Tworzenie i doposażenie placów zabaw oraz miejsc rekreacji do prowadzenia zajęć sportowo-zabawowych...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Tworzenie i doposażenie placów zabaw oraz miejsc rekreacji do prowadzenia zajęć sportowo-zabawowych dla dzieci i młodzieży
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKraśnik
 • WojewództwoLubelskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2020-08-03
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyMiasto Kraśnik
 • Data publikacji ogłoszenia2020-07-24
 • Numer ogłoszenia565861-N-2020
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 565861-N-2020 z dnia 2020-07-24 r.

Miasto Kraśnik: Tworzenie i doposażenie placów zabaw oraz miejsc rekreacji do prowadzenia zajęć sportowo-zabawowych dla dzieci i młodzieży
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Kraśnik, krajowy numer identyfikacyjny 52410500000000, ul. ul. Lubelska  84 , 23-200  Kraśnik, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 818 251 540, e-mail zp@krasnik.eu, faks 818 252 709.
Adres strony internetowej (URL): https://umkrasnik.e-biuletyn.pl/index.php?id=51
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://umkrasnik.e-biuletyn.pl/index.php?id=51

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://umkrasnik.e-biuletyn.pl/index.php?id=51

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy złożyć w formie pisemnej.
Adres:
Urząd Miasta Kraśnik ul. Lubelska 84, 23-200 Kraśnik

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Tworzenie i doposażenie placów zabaw oraz miejsc rekreacji do prowadzenia zajęć sportowo-zabawowych dla dzieci i młodzieży
Numer referencyjny: WIR.FiZP.271.1.25.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż urządzeń stanowiących wyposażenie placów zabaw na terenie Miasta Kraśnik dla zadania pn.: „Tworzenie i doposażenie placów zabaw oraz miejsc rekreacji do prowadzenia zajęć sportowo-zabawowych dla dzieci i młodzieży”.2. Zakres zamówienia obejmuje: 1) dostawę i montaż następujących urządzeń stanowiących wyposażenie placów zabaw:a) *Zadanie nr 1 - zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią – 1 szt., b) *Zadanie nr 2 – karuzela integracyjna – 1 szt.,c) *Zadanie nr 3 – trampolina integracyjna – 1 szt.,2) profilowanie terenu po zamontowaniu urządzeń,3) wykonanie nawierzchni:a) z piasku amortyzującej upadek dla Zadania nr 1b) z mat przerostowych amortyzujących upadek dla Zadania nr 2 i 33. Adres dostawy i montażu urządzeń: Zadanie nr 1- 23-200 Kraśnik, plac zabaw na ul. Chopina, obręb geod. Koszary, działka nr 418/4, pow. do zagospodarowania – ok. 400m2Zadanie nr 2 i 3 - 23-200 Kraśnik,– na istniejących placach zabaw wskazanych przez Zamawiającego. 4. Urządzenia muszą spełniać poniżej wskazane minimalne parametry oraz być wykonane z następujących materiałów:1) Zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią zawierający:a) wieże zadaszone – minimalna ilość 2 szt., w tym jedna wieża o dwóch podestach, z czego jeden podest na wysokości min. 2 m,b) pomosty: - pomosty np. w formie łuków, pochylni, płaszczyzn lub zabudowane (całkowicie lub częściowo), min. ilość pomostów 2 szt.,c) ślizgi (4 szt.): - przynajmniej jedna zjeżdżalnia zabudowana (tubowa) z podestem startowym na wysokości min. 2 m, - przynajmniej jedna zjeżdżalnia ślimakowa z podestem startowym na wysokości min 1,5 m, - przynajmniej jedna zjeżdżalnia otwarta jednotorowa, - przynajmniej jedna zjeżdżalnia otwarta jedno lub dwutorowa.d) podejście na urządzenia w postaci pochylni, drabinek, ścianek spinaczkowych lub schodków w ilości min. 2 szt. (dopuszcza się rożne typy wejść na danym urządzeniu)e) podesty o powierzchni płaskiej, antypoślizgowej w ilości min. 5 szt.,f) elementy dekoracyjne np. z motywami roślin, zwierząt, owady, elementy kosmiczne, strażackie, statki, futurystyczne lub inne kształty montowane na słupach w ilości min. 3 szt.,g) panele zabawowe w ilości szt. 2 np. siodełko, bulaj z elementami przezroczystymi, kółko-krzyżyk itp.,h) kolorystyka – przewaga kolorystyki ciepłej, jasnej (dopuszcza się stosowanie kolorów ciemnych takich jak czarny jednak powinien stanowić niewielką część),i) wymiary: - szerokość min. – 6 m - długość min. – 10 mWymagania dotyczące materiałów:a) wieże z daszkiem:- słupy konstrukcyjne wieży:• konstrukcja stalowa o średnicy min. 8 cm lub profil 8 x 8 cm, ocynkowana, malowana proszkowo, odporna na działanie czynników atmosferycznych, mechanicznych, promieniowania UV (dopuszcza się wykończenie elementów w postaci pokrycia z mat. sztucznych),• daszek wykonany z bezpiecznego, trwałego i odpornego, kolorowego tworzywa HDPE lub z materiałów o takich samych parametrach lub lepszych, • barierki wykonany z bezpiecznego, trwałego i odpornego, kolorowego tworzywa HDPE, lub metalowe szczebelkowe,• osadzone w fundamencie na stalowych kotwach cynkowanych ogniowo,• słupy nośne oraz belki poziome zakończone zaokrągleniem o promieniu 50 mm +/- 5 mm.- podest wieży wykonane ze stali, pokryte tworzywem gumowym o właściwościach antypoślizgowych, o wymiarach min. 80x80 cm,b) pomosty łączce podesty, w formie łuku, pochylni, rury lub przejścia z antypoślizgowej płyty HDPE lub z materiałów o takich samych parametrach lub lepszych:• podest/przejścia z antypoślizgowej płyty HDPE lub z materiałów o takich samych parametrach lub lepszych, boki przejścia z płyty HDPE lub z materiałów o takich samych parametrach lub lepszych,• poręcze z rur lub profili stalowych śr. Min 2,5 cm, cynkowanych ogniowo, malowanych proszkowo,• łańcuchy łączące podest z poręczą ze stali nierdzewnej.c) ślizgi w formie rury zabudowanej (tubowej) lub zjeżdżalni otwartej• zjeżdżalnia tworzywa PE, odporna na promieniowanie UV,• burty/boki do zjeżdżalni z płyty HDPE gr. min. 18 mm.d) podejścia – schodki z poręczami, antypoślizgowe,e) osłony/zabezpieczenia boczne z płyty HDPE lub z materiałów o takich samych parametrach lub lepszych,f) elementy otwarte zakończone zaślepkami/kapturkami z tworzywa sztucznego,g) śruby, wkręty i inne łączniki wykonane ze stali nierdzewnej oraz zabezpieczone zaślepkami,h) brak ostrych krawędzi oraz szczelin, które mogłyby umożliwić zakleszczenie palców oraz innych części ciała.2) Karuzela integracyjna,Urządzenie przeznaczone dla osób niepełnosprawnych, jak i posiadających pełną sprawność ruchową. Karuzela powinna być skonstruowana w taki sposób, aby mogły na nią w bezpieczny sposób wjechać dwa wózki inwalidzkie jednocześnie, a także powinna posiadać dwie ławeczki dla dzieci poruszających się samodzielnie. Urządzenie napędzane ręcznie, za pomocą talerza napędowego. 3) Trampolina integracyjnaTrampolina przeznaczona dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich, jak i dla osób posiadających pełną sprawność ruchową. Trampolina musi być wyposażona w podnoszoną pokrywę, która ułatwia czyszczenie jej wnętrz.Uwaga! Wskazane parametry/wymiary są orientacyjne, dopuszcza się aby wymiary oferowanych urządzeń różniły się ±5% od wymiarów podanych w ww. opisie.Wszystkie urządzenia mają być przeznaczone dla dzieci w wieku 3-12 lat.* -umowy będą podpisywane oddzielnie dla każdej części zamówienia5. Ogólne wymagania dotyczące urządzeń:1) przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych,2) fundamenty zgodnie z wymaganiami producenta,3) dla każdego urządzenia należy zachować wymaganą strefę bezpieczeństwa wg wytycznych producenta oraz obowiązujących przepisów.6. Urządzenia placów zabaw muszą spełniać następujące warunki:1) spełniać wymagania zawarte w normach:· PN-EN 1176-1 (Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań) lub równoważnej,· PN-EN 1176-7 (Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji) lub równoważnej,· w częściach norm z grupy PN-EN 1176 dotyczących odpowiedniego urządzenia, lub równoważnych,2) posiadać: a) certyfikaty na zgodność z ww. normami lub równoważnymi,b) karty techniczne urządzeń zawierające min.: · informacje ogólne o wyrobie, · informacje dotyczące instalacji urządzeń (łącznie z częścią rysunkową), · informacje dotyczące kontroli i konserwacji,c) szczegółowe opisy wyrobów, z których składają się dane urządzenia (nazwa urządzenia i liczba sztuk danych elementów urządzenia), opisy techniczne urządzeń powinny być napisane czytelnie, w prostej i zrozumiałej formie,d) rysunek poglądowy przedstawiający oferowane urządzenia, e) oznakowanie – tabliczkę znamionową (nie dopuszcza się stosowania naklejek), która będzie zawierała następujące informacje: nazwa producenta urządzenia, oznaczenie numeru Normy zgodnie z którą urządzenie zostało wyprodukowane, nr katalogowy/seryjny oraz rok produkcji.f) wszystkie ww. dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim, a w przypadku dokumentów sporządzonych w innych językach, powinny zawierać tłumaczenie na język polski. 3) mają być odporne na:a) działanie czynników atmosferycznych oraz promieniowanie UV,b) demontaż bez użycia narzędzi.7. Nawierzchnia z piasku amortyzująca upadek powinna:1) spełniać wymagania zawarte w normach:· PN-EN 1176-1:2009 (Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 1. Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań), lub równoważnej, · PN-EN 1177:2009 (Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki. Wyznaczanie krytycznej wysokości upadku), lub równoważnej.2) grubość nawierzchni z piasku powinna być dostosowana do wysokości upadku z urządzeń, zgodnie z parametrami określonymi w normie PN-EN 1177:2009 (Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki. Wyznaczanie krytycznej wysokości upadku), lub równoważnej,8. Fundamenty oraz montaż urządzeń – zgodnie z wymaganiami producenta.9. Zaleca się, aby Wykonawca przeprowadził wizję w terenie, gdzie planowany jest montaż urządzenia (dla zadania nr 1).

II.5) Główny kod CPV: 37535200-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
37535230-8
37441600-7
45233200-1


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Termin wykonania zamówienia dla każdej z części zamówienia: zgodnie ze złożoną ofertą (termin liczony od dnia podpisania umowy).2. Termin wykonania zamówienia nie dłuższy niż 60 dni.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje tego warunku
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje tego warunku
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje tego warunku
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
W celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia lub dokumenty:1) Certyfikaty oferowanych urządzeń.2) Karty techniczne oferowanych urządzeń.3) Szczegółowe opisy wyrobów.4) Rysunek poglądowy umożliwiający wizualizację oferowanego urządzenia.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
A. Wykonawca, wraz z wypełnionym formularzem ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ), podpisanym przez upełnomocnionych przedstawicieli, składa:1) aktualne na dzień składania ofert, oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ, dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania,2) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia, o których mowa w ust. 1, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,3) jeżeli prawo do podpisywania oferty nie wynika z dostępnych zamawiającemu dokumentów, należy dołączyć pełnomocnictwo do podpisania oferty – oryginał lub notarialnie poświadczoną kopię.B. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1076 ze zm.). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium (oddzielnie dla każdej części zamówienia):1) Zadanie 1 (części nr 1) w wysokości 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych),2) Zadanie 2 (części nr 2) w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych),3) Zadanie 3 (część nr 3) w wysokości 300,00 zł (słownie: trzysta złotych),które może być wnoszone w: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,  gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r., poz. 299).2. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Polska Kasa Opieki S.A. nr 46 1240 5497 1111 0010 4019 7424.3. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu przelewem, zaleca się, aby wykonawca dołączył do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. W tytule przelewu należy wpisać: ,,Wadium - Tworzenie i doposażenie placów zabaw oraz miejsc rekreacji do prowadzenia zajęć sportowo-zabawowych dla dzieci i młodzieży”- część/części nr…...”. 4. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia dokument zabezpieczenia (oryginał) należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego, w oddzielnej kopercie oznaczonej: "Wadium- Tworzenie i doposażenie placów zabaw oraz miejsc rekreacji do prowadzenia zajęć sportowo-zabawowych dla dzieci i młodzieży”- część/części nr…......” a do oferty dołączyć kopię, której zgodność z oryginałem poświadczono.5. Dokument wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia winien zawieraćbezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela zapłatywymaganej kwoty wadium, na pisemne żądanie Zamawiającego wzywające dozapłaty kwoty wadium, powstałe na skutek okoliczności określonych w ustawie.6. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, tj. do 03.08.2020 r. do godz. 11:00 (w przypadku wadium wniesionego w pieniądzu liczy się data wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego).7. Oferta Wykonawca, który nie wniósł wadium podlega odrzuceniu.8. Oferty Wykonawców, którzy wnieśli wadium w sposób nieprawidłowy, zostaną odrzucone.9. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.11. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.12. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 9, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.13. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli:1) wykonawca, w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej, 2) wykonawca, którego oferta została wybrana:a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,b) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy,c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.15. Wadium wniesione przez jednego ze wspólników konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 20,00
Termin realizacji 60,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie w następujących przypadkach:1) Termin wykonania umowy może ulec przesunięciu w przypadku opóźnień wynikających z:a) przestojów i/lub opóźnień zależnych od Zamawiającego – zmiana o czas przestoju, opóźnienia zależnego od Zamawiającego,b) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie montażu – fakt ten musi zostać zgłoszony Zamawiającemu i zostać potwierdzony przez inspektora– zmiana o udokumentowany czas występowania warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót, za wyjątkiem okresu występowania warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywania montażu, ale charakterystycznych dla danej pory roku,c) w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji zamówienia, termin ten może ulec przedłużeniu, nie więcej jednak niż o czas trwania tych okoliczności. Do okoliczności, o których mowa w zdaniu powyżej, zaliczyć należy w szczególności przypadek wystąpienia siły wyższej, to znaczy niezależnego od Wykonawcy losowego zdarzenia zewnętrznego, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności. Przypadkami siły wyższej są m.in.: powódź, pożar, trzęsienie ziemi i inne klęski żywiołowe, nagłe i długotrwałe przerwy w dostawie energii elektrycznej, epidemie, promieniowanie lub skażenia, katastrofy komunikacyjne lub budowlane, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne (zbrojne),d) w przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian, niezbędnych do zakończenia realizacji zamówienia, których nie dało się przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a są one korzystne dla Zamawiającego,e) w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia (zmiana wyłącznie w zakresie nie powodującym zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy),f) konieczności uzyskania decyzji lub uzgodnień, mogących spowodować wstrzymanie realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy2) zmiana urządzeń na inne, niż zaoferowane przez Wykonawcę w ofercie, na urządzenia spełniające minimalne parametry/funkcjonalność określone przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia w przypadku:a) braku dostępności, wycofania z produkcji zaoferowanych pierwotnie urządzeń, co zostanie potwierdzone pisemnie przez producenta urządzeń,b) zmiany urządzeń na urządzenia o wyższych parametrach/funkcjonalności, zawierających więcej elementów.3) przewiduje się zmianę osoby, która będzie kierowała pracami montażowymi. Zmiana może nastąpić za zgodą Zamawiającego. 4) Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy może ulec zmianie w razie ustawowej zmiany stawek podatku VAT, zmianie ulega kwota netto, bez zmiany kwoty brutto.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-08-03, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: 2020-09-01 okres w dniach: (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią zawierający:a) wieże zadaszone – minimalna ilość 2 szt., w tym jedna wieża o dwóch podestach, z czego jeden podest na wysokości min. 2 m,b) pomosty: - pomosty np. w formie łuków, pochylni, płaszczyzn lub zabudowane (całkowicie lub częściowo), min. ilość pomostów 2 szt.,c) ślizgi (4 szt.): - przynajmniej jedna zjeżdżalnia zabudowana (tubowa) z podestem startowym na wysokości min. 2 m, - przynajmniej jedna zjeżdżalnia ślimakowa z podestem startowym na wysokości min 1,5 m, - przynajmniej jedna zjeżdżalnia otwarta jednotorowa, - przynajmniej jedna zjeżdżalnia otwarta jedno lub dwutorowa.d) podejście na urządzenia w postaci pochylni, drabinek, ścianek spinaczkowych lub schodków w ilości min. 2 szt. (dopuszcza się rożne typy wejść na danym urządzeniu)e) podesty o powierzchni płaskiej, antypoślizgowej w ilości min. 5 szt.,f) elementy dekoracyjne np. z motywami roślin, zwierząt, owady, elementy kosmiczne, strażackie, statki, futurystyczne lub inne kształty montowane na słupach w ilości min. 3 szt.,g) panele zabawowe w ilości szt. 2 np. siodełko, bulaj z elementami przezroczystymi, kółko-krzyżyk itp.,h) kolorystyka – przewaga kolorystyki ciepłej, jasnej (dopuszcza się stosowanie kolorów ciemnych takich jak czarny jednak powinien stanowić niewielką część),i) wymiary: - szerokość min. – 6 m - długość min. – 10 m
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 37535200-9, 45233200-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 20,00
Termin realizacji 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:1. Termin wykonania zamówienia dla każdej z części zamówienia: zgodnie ze złożoną ofertą (termin liczony od dnia podpisania umowy).2. Termin wykonania zamówienia nie dłuższy niż 60 dni.


Część nr: 2 Nazwa: Karuzela integracyjna
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Karuzela integracyjna,Urządzenie przeznaczone dla osób niepełnosprawnych, jak i posiadających pełną sprawność ruchową. Karuzela powinna być skonstruowana w taki sposób, aby mogły na nią w bezpieczny sposób wjechać dwa wózki inwalidzkie jednocześnie, a także powinna posiadać dwie ławeczki dla dzieci poruszających się samodzielnie. Urządzenie napędzane ręcznie, za pomocą talerza napędowego.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 37535200-9, 37535230-8, 45233200-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 20,00
Termin realizacji 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:1. Termin wykonania zamówienia dla każdej z części zamówienia: zgodnie ze złożoną ofertą (termin liczony od dnia podpisania umowy).2. Termin wykonania zamówienia nie dłuższy niż 60 dni.


Część nr: 3 Nazwa: Trampolina integracyjna
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Trampolina integracyjnaTrampolina przeznaczona dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich, jak i dla osób posiadających pełną sprawność ruchową. Trampolina musi być wyposażona w podnoszoną pokrywę, która ułatwia czyszczenie jej wnętrz.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 37535200-9, 37441600-7, 45233200-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 20,00
Termin realizacji 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:1. Termin wykonania zamówienia dla każdej z części zamówienia: zgodnie ze złożoną ofertą (termin liczony od dnia podpisania umowy).2. Termin wykonania zamówienia nie dłuższy niż 60 dni.


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę opiekę tygodniową nad zwierzakiem. Dęblin
 • Lokalizacja zlecenialubelskie
 • Data dodania16-07-2021
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Dzień dobry. Zlecę opiekę tygodniową nad zwierzakiem. Zainteresowanych proszę o kontakt.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI