616/2023 Świadczenie usług w zakresie opróżniania wskazanych koszy ulicznych, usuwanie...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
616/2023 Świadczenie usług w zakresie opróżniania wskazanych koszy ulicznych, usuwanie padliny z ulic oraz sprzątanie wyznaczonych miejsc na terenie dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWarszawa
 • WojewództwoMazowieckie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa
 • Termin składania wniosków2023-09-14
 • ZamawiającyZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy
 • Data publikacji ogłoszenia2023-09-06
 • Numer ogłoszenia2023/BZP 00383768
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
616/2023 Świadczenie usług w zakresie opróżniania wskazanych koszy ulicznych, usuwanie padliny z ulic oraz sprzątanie wyznaczonych miejsc na terenie dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 010836340

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Trakt Lubelski 353

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 04-667

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 022 277 35 00

1.5.8.) Numer faksu: 022 277 35 67

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: wawer.zgn@um.warszawa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: zgn-wawer.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Administrowanie zasobem nieruchomości stanowiących własność lub współwłasność m.st. Warszawy

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

616/2023 Świadczenie usług w zakresie opróżniania wskazanych koszy ulicznych, usuwanie padliny z ulic oraz sprzątanie wyznaczonych miejsc na terenie dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-406ad8c7-4c9b-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00383768

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00054467/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.14 opróżnianie koszy ulicznych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zgn-wawer.ezamawiający.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zgn-wawer.ezamawiający.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 5.6. Zamawiający poniżej wskazuje informacje, o których mowa w § 2 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), dotyczące systemu dostępnego, pod adresem wskazanym w pkt. 5.2 SWZ. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 1 ww. Rozporządzenia określa niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:
5 6.1. Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
5.6.2. Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
5.6.3. Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
5.6.4. Włączona obsługa JavaScript;
5.6.5. Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie pdf.
5.7. Zamawiający zgodnie z § 3 ust. 1 ww. Rozporządzenia, określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem Pani danych osobowych, podlegających przetwarzaniu jest: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Trakt Lubelski 353 04-667 Warszawa, zwany dalej ZGN Wawer lub Administratorem.
2. Administrator przetwarza Pani dane osobowe: imię, nazwisko, adres zamieszkania, Nr PESEL i Nr NIP, niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy, której będzie/jest Pani Stroną.
3. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3 odbiorcami Pani danych osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z m.st. Warszawą przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Prezydent m.st. Warszawy.
4. W związku z przetwarzaniem Pani danych osobowych przysługują Pani następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
 dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
 osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
 dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
 dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
 osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
 przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
 Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
 osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
 przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
 prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: zaistnieją przyczyny związane z Pani szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora lub przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 516/NZ/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług polegających na:
-zgodnym z harmonogramem systematycznym opróżnianiu wskazanych w załączniku Nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia, koszy ulicznych. Kosze uliczne mają być opróżniane 3 x w tygodniu (poniedziałek, środa, piątek) do godz. 1000. Kosze uliczne należy wyłożyć workiem plastikowym po ich opróżnieniu. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczenia wokół kosza, należy posprzątać teren w promieniu 3 m od kosza. Usługi będą wykonywane na terenach będących własnością m. st. Warszawy znajdujących się w Dzielnicy Wawer.
- usuwaniu padliny z miejsc wskazanych przez Zamawiającego, położonych na terenie Dzielnicy Wawer, a następnie jej wywóz do zakładu utylizującego. Od momentu zabrania padliny ze wskazanego miejsca, firma odbierająca jest w pełni odpowiedzialna za dalsze postępowanie z padliną, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
- ręcznym sprzątaniu wyznaczonych pasów drogowych, chodników, miejsc odpoczynku, zieleńców, skwerów, wiat wskazanych w załączniku Nr 2 do opisu przedmiotu zamówienia. Sprzątanie należy wykonać 3 razy w tygodniu: poniedziałki, środy, piątki.
Szczegółowy zakres zamówienia zawiera opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90000000-7 - Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90900000-6 - Usługi w zakresie sprzątania i odkażania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-10-16 do 2024-05-17

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 21.1. Oceny ofert będzie dokonywała komisja przetargowa.
21.2. Oferty oceniane będą w 3 etapach:
I etap: ocena w zakresie wymagań formalnych i kompletności oferty
Oferty nie spełniające wymagań określonych ustawą i SIWZ zostaną odrzucone,
a w przypadku ujawnienia podstaw do wykluczenia Wykonawcy składającego ofertę, oferty te zostaną uznane za odrzucone.
II etap: ocena merytoryczna według kryteriów określonych poniżej
W II etapie rozpatrywane będą oferty nie podlegające odrzuceniu, złożone przez Wykonawców nie podlegających wykluczeniu.
III etap: aukcja elektroniczna

21.3. Oferty, niepodlegające odrzuceniu, oceniane będą na podstawie następujących kryteriów:

A - Cena za realizację całego zamówienia - waga 60 % - 60 pkt
B – terminu płatnosci - waga 40% - 40 pkt

Punkty przyznane za kryterium A: „cena za realizację całego zamówienia” będą liczone wg następującego wzoru:

najniższa cena ofertowa
punkty przyznane ........................................................................ x 60%
badanej ofercie cena badanej oferty

Punkty przyznane za kryterium B: „ termin płatnosci” będą liczone w nastepujący sposób:
W załączniku nr 3 do SWZ załączonym do oferty w pkt 4 Wykonawca wpisze jeden z podanych termiów płatnosci (21 dni lub 30 dni)

termin płatności w badanej ofercie
punkty przyznane ........................................................................ x 40%
badanej ofercie najdłuższy termin płatności

21.4. Jeżeli w terminie przewidzianym na składanie ofert złożone zostaną co najmniej 2 oferty niepodlegające odrzuceniu Zamawiający po dokonaniu oceny ofert przeprowadzi aukcję elektroniczną w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.
21.5. Zgodnie z art. 232 ust. 1 Zamawiający zaprosi drogą elektroniczną (na adres e-mail podany przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym) do udziału w aukcji elektronicznej wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu.
21.6. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia aukcji elektronicznej, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli oferty o takiej samej cenie, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych.

Suma punktów A (po przeprowadzonej aukcji) + B będzie oceną dokonaną przez poszczególnych członków komisji w badanej ofercie.
Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktury VAT

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w art. 112 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych i którzy wykażą ich spełnianie na poziomie wymaganym przez Zamawiającego zgodnie z opisem zamieszczonym poniżej, oraz niepodlegający wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 108 ust 1 i art. 109 ust.1 pkt 1 i 4 ustawy Pzp. wykonawcy, którzy:
6.1.1. Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 112 ust. 1 i 2 pkt 1,2,3,4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Spełnienie ww. warunku ocenione będzie na podstawie oświadczenia wykonawcy, (sporządzonego wg. wzoru, stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ), wchodzącego w skład oferty i dokumentów wymienionych w pkt 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.1.5.,6.1.6.
6.1.2. Wykonali lub nadal wykonują w ostatnich 3 latach przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, główne usługi w zakresie realizacji usług, stanowiących przedmiot zamówienia jako generalny wykonawca lub podwykonawca – w tym co najmniej 2 zamówienia obejmujące usługi w zakresie opróżniania koszy ulicznych, o wartości co najmniej 200 tys. zł brutto każda. Spełnienie ww. warunku Zamawiający oceniał będzie na podstawie przedłożonego w ofercie stosownego oświadczenia wykonawcy (wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ) oraz dokumentów potwierdzających, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane z należytą starannością oraz prawidłowo ukończone.
6.1.3.Wykonawca musi wykazać, że dysponuje łącznie minimum 2 samochodami przystosowanymi do świadczenia usług w zakresie wywozu nieczystości stałych
Spełnienie ww. warunku Zamawiający oceniał będzie na podstawie przedłożonego w ofercie stosownego oświadczenia wykonawcy (wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ). Należy podać numery rejestracyjne pojazdów.
6.1.4. Nie podlegają wykluczeniu:
6.1.4.1. na podstawie art. 108 ust. 1 Ustawy. Zamawiający przewiduje fakultatywne wykluczenie Wykonawcy:
- na podstawie art. 109 ust.1 pkt 1 ustawy pzp
- na podstawie art. 109 ust.1 pkt 4 ustawy pzp - załącznik nr 4 do SWZ.
6.1.4.2. na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego – załącznik nr 12 do SWZ.
6.1.5. Wykonawca musi wykazać, że posiada własna sortownie odpadów lub dostęp do sortowni odpadów/ zakładu prowadzącego działalność w zakresie zagospodarowania odpadów .
Spełnienie ww. warunku Zamawiający oceniał będzie na podstawie przedłożonego w ofercie stosownego oświadczenia wykonawcy (wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do SWZ)
6.1.6.Posiadają zezwolenie powiatowego lekarza weterynarii na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie zbierania, transportu i usuwania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego wraz z weterynaryjnym numerem identyfikacyjnym zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.
Spełnienie ww. warunku oceniane będzie na podstawie przedłożonej w ofercie kserokopii zezwolenia.

6.2. Ponadto od Wykonawcy wymagane jest:
6.2.1. Spełnienie i przyjęcie warunków określonych w niniejszej SWZ oraz załączonym wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 10 do SWZ.
6.2.2. Posiadanie polisy lub innego dokumentu ubezpieczeniowego potwierdzającego, że Wykonawca jest w okresie realizacji Umowy ubezpieczony przez zakład ubezpieczeń działający zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej lub zawarcie przed rozpoczęciem robót umowy ubezpieczeniowej dotyczącej odpowiedzialności cywilnej za wszelkie wyrządzone przez Wykonawcę szkody osobiste i majątkowe wobec osób trzecich, które mogą powstać w związku z wykonywaniem Umowy. Wymagana suma ubezpieczenia wynikająca z ww. dokumentów winna być nie mniejsza niż 100 000,00 zł
6.2.3. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 112 ust 2 pkt 1, 2, 3 i 4, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ust 1 ustawy Pzp, powinien przedłożyć w szczególności pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia – załącznik nr 6 do SWZ.
Zamawiający wymaga, aby składany dokument:
- wskazywał adres którego dotyczy
- zawierał informację, który zasób jest udostępniany przez dany podmiot,
- w przypadku udostępniania wiedzy i doświadczenia określał konkretną formę udziału ww podmiotu w realizacji zamówienia (np. podwykonawstwo),
- jaki stosunek łączy Wykonawcę z podmiotem udostępniającym zasób (np. umowa zlecenie, umowa o współpracę, kontrakt, inne).
Jeśli Wykonawca nie korzysta z zasobów innych podmiotów dokumentu w postaci załącznika nr 6 nie należy składać wraz z ofertą.
6.3. Zamawiający informuje, że w przypadku korzystania z zasobów innych podmiotów spełnienie warunków zapisanych w pkt 6.1.1-6.1.6 w niniejszym postępowaniu przetargowym nastąpi wyłącznie wtedy gdy:
1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
2) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności technicznych lub zawodowych lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz zbada czy nie zachodzą przesłanki wobec tego podmiotu podstawy do wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust 1 i art. 109 ust. 1.
3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Tak

6.3.1.) Adres internetowy aukcji: https://oneplace.marketplanet.pl/poczatek

6.3.2.) Opis aukcji elektronicznej:

1. Jeżeli zostaną złożone co najmniej 2 oferty niepodlegające odrzuceniu zamawiający przeprowadzi jednoetapową aukcję elektroniczną na podstawie art. 308 ustawy Pzp. Do jej przeprowadzenia mają zastosowanie regulacje art. 227 ust. 2 oraz art. 228 - 238 ustawy Pzp.
2. Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej zostanie wysłane drogą elektroniczną, na adres e-mail wskazany przez wykonawcę w pkt 4 Załacznika do Systemowego Formularza ofertowego.
3. Warunkiem wzięcia udziału w aukcji elektronicznej jest dysponowanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Komputer użytkownika powinien spełniać następujące wymagania:
a) komputer klasy PC z zainstalowanym systemem operacyjnym Microsoft Windows 2000/XP/Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 10;
b) w przypadku komputerów z systemem operacyjnym Windows 7/Windows8
przeglądarka internetowa Internet Explorer 10.0 lub nowsza z możliwością obsługi Active X.
Dla komputerów zaopatrzonych w system XP/Vista/Windows 7/Windows 8
przeglądarka Firefox z obsługą Javy i siłą szyfrowania 128 bit.
Dla komputerów z systemem Windows 10 przeglądarka Internet Explorer 11 z
obsługa Active X lub Firefox z obsługa Javy, siła szyfrowania 128 bit;
c) podłączenie do Internetu min. 512 Kb/s (zalecane łącze szerokopasmowe).
Inne niż wyżej wymienione systemy operacyjne (m.in. Linux, iOS itd.) oraz przeglądarki (m.in. Google Chrome, Opera, Safari, Maxthon itd.) nie są dedykowane do obsługi Marketplanet OnePlace. Korzystanie z innych systemów operacyjnych, przeglądarek i/lub z systemów operacyjnych oraz przeglądarek niewspieranych przez producenta może skutkować pojawieniem się nieprawidłowości i błędów w funkcjonowaniu Platformy.
Użytkownik Marketplanet OnePlace może otworzyć maksymalnie jedną instancję konsoli aukcyjnej naraz. Próba składania ofert z kilku otwartych konsol aukcyjnych
może prowadzić do wystąpienia komplikacji w przebiegu aukcji.
4. Wykonawcy chcący wziąć udział w aukcji elektronicznej (którym Zamawiający przekazał zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej) muszą się zalogować na Platformie aukcyjnej https://oneplace.marketplanet.pl/poczatek. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z instrukcją aukcji elektronicznej znajdującą się na Platformie Marketplanet w sekcji „Regulacje i procedury procesu zakupowego”
5. W toku aukcji elektronicznej Wykonawcy za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej, umożliwiającego wprowadzanie niezbędnych danych w trybie bezpośredniego połączenia z tą stroną, składają kolejne korzystniejsze postąpienia, podlegające automatycznej ocenie i klasyfikacji.
6. Warunki, na jakich Wykonawcy będą brać udział w aukcji są następujące:
 termin rozpoczęcia i zakończenia aukcji zostanie przekazany przez Zamawiającego w zaproszeniu do udziału w aukcji elektronicznej.
 Zamawiający zamyka aukcję elektroniczną:
• jeśli w podstawowym czasie (15 min.) nie zostanie złożona żadna oferta, lub
• po upływie czasu ustalonego jako „czas dogrywki” (3 min.), liczonego od rozpoczęcia kolejnej minuty następującej po tej, w której złożono ostatnią ofertę - jednak nie wcześniej niż po upływie czasu podstawowego aukcji.
 Zamawiający określił minimalną wartość postąpienia na poziomie 1000,00 zł (jeden tysiąc złotych),
 Oferta, składana w toku aukcji elektronicznej w zakresie danego kryterium nie może być mniej korzystna od poprzedniej oferty złożonej dla danego kryterium,
 postąpienia, pod rygorem nieważności, składa się opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
7. W toku aukcji elektronicznej zamawiający na bieżąco przekazuje każdemu wykonawcy informację o pozycji złożonej przez niego oferty i otrzymanej punktacji oraz o punktacji najkorzystniejszej oferty. Do momentu zamknięcia aukcji elektronicznej nie ujawnia się informacji umożliwiających identyfikację wykonawców.
8. Kryterium oceny ofert licytowalnym w toku aukcji elektronicznej jest „Cena oferty brutto” za realizację przedmiotu zamówienia. Cenami wyjściowymi w aukcji elektronicznej dla każdego Wykonawcy są ceny brutto zaproponowane przez danego Wykonawcę w złożonej ofercie za pomocą Platformy.
9. Postąpienia składane w toku aukcji elektronicznej będą podlegały automatycznej ocenie i klasyfikacji, zgodnie z formułą podaną w zaproszeniu do udziału w aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 232 ust. 2 pkt 6) ustawy Pzp.
10. W przypadku nieprzeprowadzenia aukcji lub, gdy w jej trakcie nie zostanie złożone żadne postąpienie, Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie liczby punktów przyznanych ofertom pierwotnym.
11. W pkt 4 załącznika do Systemowego formularza ofertowego, należy wpisać osobę uprawnioną do składania ofert w imieniu Wykonawcy w trakcie aukcji elektronicznej.

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

8.1. Dopuszcza się możliwość składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów (konsorcjum, spółka cywilna), pod warunkiem, że Wykonawcy przedłożą wraz z ofertą pełnomocnictwo ustanawiające pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego spełniające w szczególności następujące wymogi:
1) ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego;
2) nazwa postępowania, którego dotyczy pełnomocnictwo;
3) określenie wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby wykonawcy;
4) oznaczenie ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania;
5) dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia w tym przez wykonawcę-pełnomocnika;
6) podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji, stosowne odpisy z rejestru lub ewidencji muszą zostać dołączone do oferty;
7) oryginał pełnomocnictwa lub jego kopia poświadczona notarialnie musi być załączona do oferty.
8.2. Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (działających w ramach konsorcjum, spółki cywilnej), oddzielnie musi złożyć:
1) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 4 do SWZ;
2) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej;
3) oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 7 do SWZ.
Pozostałe dokumenty, formularze i oświadczenia składa pełnomocnik reprezentujący wszystkich wykonawców.
8.3. W zakresie doświadczenia, potencjału technicznego, wymaganego poziomu przychodów oraz spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ, oferty składane przez konsorcjum lub spółkę cywilną zostaną ocenione pod kątem łącznego spełnienia wymagań zamawiającego przez występujących wspólnie wykonawców na podstawie złożonych dokumentów.
8.4. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z Pełnomocnikiem, którego adres należy wpisać w formularzu oferty lub wskazać w treści oferty.
8.5. Przed zawarciem umowy Zamawiający może żądać od Wykonawcy, którego oferta została wybrana, umowy regulującej współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
8.6. Wykonawcy wspólnie ubiegających się o zamówienie, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
8.7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, mogą realizaować zamówienie w zakresie doświadczenia jakie posiadają w wykonywaniu robót objętych zakresem zamówienia.
8.8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, zgodnie z art 117 ustawy Prawo zamówień publicznych, składają wraz z ofertą oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, zgodnie z art 117 ustawy Prawo zamówień publicznych, składają wraz z ofertą oświadczenie Załącznik nr 10 do SWZ, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. Jeśli Wykonawca nie składa oferty wspólnie z innymi Wykonawcami dokumentu w postaci załącznika nr 10 nie należy składać wraz z ofertą.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z art. 455 ust 1, 2, 3, 4 ustawy Prawo zamówień publicznych określa się następujące możliwe zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
1) skrócenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia, określonego w §4 umowy spowodowane wyczerpaniem środków finansowych na zamówienie,
2) zmiana wartości przedmiotu zamówienia w przypadku zmniejszenia lub zwiększenia ilości wywozów kontenerami,
3) zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy.
4) zmiana wartości przedmiotu zamówienia (waloryzacja): waloryzacja w przypadku znaczącego wzrostu wartości składników cenotwórczych, tj. o co najmniej 50%,
5) zmiana wartości przedmiotu zamówienia w przypadku zmiany stawki podatku VAT.
6) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia w uzasadnionych, nieprzewidzianych przypadkach, uniemożliwiających wykonanie zamówienia w terminie np. bankructwa Wykonawcy, braku dostępu do posesji, wyczerpania środków na realizację zamówienia i.t.p.,
7) w przypadku, gdy spełnienie świadczenia usług groziłoby jednej ze stron rażącą stratą;
8) w przypadku, gdy zmiana jest wywołana okolicznościami mającymi znamiona działania siły wyższej, rozumianymi jako spowodowane czynnikami zewnętrznymi, niemożliwymi do przewidzenia w dacie zawarcia umowy i niezależnymi od Stron.
Zmiany umowy dokonane sprzecznie z dopuszczalnym zakresem zmian umowy, określonych w pkt. 24.6. skutkują nieważnością takiej zmiany.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-09-14 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://zgn-wawer.ezamawiający.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-09-14 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-10-13

NAJNOWSZE ZLECENIE
Szukam tancerza w terminie 09.03 - Kozienice
 • Lokalizacja zleceniamazowieckie
 • Data dodania22-02-2024
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Szukam tancerza w terminie 09.03. Czekam na kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI