Wywóz nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych usytuowanych na terenie

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Wywóz nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych usytuowanych na terenie nieruchomości stanowiących własność Gminy Wrocław
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWrocław
 • WojewództwoDolnośląskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2020-05-11
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyWrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.
 • Data publikacji ogłoszenia2020-04-29
 • Numer ogłoszenia535089-N-2020
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 535089-N-2020 z dnia 2020-04-29 r.

Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.: Wywóz nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych usytuowanych na terenie nieruchomości stanowiących własność Gminy Wrocław
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Tak
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Namysłowskiej 8, 50-304 Wrocław, tel. 71 323 57 00, adres strony internetowej: www.wm.wroc.pl reprezentujące na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta Wrocławia Nr 31/I/Z/19 z dnia 12 września 2019 r. Gminę Wrocław, Plac Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 20610504000000, ul. Namysłowska  8 , 50-304  Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 713 235 700, , e-mail zamowienia@wm.wroc.pl, , faks 713 235 750.
Adres strony internetowej (URL): www.wm.wroc.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.wm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.wm.wroc.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
W formie pisemnej.
Adres:
Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o. w budynku GRAFIT ul. Namysłowska 8, 50-304 Wrocław (KANCELARIA)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wywóz nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych usytuowanych na terenie nieruchomości stanowiących własność Gminy Wrocław
Numer referencyjny: WM/SZP/PN/15/2020/G
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Rodzaj zamówienia: usługa.2. Przedmiotem zamówienia jest wywóz nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych usytuowanych na terenie nieruchomości stanowiących własność Gminy Wrocław w rejonach L,M,J,K wymienionych w zał. nr 2 do umowy.3. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 90.00.00.00-7 – Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne.4. Nieczystościami ciekłymi w rozumieniu niniejszej umowy są gromadzone w zbiornikach bezodpływowych ścieki bytowe, których skład chemiczny odpowiada określonym normom, dopuszczającym odprowadzenie tych ścieków do kanalizacji miejskiej.5. Wywóz nieczystości będzie wykonywany na terenie czynnym, w związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy w taki sposób, aby zapewnić bezpieczeństwo przebywającym w miejscu wykonania umowy osób wykonujących usługę oraz zabezpieczyć teren, z którego będą wywożone nieczystości przed dostępem osób trzecich.6. Zakres obowiązków stron i opis przedmiotu zamówienia został ujęty w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.7. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga, aby w niniejszym postępowaniu wykonawca lub podwykonawca zatrudniał w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia na podstawie umowy o pracę na warunkach określonych w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy osoby bezpośrednio wykonujące czynności wymienione w § 3 ust. 12 projektu umowy.Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.Zamówienie podzielone jest na 2 części (zadania). Wykonawca może złożyć ofertę w odniesieniu do jednej, kilku lub wszystkich części (zadań) zamówienia. Określenie zakresu i przedmiotu części (zadań):1) Zadanie nr 1: rejon L i M – szacunkowa ilość odbieranych nieczystości w trakcie trwania umowy: 2.640,00 m32) Zadanie nr 2: rejon J, K – szacunkowa ilość odbieranych nieczystości w trakcie trwania umowy: 8.400,00 m3

II.5) Główny kod CPV: 90000000-7
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  12   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Przedmiot zamówienia będzie realizowany sukcesywnie przez 12 miesięcy według potrzeb Zamawiającego w terminie:1) Zadanie nr 1 – od dnia podpisania umowy, 2) Zadanie nr 2 – od dnia podpisania umowy, z zastrzeżeniem, że umowa ulega rozwiązaniu przed określonym powyżej terminem w razie zrealizowania przedmiotu umowy za wynagrodzeniem łącznym brutto określonym w § 5 ust. 1 umowy.Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie przez 12 miesięcy według potrzeb Zamawiającego w terminie:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający uzna, że warunek udziału w postępowaniu został spełniony jeżeli Wykonawca posiada: - zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z nieruchomości objętych zamówieniem, oraz - umowę/umowy z punktem zlewnym na odbiór/zrzut nieczystości ciekłych lub zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie utylizacji nieczystości ciekłych.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna, że warunek udziału w postępowaniu został spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej jednym pojazdem przystosowanym do transportu nieczystości ciekłych (pojazdem asenizacyjnym).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: 1. Podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp 1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt 1 ppkt 2) lit. c rozdz. VII SIWZ, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.2) Zamawiający informuje, iż „stosowna sytuacja”, o której mowa powyżej wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy: a) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wzór zał. nr 5 do SIWZ), z którego wynikać będzie jednoznacznie:- zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;- czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.b) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 3) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu, na którego zasoby Wykonawca się powołuje, nie będą potwierdzały spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający zażąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt 1 ppkt 2) lit. c) rozdz. VII SIWZ.2. Sposób spełnienia warunku udziału w postępowaniu, w przypadku zaangażowania w realizację zamówienia kilku podmiotówSpełnienie warunku udziału w postępowaniu dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów wykazuje ten podmiot, który będzie świadczył usługę.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
brak
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie aktualnych na dzień złożenia:1) zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z nieruchomości objętych zamówieniem, oraz umowy/umów z punktem zlewnym na odbiór/zrzut nieczystości ciekłych lub zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie utylizacji nieczystości ciekłych;2) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego (zawierającego informację o marce pojazdu, pojemności beczki w m3 oraz liczbie pojazdów) wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (wzór zał. nr 4).2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (m.in. konsorcjum, spółka cywilna):1) oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu składa odpowiednio ten Wykonawca, który wykazuje spełnienie warunku;2) oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
brak
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
OŚWIADCZENIA SKŁADANE PRZEZ WYKONAWCĘ WRAZ Z OFERTĄ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE WYKONAWCA NIE PODLEGA WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU1. Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu wskazane w rozdz. VII pkt 1 ppkt 2) SIWZ i ogłoszeniu o zamówieniu (wzór zał. nr 2a, b do SIWZ). 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (m.in. konsorcjum, spółka cywilna) oświadczenie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, aktualne na dzień składania ofert składa odrębnie i podpisuje każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp.4. Zamawiający nie żąda, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, niebędącymi podmiotami na których zasoby powołuje się Wykonawca w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszczał informacje o podwykonawcach w oświadczeniu z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp.INNE DOKUMENTY SKŁADANE PRZEZ WYKONAWCĘ WRAZ Z OFERTĄZobowiązanie podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji przedmiotowego zamówienia zgodnie z art. 22a ust. 2 ustawy Pzp (wzór zał. nr 5 do SIWZ), lub inny stosowany dokument w tym zakresie, jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, z którego wynikać będzie jednoznacznie:- zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;- czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.OŚWIADCZENIE, KTÓRE MA ZŁOŻYĆ KAŻDY WYKONAWCA W TERMINIE 3 DNI OD DNIA UPUBLICZNIENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO WYKAZU ZŁOŻONYCH OFERTWykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w pkt 6 rozdz. XIII SIWZ, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (wzór zał. nr 3 do SIWZ). W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców powyższe oświadczenie, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena oferty 60,00
czas reakcji (wykonania usługi) liczony od momentu otrzymania zlecenia od Zamawiającego dokonanego zgodnie z § 3 ust. 7 projektu umowy 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
PRZESŁANKI ZMIANY UMOWY 1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany cen wskutek zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zmiana ustawowej wysokości podatku od towarów i usług (VAT) powoduje odpowiednią zmianę łącznego wynagrodzenia od daty wprowadzenia zmiany. Naliczenie podatku VAT w nowej wysokości dopuszcza się tylko od wynagrodzenia za tę część umowy realizowaną po dniu wejścia w życie przepisów ustalających zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT).2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian kwot wskazanych w § 5 ust. 1 umowy, poprzez przesunięcie środków przeznaczonych na wykonanie umowy pomiędzy wskazanymi latami kalendarzowymi przy założeniu, że łączne wynagrodzenie brutto Wykonawcy nie przekroczy kwoty wskazanej w § 5 ust. 1 umowy, z zastrzeżeniem ust. 1. 3. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w wykazie adresowym zawartym w załączniku nr 2 do umowy w okresie realizacji przedmiotu umowy, co jednak nie będzie skutkować zwiększeniem sumarycznej liczby m3 nieczystości ciekłych i zwiększeniem wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, w tym możliwość wyłączenia poszczególnychnieruchomości z wykonywania usługi wywozu nieczystości ciekłych w następujących przypadkach:1) likwidacji zbiornika bezodpływowego usytuowanego na terenie nieruchomości,2) przyłączenia nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej;3) utraty przez budynek statusu nieruchomości komunalnej w wyniku sprzedaży pierwszego lokalu;4) wyłączenia nieruchomości z eksploatacji (np. rozbiórka, remont, wykwaterowanie);5) przekazania nieruchomości innemu podmiotowi w zarządzanie lub do korzystania na podstawie jakiegokolwiek tytułu prawnego.4. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 3,Zamawiający na mocy jednostronnego oświadczenia woli, bez obowiązku uzyskiwania zgody Wykonawcy, powiadomi pisemnie Wykonawcę o wyłączeniu nieruchomości z wykonywania usługi, ze wskazaniem daty, od której będą obowiązywały zmiany. Wykonawcy nie przysługują z tytułu zmniejszenia zakresu umowy roszczenia odszkodowawcze. 5. W sytuacji określonej w ust. 3 Wykonawca zobowiązany jest do dalszej realizacji umowy według wskazań Zamawiającego.6. Podana w § 1 ust. 2 pkt 1* i 2* szacunkowa ilość nieczystości ciekłych określa maksymalne potrzeby Zamawiającego w zakresie realizacji usług podczas obowiązywania umowy, w związku z tym Zamawiający zastrzega sobie możliwość niezrealizowania zamówienia w całości, na co Wykonawca wyraża zgodę i oświadcza, iż zrzeka się wobec Zamawiającego wszelkich roszczeń z tytułu niezrealizowania części umowy. Strony ustalają, iż Wykonawca otrzyma wynagrodzenie tylko za faktycznie wykonane usługi.7. Łączna wartość zmian polegających na zmniejszeniu zakresu umowy, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu nie może być większa niż 20% łącznej wartości zamówienia określonej w § 5 ust. 1 umowy. Wykonawca oświadcza, że nie będzie w takim przypadku zgłaszał żadnych roszczeń z tytułu zmniejszenia wysokości wynagrodzenia.8. Zamawiający, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, dopuszcza w drodze aneksu do niniejszej umowy możliwość zwiększenia ilości nieczystości ciekłych wywożonych ze zbiorników bezodpływowych w trakcie obowiązywania umowy w danym zadaniu (m. in.w następstwie przyjęcia nieruchomości do wykonywania czynności zarządzania, a także w następstwie przeprowadzonej inwentaryzacji bezodpływowych zbiorników nieczystości płynnych) pod warunkiem, że wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp i jest mniejsza od 10% łącznej wartości zamówienia określonej w § 5 ust. 1 umowy dla każdego zadania. Strony ustalają, iż Wykonawca otrzyma wynagrodzenia za faktycznie wykonane usługi.FORMA ZMIANY UMOWY Wszelkie zmiany do umowy, poza zmianą adresu Zamawiającego i Wykonawcy, zmianą upoważnionych przedstawicieli, o których mowa w § 8 umowy, zmianami, o których mowa § 10ust. 3 i 6 umowy, wymagają pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnejw formie aneksu.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-05-11, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> POLSKI
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
Oferta musi zawierać:1) formularz oferty (wzór zał. nr 1 SIWZ),2) oświadczenie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp (wzór zał. nr 2a, b do SIWZ),3) pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy),4) zobowiązanie podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji przedmiotowego zamówienia zgodnie z art. 22a ust. 2 ustawy Pzp (wzór zał. nr 5 do SIWZ), lub inny stosowny w tym zakresie dokument, jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Zadanie nr 1: rejon L i M
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie nr 1: rejon L i M – szacunkowa ilość odbieranych nieczystości w trakcie trwania umowy: 2.640,00 m3
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90000000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena oferty 60,00
czas reakcji (wykonania usługi) liczony od momentu otrzymania zlecenia od Zamawiającego dokonanego zgodnie z § 3 ust. 7 projektu umowy 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Zadanie nr 2: rejon J, K
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie nr 2: rejon J, K – szacunkowa ilość odbieranych nieczystości w trakcie trwania umowy: 8.400,00 m3
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90000000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena oferty 60,00
czas reakcji (wykonania usługi) liczony od momentu otrzymania zlecenia od Zamawiającego dokonanego zgodnie z § 3 ust. 7 projektu umowy 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zatrudnimy do sprzątania drogerii dwa razy w tygodniu 3 godziny - Legnica
 • Lokalizacja zleceniadolnośląskie
 • Data dodania21-09-2023
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zatrudnimy do sprzątania drogerii dwa razy w tygodniu 3 godziny. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI