Dostawa wyposażenia w ramach projektu pn. „Rozwój instytucji opieki nad dziećmi

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Dostawa wyposażenia w ramach projektu pn. „Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Gminie Zgorzelec”
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoJędrzychowice
 • WojewództwoDolnośląskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa
 • Termin składania wniosków2021-07-26
 • ZamawiającyGMINNY ŻŁOBEK W JĘDRZYCHOWICACH
 • Data publikacji ogłoszenia2021-07-14
 • Numer ogłoszenia2021/BZP 00114310
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa wyposażenia w ramach projektu pn.
„Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Gminie Zgorzelec”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINNY ŻŁOBEK W JĘDRZYCHOWICACH

1.3.) Oddział zamawiającego: "MUCHOMOREK"

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 022130040

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 74

1.5.2.) Miejscowość: Jędrzychowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-900

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski

1.5.7.) Numer telefonu: 756408478

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: krasnoludki@gmina.zgorzelec.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://krasnoludki.gmina.zgorzelec.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa wyposażenia w ramach projektu pn.
„Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Gminie Zgorzelec”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8c75c820-e3ca-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00114310

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-07-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Gminie Zgorzelec” Poddziałanie 8.4.1 Godzenie życia zawodowego i prywatnego - konkursy horyzontalne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu:
1) w zakresie: ofert, oświadczenia z art. 125 ustawy, informacji o tajemnicy przedsiębiorstwa oraz pełnomocnictwa - miniPortalu, pod linkiem https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal na adres skrzynki Gminnego Żłobka Jędrzychowice
2)w pozostałym zakresie poczty elektronicznej: krasnoludki@gmina.zgorzelec.pl
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać dostęp do konta ePUAP. Wykonawca posiadający konto ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania ofert.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Instrukcji użytkowania systemu miniPortal pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje oraz Regulaminie ePUAP.
Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązują się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP lub na adres na adres email: krasnoludki@gmina.zgorzelec.pl
Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej w formacie danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf lub .xps i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Wykonawca w celu poprawnego zaszyfrowania oferty powinien mieć zainstalowany na komputerze .NET Framework 4.5. Aplikacja działa na platformie Windows (Vista SP2, 7, 8, 10). Aplikacja nie jest dostępna dla systemu Linux i MAC OS.
Sposób zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, iż:
 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Żłobek „Muchomorek” w Jędrzychowicach, Jędrzychowice 74 59-900 Zgorzelec, adres e-mail: krasnoludki@gmina.zgorzelec.pl tel. 75 64 084 78
 Dane kontaktowe inspektora ochrony danych : Tomasz Kowalczyk w celu kontaktu z w/w osobą można skorzystać z opcji korespondencji mailowej na adres: iod@gmina.zgorzelec.pl, oraz pod nr tel. 75 77 214 40 (pn. 07:30-17:00, wt.-czw. 07:30 – 15:30, pt. 07:30-14:00)
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 Pani/Pana dane mogą zostać udostępnione uprawnionym podmiotom, którym, zostanie udostępniona dokumentacja zamówienia na podstawie i w granicach obowiązujących przepisów prawa.
 Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu, w jakim je pozyskano, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa;
 Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwy udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
 Posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany
i nie będą profilowane.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na kilka części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

– ZABAWKI I POMOCE DYDAKTYCZNE

4.2.6.) Główny kod CPV: 37520000-9 - Zabawki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 2. Każdy z Wykonawców otrzyma w wyżej wymienionych kryteriach odpowiednią liczbę punktów, wyliczoną w następujący sposób:
2.1. Cena ofertowa brutto (C) – maksymalnie 60 punktów wg następującego wzoru:
Cena najtańszej oferty (brutto) spośród nieodrzuconych ofert
C = ----------------------------------------------------------------------------------- x 60 pkt.
Cena badanej (przeliczanej) oferty (brutto)

2.2. Okres gwarancji (G) – maksymalnie 30 punktów.
Minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji jakości wynosi 24 miesiące od daty bezusterkowego odbioru przedmiotu zamówienia. Maksymalny okres gwarancji – 60 miesięcy od daty bezusterkowego odbioru przedmiotu zamówienia.
W przypadku oferty zawierającej okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy, do wyliczenia punktów przyjęty zostanie okres 60 miesięcy.
Okres gwarancji jakości należy podawać wyłącznie w pełnych miesiącach.
Okres udzielonej gwarancji jakości odnosić się do całego przedmiotu zamówienia
Ocena punktowa dokonana zostanie zgodnie z formułą:
Pg =Gb / Gx * W
gdzie :
Pg - ilość uzyskanych punktów
Gb – okres gwarancji badanej oferty
GX – limit okresu gwarancji ustalonej z góry przez Zamawiającego
W – waga procentowa kryterium
W przypadku braku wpisania w ofercie okresu gwarancji lub wpisania mniej niż 24 miesiące oferta otrzyma 0 pkt.

2.3. Termin płatności faktury (F) – maksymalnie 10 punktów.
Najwyższą liczbę punktów tj. 10, otrzyma oferta zawierająca najdłuższy termin płatności, pozostali odpowiednio mniej, zgodnie z poniższym wzorem:
Ocena punktowa dokonana zostanie zgodnie z formułą:
Pf =Fb / Fx * W
gdzie :
Pf - ilość uzyskanych punktów
Fb – termin płatności badanej oferty
FX – limit terminu płatności ustalony z góry przez Zamawiającego
W – waga procentowa kryterium
Zamawiający wymaga minimum 14 dniowego terminu płatności.
Maksymalny termin płatności wynosi 30 dni.
W przypadku braku wpisania w ofercie terminu płatności lub wpisania mniej niż 14 dni oferta otrzyma 0 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

WYPOSAŻENIE KUCHNI I PRALNI

4.2.6.) Główny kod CPV: 39314000-6 - Przemysłowy sprzęt kuchenny

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39290000-1 - Wyposażenie różne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 2. Każdy z Wykonawców otrzyma w wyżej wymienionych kryteriach odpowiednią liczbę punktów, wyliczoną w następujący sposób:
2.1. Cena ofertowa brutto (C) – maksymalnie 60 punktów wg następującego wzoru:
Cena najtańszej oferty (brutto) spośród nieodrzuconych ofert
C = ----------------------------------------------------------------------------------- x 60 pkt.
Cena badanej (przeliczanej) oferty (brutto)

2.2. Okres gwarancji (G) – maksymalnie 30 punktów.
Minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji jakości wynosi 24 miesiące od daty bezusterkowego odbioru przedmiotu zamówienia. Maksymalny okres gwarancji – 60 miesięcy od daty bezusterkowego odbioru przedmiotu zamówienia.
W przypadku oferty zawierającej okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy, do wyliczenia punktów przyjęty zostanie okres 60 miesięcy.
Okres gwarancji jakości należy podawać wyłącznie w pełnych miesiącach.
Okres udzielonej gwarancji jakości odnosić się do całego przedmiotu zamówienia
Ocena punktowa dokonana zostanie zgodnie z formułą:
Pg =Gb / Gx * W
gdzie :
Pg - ilość uzyskanych punktów
Gb – okres gwarancji badanej oferty
GX – limit okresu gwarancji ustalonej z góry przez Zamawiającego
W – waga procentowa kryterium
W przypadku braku wpisania w ofercie okresu gwarancji lub wpisania mniej niż 24 miesiące oferta otrzyma 0 pkt.

2.3. Termin płatności faktury (F) – maksymalnie 10 punktów.
Najwyższą liczbę punktów tj. 10, otrzyma oferta zawierająca najdłuższy termin płatności, pozostali odpowiednio mniej, zgodnie z poniższym wzorem:
Ocena punktowa dokonana zostanie zgodnie z formułą:
Pf =Fb / Fx * W
gdzie :
Pf - ilość uzyskanych punktów
Fb – termin płatności badanej oferty
FX – limit terminu płatności ustalony z góry przez Zamawiającego
W – waga procentowa kryterium
Zamawiający wymaga minimum 14 dniowego terminu płatności.
Maksymalny termin płatności wynosi 30 dni.
W przypadku braku wpisania w ofercie terminu płatności lub wpisania mniej niż 14 dni oferta otrzyma 0 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

SPRZĘT ELEKTRONICZNY

4.2.6.) Główny kod CPV: 31710000-6 - Sprzęt elektroniczny

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 2. Każdy z Wykonawców otrzyma w wyżej wymienionych kryteriach odpowiednią liczbę punktów, wyliczoną w następujący sposób:
2.1. Cena ofertowa brutto (C) – maksymalnie 60 punktów wg następującego wzoru:
Cena najtańszej oferty (brutto) spośród nieodrzuconych ofert
C = ----------------------------------------------------------------------------------- x 60 pkt.
Cena badanej (przeliczanej) oferty (brutto)

2.2. Okres gwarancji (G) – maksymalnie 30 punktów.
Minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji jakości wynosi 24 miesiące od daty bezusterkowego odbioru przedmiotu zamówienia. Maksymalny okres gwarancji – 60 miesięcy od daty bezusterkowego odbioru przedmiotu zamówienia.
W przypadku oferty zawierającej okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy, do wyliczenia punktów przyjęty zostanie okres 60 miesięcy.
Okres gwarancji jakości należy podawać wyłącznie w pełnych miesiącach.
Okres udzielonej gwarancji jakości odnosić się do całego przedmiotu zamówienia
Ocena punktowa dokonana zostanie zgodnie z formułą:
Pg =Gb / Gx * W
gdzie :
Pg - ilość uzyskanych punktów
Gb – okres gwarancji badanej oferty
GX – limit okresu gwarancji ustalonej z góry przez Zamawiającego
W – waga procentowa kryterium
W przypadku braku wpisania w ofercie okresu gwarancji lub wpisania mniej niż 24 miesiące oferta otrzyma 0 pkt.

2.3. Termin płatności faktury (F) – maksymalnie 10 punktów.
Najwyższą liczbę punktów tj. 10, otrzyma oferta zawierająca najdłuższy termin płatności, pozostali odpowiednio mniej, zgodnie z poniższym wzorem:
Ocena punktowa dokonana zostanie zgodnie z formułą:
Pf =Fb / Fx * W
gdzie :
Pf - ilość uzyskanych punktów
Fb – termin płatności badanej oferty
FX – limit terminu płatności ustalony z góry przez Zamawiającego
W – waga procentowa kryterium
Zamawiający wymaga minimum 14 dniowego terminu płatności.
Maksymalny termin płatności wynosi 30 dni.
W przypadku braku wpisania w ofercie terminu płatności lub wpisania mniej niż 14 dni oferta otrzyma 0 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał co najmniej jedną dostawę odpowiadającą swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia, z podaniem dat i miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane, z załączeniem dowodów, określających, czy dostawy te zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy zostały prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane. Za dostawy odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi Zamówienia Zamawiający uzna:
I. Dla części I zamówienia: dostawy wyposażenia obiektów oświatowych typu szkoły, przedszkola, żłobki o wartości nie mniejszej niż 75 000,00 zł brutto.
II. Dla części II zamówienia: dostawy wyposażenia obiektów gastronomicznych, kuchni, stołówek lub obiektów oświatowych typu szkoły, przedszkola, żłobki o wartości nie mniejszej niż 75 000,00 zł brutto.
III. Dla części III zamówienia: dostawy wyposażenia obiektów oświatowych typu szkoły, przedszkola, żłobki o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł brutto.
W przypadku dostaw nadal wykonywanych pod uwagę brana będzie tylko wartość wykonanej dostawy do dnia złożenia oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w pkt 1 powyżej zostaną spełnione, jeżeli wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą posiadali wymaganą zdolność zawodową.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) wykaz dostaw wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane – według wzoru załącznika nr 5 do SWZ, z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy zostały prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga przedmiotowych środków dowodowych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) załącznik nr 4 do SWZ – Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postepowaniu, składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
2) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu o udzielenia zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego dla ustanowionego pełnomocnika (jeżeli dotyczy)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z art. 455 Pzp oraz zgodnie z postanowieniami zawartymi w Projektach umów, stanowiących odpowiednio załącznik 3a, 3b, 3c do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-07-26 13:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-07-26 13:10

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

2021-07-14 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy
NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę naprawę pomnika, Kostomłoty
 • Lokalizacja zleceniadolnośląskie
 • Data dodania20-09-2021
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę montaż ukradzionego krzyza, zamontowanie odpadnietych 2 cokołów na dłuższej krawędziach pomnika cmentarz Osobowice. Zainteresowanych proszę o kontakt.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI