Przeprowadzenie kursów/szkoleń dla uczniów ZSCKU w Wolborzu w zawodach: technik

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Przeprowadzenie kursów/szkoleń dla uczniów ZSCKU w Wolborzu w zawodach: technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik hodowli koni oraz kursów/szkoleń dla nauczycieli kształcenia zawodowego
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWolbórz
 • WojewództwoŁódzkie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - inny zamawiający
 • Termin składania wniosków2021-12-08
 • ZamawiającyZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO IM. ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO W WOLBORZU
 • Data publikacji ogłoszenia2021-11-29
 • Numer ogłoszenia2021/BZP 00289628
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Przeprowadzenie kursów/szkoleń dla uczniów ZSCKU w Wolborzu w zawodach: technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik hodowli koni oraz kursów/szkoleń dla nauczycieli kształcenia zawodowego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO IM. ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO W WOLBORZU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000783545

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Modrzewskiego 107

1.5.2.) Miejscowość: Wolbórz

1.5.3.) Kod pocztowy: 97-320

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.5.7.) Numer telefonu: 44 6164315

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: info@zswolborz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zswolborz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przeprowadzenie kursów/szkoleń dla uczniów ZSCKU w Wolborzu w zawodach: technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik hodowli koni oraz kursów/szkoleń dla nauczycieli kształcenia zawodowego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ce449985-50f3-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00289628

2.6.) Wersja ogłoszenia: 02

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-11-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Projekt "Stawiam na kwalifikacje IV" (nr umowy: nr RPLD.11.03.01-IZ.00-10-001/19) realizowany w ramach Osi priorytetowej XI. Edukacja, Kwalifikacje Umiejętności, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe; Poddziałanie XI.3.1 Kształcenie zawodowe. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ce449985-50f3-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Za pośrednictwem formularza „Formularz do komunikacji” udostępnionego przez miniPortal pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/, gdzie po wyborze formularza system miniPortal przekieruje wykonawcę na stronę ePUAP lub
Za pośrednictwem formularza „Formularz do komunikacji” dostępnego bezpośrednio na stronie ePUAP pod adresem https://moj.gov.pl/nforms/ezamowienia lub
Za pośrednictwem ePUAP: /zswolborz/zamowienia

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania oraz odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanym dalej RODO, Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz późniejszej realizacji umowy jest Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wolborzu, ul. Modrzewskiego 107, 97-320 Wolbórz.
1. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych na adres email: iod@pcuw.powiat-piotrkowski.pl
2. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przeprowadzeniem przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz późniejszą realizacją umowy.
3. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o postanowienia art. 74 Pzp, lub którym udostępniona zostanie umowa.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w przypadku umowy przez okres 10 lat.
5. Obowiązek podania przez wykonawcę danych osobowych jest wymogiem wynikającym z przepisów Pzp, związanym z udziałem wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Niepodanie przez wykonawcę danych osobowych uniemożliwi zamawiającemu wykonanie czynności związanych z badaniem i oceną oferty oraz ewentualne zawarcie umowy.
6. Każdy wykonawca udostępniający dane osobowe posiada prawo:
1) dostępu do swoich danych osobowych,
2) do sprostowania swoich danych osobowych,
3) żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, oraz do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących wykonawcy narusza przepisy RODO.
4) wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zgodnych z wymogami RODO uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych; dane osobowe podane w umowie przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Jednocześnie wykonawca zobowiąże podwykonawców, z którymi zawrze umowę o podwykonawstwo do realizacji przez nich powyższych postanowień.
7. Wykonawca realizując umowę w sprawie przedmiotowego zamówienia zobowiązany będzie do wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO, tj. rozporządzenia wskazanego w Rozdziale XXXVII SIWZ, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyska w celu realizacji przedmiotu umowy, w szczególności o poinformowaniu ww. osób fizycznych o udostępnieniu danych osobowych Zespołowi Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wolborzu, ul. Modrzewskiego 107, 97-320 Wolbórz

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanym dalej RODO, Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz późniejszej realizacji umowy jest Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wolborzu, ul. Modrzewskiego 107, 97-320 Wolbórz.
1. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych na adres email: iod@pcuw.powiat-piotrkowski.pl
2. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przeprowadzeniem przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz późniejszą realizacją umowy.
3. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o postanowienia art. 74 Pzp, lub którym udostępniona zostanie umowa.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w przypadku umowy przez okres 10 lat.
5. Obowiązek podania przez wykonawcę danych osobowych jest wymogiem wynikającym z przepisów Pzp, związanym z udziałem wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Niepodanie przez wykonawcę danych osobowych uniemożliwi zamawiającemu wykonanie czynności związanych z badaniem i oceną oferty oraz ewentualne zawarcie umowy.
6. Każdy wykonawca udostępniający dane osobowe posiada prawo:
1) dostępu do swoich danych osobowych,
2) do sprostowania swoich danych osobowych,
3) żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, oraz do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących wykonawcy narusza przepisy RODO.
4) wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zgodnych z wymogami RODO uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych; dane osobowe podane w umowie przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Jednocześnie wykonawca zobowiąże podwykonawców, z którymi zawrze umowę o podwykonawstwo do realizacji przez nich powyższych postanowień.
7. Wykonawca realizując umowę w sprawie przedmiotowego zamówienia zobowiązany będzie do wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO, tj. rozporządzenia wskazanego w Rozdziale XXXVII SIWZ, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyska w celu realizacji przedmiotu umowy, w szczególności o poinformowaniu ww. osób fizycznych o udostępnieniu danych osobowych Zespołowi Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wolborzu, ul. Modrzewskiego 107, 97-320 Wolbórz

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZSCKU 1439/17/272/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 7

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Część 1 Kurs spawalniczy dla uczniów Technikum Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do specyfikacji warunków zamówienia, dalej SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Każda część zamówienia będzie podlegała następującym kryterium:
1. Cena – waga kryterium 60%:
1) oferty w tym kryterium będą oceniane w odniesieniu do najniższej ceny przedstawionej przez wykonawców,
2) oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów,
3) ocena punktowa tego kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą:

najniższa cena brutto spośród badanych ofert
wartość punktowa oferty = ___________________________________________________________ x 100 x 60%
cena brutto badanej oferty
Maksymalna liczba punktów do uzyskania w tym kryterium przez Wykonawcę wynosi 60.
2. Termin rozpoczęcia zamówienia- waga kryterium 40%:
1) oferty w tym kryterium będą oceniane w odniesieniu do najkrótszego terminu rozpoczęcia zamówienia zaproponowanego przez wykonawców, przy uwzględnieniu następujących zasad oceny punktowej:
a) rozpoczęcie zamówienia w terminie do 14 dni, licząc od dnia podpisania umowy – 2 punkty,
b) rozpoczęcie zamówienia w terminie do 21 dni, licząc od dnia podpisania umowy – 1 punkt;
2) informacje dotyczące terminu rozpoczęcia zamówienia wykonawca poda w Formularzu ofertowym -załącznik Nr 1 do SWZ,
3) Ocena punktowa tego kryterium dokonana zostanie z formułą:

liczba punktów przyznanych badanej ofercie
wartość punktowa oferty = ___________________________________________________________ x 100 x 40%
najwyższa liczba punktów spośród badanych ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin rozpoczęcia zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2) Część 2 Kurs doskonalący dla uczniów pn. Wymagania agrotechniczne w nawożeniu mineralnym dla zawodu Technik Mechanizacji Rolnictwa

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do specyfikacji warunków zamówienia, dalej SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Każda część zamówienia będzie podlegała następującym kryterium:
1. Cena – waga kryterium 60%:
1) oferty w tym kryterium będą oceniane w odniesieniu do najniższej ceny przedstawionej przez wykonawców,
2) oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów,
3) ocena punktowa tego kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą:

najniższa cena brutto spośród badanych ofert
wartość punktowa oferty = ___________________________________________________________ x 100 x 60%
cena brutto badanej oferty
Maksymalna liczba punktów do uzyskania w tym kryterium przez Wykonawcę wynosi 60.
2. Termin rozpoczęcia zamówienia- waga kryterium 40%:
1) oferty w tym kryterium będą oceniane w odniesieniu do najkrótszego terminu rozpoczęcia zamówienia zaproponowanego przez wykonawców, przy uwzględnieniu następujących zasad oceny punktowej:
a) rozpoczęcie zamówienia w terminie do 14 dni, licząc od dnia podpisania umowy – 2 punkty,
b) rozpoczęcie zamówienia w terminie do 21 dni, licząc od dnia podpisania umowy – 1 punkt;
2) informacje dotyczące terminu rozpoczęcia zamówienia wykonawca poda w Formularzu ofertowym -załącznik Nr 1 do SIWZ,
3) Ocena punktowa tego kryterium dokonana zostanie z formułą:

liczba punktów przyznanych badanej ofercie
wartość punktowa oferty = ___________________________________________________________ x 100 x 40%
najwyższa liczba punktów spośród badanych ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin rozpoczecia zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3) Część 3 Szkolenie jeździeckie dla uczniów Technikum Hodowli Koni

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do specyfikacji warunków zamówienia, dalej SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80513000-3 - Usługi szkół jazdy konnej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Każda część zamówienia będzie podlegała następującym kryterium:
1. Cena – waga kryterium 60%:
1) oferty w tym kryterium będą oceniane w odniesieniu do najniższej ceny przedstawionej przez wykonawców,
2) oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów,
3) ocena punktowa tego kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą:

najniższa cena brutto spośród badanych ofert
wartość punktowa oferty = ___________________________________________________________ x 100 x 60%
cena brutto badanej oferty
Maksymalna liczba punktów do uzyskania w tym kryterium przez Wykonawcę wynosi 60.
2. Termin rozpoczęcia zamówienia- waga kryterium 40%:
1) oferty w tym kryterium będą oceniane w odniesieniu do najkrótszego terminu rozpoczęcia zamówienia zaproponowanego przez wykonawców, przy uwzględnieniu następujących zasad oceny punktowej:
a) rozpoczęcie zamówienia w terminie do 14 dni, licząc od dnia podpisania umowy – 2 punkty,
b) rozpoczęcie zamówienia w terminie do 21 dni, licząc od dnia podpisania umowy – 1 punkt;
2) informacje dotyczące terminu rozpoczęcia zamówienia wykonawca poda w Formularzu ofertowym -załącznik Nr 1 do SIWZ,
3) Ocena punktowa tego kryterium dokonana zostanie z formułą:

liczba punktów przyznanych badanej ofercie
wartość punktowa oferty = ___________________________________________________________ x 100 x 40%
najwyższa liczba punktów spośród badanych ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin rozpoczecia zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

4) Część 4 Szkolenie powożenia zaprzęgami dla uczniów Technikum Hodowli Koni

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do specyfikacji warunków zamówienia, dalej SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80513000-3 - Usługi szkół jazdy konnej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-12-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Każda część zamówienia będzie podlegała następującym kryterium:
1. Cena – waga kryterium 60%:
1) oferty w tym kryterium będą oceniane w odniesieniu do najniższej ceny przedstawionej przez wykonawców,
2) oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów,
3) ocena punktowa tego kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą:

najniższa cena brutto spośród badanych ofert
wartość punktowa oferty = ___________________________________________________________ x 100 x 60%
cena brutto badanej oferty
Maksymalna liczba punktów do uzyskania w tym kryterium przez Wykonawcę wynosi 60.
2. Termin rozpoczęcia zamówienia- waga kryterium 40%:
1) oferty w tym kryterium będą oceniane w odniesieniu do najkrótszego terminu rozpoczęcia zamówienia zaproponowanego przez wykonawców, przy uwzględnieniu następujących zasad oceny punktowej:
a) rozpoczęcie zamówienia w terminie do 14 dni, licząc od dnia podpisania umowy – 2 punkty,
b) rozpoczęcie zamówienia w terminie do 21 dni, licząc od dnia podpisania umowy – 1 punkt;
2) informacje dotyczące terminu rozpoczęcia zamówienia wykonawca poda w Formularzu ofertowym -załącznik Nr 1 do SIWZ,
3) Ocena punktowa tego kryterium dokonana zostanie z formułą:

liczba punktów przyznanych badanej ofercie
wartość punktowa oferty = ___________________________________________________________ x 100 x 40%
najwyższa liczba punktów spośród badanych ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin rozpoczęcia zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

5) Część 5 Kurs podnoszący kompetencje z zakresu rolnictwa precyzyjnego (wymagania agrotechniczne w nawożeniu mineralnym) dla nauczycieli Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wolborzu

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do specyfikacji warunków zamówienia, dalej SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80530000-8 - Usługi szkolenia zawodowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Każda część zamówienia będzie podlegała następującym kryterium:
1. Cena – waga kryterium 60%:
1) oferty w tym kryterium będą oceniane w odniesieniu do najniższej ceny przedstawionej przez wykonawców,
2) oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów,
3) ocena punktowa tego kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą:

najniższa cena brutto spośród badanych ofert
wartość punktowa oferty = ___________________________________________________________ x 100 x 60%
cena brutto badanej oferty
Maksymalna liczba punktów do uzyskania w tym kryterium przez Wykonawcę wynosi 60.
2. Termin rozpoczęcia zamówienia- waga kryterium 40%:
1) oferty w tym kryterium będą oceniane w odniesieniu do najkrótszego terminu rozpoczęcia zamówienia zaproponowanego przez wykonawców, przy uwzględnieniu następujących zasad oceny punktowej:
a) rozpoczęcie zamówienia w terminie do 14 dni, licząc od dnia podpisania umowy – 2 punkty,
b) rozpoczęcie zamówienia w terminie do 21 dni, licząc od dnia podpisania umowy – 1 punkt;
2) informacje dotyczące terminu rozpoczęcia zamówienia wykonawca poda w Formularzu ofertowym -załącznik Nr 1 do SIWZ,
3) Ocena punktowa tego kryterium dokonana zostanie z formułą:

liczba punktów przyznanych badanej ofercie
wartość punktowa oferty = ___________________________________________________________ x 100 x 40%
najwyższa liczba punktów spośród badanych ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin rozpoczęcia zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

6) Część 6 Kurs doskonalący, podnoszący kompetencje cyfrowe dla nauczycieli Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wolborzu

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do specyfikacji warunków zamówienia, dalej SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80530000-8 - Usługi szkolenia zawodowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Każda część zamówienia będzie podlegała następującym kryterium:
1. Cena – waga kryterium 60%:
1) oferty w tym kryterium będą oceniane w odniesieniu do najniższej ceny przedstawionej przez wykonawców,
2) oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów,
3) ocena punktowa tego kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą:

najniższa cena brutto spośród badanych ofert
wartość punktowa oferty = ___________________________________________________________ x 100 x 60%
cena brutto badanej oferty
Maksymalna liczba punktów do uzyskania w tym kryterium przez Wykonawcę wynosi 60.
2. Termin rozpoczęcia zamówienia- waga kryterium 40%:
1) oferty w tym kryterium będą oceniane w odniesieniu do najkrótszego terminu rozpoczęcia zamówienia zaproponowanego przez wykonawców, przy uwzględnieniu następujących zasad oceny punktowej:
a) rozpoczęcie zamówienia w terminie do 14 dni, licząc od dnia podpisania umowy – 2 punkty,
b) rozpoczęcie zamówienia w terminie do 21 dni, licząc od dnia podpisania umowy – 1 punkt;
2) informacje dotyczące terminu rozpoczęcia zamówienia wykonawca poda w Formularzu ofertowym -załącznik Nr 1 do SIWZ,
3) Ocena punktowa tego kryterium dokonana zostanie z formułą:

liczba punktów przyznanych badanej ofercie
wartość punktowa oferty = ___________________________________________________________ x 100 x 40%
najwyższa liczba punktów spośród badanych ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin rozpoczęcia zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

7) Część 7 Szkolenie dla nauczycieli z obsługi sprzętu zakupionego do warsztatów szkolnych Technikum Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do specyfikacji warunków zamówienia, dalej SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

80530000-8 - Usługi szkolenia zawodowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Każda część zamówienia będzie podlegała następującym kryterium:
1. Cena – waga kryterium 60%:
1) oferty w tym kryterium będą oceniane w odniesieniu do najniższej ceny przedstawionej przez wykonawców,
2) oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów,
3) ocena punktowa tego kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą:

najniższa cena brutto spośród badanych ofert
wartość punktowa oferty = ___________________________________________________________ x 100 x 60%
cena brutto badanej oferty
Maksymalna liczba punktów do uzyskania w tym kryterium przez Wykonawcę wynosi 60.
2. Termin rozpoczęcia zamówienia- waga kryterium 40%:
1) oferty w tym kryterium będą oceniane w odniesieniu do najkrótszego terminu rozpoczęcia zamówienia zaproponowanego przez wykonawców, przy uwzględnieniu następujących zasad oceny punktowej:
a) rozpoczęcie zamówienia w terminie do 14 dni, licząc od dnia podpisania umowy – 2 punkty,
b) rozpoczęcie zamówienia w terminie do 21 dni, licząc od dnia podpisania umowy – 1 punkt;
2) informacje dotyczące terminu rozpoczęcia zamówienia wykonawca poda w Formularzu ofertowym -załącznik Nr 1 do SIWZ,
3) Ocena punktowa tego kryterium dokonana zostanie z formułą:

liczba punktów przyznanych badanej ofercie
wartość punktowa oferty = ___________________________________________________________ x 100 x 40%
najwyższa liczba punktów spośród badanych ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin rozpoczecia zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunek zdolności technicznej lub zawodowej, tj.
1. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz wykażą, że: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie – wykonali co najmniej 2 zamówienia (2 odrębne kontrakty), obejmujące swoim zakresem usługi polegające na przygotowaniu i przeprowadzeniu szkoleń/kursów z zakresu tematyki szkoleń/kursów objętych zamówieniem, każde w wymiarze minimum 40 godzin dydaktycznych, tj:. (Załącznik nr 4 do SWZ).

dla części 1 Kurs spawalniczy dla uczniów Technikum Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki
dla części 2 Kurs doskonalący dla uczniów pn. Wymagania agrotechniczne w nawożeniu mineralnym dla zawodu Technik Mechanizacji Rolnictwa
dla części 3 Szkolenie jeździeckie dla uczniów Technikum Hodowli Koni
dla części 4 Szkolenie powożenia zaprzęgami dla uczniów Technikum Hodowli Koni
dla części 5 Kurs podnoszący kompetencje z zakresu rolnictwa precyzyjnego (wymagania agrotechniczne w nawożeniu mineralnym) dla nauczycieli Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wolborzu
dla części 6 Kurs doskonalący, podnoszący kompetencje cyfrowe dla nauczycieli Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wolborzu
dla części 7 Szkolenie dla nauczycieli z obsługi sprzętu zakupionego do warsztatów szkolnych Technikum Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki


2. dysponują osobami zdolnymi do realizacji przedmiotu zamówienia, tj. profesjonalną kadrą szkoleniową składającą się z co najmniej 1 instruktora/trenera/wykładowcy, z doświadczeniem w prowadzeniu kursów/szkoleń o wymiarze minimum 40 godzin dydaktycznych z zakresu tematyki szkoleń objętych zamówieniem lub tożsamych wskazanych w pkt 1. Jedna godzina dydaktyczna to 45 minut. Załącznik nr 4 do SWZ.
1) Zamawiający przez „odrębny kontrakt” rozumie jedną, pisemną umowę odpłatną – a nie sumę pojedynczych ustnych bądź pisemnych zleceń realizowanych na rzecz tego samego podmiotu.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w rozdziale XII ust. 1 pkt. 2) SWZ, w zakresie podstaw wykluczenia określonych w rozdziale XV ust. 1 SWZ, zgodnie ze wzorem (wymagany zakres informacji), stanowiącym załącznik 7 do SWZ pn. „Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania”.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający na podstawie art. 274 ust. 1 Pzp przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnianie warunku udziału w postępowaniu, tj. informacji:
1) o posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczenia, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonali co najmniej 2 zamówienia (2 odrębne kontrakty), obejmujące swoim zakresem usługi polegające na przygotowaniu i przeprowadzeniu kursów/szkoleń z zakresu tematyki kursów/szkoleń objętych zamówieniem, każde w wymiarze minimum 40 godzin dydaktycznych (Załącznik nr 4 do SWZ), tj.

dla części 1 Kurs spawalniczy dla uczniów Technikum Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki
dla części 2 Kurs doskonalący dla uczniów pn. Wymagania agrotechniczne w nawożeniu mineralnym dla zawodu Technik Mechanizacji Rolnictwa
dla części 3 Szkolenie jeździeckie dla uczniów Technikum Hodowli Koni
dla części 4 Szkolenie powożenia zaprzęgami dla uczniów Technikum Hodowli Koni
dla części 5 Kurs podnoszący kompetencje w zakresie rolnictwa precyzyjnego (wymagania agrotechniczne w nawożeniu mineralnym) dla nauczycieli Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wolborzu
dla części 6 Kurs doskonalący, podnoszący kompetencje cyfrowe dla nauczycieli Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wolborzu
dla części 7 Szkolenie dla nauczycieli z obsługi sprzętu zakupionego do warsztatów szkolnych Technikum Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki,


2) o dysponowaniu osobami zdolnymi do realizacji przedmiotu zamówienia, tj. profesjonalną kadrą szkoleniową składającą się z co najmniej 1 instruktora, z doświadczeniem w prowadzeniu kursów/szkoleń o wymiarze minimum 40 godzin dydaktycznych z zakresu tematyki kursów/szkoleń objętych zamówieniem lub tożsamych, wskazanych w pkt 1,

3) o dołączeniu dowodów określających czy usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty, np. oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane w okresie ostatnich 3 miesięcy.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) przy ocenie spełniania w/w warunku udziału w postępowaniu zamawiający będzie brał pod uwagę łączny potencjał wykonawców,
2) wykonawcy zobowiązani są do ustanawiania pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
3) oświadczenie dotyczące niepodlegania wykluczeniu oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu (zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,
4) w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy,
5) oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp, z którego musi wynikać, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia – w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Wszelkie przyszłe zobowiązania wykonawcy związane z umową w sprawie zamówienia publicznego, istotne dla stron postanowienia, w tym wysokość kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz zakres możliwych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty wykonawcy, określają projektowane postanowienia umowy stanowiącej załącznik nr 6 do SWZ.

1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, które nie są zmianami istotnymi w rozumieniu art. 454 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany istotnych postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w następujących przypadkach:
1) rezygnacji z części zamówienia – skutkującej możliwością zmiany przez Strony zakresu przedmiotu Umowy, wysokości wynagrodzenia, terminu wykonania przedmiotu Umowy,
2) zmiany przepisów mających wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy – skutkującej uprawnieniem Stron do zmiany wysokości tego wynagrodzenia,
3) wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, noszących znamiona siły wyższej – uprawniających Strony do zmiany Umowy w zakresie wymaganym do jej prawidłowej realizacji,
4) wystąpienia obiektywnych czynników uniemożliwiających realizację Umowy zgodnie z pierwotnym terminem – uprawniających Strony do zmiany terminu wykonania Umowy, harmonogramu przeprowadzenia kursów/szkoleń,
5) wystąpienia (ujawnienia) w trakcie realizacji Umowy okoliczności uzasadniających dokonanie uściśleń/uzupełnień/zmian postanowień umownych korzystnych dla Zamawiającego; w powyższej sytuacji wynagrodzenie Wykonawcy nie zostanie zwiększone,
6) zmiany stawki podatku od towarów i usług – uprawniającej Strony Umowy do zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,
7) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – uprawniającej Strony Umowy do zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,
8) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – uprawniającej Strony Umowy do zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,
9) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074 i 1572).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-12-08 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPU https://epuap.gov.pl/wps/portal

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-12-08 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Stosownie do dyspozycji art. 95 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca lub Podwykonawca zatrudniał na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.), osoby odpowiedzialne za sprawy organizacyjne związane z zajęciami, wykonujące czynności:1)przygotowanie materiałów merytorycznych dla uczestników kursów/szkoleń; 2)przygotowanie i prowadzenie dokumentacji uczestników kursów/szkoleń; 3)prowadzenie wykładów i ćwiczeń z zakresu tematyki kursów/szkoleń; 4)przygotowanie egzaminów i innych form oceny poziomu kompetencji uczestników kursów/szkoleń, opisanych w poszczególnych częściach zamówienia.
Szczegółowe zapisy zostały zawarte w rozdziale XXV SWZ
NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę napisanie pracy " Kontekst socjologiczny syst. politycznych we współczesnym świecie"
 • Lokalizacja zleceniałódzkie
 • Data dodania19-01-2022
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę napisanie pracy zaliczeniowej ,,Temat Ćwiczeniowy pt. " Kontekst socjologiczny systemów politycznych we współczesnym świecie" Temat: " Kontekst socjologiczny systemów politycznych we współczesnym świecie" I. Ogólna charakterystyka społecznych systemów politycznych II. Monarcha- jako system polityczny III. Demokracja- jako system polityczny IV. Autorytaryzm - jako system polityczny V. Nacjonalizm w systemie politycznym VI. Religie w systemach politycznych XXI wieku VII. Własne socjologiczne wnioski
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI