieniu Wykonawcy podpisuje(ą) osoba(y) inna(e) niż ujawniona(e) w dokumentach rejestrowych;
2) pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
UWAGA:
Oferta składana przez spółki cywilne (ustawowo zdefiniowane w Tytule XXXI Księgi Trzeciej kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964 r. Nr 16 poz. 934 ze zm.) oraz zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy Prawo przedsiębiorców (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 646 ze zm.) jest traktowana, jako oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia publicznego (art. 58 ustawy Pzp) i solidarnie za nie odpowiadających.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Tak

6.3.1.) Adres internetowy aukcji: https://zamowienia.um.warszawa.pl

6.3.2.) Opis aukcji elektronicznej:

1) Zamawiający przeprowadzi aukcję elektroniczną, jeżeli zostaną złożone, co najmniej 2 oferty niepodlegające odrzuceniu. Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej zostanie wysłane drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Wykonawcę w Formularzu Oferty. Adres strony internetowej na której zostanie przeprowadzona aukcja elektroniczna: https://zamowienia.um.warszawa.pl
2) Elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
- jedynym elementem oceny ofert w aukcji elektronicznej jest cena brutto oferty
za realizację przedmiotowego zamówienia (cena – 60%). Ceną wyjściową w aukcji elektronicznej dla każdego Wykonawcy jest cena brutto zaproponowana przez danego Wykonawcę w złożonej ofercie pisemnej.
3) Zamawiający nie przewiduje ograniczeń co do przedstawionych wartości, wynikających z opisu przedmiotu zamówienia.
4) W toku aukcji elektronicznej Wykonawcy za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej, umożliwiającego wprowadzenie niezbędnych danych w trybie bezpośredniego połączenia z tą stroną, składają kolejne korzystniejsze postąpienia, podlegające automatycznej ocenie i klasyfikacji.
5) Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
a) postąpienia, pod rygorem nieważności, składa się opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
b) postąpienia składane w toku aukcji elektronicznej będą podlegały automatycznej ocenie i klasyfikacji zgodnie ze wzorem określonym w rozdziale XVIII ust. 1 pkt 1) SWZ.
c) oferta złożona przez wykonawcę przestaje wiązać, jeżeli złoży on korzystniejszą ofertę w toku aukcji.
d) Zamawiający przewiduje zastosowanie mechanizmu dogrywek.
6) Zamawiający określa minimalne postąpienie na kwotę 1 500,00 PLN.
7) Warunkiem wzięcia udziału w aukcji elektronicznej jest dysponowanie bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
8) Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
a) Zamawiający zaprosi drogą elektroniczną do udziału w aukcji elektronicznej wykonawców, których oferty nie zostały odrzucone. Zamawiający otworzy aukcję elektroniczną w terminie nie krótszym niż 2 dni robocze od przekazania zaproszenia.
b) Wykonawcy chcący wziąć udział w aukcji elektronicznej muszą się zalogować na platformie aukcyjnej za pomocą danych uwierzytelniających przekazanych przez operatora platformy aukcyjnej Wykonawcom, którym Zamawiający przekazał zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej.
9) Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
a) aukcja jednoetapowa,
b) czas trwania aukcji: 15 minut
10) Aukcja elektroniczna zostanie zamknięta gdy w podstawowym czasie nie zostanie złożona żadna oferta lub, gdy w ciągu 3 minut od złożenia oferty przez jednego z Wykonawców nie zostanie złożona żadna inna oferta, jednakże nie wcześniej niż po upływie 15 minut od otwarcia aukcji.
11) Po zakończeniu aukcji elektronicznej Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, przystępując do zawarcia umowy składa zaktualizowany formularz cenowy. Ceny jednostkowe brutto w zaktualizowanym formularzu cenowym muszą zostać określone tak, aby suma wartości brutto dla wyszczególnionych w formularzu cenowym pozycji wynikająca z przemnożenia cen jednostkowych i ilości nie przekroczyła ceny brutto wylicytowanej.
Zaktualizowany formularz cenowy musi być złożony w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego przy użyciu platformy zakupowej Zamawiającego, podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
12) W przypadku nie przeprowadzenia aukcji lub, gdy po jej przeprowadzeniu nie ulegnie zmianie cena brutto, najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana
w sposób wskazany w Rozdziale XVIII ust. 1 SWZ.

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale VIII ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia z postępowania.
2. pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
UWAGA:
Oferta składana przez spółki cywilne (ustawowo zdefiniowane w Tytule XXXI Księgi Trzeciej kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964 r. Nr 16 poz. 934 ze zm.) oraz zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy Prawo przedsiębiorców (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 646 ze zm.) jest traktowana, jako oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia publicznego (art. 58 ustawy Pzp) i solidarnie za nie odpowiadających.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności takiej zmiany.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia przedmiotu niniejszej umowy, jak
i wysokości wynagrodzenia w następujących sytuacjach:
1) wygaszania funkcji mieszkalnej budynków komunalnych, które są ujęte
w harmonogramie wywozu nieczystości płynnych - stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej umowy, z uwagi na wyłączanie z eksploatacji;
2) podjęcie przez Zarząd Dzielnicy Bemowo uchwał w sprawach: rozbiórki, zbycia, remontu lub zmiany sposobu użytkowania budynków komunalnych;
3) dokonywania zwrotu budynków na podstawie prawomocnych wyroków sądu lub decyzji administracyjnych ich właścicielom lub spadkobiercom właścicieli.
3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy w stosunku do wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towarów i usług,
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dn. 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.
4. Wykonawca może przekazać Zamawiającemu pisemny wniosek o dokonanie zmiany umowy najwcześniej w dniu opublikowania w odpowiednim dzienniku urzędowym aktu prawnego wprowadzającego zmianę, o której mowa w ust. 3. Wniosek powinien zawierać propozycję zmiany umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia, uzasadnienie zmiany oraz dokumenty potwierdzające wpływ zmiany na koszty wykonania umowy oraz informację, w jakim stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy określonego w umowie, w szczególności:
1) przyjęte w momencie sporządzania oferty zasady kalkulacji kosztów wykonania umowy obejmujących cały okres jej wykonania wraz z dokumentami potwierdzającymi prawidłowość przyjętej kalkulacji (np. umowy o pracę, dokumenty potwierdzające zgłoszenie pracowników do ubezpieczeń);
2) wykazanie wpływu zmian, o których mowa w ust. 3, na wysokość kosztów, wykonania umowy przez Wykonawcę;
3) szczegółową kalkulację proponowanej zmienionej wysokości wynagrodzenia Wykonawcy przy zachowaniu zasad, o których mowa w pkt 1.
5. W terminie 15 dni od otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 4, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o jego uzupełnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjaśnień, informacji lub dokumentów (oryginałów do wglądu lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem).
6. Zamawiający zajmie pisemne stanowisko wobec wniosku Wykonawcy, w terminie 30 dni od dnia otrzymania kompletnego w jego ocenie wniosku. Za dzień przekazania stanowiska uznaje się dzień jego wysłania na adres właściwy dla doręczeń pism dla Wykonawcy.
7. W przypadku uwzględnienia wniosku Wykonawcy przez Zamawiającego, zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy obejmie okres:
1) od dnia wejścia w życie zmiany, o której mowa w ust. 3, jeżeli pisemny wniosek o dokonanie zmiany wpłynie do Zamawiającego w terminie do 60 dni od dnia opublikowania w odpowiednim dzienniku urzędowym aktu prawnego wprowadzającego zmianę;
2) od dnia złożenia pisemnego wniosku o dokonanie zmiany, o której mowa w ust. 3 – jeżeli wpłynął on po upływie 60 dni od dnia opublikowania w odpowiednim dzienniku urzędowym aktu prawnego wprowadzającego zmianę.
c.d. dotyczący zakresu zmian umowy zawarty jest w załączniku nr 4 do SWZ wzór umowy, w par. 8 (Zmiany umowy) oraz w par. 12 Zmiana wynagrodzenia wynikająca ze zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-12-20 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://zamowienia.um.warszawa.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-12-20 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-01-18

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

12. Zamawiający nie przewiduje wizji lokalnej lub sprawdzenia przez Wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u zamawiającego, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy Pzp jako wymogu złożenia oferty.
NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę darmowy odbiór elektrośmieci- Warszawa
 • Lokalizacja zleceniamazowieckie
 • Data dodania12-04-2024
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę darmowy odbiór elektrośmieci. Pralka automatyczna, stare telewizory lampowe, części do kopiarek, monitory, stare zdekompletowane komputery. Lokalizację: Pruszków i Warszawa Wola Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI