Dostawa zabawek i pomocy dydaktycznych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Dostawa zabawek i pomocy dydaktycznych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa stołówki, przedszkola i żłobka w Szkole Podstawowej w Jarosławcu"
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoPostomino
 • WojewództwoZachodniopomorskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2020-07-31
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGmina Postomino
 • Data publikacji ogłoszenia2020-07-23
 • Numer ogłoszenia565929-N-2020
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 565929-N-2020 z dnia 2020-07-23 r.

Gmina Postomino: Dostawa zabawek i pomocy dydaktycznych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa stołówki, przedszkola i żłobka w Szkole Podstawowej w Jarosławcu"
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Postomino, krajowy numer identyfikacyjny 77097989000000, ul. Postomino  30 , 76-113  Postomino, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 0-59 810 85 93, e-mail zp@postomino.pl, faks 0-59 810 85 84.
Adres strony internetowej (URL): www.postomino.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.postomino.bip.net.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę składa się w formie pisemnej.
Adres:
Urząd Gminy Postomino, Postomino 30, 76-113 Postomino, pokój nr 19 - sekretariat

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa zabawek i pomocy dydaktycznych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa stołówki, przedszkola i żłobka w Szkole Podstawowej w Jarosławcu"
Numer referencyjny: ZP.271.30.2020.SS
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa zabawek i pomocy dydaktycznych w ramach realizacji zadań inwestycyjnych pn.: „Budowa stołówki, przedszkola i żłobka w Szkole Podstawowej w Jarosławcu”. 3.2. Na realizację części w/w zadania Gmina Postomino otrzymała dofinansowanie ze środków finansowych Funduszu Pracy w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch +” realizowanym w roku 2020.3.3. Całość przedmiotu zamówienia musi być dostarczona do siedziby Szkoły Podstawowej w Jarosławcu, ul. Bałtycka 65 B, 76-107 Jarosławiec. 3.4. Dostarczone zabawki, pomoce dydaktyczne muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, niebędące ekspozycją wystawową wykonane zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia. 3.5. Przedmiot zamówienia musi posiadać wymagane obowiązującymi przepisami atesty i certyfikaty zgodności z polskimi i europejskimi normami. 3.6. Dostarczone zabawki i pomoce dydaktyczne muszą posiadać:1) znak CE,2) informację związaną z wiekiem dziecka, dla którego jest przeznaczona zabawka lub grup wiekowych,3) dane producenta/importera ,4) instrukcję obsługi w języku polskim. 3.7. Zamieszczone zdjęcia mają charakter poglądowy. 3.8. W ramach uzyskanego dofinansowania ze środków finansowych Funduszu Pracy w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch +” w 2020 r. realizowane jest zamówienie na następujące artykuły przystosowane do użytkowania w żłobkach przez dzieci w wieku do lat 3:l.p. Przedmiot zamówienia, ilość Zdjęcie poglądowe Opis1 Kurs nauki języka angielskiego i materiały dla nauczyciela jęz. angielski – 2 kpl. uniwersalny kurs nauki języka angielskiego dla dzieci w wieku żłobkowym, umożliwiający prowadzenie zajęć w systemie dwujęzyczności (język angielski rozwijany równolegle do ojczystego) dzięki codziennej ekspozycji dzieci na język angielski. Program zawiera m.in.:• Animacje wideo – płyty DVD• Piosenki – płyty CD• Karty obrazkowe• Plakaty• Naklejki• Karty zadaniowe • Kolorowanki• Materiały instruktażowe dla nauczyciela• Scenariusze zajęć• Teksty piosenek2 Materiały do nauki języka angielskiego dla dzieci – 16 pakietów Indywidualny pakiet ćwiczeń dla dzieci do nauki języka angielskiego w systemie dwujęzyczności, zawiera on zadania kształcące myślenie i postrzeganie oraz umiejętności plastyczno-techniczne. Pakiet ćwiczeń wspiera proces nauki języka angielskiego w kontekście typowych ogólnorozwojowych zajęć. Pakiet zawiera min. 36 kolorowych stron.3 Wyprawka dla 2-latka – 4 zestawy Zestaw zawiera:• liście min. 200 szt., min. 5x6cm• Kredki woskowe – w kształcie jajek, min. 6 kolorów • Kredki woskowe – kształty geometryczne min. 9 kolorów • Kredki woskowe łatwe do zmycia z rąk i ubrań, dł min. 7cm, śr. Min. 1cm 40 szt., różne kolory• Podkładki do frottage’u, min. 12szt, umożliwiają tworzenie obrazków poprzez pocieranie kredką po wypukłych elementach podkładek, wymiary min. 13 x 13 cm, różne wzory• Podkładki do frottage’u – liście, min. 4szt, umożliwiają tworzenie obrazków poprzez pocieranie kredką po wypukłych elementach podkładek, wymiary min. 13 x 13 cm• Tektura falista 3D mix min. 10 kolorów, wymiar min 50x70cm• Klej dla najmłodszych dzieci, bezpieczny i łatwo zmywalny. Klej ma formę pasty, min. 100 g• Farby z gąbką – min. 12szt, Buteleczki z gąbką pozwalające na łatwe użycie. poj. Min.70 ml• Zestaw tuszy wodnych z pipetkami, min. 12szt, szybkoschnące, poj. Min 50 ml jednego tuszu, kolory: niebieski, czarny, czerwony, pomarańczowy, zielony, żółty.• Blok rysunkowy A4 20kartek - 3 szt.• Blok rysunkowy z kolorowymi kartkami A4 16 arkuszy - 3 szt.• Kółka i kółeczka do origami min. 2000szt - zestaw mix kolorów kółek papierowych o średnicy od 1cm do 10cm• Zestaw papierów kolorowych A4, min. 80g/m2, mix kolorów min. 300arkuszy• Mix pędzli z gąbki – min. 25szt.• Farba tempera min. 3 l (6szt po 500ml), różne kolory, gęsta konsystencja, łatwozmywalna • Samoprzylepne piankowe kształty, min. 1000 szt. • wym. od 1 do 5 cm• Blok rysunkowy A1 - 1 szt., min. 30 białych arkuszy, 80 g/m2• Masa do przyklejania prac, obrazków - 2 kpl. po 6szt. (60gram)• Farby do malowania palcami min. 8 x 125ml, łatwo zmywalne, różne kolory• Zestaw kolorowych miseczek do sortowania, wykonanych z twardego plastiku, min. 6 szt, śr. 15 cm, gł. 4 cm• Bibułka B, 20 arkuszy, różne kolory• Cienkie miękkie druciki, min. 80 szt., dł. min 30 cm, różne kolory• Bibuła karbowana kolorowa – min. 15 szt., wym. 200 x 50 cm• Rzepy kółeczka samoprzylepne min. 12 szt., śr. 20 mm• Plastelina super miękka - 10 kolorów po 120 g• Wieszak z papierem rysunkowym na rolce 1szt, wym. 65-70cm x 25-30cm• Masa plastyczna dla maluchów, nie twardnieje, do wielokrotnego użycia, nie zawiera glutenu, min. 350 g, min. 5 kolorów• Papier welurowy – min. 10 szt. min. wym. 23 x 33 cm, min. 200 g/m2• Klej czarodziejski min. 500 g - Klej wielofunkcyjny, gęsty, bezpieczny, nietoksyczny, do większości porowatych powierzchni takich jak: papier i tkaniny, a także drewno i ceramika, po wyschnięciu przezroczysty. • Wałki do malowania zestaw 5 szt. wałków z pianki do przenoszenia wzorów, min. szer. wałka 6 cm, różne wzory• Taca do wałków - 1 szt, plastikowa• Zawieszki samoprzylepne do mocowania dekoracji na ściany - 10 szt.4 Zestaw papierów kolorowych –2 kpl. • papier rysunkowy biały A4 - 500 szt., min. 80 g/m2 • papier rysunkowy kolorowy A4 - 400 szt., min. 80 g/m2 • papier kolorowy wycinankowy nabłyszczany A3 - 100 szt., min. 115 g/m2 • brystol biały A3 - 100 szt., min. 200 g/m2 • brystol kolorowy A4 - 100 szt., min. 200 g/m25 Fartuszek ochronny z rękawkami – 16 szt. Fartuszek ochronny z rękawami wykonany z tworzywa sztucznego, wiązany z tyłu., wiek do lat 36 Stemple drewniane duże – 4 kpl. (2 różne)1 komplet zawiera min. 6 szt. stempli Min. 6 szt. w komplecie drewnianych stempli z różnymi motywami (okrągłe min 7,5cm średnicy, kwadratowe/prostokątne min. 4x4cm)7 Puzzle dwuelementowe– 6 kpl. (trzy rodzaje) dwuelementowe duże kolorowe puzzle wykonane ze sztywnego, laminowanego kartonu o gr. 4 mm., 1 komplet zawiera min. 8 puzzli/elementów8 Puzzle dwuelementowe– 6 kpl. (trzy rodzaje)Dwuelementowe tekturowe puzzle do łączenia w pary, zapakowane w pudełko tekturowe, wymiar jednej układanki dwuelementowej min. 7x14cm1 komplet zawiera min. 20 puzzli/elementów9 Gra memory 24 elementowa– 2 kpl. Gra memory dla dzieci w wieku żlobkowym, zapakowana w pudełko tekturowe, min. 24 elem. kartonowe kafelki z kolorowymi motywami dziecięcymi z w jednym komplecie 10 Gra domino 28 elementowa– 2 kpl. Gra domino dla dzieci w wieku żłobkowym, komplet zawiera min. 28 dwustronnych kartonowych kafelek z kolorowymi motywami dziecięcymi o wym. min. 5 x 10 cm, zapakowane w tekturowe pudełko11 Marakasy drewniane 4 kpl. Wykonane z drewna marakasy z malowanym korpusem, dł. min. 20 cm śr. korpusu 5-7 cm.1 komplet zawiera 2 sztuki marakasów12 Dzwonki z rączką – 2 zestawy Zestaw min. 8 metalowych dzwonków w różnych kolorach, z rączkami. Każdy kolor oznacza inny dźwięk. dł. min 13 cm 1 zestaw zawiera min. 8 dzwonków13 Zestaw klekotka i guir – 16 zestawów drewniany zestaw rytmiczny składający się z guira i klekotki. dł. min. 13 cm z rączką1 zestaw zawiera: guir i klekotkę14 Tamburyn z bębenkiem 16 szt. Drewniany tamburyn o śr. min.16 cm15 Tuba-deszcz 2 szt. Tuba wykonana z tworzywa sztucznego lub drewna, kolorowe kulki przesypujące się wewnątrz wydają delikatny dźwięk kropli deszczu,wys. min 40 cm dla tworzywa sztucznego, min. 24cm dla drewna16 Gwizdek pociąg 2 szt. Gwizdek naśladujący dźwięk pociągu. Wykonany z tworzywa sztucznego lub drewna17 Ksylofon z kulkami 4 szt. Połączenie przebijanki i ksylofonu, możliwość wyjęcia z całej konstrukcji ksylofonu.Wykonane z drewna, min trzy kulki, min. 8 klawiszy, w zestawie pałeczka i młotek18 Parawan teatrzyk 2 szt. Kolorowy parawan - teatrzyk z motywem dziecięcym i okienkiem, przeważające kolory żółty, jasnozielony, niebieski, stelaż wykonany z drewna, wym. min szer. 87cm, wys. 154 cm19 Zestaw pacynek– 2 zestawy Zestaw 10 szt. pacynek na rękę różnych wielokolorowych postaci, wykonanych z materiału, wys. 25 - 28 cm1 zestaw zawiera 10 sztuk pacynek20 Pacynka terapeutyczna 4 szt. (dwa rodzaje) Pacynka terapeutyczna, ruchome usta i ręce, wykonana z materiału, wys. min. 70 cm21 Pacynka rękawiczka 4 szt. Pacynka-rękawiczka na rękę osoby dorosłej, wykonana z materiału, na każdym palcu kolorowa postać 22 Drewniany kalejdoskop 4 szt. Drewniany, kolorowy kalejdoskop, wys. min. 7 cm 23 Gimnastyka buzi i języka - karty pracy – 2 kpl. Gimnastyka buzi i języka - karty pracy min. 40szt do wykonywania ćwiczeń usprawniających motorykę narządów mowy, pomoc dydaktyczna przeznaczona dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy do wykorzystania przez nauczycieli i pedagogów 1 komplet zawiera min. 40 szt. kart pracy24 Onomatopeje karty pracy– 2 zestawy Karty z kolorowymi, czytelnymi rysunkami oraz podpisami do wykonywania różnego rodzaju ćwiczeń logopedycznych, min. 50 różnych kart formatu A5 demonstracyjnych przedstawiających onomatopeje - wyrażenia dźwiękonaśladowcze np. w kategorii zwierzęta, przyroda, dźwięki wydawane przez człowieka1 zestaw zawiera 50 sztuk25 Grafomotoryka - 2 zestawy Zestaw różnych kolorowych plansz z propozycją prostych ćwiczeń grafomotorycznych, w których zadaniem dziecka jest rysowanie po śladzie palcem, min. 10 szt. zalaminowanych plansz wielokrotnego użytku w formacie A31 zestaw zawiera min. 10 szt. plansz26 Zdjęcia – poznajemy zwierzęta – 2 zestawy Pomoc edukacyjna rozwijająca wiedzę przyrodniczą dzieci oraz umiejętność analizowania obrazu, Duże zdjęcia zwierząt, sfotografowanych w ich naturalnym środowisku, min. 70 szt. różnych kolorowych fotografii o wym. min. 20 x 15 cm1 zestaw zawiera min. 70 szt. fotografii27 Książeczka obrazkowa – 2 kpl. Książeczka obrazkowa, min. 18 stron, twarde kartonowe wykonanie, różna tematyka ilustracji1 komplet zawiera 16 sztuk książeczek28 Krótkie bajki dla najmłodszych różne rodzaje – 2 kpl. Krótkie ilustrowane bajki do czytania dla najmłodszych, min. 200 stron1 komplet zawiera 4 sztuki książeczek29 Książeczka dotykowa z futerkiem różne rodzaje– 2 kpl. Kolorowa ilustrowana dotykowa książeczka, twarde kartonowe wykonanie, każda strona posiada materiał imitujące futerko zwierzęcia 1 komplet zawiera 4 sztuki książeczek30 Rymowanki – 2 szt. Ilustrowany zbiór wesołych wyliczanek, wierszyków i piosenek, twarda oprawa, format zbliżony do A4, min. 50stron 31 Książka zbiór piosenek dla dzieci + płyty CD do książki – 2 kpl. Książka – śpiewnik, zbiór znanych utworów dla najmłodszych wraz z kompletem płyt CD, min. 48 stron 1 komplet zawiera śpiewnik i płyty CD32 Bajki czytane dla dzieci audiobook różne – 2 kpl. Bajki czytane – dzieci dzieciom, audiobook1 komplet zawiera 3 płyty33 Bajki – słuchowisko muzyczne audiobook – 2 kpl. Słuchowisko muzyczne dla dzieci, znane bajki dla najmłodszych1 komplet zawiera 3 płyty 34 Sorter muzyczny – garnuszek klocuszek - 4 szt. Edukacyjna interaktywna zabawka w formie garnuszka z przykrywką – sortera na klocki w różnym kształcie geometrycznym, zabawka muzyczna, efekty świetlne, wykonana z tworzywa, polskojęzyczna, komplet baterii35 Chatka muzyczna sorter – 4 szt. Edukacyjna interaktywna zabawka w formie chatki – sortera na klocki w różnym kształcie geometrycznym, zabawka muzyczna, efekty świetlne, wykonana z tworzywa, polskojęzyczna, komplet baterii36 Magiczne sześciany - 2 zestawy Zestaw sześcianów w dwóch rozmiarach, które świecą i zmieniają kolor po obróceniu. Wykonane z tworzywa sztucznego, 4 kostki o dł. boku 15 cm, 8 kostek o dł. boku 7-8 cm, komplet baterii37 Drewniany chodzik – pchacz 4 szt. Drewniany chodzik/pchacz na kółkach, do nauki chodzenia, wyposażony w wiele ruchomych elementów manipulacyjnych np. labirynt, ruchome zębatki, wiek od 1+38 Mata do zabaw - 2 szt. Edukacyjna duża mata do zabaw podłogowych (nie dopuszcza się puzzli), kolorowe ilustracje/zdjęcia w kolorowych kwadratach, wymiary min. 2m x 2m, dopuszcza się matę o wymiarach min. 1m x1,5m wyposażoną w komplet tafelków do maty 39 Gra w klasy - 2 szt. Edukacyjna elektroniczna mata ze światełkami i dźwiękiem do gry w klasy ,wiek: 2+, wymiary min. 150x4040 Labirynt -2 szt. Labirynt manipulacyjny z min. 13szt kolorowymi koralikami na drewnianej podstawie, wiek 12+41 Skrzynia z labiryntem - 2 szt. Manipulacyjna drewniana skrzynia z labiryntem, z min. czterema ściankami edukacyjnymi zawierającymi elementy takie jak np. pętla motoryczna, koła z przekładniami, sorter lub liczydło, wys. min. 45cm42 Stolik edukacyjny z labiryntem 2 szt. Drewniany kolorowy stolik na czterech nóżkach, stolik edukacyjny z labiryntem np. farma, na blacie stołu duża pętla motoryczna z drewnianymi koralikami oraz innymi elementami drewnianymi typu np. domek, pojazd, postać, wys. min. z przeplatanką 65cm, wiek min. od 18-24mies+43 Stolik edukacyjny 2 szt. Interaktywny kolorowy stolik edukacyjny na czterech nóżkach wykonany z tworzywa, efekty świetlne i dźwiękowe, elementy ruchome, wiek 12mies+, baterie w zestawie44 Nakładanka piramidka 4 szt. Drewniana zabawka polegająca na nakładaniu na trzpień pierścieni wg ich wielkości, min. 5-6 elementów, wys. min. 13cm, wiek 12 m-cy+45 Nakładanka kształty i kolory 4 kpl. Nakładanka wykonana z drewnianych, lakierowanych elementów, w min. 4 kolorach. Elementy lub trzpienie różnego kształtu. Zadaniem dziecka jest dopasowanie kształtu i otworu w klocku, min. 12 elem. 46 Nakładanka piramidka - 4 szt. Drewniana kolorowa zabawka polegająca na nakładaniu na trzpień pierścieni wg ich wielkości, min. 7 elementów, wys. min. 15cm, 47 Nakładanka pociąg - 4 kpl. Drewniana kolorowa edukacyjna lokomotywa z dwoma wagonami, które tworzy się przez nakładanie różnych kształtów bloczków na drewniane kołeczki, zabawka na kółkach drewnianych, min. 17 elem.48 Nakładanka – domek z klocków – 2 kpl. Drewniany kolorowy edukacyjny domek/chatka, który tworzy się przez nakładanie różnych kształtów bloczków na drewniane kołeczki, min. 17 elem.49 Układanka drewniana – 12 szt. (min 6 różnych rodzajów) Drewniana układanka/ nakładanka z uchwytami, z kolorowymi obrazkami np. zwierząt, pojazdów (różne rodzaje), o wym. min. 30x20cm, każda układanka zawiera 6-10 elementów50 Układanka dotykowa 4 szt. – (dwa rodzaje) Drewniana kolorowa nakładanka/układanka dotykowa z postaciami zwierząt. Zadaniem dziecka jest dopasowanie pojedynczego elementu do otworu w deseczce. Otwór wypełniony jest materiałem, którego faktura i kolor imitują sierść zwierzątka., min. 4elementy, wymiar min. 20x20cm51 Puzzle sześciany Farma - 2 kpl. Klocki/puzzle drewniane, które po odpowiednim nałożeniu na trzpień tworzą 4 obrazki - np. farma, ciągnik, zwierzątka, krówka.9 elem. o wym. min.4 x 4 x 4cm 52 Puzzle sześciany zwierzę– 4 kpl. Klocki/puzzle drewniane, które po odpowiednim nałożeniu na trzpień tworzą 4 obrazki – różne postaci zwierząt, 9 elem. o wym. min.4 x 4 x 4cm53 Kulodrom 2 szt. Drewniany tor zjazdowy dla kulek; drzewko, po którym można toczyć kulki (min. 3szt), wys. min. 30cm54 Tęczowa układanka – 4 szt. Drewniane półokręgi w kolorach tęczy do konstruowania budowli przestrzennych, badania wielkości i skali, min.7 elementów w różnych kolorach55 Przebijanka – 4 szt. Drewniany stojak z 6 otworami, w które za pomocą młoteczka można wbijać walce, wym. stojaka min. 22 x 8 x 12 cm, 6 kolorowych walców i młoteczek56 Wieża z obrazkami – 4 kpl. Edukacyjna wieża składająca się z 10 różnej wielkości sześcianów ukazujących z każdej strony inny ciąg obrazków, wys. wieży po ułożeniu min. 85 cm 57 Klocki drewniane – 4 kpl. Zestaw kolorowych drewnianych klocków konstrukcyjnych w ilości min. 100elem., klocki w różnym kształcie geometrycznym, część klocków kolorowych z wzorkami58 Miękkie kostki– 2 kpl. Min.6-8 kolorowych, miękkich i lekkich kostek do podrzucania i układania, wymiar min. 9-10 x 9-10cm1 komplet zawiera min. 6-8 szt.59 Kostka z kieszonkami – 4 szt. Lekki sześcian z pianki, obszyty trwałą tkaniną. Na każdej ściance znajduje się kieszonka z przezroczystego tworzywa. Kostka może służyć do zabaw językowych, matematycznych lub losowych w zależności od rodzaju kart umieszczonych w kieszonkach. dł. boku 20 cm60 Karty pracy do kostki z kieszonkami – 2 kpl. Zestaw min. 48szt kart pracy do kostki z kieszonkami o tematyce np.: kolory, owoce, kropki dostosowane wielkością do sześcianu z kieszeniami1 komplet zawiera min. 48 sztuk61 Mata podłogowa z puzzli piankowych– 2 szt. Miękkie kolorowe piankowe puzzle tworzące matę. Każdy element jest kolorowy i przedstawia liczbę lub rysunek, gr. maty min. 1cm, wymiary po złożeniu min. 100/60cm62 Karty pracy – wyraz twarzy – 2 zestawy Zestaw zdjęć/obrazków przedstawiających różne sposoby wyrażania emocji. Przedstawiają one twarze dzieci, u których poprzez mimikę twarzy wyrażane są różne emocje, min. 35szt zdjęć/obrazków o wymiarze 10x15cm lub kartonowych żetonów o śr. min. 9cm1 zestaw zawiera min. 35 sztuk zdjęć 63 Karty pracy – emocje i uczucia – 2 zestawy Zestaw zdjęć/obrazków przedstawiających różne sposoby wyrażania emocji. Przedstawiają one twarze dzieci, u których poprzez mimikę twarzy wyrażane są różne emocje, min. 24szt zdjęć/obrazków o wymiarze min. 20x15cm1 zestaw zawiera min. 24 sztuk zdjęć64 Bańki mydlane – 2 zestawy Zestaw dużych baniek mydlanych w różnych kolorach, 4 szt., dł. 37 cm1 zestaw zawiera 4 sztuki baniek65 Bańki mydlane do ćwiczeń logopedycznych 16 szt. Pojemnik z patyczkiem i płynem służący do puszczania baniek, poj. 60 ml 66 Dźwięki wokół nas – zdjęcia/obrazki z CD – 2 kpl. Zestaw min. 60szt zdjęć/obrazków ukazujących sytuacje lub przedmioty oraz płyta CD zawierająca dźwięki związane z każdym zdjęciem, tematyka np. zwierzęta, natura, emocje nagraniem 1 zestaw zawiera min. 60 sztuk zdjęć/obrazków67 Lustro logopedyczne – 2 szt. Lustro logopedyczne podklejone specjalną folią, która uniemożliwia stłuczenie na drobne elementy w ramie ze sklejki lub drewna w kolorze klonu lub podobnego.Mocowane do ściany za pomocą wkrętów lub wieszaków dołączonych.Wymiary lustra min. 60 x 120 cm (+rama).68 piłki z wypustkami z pompką – 2 zestawy Kolorowe piłki z PCV z wypustkami, 8szt o śr. 8 cm, 8szt o śr. 12cm oraz 8szt o śr. 16cm. W zestawie pompka do nadmuchiwania piłek.1 zestaw zawiera 24 sztuk (8+8+8) piłek z wypustkami z pompką 69 Piłeczki pingpongowe kolorowe do ćwiczeń logopedycznych – 4 zestawy Zestaw 12szt piłeczek pingpongowych różnokolorowych o średnicy 36-38mm1 zestaw zawiera 12 sztuk piłeczek70 Piórka kolorowe do ćwiczeń logopedycznych 2 kpl. Naturalne piórka w kilku kolorach. Doskonała pomoc do ćwiczeń logopedycznych; min. 150 szt lub 20g 71 Wiatraczek do ćwiczeń logopedycznych – 16 szt. Kolorowy wiatraczek z zaokrąglonymi skrzydełkami do ćwiczeń oddechowych stymulujący prawidłowy rozwój mowy, pomocny w ćwiczeniach logopedycznych i oddechowych.72 Bambusowe rurki do ćwiczeń logopedycznych 6 kpl. Bambusowe rurki do ćwiczeń oddechowych (16szt + szczoteczka do czyszczenia) stymulujący prawidłowy rozwój mowy, pomocny w ćwiczeniach logopedycznych i oddechowych, dł. 15-20cm, gr. 0,7-1cm; 73 Drewniany kolorowy gwizdek do ćwiczeń oddechowych 16 szt. Drewniany, kolorowy gwizdek do ćwiczeń oddechowych i logopedycznych.74 Piłka ażurowa 4 szt. Kolorowa ażurowa piłka zręcznościowa, min. śr. 18 cm75 Elastyczne Klocki 4 zestawy Zestaw kolorowych klocków wykonanych z elastycznego tworzywa sztucznego. Możliwość mycia w zmywarce. Minimum 24 elementy1 zestaw zawiera min. 24 elementów76 Kolorowa rzeka 4 kpl. Ścieżka do balansowania i ćwiczenia równowagi Min 6 różnokolorowych części z możliwością łączenia i budowana własnej "ścieżki"/"rzeki".Wykonanie: plastik z antypoślizgowymi krawędziami, przybliżone wymiary elementu 35x5x10 cm.77 Książeczka kontrastowa 6 szt. Rozkładana książeczka materiałowa służąca jako bodziec dla wzroku. Wykonana z materiałów o odmiennych fakturach. Kontrastowe kolory, motyw - zwierzęta. 6 różnych sztuk. Przybliżone wymiary po rozłożeniu 45-80 cm78 Kostka kontrastowa 6 szt. Piankowe kostki ze wzorami w kontrastowych kolorach z nadrukowanymi prostymi wzorami. Przybliżony wymiar 15cm ( długość boku). 79 Mata sensoryczna "kamyczki" 2 szt. Podłogowa mata do masażu z wypustkami w kształcie kamyczków. Przybliżone wymiary - 120x3080 Fakturowe kwadraty 2 zestawy Zestaw podkładek wykonanych z materiałów o różnych fakturach, do ćwiczeń sensorycznych. Przybliżone wymiary 30x20 cmMinimum 6 sztuk.1 zestaw zawiera min. 6 sztuk81 Tor przeszkód 2 zestawy Zestaw ośmiu piankowych kształtek tworzących tor przeszkód - pokrytych PCW, bez ftalanów. Kolorowe element o różnych kształtach. Stanowiące spójny zestaw. Wymiary min. Dla elementu - 60x60x1082 Dyski z fakturami 2 zestawy Zestaw dysków dotykowych o różnych rozmiarach, wykonanych z gumy syntetycznej. Dyski zawierają różne struktury dotykowe, każda z własnym kolorem. Minimum 5 małych dysków (przybliżony wymiar 10cm średnicy) oraz 5 dużych (przybliżony wymiar 25 cm średnicy). Dodatkowo w zestawie: worek na dyski oraz opaska na oczy.83 "Kamienie rzeczne" 2 zestawy Różnorodne kolorystycznie i wielkościowo stopnie z tworzywa sztucznego, imitujące prawdziwe kamienie. Służące do ćwiczenia równowagi propriocepcji, koordynacji dziecka. Min 6 szt. Min. 2 różne rozmiary. Przybliżone wymiary: Długość od 40 cm do 25 cm, Wysokość od 4 do 101 zestaw zawiera min. 6 sztuk stopni84 Basen suchy z piłeczkami2 szt. Kwadratowy basen suchy z piłeczkami (min 750 piłeczek o średnicy 5-8 cm). Wykonany z odpornej na przetarcia tkaniny. Wymiary min 1,3x1,3x0,4 m metra.85 Drewniany wózekdla lalek 6 szt. Malowany wózek, wykonany z drewna. W środku znajduje się pościel i poduszka dla lalki. Przybliżone wymiary - 50-45x30-25x50-45 cm86 Jeździk czterokołowy 4 szt. Zabudowany czterokołowy jeździk, poruszany za pomocą nóg przez otwór wposadzce, kolorowy, Motyw przewodni zabawki np. straż pożarna, policja, auto sportowe- przynajmniej 2 różne rodzaje Przystosowany dla dzieci w wieku żłobkowym. Przybliżone wymiary85 x 45 x 55 cm. 87 Drewniana zjeżdżalnia dla aut 2 szt. Wykonana z drewna, 4-poziomowa zjeżdżalnia dla samochodzików. W zestawie min. 4 różnokolorowe drewniane samochodziki, króre puszczone z góry zjeżdżają na sam dół o kolorowych rampach. 88 Zestaw pojazdów budowlanych2 zestawy Realistycznie wyglądajace pojazdy budowane z tworzywa sztucznego. Różne rodzaje (np. spychacz, koparka, wywrotka, walec, betoniarka). Przybliżone wymiary 30-20 x20-10x20-10 cm1 zestaw zawiera 4 sztuki pojazdów89 Lalka z miękkiegomateriału 4 szt. Miękka lalka uszyta z miękkiego materiału, kolorowa. Wymiary 35-30 cm 90 Lalka bobas z ubraniami 8 szt. Lalka z miękkiego tworzywa sztucznego, wydająca dźwięki po naciśnięciu. Przypominająca wyglądem prawdziwe niemowle. Nadająca się do kąpieli. Posiadajace ruchome rączki, nóżki oraz głowę. Wym minimalny 35 cm. 6 sztuki w zestawie z ubrankami. (min 3 różne kolory ubranek/rodzaje).91 Zabawka na sznurku – kolejka 4 szt. Kolejka do ciągania na sznurku. Lokomotywa z dwoma wagonami, które tworzy się przez nakładanie różnych kształtów bloczków na kołeczki. Posiada min. 20 elementów (Kolejka + 2 podstawy wagonów z kółkami oraz klokcki o różnych kształtach i kolorach do budowania wagonów). Wykonana z drewna. Pomalowana nietoksycznymi farbami. Żywe barwy. 92 Zabawka na sznurku- piesek 2 szt. Drewniany piesek na sznurku z kółkami do ciągnięcia. Piesek podczas ruchu merda ogonem. Kółka posiadające gumowe opaski zabezpieczające przed ślizganiem. Pomalowany za pomocą nietoksycznych barw. Przybliżone wymiary 20x15x1093 Sorter drewniany- kostka 2 zestawy Wykonany z drewna sorter w kształcie kostki. Służący do dopasowania klocków o prostych kształtach. W zestawie min. 12 klocków o różnych kształtach i kolorach. Otwierana górna ścianka. Przynajmniej 3 różne otwory na każdej ściance. Drewno lakierowa, brak ostrych krawędzi. 1 zestaw zawiera min. 12 klocków94 sorter tworzywo sztuczne- kwiatek 2 zestawy Sorter w kształcie kwiatka wykonany z tworzywa sztucznego. Kolorowy z grafiką przyjazną dla dzieci. Zestaw zawiera minimum 5 klocków o różnych kolorach i kształtach. 1 zestaw zawiera min. 5 klocków95 samochód - wywrotka duża4 szt. Samochód - wywrotka wykonany z tworzywa sztucznego na gumowych kołach. Podnoszona przyczepa przymocowań do tyłu pojazdu. Wymiary minimalne długość - 50 cm96 Skoczek 4 szt. Gumowy skoczek w kształcie zwierzątka. Żywe kolory. Wyposażono w uchwyty, za które można złapać, by z niego nie spaść. Nie posiada ftalanów. Przybliżone wymiary wysokość ok 50 cm długość ok. 50 cm. Przynajmniej dwa różne kolory97 Drewniane puzzle magnetyczne - łowienie rybek4 zestawy Zestaw drewnianych puzzli magnetycznych posiadających w zestawie kolorową planszę imitującą basen wodny z miejscami do dopasowania, min. 10 elementów w kształcie ryb oraz min. 2 wędki z magnesem na końcu. Należy dopasować rybki do odpowiednich miejsc na planszy za pomocą wędki. 98 Drewniany wózek do pchania – zwierzątka 2 szt. Drewniany, malowany wózek z zamontowanymi drewnianymi zwierzątkami. Podczas pchania wózka zwierzątka poruszają się w górę i w dół wydając przy tym klekoczący dźwięk. Przybliżone wymiary 40-30 x 30 x 50-40 cm; 99 Przyczepka-wózek do ciągnięcia za sznurek- motyw zwierzątek 2 szt. Drewniany wózek do ciągnięcia na sznurku z miejsce do przewożenia zabawek. Czterokołowy, malowany (motyw zwierzaki), podgumowane koła. Przybliżone wymiary 25x20x20cm100 Wózek do pchania z klockami 2 zestawy Malowany wózek drewniany do pchania, służący do przewozu drewnianych klocków. Zabawka posiada gumowe obręcze na kołach chroniące od poślizgu, stabilną rączkę i w komplecie zestaw min. 24 klocków. Przybliżone wymiary 35,30,35 cm 101 Poducha sensoryczna- zwierzątko 8 szt. Miękka poducha sensoryczna- zwierzątko wypełniona granulatem/ścinkami piankowymi. Wykonana z tkaniny PCV. Posiadająca elementy sensoryczne Przybliżone wymiary 85x70(min 2 różne rodzaje) .102 Obrotowy bączek 4 szt. Baczek z kolorowymi kuleczkam. Naciśnięcie górnego przycisk wprawi kolorowe kuleczki w ruch. Liczba piłeczek min. 9 . Wysokość zabawki ok 20-15 cm103 Kasa sklepowa + akcesoria 2 zestawy Zabawka imitująca prawdziwą kasę sklepową. Wyposażona jest w czytnik kart kredytowych, mikrofon i otwieraną szufladę z pieniędzmi. Dodatkowo zestaw posiada imitację artykułów spożywczych oraz koszyk zakupowy. (Łącznie w skład zestawu wchodzi min 35 szt. akcesoriów.)104 Interaktywny telefon komórkowy/smartphon 4 szt. Imitacja telefonu komórkowego/smartphona.Posiada interaktywne przyciski wywołujące efekty świetlne i dźwiękowe. Posiada różne tryby dźwiękowe. 105 Drewnianalaweta/transporter 4 szt. Dwupoziomowa drewniana laweta/transporter z min. 3 autkami, które można przewozić na przyczepie. Pojazd posiada mobilne części - górną platformę można rozłożyć, dzięki czemu powstaje rampa po której auta łatwo mogą wjechać na swoje miejsce. Doczepiana lawetaPrzbliżone wymiary 28-25x15x7106 Bujak piankowy 4 szt. Wykonany z miękkiej pianki, pokryty tkaniną - skajem. Kolorowy. Przybliżone wymiary Wymiary 80x50x30 cm (róże kształty i kolory po dwie sztuki)107 Drewniana Arka Noego 2 szt. Wykonany z drewna, malowany farbami bezołowiowymi model arki noego. Zawiera min. 14 figurek zwierząt oraz Noego z żoną w zestawie. W statku znajdują się otwory przez które można przełożyć tylko konkretne zwierzęta (zabawka pełni funkcję sortera). Wymiary minimalne 26x 14 x 19 cm108 Drewniany jeździk czterokołowy 2 szt. Drewniany, czterokołowy rowerek dla dzieci wprawiany w ruch poprzez odpychanie się nogami od ziemi. Koła posiadające gumę chroniącą przed wpadnięciem w poślizg. Przybliżone wymiary 50 x 30 x 40 cm 109 Interaktywny pluszak – miś 4 szt. Interaktywny pluszak - miś. Wykonany z miłego w dotyku materiału. Reagujacy na dotyk. Posiada minimum 50 piosenek, dźwięków, melodii i wypowiedzi. Uczy między innymi pierwszych słów oraz nazw części ciała, kształtów, liczenia, alfabetu. Zamiera edukacyjne poziomy nauki dostosowane do etapu rozwoju dziecka. Polska wersja językowa. Zasilany bateriami (w zestawie). Przybliżone wymiary - 30 cm 110 Pluszowy miś – duży 2 szt. Pluszowy miś z kokardą. Nos wykonany z materiału. Kolor brąz, jasny brąz Wysokość 100 cm111 Kulodrom naścienny 2 szt. Zawieszenia na ścianie tor-kulodrom (plastikową rurkę o śr. min 10 mm), do której maluch może wrzucać kolorowe kulki i obserwować, jak turlają się w dół wewnątrz kulodromu. Pod kulodromem jest mała kieszonka zbiorcza, dzięki której kulki nie wypadają na podłogę. Kulka jest dołączona do zestawu. • długość min 100 cm (+ kieszonka)112 Zestaw klocków piankowych 2 zestawy Zestaw klocków piankowych pozwalający zbudować zamek. Wypełnione pianką tapicerską. Zestaw zawiera 11 elementów:1 dach (40 x 40 x 20 cm), 3 kostki (20 x 20 x 20 cm)2 prostopadłościany (40 x 20 x 20 cm)1 półokrągła kolumna (Ø 20 x 20 cm)2 półokrągłe kolumny (Ø 20 x 40 cm)2 trójkątne kolumny (20 x 20 x 20 cm 113 Zestaw grzechotek 4 zestawy Zestaw 5 grzechotek, różne kolory i kształty. Motyw zwierzątka/dinozaury/rybki. Wymiary grzechotki ok 10 cm1 zestaw zawiera 5 grzechotek114 Wąż manipulacyjny6 szt. Zabawka manipulacyjna w kształcie węża, zawiera min 5 różnych powierzchni złożony z mniejszych plastikowych elementów które przekręcają się na łączeniach, tworząc różne kształty. Dł. Min 80 cm115 Ciężarówka zprzyczepami 4 szt. Ciężarówka z dwoma przyczepami. Duży pojazd z ruchomymi elementami, wykonany ze tworzywa sztucznego.dł. min 50 cm, 116 Bujak - koń na biegunach 4 szt. Konik na biegunach - zabawka z tworzywa. Opływowy kształt, wysokie oparcie i wygodne, dobrze wyprofilowane uchwyty oraz nisko osadzone siedzisko, umożliwiające stopą malucha swobodny spoczynek na szerokiej płozie. Dopuszczalne różne kolory. Przybliżone wymiary wym. 90x30x45cm117 Wózek-przyczepa 4 szt. Wózek przyczepka z rączką. Wykonanie - tworzywo sztuczne. Dł. min 90 cm, wytrzymałość - 60 kg. Otwierana klapka118 Zestaw małegomajsterkowicza2 zestawy Zestaw narzędzi z tworzywa sztucznego w zestawie zeskrzynką. W skład wchodzą: wiertarka, młotek, śrubokręt i klucz „francuski” oraz kolorowychklocków. Po odgadnięciu ich prawidłowego kształtu idopasowaniu w odpowiednim miejscu zabawka nagrodzi dziecko zabawnymi dźwiękami. Zestaw umożliwia ponadto –wbijanie gwoździ, dokręcanie/wkręcanie śrubek.(znajdujących się w skrzynce/walizce). Baterie w zestawie119 Wózek na zakupy 2 szt. Wykonany z drewna wózek sklepowy na kółkach. Kółka gumowe lub posiadające gumowąobręcz chroniącą przed poślizgiem. Wózek posiadadodatkową półkę na dole konstrukcji do przewożeniedodatkowych rzeczy. Kolorowy – malowany farbami przyjaznymi dla dzieci. Wymiary ok 50 cm wys.120 Przytulanka – hipopotam 4 szt. Przytulanka Hipopotam wykonana z różnych tkanin ifaktur w różnych kolorach rozwija doskonale zdolności poznawcze. W brzuszku ukryta jestgrzechotka. (wiek 0+)121 Przytulanka kot 4 szt. Przytulanka kot Wykonana z pluszu. Wym ok 25 cm (wiek 0+)122 Przytulanka pies 4 szt. Przytulanka pis. Wykonana z pluszu. Wym. ok 25 cm (wiek 0+)123 Przytulanki zestaw 4 zestawy Zestaw pluszowych przytulanek zwierzaków (różne zwierzęta np. żabka, miś koala, królik, lew itp..Wymiary min. 15 cm (wiek 0+). Co najmniej 6 różnych zwierzątek w zestawie1 zestaw zawiera co najmniej 6 różnych zwierzątek124 Pchacz – motylek 2 szt. Drewniana zabawka do pchania, motyl z ruchomymi skrzydłami. Kolorowy. Wymiary minimalne 8 x 55 x 15 cm125 Lalka bobas z miękkiegomateriału 4 szt. Laka z miękkiego materiału z winylową twarzą, ubrana w kolorowe ubranka. Przybliżony wymiar 25 cm126 Pluszowa stonoga manipulacyjna 4 szt. Pluszowa zabawka, stonoga. Na grzbiecie umieszczonych jest 6 różnego rodzaju zamknięć. Sznurowadła, guziki, zamek, zatrzaski i rzepy. Kolorowa. Przybliżone wymiary 15 x 50 x 20cm127 Drewniana kołyska z pościelą 6 szt. Kołyska dla lalek wykonana z drewna. Kolory biały i różowy, posiada komplet pościeli w zestawie. Przeznaczona dla laki do 50 cm wysokości. Przybliżonewymiary dł 50 cm, szer 40 cm, wys. 30.128 Duży traktor-spychacz 4 szt. Wykonany z tworzywa sztucznego traktor o ruchomych częściach, imitujące prawdziwy spychaczoraz jego funkcje. Jaskrawe kolory. Minimum 60 cm długości129 Pojazdy służb 2 zestawy Zestaw min. 3 różnych aut. Pojazdy służb z 2 figurkami w komplecie. Są wykonane z miękkiego plastiku, kółkawykonane z białego tworzywa nierysującego powierzchnię. Możliwość mycia w zmywarce.Zawierają elementy ruchome. Wymiary ok 25 cm1 zestaw zawiera min. 3 różnych aut130 Zestaw małych pojazdów 2 zestawy Wykonane z najwyższej jakości tworzywa sztucznego. Różne modele środków transportu min.: ciuchcia, bagażówka, wyścigówka, przyczepa, beczkowóz, dźwig i inne. Auta można ze sobą łączyć za pomocązaczepów. Różnokolorowe.131 Drewniany krokodyl do ciągnięcia na sznurku 2 szt. Ciągnięty na sznurku zielony krokodyl. Podczas ruchucharakterystycznie się wygina. Wykonany z drewna. Koła posiadają gumową obwódkę.132 Jeździk z siedziskiem 2 szt. Kolorowy, drewniany jeździk. Wzbogacony został w sorter do klocków. (min 6 klocków wzestawie) Dodatkowo pod siedziskiem umieszczonopojemnik, w którym można ukryć skarby. Koła posiadają gumową obwódkę. Wymiary minimalne 40x 20 x 20133 Chodzik edukacyjny 2 szt. Drewniany chodzik, który wspomoże rozwój dziecka i pomoże w nauce. Każda ze ścian zawiera osobną zabawę edukacyjną (sorter, labirynt, obrotowe puzzle do nauki liczenia itp.) Do wnętrza chodzika można włożyć ulubione zabawki. Na kolach znajduje się zabezpieczająca guma. Przybliżone wymiary 40x40x40cm.134 Łóżeczko dla lalek 6 szt. Drewniane łóżeczko dla lalek. Kolory biały/naturalny kolor drewna/ różowy. Posiada pościel w zestawie. Zabawka odpowiednia dla dzieci poniżej 3 roku życia. Przybliżone wymiary 55x25x30 cm135 Zestaw dróg i szyn 2 zestawy Zestaw wykonany z kolorowego tworzywa łatwy w montażu, składa się z 44 elementów: wielka góra, szyny, semafory, mostek, droga, pojazdy,wesołe postacie. Przybliżone wymiary 70 x 20 x 40 cm3.9. W ramach środków własnych realizowane jest zamówienie na następujące artykuły przystosowane do użytkowania w placówkach przedszkolnych przez dzieci w wieku od 3 do 6 lat:l.p. przedmiot zamówienia, ilość zdjęcie poglądowe Opis1 Piłka piankowa śr. 10-12 cm - 25 szt. Piłka wykonana z pianki, w różnych kolorach. Można ją wykorzystać do ćwiczeń fizycznych oraz gier i zabaw swobodnych. Średnica piłki 10-12 cm. 2 Piłeczki basenowe, turkusowe - 3 zestawy Piłeczki basenowe wykonane z trwałego plastiku, bardzo bezpieczne dla dzieci i nie pękające. Średnica 7-8 cm. Jeden zestaw zawiera 250 szt.1 zestaw zawiera 250 szt. 3 Pachołki małe - 30 szt. Pachołki sportowe wykonane z bezpiecznego miękkiego plastiku w pięciu kolorach, do tworzenia torów przeszkód. Wysokość pachołka 20-25 cm. 4 Hula hop - 25 szt. Hula-hop wykonane z trwałego plastiku, różne kolory, średnica 60 cm. 5 Szarfa pomarańczowa, dł. 110-120 cm - 7 szt. Szarfa wykonana z taśmy polipropylenowej. dł. 110-120 cm, szer. 3-4 cm.6 Szarfa fioletowa, dł. 110-120 cm - 7 szt. Szarfa wykonana z taśmy polipropylenowej. dł. 110-120 cm, szer. 3-4 cm.7 Szarfa zielona, dł. 110-120 cm - 7 szt. Szarfa wykonana z taśmy polipropylenowej. dł. 110-120 cm, szer. 3-4 cm.8 Szarfa czerwona, dł. 110-120 cm – 7 szt. Szarfa wykonana z taśmy polipropylenowej. dł. 110-120 cm, szer. 3-4 cm.9 Taśma elastyczna, średnic 3-4 m - 1 szt. Elastyczna taśma wykonana z lateksu pokryta specjalną, miękką tkaniną. Zewnętrzne pokrycie z tkaniny uniemożliwiającej nadmierne rozciągnięcie lateksowej taśmy podczas zabawy. Średnica 3-4 m.10 Lina bawełniana do zabaw, animacji - 1 szt. Lina bawełniana dł. 10-15 m, śr. 2-2,5 cm.11 Worki do skakania - 5 szt. Trwałe worki z 2 uchwytami do ćwiczeń sportowych. Kolory dowolne. Przeznaczone dla dzieci w wieku przedszkolnym.12 Woreczki z grochem - 25 szt. Kolorowe woreczki gimnastyczne wypełnione ziarenkami grochu. Wym. 10-12 x 10-12 cm , 80-10g.13 Namiot z 1 tunelem - 1 szt. Namiot z tunelem 120-130 x 120-130 x 90-100 cm, średnica tunelu 45-50 cm, długość tunelu 180-200 cm, wykonany z trwałego kolorowego materiału.14 Skakanka - 25 szt. Sznurkowa skakanka wykonana z kolorowego sznura z plastikowymi lub drewnianymi chwytami. Długość 2 m.15 Zestaw krążków i kostek do zabaw ruchowych - 3 zestawy Pomoc przeznaczona jest do zabaw ruchowych z grupą dzieci w wieku przedszkolnym. W skład zestawu wchodzą co najmniej: - 3 kostki, np.: nadmuchiwane – z kolorami, cyframi i symbolami ćwiczeń ruchowych, - 25 okrągłe maty-krążki w różnych kolorach odpowiadających tym na kostce, o średnicy co najmniej 25 cm.16 Chusta animacyjna w kształcie słońca - 1 szt. Wykonana z nylonu wielokolorowa chusta posiadająca uchwyty. Średnica 3,0 - 3,5 m.17 Wstążka gimnastyczna - 25 szt. Podwójna wstążka do ćwiczeń gimnastycznych. Zaopatrzona w rączki. Wykonana z trwałego materiału dł. rączki 20-25 cm, dł. wstążki 1,8-2,0 m. Cztery różne kolory.18 Dzwonki z rączką – 3 zestawy Zestaw min. 8 metalowych dzwonków w różnych kolorach, z rączkami. Każdy kolor oznacza inny dźwięk. dł. min 13 cm 1 zestaw zawiera min. 8 dzwonków19 Dzwonki z przyciskiem- 1 zestaw Kolorowe dzwonki o różnej tonacji. Wydają dźwięki po uderzeniu przycisku, dzięki czemu mogą być używane przez osoby mające trudności w utrzymaniu dzwonków w ręce. Wykonane z metalu ze stabilną rączką. Średnica dzwonka 7-8 cm, wysokość 9-15 cm.1 zestaw zawiera min. 10 dzwonków 20 Torba z instrumentami- 3 szt. Zestaw instrumentów. Wszystkie instrumenty umieszczone w torbie. Zestaw zawiera 15-20 instrumentów, w tym: - tamburyn, - maxi quiro z pałeczką, - podwójna tarka quiro z pałeczką, m - trójkąty z pałeczkami, - kastaniety drewniane, - kastaniety z rączką, - marakasy drewniane, - drewniany tonblok, - tamburyn z membraną, - podwójny tonblok z pałeczką,- podwójny tonblok mały z pałeczką, - klawesy,- marakas wałek.21 Kącik kuchenny - 1 szt. Całość wykonana z drewna lub płyty MDF, z elementami z pleksy i/lub plastiku. Wymiary minimalne: wys.100 x gł. 40 x szer.100 cm. Wymagane elementy wyposażenia kącika:-Lodówka, - Kuchenka z piekarnikiem - palniki i pokrętła piekarnika "działają"-można nimi kręcić,-mikrofalówka, - zlew. Poza tym półki i inne elementy kuchenne. Wszystkie drzwiczki można otwierać. 22 Zestaw do zabawy w gotowanie - 6 zestawów Plastikowy zestaw do zabawy w gotowanie. Zawiera co najmniej 11 elem., w tym:czajnik, garnki z przykrywką, patelnię, łopatkę, łyżki itp.1 zestaw zawiera min. 11 elementów23 Zestaw żywności - 6 zestawów Zestaw różnego rodzaju produktów spożywczych z bezpiecznego i trwałego tworzywa sztucznego, min. 120 elementów, m.in.: ciastka, pizza, hot dog, warzywa, owoce, itp. Dostosowane do dzieci w wieku przedszkolnym.1 zestaw zawiera min. 120 elementów24 Drewniany mikser kuchenny - 3 szt. Drewniany mikser, w zestawie z miską. Podnoszone ramię, obracana nakładka miksująca. Wymiary minimalne: 18 x 10 x 20 cm.25 Drewniany toster - 3 szt. Drewniany toster z ruchomymi elementami, z wyjmowanymi grzankami. Po naciśnięciu dźwigienki tosty „wyskakują” jak z prawdziwego tostera. Wymiary minimalne: 20 x 10 x 10 cm.26 Drewniany ekspres do kawy - 3 szt. Drewniany ekspres do kawy z ruchomymi elementami, wymiary minimalne 15 x 10 x 15 cm.27 Drewniany warsztat - 1 szt. Całość wykonana z drewna lub płyty MDF. Wymiary minimalne: 60 x 55 x 80 cm. Wymagane elementy wyposażenia: młotek, śrubki, piła, imadło oraz innych narzędzi.28 Skrzynka z narzędziami - 6 szt. Skrzynka pełna narzędzi wraz z kaskiem. Wszystko wykonane z tworzywa sztucznego. Wymagane elementy wyposażenia, co najmniej: kask, wiertarka, piła, klucz, francuski, śrubokręt, kombinerki, miarka, klucz nasadowy, listewki, śruby, nakrętki.29 Zestaw drewnianych narzędzi - 6 zestawów Zestaw zawiera co najmniej 25 elementów, w tym:stolik lub skrzynkę z narzędziami, piłę, śrubokręt, młotek oraz inne narzędzia.30 Drewniany straganik z pojemnikiem – 1 szt. Straganik wykonany z płyty wiórowej i/lub MDF, z kolorowymi elementami. Zawierający pojemniki i półeczki. Wymiary minimalne: 75 x 75 x 110.31 Zestaw produktów spożywczych z tworzywa sztucznego - 3 zestawy Imitacje produktów z tworzywa sztucznego odporne na uderzenia, bardzo realistyczne pod względem kształtu i koloru. Zestaw zawiera co najmniej 45 elementów o długości co najmniej 8 cm każdy z kategorii mięso, warzywa, pieczywo, owoce itp.32 Ciasteczka i babeczki z drewna/sklejki – 6 kpl. Drewniana tacka z co najmniej 6 elementami z drewna/sklejki imitującymi ciasteczka i babeczki. 33 Owoce z tworzywa sztucznego - 3 zestawy Imitacje owoców z tworzywa sztucznego odporne na uderzenia, bardzo realistyczne pod względem kształtu i koloru. 1 zestaw zawiera co najmniej 24 elementy34 Warzywa z tworzywa sztucznego - 3 zestawy Imitacje warzyw z tworzywa sztucznego odporne na uderzenia, bardzo realistyczne pod względem kształtu i koloru. 1 zestaw zawiera co najmniej 24 elementy35 Drewniany wózek na zakupy - 3 szt. Wózek na zakupy wykonany z drewna. Posiada gumowe koła. Wymiary minimalne: 40 x 25 x 50.36 Drewniana waga sklepowa - 3 szt. Drewniana waga do zabawy w sklep. Posiada ruchome elementy. Wymiary minimalne: 20 x 8 x 20 cm.37 Kasa sklepowa z akcesoriami - 3 szt. Kasa sklepowa wraz z akcesoriami, koszykiem i pieniędzmi. Wykonana z trwałego tworzywa sztucznego. Działający kalkulator i skaner. 38 Lalka z akcesoriami toaletowymi - 6 szt. Lalka z twardym tułowiem wraz z akcesoriami toaletowymi (nocnik, butelka itp.). Dł. 35-40 cm.39 Lalka z dźwiękiem - 6 szt. Lalka z miękkim, szmacianym tułowiem i gumową głową, dłońmi i stopami. Zdejmowane ubranko i obracana głowa. Po naciśnięciu na brzuch śmieje się i mówi, a po naciśnięciu na stopy wygrywa melodyjki. Wys. 35-40 cm. 40 Bobas raczkujący - 6 szt. Plastikowa lalka z zestawem akcesoriów. Posiada ruchome ręce, nogi i głowę oraz zdejmowane ubranko.Długość 35-40 cm. 41 Bobas z butelką - 6 szt. Lalka-bobas z miękkim tułowiem wydająca różne dźwięki. W komplecie z butelką. Wys. 45-50 cm.42 Wózek dla lalek – gondola - 6 szt. Wózek dla lalek z wyjmowaną gondolą, z doszytymi rączkami ułatwiającymi wyjęcie gondoli. Wózek można składać, stelaż wykonany z metalu i plastiku. Piankowe lub gumowe kółka. Wymiary minimalne 60 x 35 x 65 cm. 43 Wózek dla lalek gondola - 3 szt. Wózek z gondolą wykonany z dobrej jakości materiałów w kolorach przyjemnych dla dziecka. Wymiary minimalne: 55 x 35 x 60 cm. 44 Wózek spacerowy dla lalek podwójny - 3 szt. Wózek spacerowy dla lalek wykonany z metalu i plastiku posiadający trzy gumowe lub piankowe koła. Dwa siedzenia dla lalek wyposażone w pasy. Wymiary minimalne: 80-85 x 40-45 x 70-75 cm. Maksymalna wys. rączki: 70-75 cm.45 Wózek spacerowy z daszkiem - 3 szt. Wózek spacerowy dla lalek, z dolnym koszem oraz składanym daszkiem. Trzy kółka wykonane z gumy lub pianki. Przednie kółko jest skrętne. Wymiary 55-60 x 35-40 x 70-75 cm.46 Drewniany wózek pchacz - 3 szt. Wózek-pchacz, wykonany z drewna bukowego w kolorach dominujących czerwieni, żółtego lub różu, Wym. 45-50 x 45-50 x 30-35 cm.47 Drewniany wózek pchacz z motywem zwierzątka - 3 szt. Wózek-pchacz, wykonany z drewna bukowego w kolorach niebieski, zielony, biały lub czarny. Wym. 45-50 x 45-50 x 30-35 cm.48 Łóżeczko dla lalek 3 w 1 - 6 szt. Łóżeczko, przewijak oraz miejsce zabaw dla lalek. Wykonany z trwałego i kolorowego materiału oraz plastikowego lub metalowego stelaża. Wymiary minimalne: 50 x 25 x 30 cm. 49 Krzesełko do karmienia lalek - 6 szt. Krzesełko do karmienia dla lalek wykonane z dobrej jakości materiałów w pastelowych kolorach. Wymiary 25-30 x 30-35 x 60-65 cm. 50 Ubranka dla lalek - 6 szt. Ubranka dla lalek z tkaniny syntetycznej i bawełny. Pasujące do lalki o długości 45-50 cm. Zestaw zawiera 8-15 elementów, np.: sukienki, spodenki, getry, koszulkę, kapelusz, czapkę, majtki, skarpetki51 Laweta z koparką - 3 szt. Ciężarówka z lawetą w zestawie z koparką wykonana z bezpiecznego plastiku. Wymiary minimalne ciężarówki po rozłożeniu lawety 38 cm.52 Autobus miejski - 3 szt. Zabawkowy pojazd wykonany z plastiku, wiernie oddający szczegóły autobusu miejskego. Posiada dwie pary otwieranych drzwi. Wymiary minimalne: 30 x 12 x 8 cm.53 Wywrotka - 6 szt. Wywrotka z ruchomą skrzynią ładunkową. Z przodu wozu umieszczono zaczep do mocowania sznurka. Długość minimum 38 cm. 54 Wywrotka z dźwiękiem - 6 szt. Wykonana z tworzywa sztucznego. Plastikowe koła. Po naciśnięciu przycisku wydaje co najmniej 3 rodzaje dźwięku. Ma świecące światła i ruchomy kiper. Wymiary minimalne 30 x 14 x 17 cm. 55 Transporter z autami - 3 szt. Wydająca dźwięki ciężarówka-transporter (uruchamianego silnia, klaksonu, sygnał ostrzegawczy). Przednie koła wyposażone w mechanizm wydający dźwięk również po wyczerpaniu baterii. Wykonane z plastiku, z gumowymi kółkami.Długość ciężarówki- transportera ok. 40 cm. W zestawie co najmniej 4 samochody.56 Wywrotka z czerwoną kabiną - 3 szt. Wywrotka ma podnoszoną i opuszczaną skrzynię ładunkową oraz otwieraną tylną klapę. Auto jest bardzo kolorowe. Charakteryzuje się solidną konstrukcją i dużą wytrzymałością. Wymiary minimalne: 38 x 25 x 20 cm.57 Formuła 1 - 6 szt. Auto - wyścigówka wykonana z bezpiecznego plastiku. Wymiary minimalne: 28 x 7 x 13,5 cm.58 Wywrotka z żółtą kabiną - 3 szt. Plastikowa wywrotka z ruchomą skrzynią załadunkową. Wymiary minimalne: 32 x 20 x 25 cm.59 Wywrotka duża niebieska kabina - 3 szt. Plastikowa wywrotka z ruchomą skrzynią załadunkową, maksymalne obciążenie do 150 kg. Długość co najmniej 55 cm.60 Wywrotka duża czerwona/pomarańczowa kabina - 3 szt. Plastikowa wywrotka z ruchomą skrzynią załadunkową. Duży samochód o udźwigu 150 kg. Długość co najmniej 55 cm.61 System dróg i mostów - 3 szt. System dróg i mostów wykoany z bezpiecznego plastiku. Zastosowany system łączeń, pozwala na przenoszenie złożonej trasy unikając jej demontażu czy rozpadu. Produkt posiada w zestawie zjazdy i nogi umożliwiając zabawę na dwóch poziomach.Co najmniej 50 elem., minimalna długość toru po złożeniu 14 m.62 Zestaw klocków dla dziewczynek - 3 zestawy Zestaw klocków w pastelowych kolorach, charakteryzujący się możliwością tworzenia wielu ciekawych budowli. Zabawka zapakowana jest w plastikowy pojemnik. W zestawie co najmniej 130 elem. Wym. klocków od 2,5 x 7 x 3 cm do 4,5 x 14 x 4 cm.63 Klocki drewniane miasto – 6 zestawów Drewniane klocki do budowania różnych konstrukcji typu miasto. Elementy pomalowane w różne wzory. W zestawie co najmniej 4 elementów.64 Klocki budowlane z tworzywa sztucznego - 6 zestawów Duży zestaw klocków wykonanych z tworzywa sztucznego, w tęczowych kolorach, W zestawie co najmniej 120 elem. 65 Klocki z polipropylenu - 3 zestawy Nowoczesne klocki wykonane z polipropylenu, bezpieczne, wytrzymałe i zdolne do długotrwałego użycia w każdych warunkach. Wym. klocka 5 x 5 cm. W zestawie co najmniej 260 klocków oraz kompatybilne akcesoria, w tym koła umożliwiające budowę pojazdów. 66 Klocki wafle miękkie - 3 zestawy Klocki konstrukcyjne wykonane z miękkiego, przypominającego w dotyku gumę materiału. Klocki dają się wyginać oraz są ciche i bezpieczne w zabawie.Wymiary klocka 3,5 x 3,5 x 0,5 cm. W zestawie co najmniej 500 elementów.67 Słomki konstrukcyjne 400 el. - 3 zestawy Zestaw słomek z tworzywa sztucznego oraz łączników, pozwalających na łatwe i wielokrotne łączenie słomek ze sobą. Możliwość tworzenia różnych form - od płaskich figur po duże, bardzo skomplikowane konstrukcje. Elementy zestawu umieszczone są w pudełku, wykonanym z tworzywa sztucznego.długość słomek ok. 20 cm.W zestawie co najmniej 400 elementów.68 Klocki wafle - 6 zestawów Klocki z tworzywa sztucznego, które w łatwy sposób łączą się ze sobą lub mogą być łączone z podstawą. Dają możliwość tworzenia niezliczonych konstrukcji. Wym. klocka 10 x 10 x 1 cm. W zestawie co najmniej 48 klocków konstrukcyjnych. 69 Kostka manipulacyjna - 3 szt. Zabawka rozwijająca zdolności manualne. Na każdej ściance kostki dzieci znajdą inną zabawę. Każda ścianka ścianka zawiera inne elementy, jak np: lustroto, ruchome koło do nauki kolorów, liczydło i tym podobne. Na górze dodatkowo znajduje się labirynt. Wymiary minimalne 18 x 18 x 34 cm.70 Tabliczka ścienna manipulacyjna - 3 szt. Tabliczki w kształcie zwierzątek z aplikacjami sensorycznymi. Wykonana z kolorowej płyty mdf, do przykręcenia do ściany (odstaje od ściany co umozliwia przesuwanie ruchomych elementów). Elementy manipulacyjne to przesuwanki, które stymulują zmysł dotyku i rozwijają sprawność motoryczną, . Elementy montażowe w zestawie. Wymiary minimalne 36 x 55 cm.71 Tabliczka do ćwiczeń oburącz - 3 szt. Pomoc do ćwiczeń w pisaniu oburącz. Na płytkach wyżłobione zostały dwa identyczne wzory w lustrzanym odbiciu. Zadaniem dziecka jest wodzenie po wzorze za pomocą specjalnych patyczków. Zadanie jest dość trudne, a jego wykonywanie doskonale trenuje koordynację wzrokowo-ruchową i koncentrację uwagi. Wykonane z płyty MDF. Wymiary minimalne 40 x 22 cm.72 Tablica magnetyczna do układania wzorów - 6 szt. Wewnątrz tablicy z niewielkimi otworami znajdują się metalowe kuleczki. Za pomocą pisaka z magnetyczną końcówką można wyciągnąć kuleczki tak, że częściowo wystają z tablicy, dzięki czemu powstaje wzór. Plastikowa tablica o wymiarach minimalnych: 20 x 17 cm, w zestawie plastikowy pisak z magnetyczną końcówką oraz co najmniej 10 dwustronnych kart z wzorami.73 Wieża z klocków - 3 szt. Plastikowe, kwadratowe edukacyjne klocki płynnie łączą zabawę manualną i dźwiękową. 74 Piramida - 3 szt. Piramidka składa się z co najmniej pięciu drewnianych pudełeczek, które można układać jedno na drugim tworząc piramidkę lub wkładać jedno w drugie. Dodatkowo wycięte są otwory, do których należy dopasowywać klocki o różnych kształtach. 75 Gra polegająca na zapamiętywaniu kolejności kolorów, poprzez nawlekanie - 6 szt. Gra polegająca na zapamiętywaniu kolejności kolorów. Nawlekanie na linkę jak najszybciej kolorowych kul, zgodnie z układem odczytanym z karty. Gra jest znakomitym treningiem zręczności i świetnym ćwiczeniem pamięci. Można w niej dostosować poziom trudności do możliwości graczy. Zestaw zawiera co najmniej: 55 kart, 12 kulek, 1 klepsydrę, 2 linki, żetony.76 Przeplatanki – pojazdy - 6 zestawów Zestawy przeplatanek z pojazdami (np: samochód, rower, łódź podwodna, żaglówka, samolot itp.). Przez dziurki elementów należy przeplatać sznurówki. Zestaw zawiera co najmnej:• 5 kolorowych sznurówek o dł. ok. 78 cm, • 29 kolorowych elementów do przeplatania.77 Przeplatanki – przyroda - 6 zestawów Zestaw przeplatanek z motywami przyrodniczymi (np: ptaszek, sowa, motyl, muchomor, kwiatek, jabłko itp.). Przez dziurki elementów należy przeplatać sznurówki. Zestaw zawiera co najmnej:• 5 kolorowych sznurówek o dł. ok. 78 cm, • 29 kolorowych elementów do przeplatania.78 Pomoc edukacyjna do nauki czynności, które uczą samodzielnego ubierania i rozbierania się - 3 szt. Pomoc edukacyjna przeznaczona do nauki zapinania, przewlekania, sznurowania, przesuwania, wciskania, czyli wszystkich czynności, które uczą samodzielnego ubierania i rozbierania się. Dziecko zestawiając poszczególne elementy w przestrzeni pobudza wyobraźnię i ciekawość. Elementy wykonane z pianki lub materiału.Składa się co najmniej z: 2 suwaków, 2 sznurowanek, 2 klamerek, 2 sprzączek, 2 guzików z dziurkami, 2 rzepówy.79 Drewniane korale do nawlekania - 3 szt. Drewniane korale do nawlekania i sortowania- co najmniej 3 kształty.W zestawie co najmniej: 10o korali, sznurówki o dł. 1 m.80 Gra do nauki przeciwieństw - 6 szt. Gra edukacyjna, która składa się z kartoników, na których namalowano pary przeciwieństw. Zadaniem uczestników zabawy jest odnalezienie, a później nazwanie ich. Zawiera co najmniej 48 kartoników. 81 Gra edukacyjna ćwicząca refleks, pamięć, spostrzegawczość - 6 szt. Gra przeznaczona dla dzieci w wieku przedszkolnym. Polega na odszukaniu na planszy takiego samego obrazka, jaki widnieje na wylosowanej przez osobę prowadzącą grę plakietce. Na drugiej stronie plakietki wyszczególniona jest nazwa i krótki opis przedmiotu. Wyrabia spostrzegawczość, refleks, pamięć, ćwiczy analizę wzrokową i słuchową, uczy rozróżniać kolory i nazywać przedmioty. Zawiera co najmniej: 210 twardych dwustronnie zadrukowanych plakietek. 82 Układanka polegająca na dopasowywaniu wizerunków do ich cieni - 6 szt. Układanka polega na dopasowywaniu wizerunków zwierząt i postaci do ich cieni. Gra awiera co najmiej 48 kolorowych tafelków z wizerunkami zwierzątek i/lub postaci. Dla dzieci w wieku przedszkolnym.83 Gra do nauki rozpoznawania figur geometrycznych - 6 szt. W trakcie gry dzieci uczą się rozpoznawać figury geometryczne: koło, kwadrat, trójkąt i prostokąt. 84 Gra – portrety - 3 szt. Gra polegająca na tworzeniu portretów z dostępnych w zestawie elementów. Karty przedstawiają piktogramy - wskazówki, których należy trzymać się, by uzyskać prawidlowy portret. Na odwrocie znajdują się prawidłowe portrety - odpowiedzi, które należy sprawdzić po zakończonej rundzie. Gra zawiera co najmniej: 48 elementów do tworzenia portretów oraz 16 kart zadań.85 Gra - ciało człowieka - 3 szt. Gra zawierająca co najmniej 150 pytań o zróżnicowanym stopniu trudności dotyczących budowy i funkcjonowania ludzkiego organizmu np.: "Narządy i ich funkcjonowanie", "Układ ruchu", "Co to jest " oraz "Tak czy nie ". Gra zawiera co najmniej 55 kart z pytaniami.86 Gra - piramida zdrowego żywienia - 3 szt. Kolorowa piramida pokarmowa która przedstawia zasady prawidłowego odżywiania się. Gra wdraża do zdrowego trybu życia, racjonalnego dobierania produktów spożywczych i spożywania posiłków. Gra zawiera co najmniej 54 kartoniki z symbolami produktów spożywczych. Odpowiednia dla dzieci w wieku przedszkolnym.87 Gra - pory roku - 6 szt. Gra obrazkowa, która obrazuje najbardziej charakterystyczne cechy przypisane poszczególnym porom roku. Gra zawiera co najmniej 32 kartoniki z obrazkami. Odpowiednia dla dzieci w wieku przedszkolnym.88 Gra typu memory - znaki drogowe -6 szt. Polega na zapamiętaniu odkrywanych kolejno par obrazków przedstawiających znaki drogowe. Ten, kto odkryje dwa takie same obrazki, odkłada je na swoje konto. Zawiera co najmniej 70 kart (35 par).Odpowiednia dla dzieci w wieku przedszkolnym.89 Gra – kolory 3 szt. Dzięki grze dziecko poznaje i uczy się rozróżniać wszystkie kolory, a także ćwiczy swój refleks. Gra zawiera co najmniej: koło kolorów z wirującą wskazówką, 48 tafelków w 8 kolorach, instrukcję. Odpowiednia dla dzieci w wieku przedszkolnym.90 Gra typu memory- motyw zwierząt 3 szt. Zawiera kartoniki z parami zwierząt. Zawiera co najmniej 24 elem. o wym. koło 16 x 16 cm.Odpowiednia dla dzieci w wieku przedszkolnym.91 Gra zręcznościowa – wieża 3 szt. Gra zręcznościowa, polegająca na układaniu jak najwyższej wieży, poprzez przenoszenie klocków z dołu wieży na szczyt. Zawiera co najmniej 54 elementy.92 Gra zręcznościowa polegająca na celowaniu 3 szt. Gra zręcznościowa polegająca na rzucaniu piłeczek tak, żeby wycelować w np. w zwierząko, w piramidę czy wieżę. Odpowiednia dla dzieci w wieku przedszkolnym.93 Kręgle 2 zestawy Zestaw do gry w kręgle składa się z co najmniej 10 kręgli, 2 kul do ich rozbijania oraz maty ze wzorem do ustawienia. Wykonane są z twardej pianki. Wysokość minimalna kręgla 29 cm.94 Cyfrowe kwadraty 3 zestawy Pomoc, która zapewni dzieciom aktywność fizyczną, zabawę oraz naukę liczenia w zakresie do 10. Miękkie kwadraty z cyframi od 0 do 9 obszyte tkaniną PCV, łatwą do utrzymania w czystości. Wymiar minimalny kadratów: 33 x 33 x 5 cm. W zestawie co najmniej 10 szt.95 Gra twister 1 szt. Gra TWISTER. Zadaniem graczy jest utrzymanie równowagi trzymając ręce i stopy na polach o kolorze wyznaczonym przez ruletkę. Wymiar minimalny maty 161 x 118 cm.96 Magnetyczna układanka – zwierzątka 3 szt. Magnetyczna układanka rozwijająca wyobraźnię i kojarzenie wizualne. Zawiera co najmniej 36 drewnianych elementów z magnesami o wym.Odpowiednia dla dzieci w wieku przedszkolnym.97 Układanka – pojazdy 3 szt. Układanka dla najmłodszych. Dzięki układance grający ma możliwość ułożenia z jej części najdziwniejsze pojazdy świata.Gra zawiera co najmniej 36 elementów.Odpowiednia dla dzieci w wieku przedszkolnym.98 Układanka - emocje/ekspresje 3 szt. Gra rozwijająca u dzieci umiejętność rozpoznawania i wyrażania emocji (m.in. radości, smutku, strachu, złości itp.). Do zestawu dołączone zostały 3 drewniane kostki z rysunkami części twarzy. Gra polega na układaniu twarzy zgodnie ze wskazaniami kostki, dzięki czemu powstają zabawne kompozycje. Gra zawiera co najmniej 18 elementów, np.: 6 tabliczek przedstawiających włosy, 6 - oczy, 6 - usta, z których da się ułożyć 6 twarzy.99 Puzzle - zdrowa żywność 3 zestawy Zestaw co najmniej 9 wielkoformatowych puzzli edukacyjnych, składających się z 3 lub 4 elementów. Puzzle przedstawiają zdrową żywność: warzywa i owoce, np.: pomidory, pomarańcze, brokuły, banany czy awokado. W zestawie co najmniej 32 elem. o wymiarach minimalnych 10,5 x 7 cm. Dla dzieci w wieku przedszkolnym.100 Puzzle - zwierzęta 3 zestawy Puzzle, po ułożeniu powstaje wizerunek zwierzątka. W zestawie co najmniej 3 układanki zawierające co najmniej 9-20 elementów każda. Wymiar minimalny po złożeniu 22 x 23 cm. Odpowiednia dla dzieci w wieku przedszkolnym.101 Puzzle warstwowe – dziewczynka 6 zestawów Puzzle ze sklejki drewnianej pokazują budowę ciała dziewczynki. Co najmniej 28 elementów.102 Puzzle warstwowe – chłopiec 6 zestawów Puzzle ze sklejki drewnianej pokazują budowę ciała dziewczynki. Co najmniej 28 elementów.103 Nakładanka - mapa Polski – województwa 3 szt. Mapa Polski wykonana ze sklejki drewnianej. Składa się z co najmniej 16 elem. z drewnianymi uchwytami. Nakładanka uczy i utrwala podział Polski na województwa. Wymiar minimalny 29 x 29 x 1 cm.104 Karty zadań 6 szt. Zestaw dwustronnych kart zadań z grubego, lakierowanego kartonu z wzorami: co najmniej 20 kart, formatu A4.105 Geometryczne kształty z tworzywa 6 zestawów Zestawy kolorowych klocków- kształtów geometrycznych z tworzywa. Mogą być układane wg kart zadań lub własnej wyobraźni. W zestawie co najmniej 250 elem. 106 Bujak z trwałej tkaniny PCV- wzór 1 - 3 szt. Bujak o stabilnej i bezpiecznej konstrukcji będzie zarówno świetnym miejscem do odpoczynku, jak i ozdobą każdej sali. Pokrycie wykonane z trwałej tkaniny PCV, łatwej do utrzymania w czystości. Dominująca kolorystyka, biele, szarości, beże.Wymiary minimalne: 68 x 30 x 58 cm.107 Bujak z trwałej tkaniny PCV- wzór 2 3 szt. Bujak o stabilnej i bezpiecznej konstrukcji będzie zarówno świetnym miejscem do odpoczynku, jak i ozdobą każdej sali. Pokrycie wykonane z trwałej tkaniny PCV, łatwej do utrzymania w czystości. Dominująca kolorystyka, biele, szarości, błękit, granat.Wymiary minimalne: 68 x 30 x 58 cm.108 Poduszka kwiatek 6 szt. Miła w dotyku, miękka poduszka do kącików zabaw i relaksacyjnych. Wymiary minimalne: 40 x 40 x 10 cm.109 Bujak Chmurka 3 szt. Bujak o stabilnej i bezpiecznej konstrukcji będzie zarówno świetnym miejscem do odpoczynku, jak i ozdobą każdej sali. Pokrycie wykonane z trwałej tkaniny PCV, łatwej do utrzymania w czystości. Dominująca kolorystyka, biele, szarości, beże, błękit, granat.Wymiary minimalne: 68 x 30 x 40 cm.110 Drewniana rakieta/statek kosmiczny - 3 szt. Wykonana z drewna co najmniej trzypoziomowa, rakieta/ statek kosmiczny wraz z załogą oraz wyposażeniem. bawi i rozwija wyobraźnię. Wymiary minimalne: 48 x 48 x 74 cm.111 Duży drewniany domek dla lalek 3 szt. Drewniany dom dla lalek - trzy piętra. Bogato wyposażone i udekorowane pomieszczenia i taras zapewnią dzieciom zabawę na wiele godzin. W domku można bawić się lalkami do 30 cm wysokości. Domek jest wyposażony w windę. oraz co najmniej 10 mebelków. Wymiary minimalne: 81 x 33 x 117 cm.3.10. Z uwagi na realizację zamówienia w ramach w projektu oraz ze środków własnych poza projektami rozliczenie zamówienia nastąpi na podstawie dwóch faktur z podziałem według w/w zestawienia.3.11. Kody CPV: 37520000-9 3.12. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, nie gorsze niż wymienione w opisie przedmiotu zamówienia. Ewentualne wskazanie w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu nie ma na celu naruszenia art. 29 i art. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, a ma jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne o tym samym poziomie funkcjonalnym zgodnie z założonym opisem przedmiotu zamówienia. Wszystkie ewentualne nazwy własne i marki handlowe systemów, urządzeń i wyposażania zawarte w SIWZ zostały użyte w celu sprecyzowania oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. 3.13. W miejscu, gdzie Zamawiający dokonuje opisu przedmiotu zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Prawo zamówień Publicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

II.5) Główny kod CPV: 37520000-9
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-08-28
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2020-08-28

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
11.5. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie składa aktualne na dzień złożenia oświadczenia lub dokumenty potwierdzające okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1:11.5.1. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.12.1 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, potwierdzających brak podstaw do wykluczenia, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:12.1.1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.11.2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, ze powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Propozycję treści oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
5.1. Dokumenty oraz załączniki do SIWZ składane przez wszystkich Wykonawców w terminie składania ofert:1) Formularz oferty – załącznik nr 1 do SIWZ, 2) Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ,3) Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania stanowiące załącznik nr 3 do SIWZ, 4) Pełnomocnictwo - jeżeli dotyczy, 5) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o realizację zamówienia – jeżeli dotyczy,6) Oryginał zobowiązania, o którym mowa w pkt 8.2. – jeżeli dotyczy.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
termin realizacji dostawy 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-31, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Kupię Drewno opałowe Złocieniec
 • Lokalizacja zleceniazachodniopomorskie
 • Data dodania24-07-2021
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Witam. Kupię Drewno opałowe Proszę o przesłanie oferty cenowej.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI