522-Usługi wywozu nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych, WC, na posesjach...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
522-Usługi wywozu nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych, WC, na posesjach admin. przez ZGN w dzielnicy Wawer i wody ze studzienek chłonnych na terenie Dzielnicy Wawer.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWarszawa
 • WojewództwoMazowieckie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa
 • Termin składania wniosków2022-08-11
 • ZamawiającyZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy
 • Data publikacji ogłoszenia2022-08-03
 • Numer ogłoszenia2022/BZP 00290363
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
522-Usługi wywozu nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych, WC, na posesjach admin. przez ZGN w dzielnicy Wawer i wody ze studzienek chłonnych na terenie Dzielnicy Wawer.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 010836340

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Trakt Lubelski 353

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 04-667

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: wawer.zgn@um.warszawa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: zgn-wawer.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Administrowanie zasobem nieruchomości stanowiącym własność lub współwłasność m.st. Warszawy

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

522-Usługi wywozu nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych, WC, na posesjach admin. przez ZGN w dzielnicy Wawer i wody ze studzienek chłonnych na terenie Dzielnicy Wawer.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-50915176-1322-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00290363

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00035071/23/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.14 Świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych i WC wolnostojących oraz wybieranie wody ze studzienek chłonnych i kratek ściekowych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

zgn-wawer.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: zgn-wawer.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 5.6. Zamawiający poniżej wskazuje informacje, o których mowa w § 2 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), dotyczące systemu dostępnego, pod adresem wskazanym w pkt. 5.2 SWZ. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 1 ww. Rozporządzenia określa niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:
5 6.1. Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
5.6.2. Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
5.6.3. Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
5.6.4. Włączona obsługa JavaScript;
5.6.5. Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie pdf.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 522/NZ/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w załączniku nr 1 do SWZ.
Prognozowane ilości nieczystości płynnych:
9 229,50 m3 – ilość nieczystości ze zbiorników bezodpływowych i WC
450,00 m 3 – ilość nieczystości płynnych ze studzienek chłonnych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90000000-7 - Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-09-01 do 2023-03-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny i kosztu

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w art. 112 ust.1 ustawy pzp i którzy wykażą ich spełnianie na poziomie wymaganym przez Zamawiającego zgodnie z opisem zamieszczonym poniżej, oraz niepodlegający wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 108 ust 1 i art. 109 ust.1 pkt 1 i 4 ustawy pzp wykonawcy, którzy::
6.1.1. Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 112 ust. 1 i 2 pkt 1,2,3,4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Spełnienie ww. warunku ocenione będzie na podstawie oświadczenia wykonawcy, (sporządzonego wg. wzoru, stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ), wchodzącego w skład oferty i dokumentów wymienionych w pkt 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.1.5.
6.1.2. Posiadają aktualne, ważne zezwolenie na prowadzenie działalności opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie m.st. Warszawy zgodnie z art. 7 ust 1 pkt 2 i art. 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U z 2021 r., poz. 888 z późn. zm.). Spełnienie tego warunku oceniane będzie na podstawie oświadczenia – załącznik nr 4 do SWZ i kserokopii ww. zezwolenia, poświadczonego „za zgodność z oryginałem”.
6.1.3. Posiadają aktualną umowę na odbiór komunalnych nieczystości płynnych z zakładem prowadzącym działalność w tym zakresie.
Spełnienie tego warunku oceniane będzie na podstawie kserokopii ww. umowy, poświadczonej „za zgodność z oryginałem”.
6.1.4. Posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie realizacji usług, stanowiących przedmiot zamówienia tj. należy wykazać (należy podać pełny wykaz wykonanych usług), że Wykonawca wykonał kompleksowo w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, główne usługi w przedmiocie zamówienia, w tym co najmniej 2 zamówienia obejmujące usługi w zakresie wywozu nieczystości płynnych, każde o wartości co najmniej 150 tys. zł brutto. Spełnienie tego warunku Zamawiający oceniał będzie na podstawie załączonego do oferty wykazu, określonego w pkt 9.1.11. SWZ, sporządzonego wg wzoru, stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej specyfikacji oraz załączonych do oferty referencji lub innych dokumentów, potwierdzających że ww usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
6.1.5. Wykonawca musi wykazać, że dysponuje minimum 6 samochodami przystosowanymi do świadczenia usług w zakresie wywozu nieczystości płynnych, w tym: 2 samochodami o pojemności beczki minimum 4,5 m3; 1 samochodem o pojemności beczki minimum 7 m3 ,1 samochodem o pojemności beczki minimum 10 m3 , 1 samochodem o pojemności beczki minimum 14,5 m3, 1 samochodem o pojemności 16 m 3.
Spełnienie tego warunku będzie oceniane na podstawie załączonego do oferty wykazu sprzętu określonego w pkt. 9.1.11. SWZ, sporządzonego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ.
6.1.6. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 Ustawy. Zamawiający przewiduje fakultatywne wykluczenie Wykonawcy:
- na podstawie art. 109 ust.1 pkt 1 ustawy pzp
- na podstawie art. 109 ust.1 pkt 4 ustawy pzp - załącznik nr 4 do SWZ- załącznik nr 4 do SWZ.
6.2. Ponadto od Wykonawcy wymagane jest:
6.2.1. Spełnienie i przyjęcie warunków określonych w niniejszej SWZ oraz załączonym wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 9 do SWZ.
6.2.2. Posiadanie polisy lub innego dokumentu ubezpieczeniowego potwierdzającego, że Wykonawca jest w okresie realizacji Umowy ubezpieczony przez zakład ubezpieczeń działający zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej lub zawarcie przed rozpoczęciem robót umowy ubezpieczeniowej dotyczącej odpowiedzialności cywilnej za wszelkie wyrządzone przez Wykonawcę szkody osobiste i majątkowe wobec osób trzecich, które mogą powstać w związku z wykonywaniem Umowy. Wymagana suma ubezpieczenia wynikająca z ww. dokumentów winna być nie mniejsza niż 100 000,00 zł
6.2.3. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 112 ust 2 pkt 1, 2, 3 i 4, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ust 1 ustawy Pzp, powinien przedłożyć w szczególności pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia – załącznik nr 6 do SWZ.
Zamawiający wymaga, aby składany dokument:
- wskazywał adres którego dotyczy
- zwierał informację, który zasób jest udostępniany przez dany podmiot,
- w przypadku udostępniania wiedzy i doświadczenia określał konkretną formę udziału ww podmiotu w realizacji zamówienia (np. podwykonawstwo),
- jaki stosunek łączy Wykonawcę z podmiotem udostępniającym zasób (np. umowa zlecenie, umowa o współpracę, kontrakt, inne).
Jeśli Wykonawca nie korzysta z zasobów innych podmiotów dokumentu w postaci załącznika nr 6 nie należy składać wraz z ofertą.
6.3. Zamawiający informuje, że w przypadku korzystania z zasobów innych podmiotów spełnienie warunków zapisanych w pkt 6.1.1-6.1.5. w niniejszym postępowaniu przetargowym nastąpi wyłącznie wtedy gdy:
1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
2) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności technicznych lub zawodowych lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz zbada czy nie zachodzą przesłanki wobec tego podmiotu podstawy do wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust 1 i art. 109 ust. 1.
3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane
6.4. Informacje dodatkowe
6.4.1. Zaliczki na poczet wykonania zamówienia
Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
6.4.2. Ograniczenia możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne oraz wymagania, o których mowa w art. 95 ust. 1.
Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców wymienionych w art. 96 ust. 2 Ustawy.
6.4.3. Wymagania dot. zatrudnienia osób na umowę o pracę
Wykonawca lub podwykonawca jest zobowiązany zatrudnić, na podstawie umowy o pracę o której mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przez czały okres obowiązywania umowy dwie osoby, które będą wykonywały bezpośrednio prace wymienione niezbędne do realizacji zamówienia, których wykonanie zawiera cechy stosunku pracy określone w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy:
Wykonawca lub podwykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące bezpośrednio czynności:
1) do kierowania pojazdami – 2 osoby
Sposób i zakres zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawców pracowników na umowę o pracę został określony we wzorze umowy w paragrafie 7, stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ.
6.4.4. Na wezwanie i w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Wykonawca którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie (wg wzoru określonego w Załączniku nr 6 do SWZ) o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, w celu weryfikacji braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 108 ust 1 pkt 5 ustawy Pzp.
W przypadku, gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej z innym wykonawcą, który złożył ofertę w postępowaniu, Wykonawca ma obowiązek przedstawienia dowodów, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
Powyższy dokument może zostać przekazany za pośrednictwem systemu lub drogą mailową na adres wskazany w pkt. 5.2 SWZ w:
– oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji, określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie, lub
– elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem, tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji, określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie”.W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, wyżej wymieniony dokument musi złożyć każdy wykonawca.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z art. 455 ust 1, 2, 3, 4 ustawy Prawo zamówień publicznych określa się następujące możliwe zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
1) skrócenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia, spowodowane wyczerpaniem środków finansowych na zamówienie,
2) zmiana harmonogramu wywozu nieczystości płynnych lub zakresu zamówienia w przypadku zmiany liczby budynków administrowanych przez Zamawiającego,
3) zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy.
4)zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia w uzasadnionych nieprzewidzianych przypadkach, uniemożliwiających wykonanie zamówienia w terminie np. bankructwa Wykonawcy, braku dostępu do posesji, wyczerpania środków na realizację zamówienia i.t.p.,
5)zmiana wartości przedmiotu zamówienia w przypadku zmniejszenia lub zwiększenia zakresu przedmiotu zamówienia polegające na zmianie liczby studzienek chłonnych i liczby budynków, administrowanych przez Zamawiającego oraz odpowiedniego zmniejszenia lub zwiększenia z tego tytułu ostatecznego wynagrodzenia Wykonawcy;
6)w przypadku gdy spełnienie świadczenia usług groziłoby jednej ze stron rażącą stratą;
7)w przypadku gdy zmiana pozostaje w bezpośrednim związku przyczynowo-skutkowym z wystąpieniem danych okoliczności i nie wykracza poza to co konieczne w celu przeciwdziałania skutkom takiej zmiany okoliczności.
Zmiany umowy dokonane sprzecznie z dopuszczalnym zakresem zmian umowy, określonych w ust. 2 skutkują nieważnością takiej zmiany.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-11 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: zgn-wawer.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-11 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-09

NAJNOWSZE ZLECENIE
Szukam tancerza w terminie 09.03 - Kozienice
 • Lokalizacja zleceniamazowieckie
 • Data dodania22-02-2024
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Szukam tancerza w terminie 09.03. Czekam na kontakt. Pozdrawiam.
Następne ogłoszenie o zamówieniu: Remont drogi „W Dąbrowę”
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z miasta Warszawa: Sukcesywna dostawa artykułów biurowych i papieru kserograficznego
Następne ogłoszenie o zamówieniu z miasta Warszawa: Dostawy wykładziny dywanowej, pcv oraz elementów łączących
Następne ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Pozostałe: DOSTAWA WORKÓW FOLIOWYCH, MATERIAŁÓW GOSPODARCZYCH I ŚRODKÓW CZYSTOŚCI
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI