Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Boguty-Pianki
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoBoguty-Pianki
 • WojewództwoMazowieckie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)
 • Termin składania wniosków2021-07-02
 • ZamawiającyGMINA BOGUTY-PIANKI
 • Data publikacji ogłoszenia2021-06-18
 • Numer ogłoszenia2021/BZP 00087976
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Boguty-Pianki

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA BOGUTY-PIANKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 450670090

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Aleja Papieża Jana Pawła II 45

1.5.2.) Miejscowość: Boguty-Pianki

1.5.3.) Kod pocztowy: 07-325

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL924 - Ostrołęcki

1.5.7.) Numer telefonu: 86 2775 003

1.5.8.) Numer faksu: 86 2775 003

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kontakt@boguty-pianki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://boguty-pianki.bipgmina.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Boguty-Pianki

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e599bbd8-cdc9-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00087976

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-06-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00054042/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Boguty-Pianki

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą w niniejszym postępowaniu odbywa się za pomocą miniPortalu dostępnego pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu dostępnego pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej: kontakt@boguty-pianki.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: Formularza złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do Formularza do komunikacji. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP. Sposób sporządzenia, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 70 ustawy Pzp. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku i Formularza do komunikacji wynosi 150 MB. Zamawiający dopuszcza w szczególności następujące formaty przesyłanych danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt, .xls, .xlsx., ze szczególnym wskazaniem na pdf. Więcej informacji w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Opisane w SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ORS.271.1.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie odbioru oraz zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Boguty-Pianki oraz odbiór odpadów z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bogutach-Piankach (zwanej dalej PSZOK), a także wstawienie i utrzymanie w należytym stanie pojemników na odpady komunalne do PSZOK.
2. Nieruchomości zamieszkałe tj., zabudowa jednorodzinna i zabudowa wielorodzinna.
3. Przedmiot zamówienia obejmuje:
3.1. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) o kodzie 20 03 01 z terenu nieruchomości zamieszkałych.
3.2. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zbieranych selektywnie z podziałem na następujące frakcje:
a) papier w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury (kod 20 01 01, 15 01 01);
b) odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady z tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe (kody 20 01 39, 15 01 02, 15 01 05, 15 01 04, 20 01 40);
c) odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła (kody 20 01 02, 15 01 07);
d) bioodpady (kody 20 02 01; 20 01 08);
e) przeterminowane leki (kod 20 01 32);
f) zużyte baterie i akumulatory;
g) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (kody 20 01 35*, 20 01 36);
h) meble i inne odpady wielkogabarytowe (kod 20 03 07);
i) zużyte opony (kod 16 01 03);
j) odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z drobnych remontów prowadzonych we własnym zakresie przez właściciela nieruchomości (kody 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 04 07, 17 08 02, 20 03 99);
k) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek (kod odpadu 20 01 99);
l) tekstylia i odzież (kody 20 01 10, 20 01 11);
m) inne odpady komunalne nie wymienione w pkt. a)-l)- w tym także popioły i żużle z palenisk domowych.
3.3. Odbieranie przez Wykonawcę odpadów wystawionych, np. w workach (tzw. "nadwyżki" która nie zmieściła się w pojemnikach na odpady zmieszane) pozostawione obok pojemników, przy czym nie dotyczy to odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon samochodowych oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych wystawionych poza terminami zbiórki tych odpadów.
3.4. Wyposażenie właścicieli nieruchomości zamieszkałych w worki z folii LPDE na odpady segregowane (pojemność min. 120 L przy założeniu braku limitu ilości odbieranych odpadów) w tym:
• na odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i tektury- worek koloru niebieskiego oznaczonego napisem PAPIER;
• na odpady ze szkła w tym opakowania ze szkła- worek koloru zielonego, oznaczonego napisem SZKŁO;
• na odpady z metali, w tym odpady opakowaniowe z metali oraz odpady z tworzyw sztucznych- worek koloru żółtego, oznaczony napisem: METALE I TWORZYWA SZTUCZNE;
• na bioodpady- worek koloru brązowego, oznaczonego napisem BIO;
• na popiół i żużel z palenisk domowych- worek koloru szarego, oznaczonego napisem POPIÓŁ.
Worki muszą być oznaczone w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych frakcji selektywnej zbiórki odpadów. Wykonawca będzie dostarczał mieszkańcom worki przy każdym odbiorze odpadów segregowanych w formie „worek za worek” lub w większej ilości jeżeli mieszkańcy zgłoszą taką potrzebę. Firma wstawi także zapas worków do Urzędu Gminy Boguty-Pianki.
3.5. Usuwanie odpadów zgromadzonych luzem lub w workach, w miejscach do tego nieprzeznaczonych np. podczas akcji sprzątania świata, tzw. dzikie wysypiska itp (szacunkowa ilość- 4 Mg).
3.6. Odbiór i zagospodarowanie odpadów ze stacjonarnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (na działce należącej do Gminy Boguty-Pianki), zwanego dalej PSZOK. Wykonawca zobowiązany będzie do wyposażenia na własny koszt PSZOK w niezbędne pojemniki lub kontenery na poszczególne frakcje odpadów (Prowadzenie PSZOKu w rozumieniu ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. będzie należało do Zamawiającego).
3.7. Odbieranie odpadów z tzw. „Wystawki” (odpadów wystawianych przez właścicieli nieruchomości przed posesje).
3.8. Odbiór odpadów budowlanych pochodzących z remontów i rozbiórek obejmują wyłącznie właścicieli nieruchomości zamieszkałych z wyłączeniem firm budowlanych, które zagospodarują odpady zgodnie z wydanymi zezwoleniami i odrębnymi przepisami; odbiór odbywać się będzie poprzez wcześniejsze zgłoszenie celem podstawienia odpowiedniego pojemnika.
3.9. odpadów komunalnych z przystanków autobusowych zlokalizowanych na terenie Gminy Boguty-Pianki (odbiór ten nastąpi, gdy ww. obiekty zostaną wyposażone w pojemniki na odpady, o tym Wykonawca zostanie poinformowany).
3.10. Wstawienie do Ośrodka Zdrowia w Bogutach-Piankach pojemnika na zużyte leki – oraz odbiór tych odpadów;
3.11.Wstawienie do Ośrodka Zdrowia w Bogutach-Piankach, Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Bogutach-Piankach oraz Urzędu Gminy w Bogutach-Piankach pojemnika na zużyte baterie i pojemnika na zużyte żarówki- oraz odbiór tych odpadów.
3.12. Przygotowanie oraz dostarczenie do mieszkańców gminy harmonogramu odbioru odpadów komunalnych, harmonogram powinien zawierać terminy oraz godziny odbioru odpadów komunalnych dla poszczególnych miejscowości, z podziałem na odbiór odpadów: zmieszanych, selektywnych, wystawki oraz otwarcia PSZOKU.
3.13. Prowadzenie przez Wykonawcę dokumentacji związanej z odbiorem oraz zagospodarowaniem odpadów komunalnych, wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Boguty-Pianki.
3.14. Prowadzenie przez Wykonawcę dokumentacji związanej z przyjmowaniem i odbieraniem z PSZOK odpadów komunalnych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90000000-7 - Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90500000-2 - Usługi związane z odpadami

90510000-5 - Usuwanie i obróbka odpadów

90513100-7 - Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2021-10-01 do 2022-09-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która uzyska największą łączną liczbę punktów w poszczególnych kryteriach oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: częstotliwość odbioru odpadów wielkogabarytowych z nieruchomości, tzw. "wystawki"

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności faktur

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunki udziału w postępowaniu, stosownie do treści art. 112 ust. 2 ustawy Pzp, dotyczą:
1. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
a) wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO);
b) zezwolenie na transport odpadów, o którym mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
c) aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Boguty-Pianki dokonanego na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
2. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
a) Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że do wykonania zamówienia dysponuje ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).
3. Zdolności technicznej lub zawodowej.
a) Wykonawca spełnia niniejszy warunek, jeżeli oświadczy, ze dysponuje potencjałem technicznym zgodnym z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. – w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122) :
• Wykonawca zobowiązany jest posiadać bazę magazynowo-transportową usytuowaną w Gminie Boguty-Pianki lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy Gminy Boguty-Pianki, na terenie do którego posiada tytuł prawny. Baza powinna spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. – w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
• Wykonawca będzie posiadał wyposażenie umożliwiające odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz jego odpowiedni stan techniczny. Wykonawca powinien posiadać:
- co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych;
- co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych;
- co najmniej jeden pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej.
Pojazdy powinny spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. – w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122);

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia.
a) zezwolenie na zbieranie odpadów komunalnych zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;
b) aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Boguty-Pianki dokonanego na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
c) wykaz pojazdów dostępnych wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. Wykonawca musi wykazać, że będzie dysponował do celów wykonania zamówienia minimum sprzętem określonym w rozdz. X pkt 2.4. SWZ - Załącznik nr 6 do SWZ;
d) wykaz dostępnej Wykonawcy w celu wykonania zamówienia bazy magazynowo-transportowej usytuowanej w gminie Boguty-Pianki lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy Gminy Boguty-Pianki, wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami-Załącznik nr 7 do SWZ;
e) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę - jeżeli uprawnienie do podpisu nie wynika bezpośrednio z załączonych dokumentów (jeżeli dotyczy),
2. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy),
3. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości 3 000,00 PLN (słownie złotych: trzy tysiące 00/100).
2. Wadium może być wniesione w następujących formach:
2.1. pieniądzu;
2.2. gwarancjach bankowych;
2.3. gwarancjach ubezpieczeniowych;
2.4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego:
Bank Spółdzielczy Czyżew Oddział Boguty 17874710180260154420000020
z dopiskiem: „Wadium na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w Gminie Boguty-Pianki".
Do oferty zaleca się dołączyć potwierdzenie przelewu.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, musi złożyć każdy z Wykonawców. Oświadczenia te mają potwierdzać brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia do oferty należy załączyć pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 455 ustawy Pzp

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-07-02 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-07-02 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

2021-06-18 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
NAJNOWSZE ZLECENIE
Szukam pracy chałupniczej- składanie długopisów- Grójec
 • Lokalizacja zleceniamazowieckie
 • Data dodania14-04-2024
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Szukam pracy chałupniczej- składanie długopisów. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI