ŚWIADCZENIE USŁUG OCHRONY W OBIEKTACH MUZEUM WARSZAWY

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
ŚWIADCZENIE USŁUG OCHRONY W OBIEKTACH MUZEUM WARSZAWY
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWarszawa
 • WojewództwoMazowieckie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury
 • Termin składania wniosków2022-11-08
 • ZamawiającyMuzeum Warszawy
 • Data publikacji ogłoszenia2022-10-25
 • Numer ogłoszenia2022/BZP 00409629
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
ŚWIADCZENIE USŁUG OCHRONY W OBIEKTACH MUZEUM WARSZAWY

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Muzeum Warszawy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 016387044

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek Starego Miasta 28

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-272

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 506168390

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@muzeumwarszawy.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.muzeumwarszawy.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

ŚWIADCZENIE USŁUG OCHRONY W OBIEKTACH MUZEUM WARSZAWY

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d7493472-5471-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00409629

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00059669/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.7 Świadczenie usług ochrony fizycznej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.muzeumwarszawy.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.muzeumwarszawy.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wskazane w Rozdziale 10 SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: MW/ZP/1/US/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Świadczenie usług ochrony w obiektach Muzeum Warszawy” polegające w szczególności na:
a) ochronie fizycznej obiektów.
b) interwencjach grup interwencyjnych,
c) ochronie i konwojowanie transportów pieniężnych (wartości pieniężnych do 0,5 jednostki obliczeniowej) oraz ochronie okazjonalnych przedsięwzięć (kulturalnych, wystawienniczych, promocyjnych) realizowanych przez muzeum (lub we współpracy z innymi instytucjami kultury – np. Noc Muzeów, Warszawa w Budowie itp.).
d) przeprowadzenie raz na pół roku wspólnego szkolenia (na podstawie uzgodnionego planu) dla pracowników ochrony z zakresu bezpieczeństwa muzeów (na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 2 września 2014 r. w sprawie zabezpieczania zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą - Dz.U 2014 poz.1240) oraz gromadzenia i przechowywania dóbr kultury
e) ochronę okazjonalnych przedsięwzięć wystawienniczo – kulturalnych organizowanych i nadzorowanych przez Muzeum Warszawy. Zakres oraz zapotrzebowanie na liczbę pracowników ochrony będą ustalane każdorazowo w trybie roboczym.
f) wykonywanie zadań zgodnie z Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego dla
ochranianego obiektu Muzeum Warszawy.

Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w Rozdziale III OPZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79714000-2 - Usługi w zakresie nadzoru

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

6.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Wykonawca musi wykazać, ze posiada uprawnienia do prowadzenia działalności w zakresie ochrony osób i mienia w zakresie wymaganym ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 1995) odpowiadającym czynnościom objętym przedmiotem niniejszego zamówienia, tj. posiada koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie bezpośredniej ochrony fizycznej i zabezpieczenia technicznego
objętej przedmiotem zamówienia oraz konwoju środków pieniężnych.

b) zdolności technicznej lub zawodowej
A) Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie należycie wykonał:
1) co najmniej 2 usługi z zakresu ochrony i mienia w instytucjach kultury lub innych obiektach użyteczności publicznej z wyłączeniem obiektów których przeważająca działalność polega na handlu lub gastronomii, każda o wartości co najmniej 1 000 000,00 zł brutto każda.
2) Co najmniej jedną usługę z zakresu ochrony i mienia w obiekcie udostępnianym do zwiedzania.
3) Co najmniej jedną usługę w zakresie konwojowania środków pieniężnych.
Zamawiający dopuszcza wykazanie się warunkami określonymi w punkcie 2-3 w ramach
jednej z usług wykazywanych w ramach warunku określonego w punkcie 1.
B) Wykonawca musi dysponować stacją monitorowania sygnałów alarmowych

Zamawiający dopuszcza aby Wykonawca korzystał z potencjału innego podmiotu.
C) Wykonawca musi dysponować:

1) co najmniej jednym kwalifikowanym pracownikiem ochrony fizycznej, który ukończył kurs kierowania ochroną muzeów i innych instytucji kultury przechowujących dobra kultury organizowany przez uprawnione instytucje MKiDN lub inne uprawnione podmioty prowadzące szkolenie w powyższym zakresie, posiadającym aktualne badania lekarskie i nie posiadającym ograniczeń psychofizycznych stwierdzonych grupą inwalidzką, uniemożliwiającą lub utrudniającą wykonywanie przedmiotu zamówienia
– funkcja: Kierownik ochrony Muzeum;
2) co najmniej jednym koordynatorem ochrony posiadającym wpis na listę
kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, legitymującym się co najmniej trzyletnim doświadczeniem w nadzorowaniu pracowników ochrony w muzeum lub innej instytucji kultury, posiadającym aktualne badania lekarskie i nie posiadającym ograniczeń psychofizycznych stwierdzonych grupą inwalidzką, uniemożliwiającą lub utrudniającą wykonywanie przedmiotu zamówienia – funkcja: Koordynator ochrony Muzeum;
Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji określonych w punkcie 1 i 2 przez jedną osobę.

3) co najmniej jednym pracownikiem posiadającym wpis na listę pracowników
zabezpieczenia technicznego, posiadającym aktualne badania lekarskie i nie
posiadającym ograniczeń psychofizycznych stwierdzonych grupą inwalidzką,
uniemożliwiającą lub utrudniającą wykonywanie przedmiotu zamówienia, funkcja: pracownik zabezpieczenia technicznego

4) co najmniej 26 osobami kwalifikowanymi pracownikami ochrony fizycznej, z których każda posiada przeszkolenie do pracy w placówkach muzealnych gromadzących zbiory dóbr kultury przeprowadzone przez uprawnione instytucje podległe Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego (dalej: MKiDN) lub inne uprawnione podmioty prowadzące szkolenia w powyższym zakresie, posiadającymi aktualne badania lekarskie i nie posiadającymi ograniczeń psychofizycznych stwierdzonych grupą inwalidzką, uniemożliwiającą lub utrudniającą wykonywanie przedmiotu
zamówienia, zamawiający wymaga, aby kwalifikowani pracownicy ochrony posiadali co najmniej roczne doświadczenie w zakresie ochrony muzeów,
5) kwalifikowanymi pracownikami ochrony fizycznej realizującymi konwoje wartości pieniężnych o wartości minimum 0,5 jednostki obliczeniowej
6) grupą interwencyjną, która jest zdolna do podjęcia interwencji w czasie nie dłuższym niż 15 min. do każdego chronionego obiektu w dzień i w noc składającą się z kwalifikowanych i uzbrojonych w broń palną pracowników ochrony fizycznej

Uwaga!
1. Na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający w zakresie punktu 4 wymaga jedynie oświadczenia o zapewnieniu dostępności ww. osób na etapie realizacji zamówienia. Weryfikacja/konkretyzacja informacji o osobach, ich doświadczeniu i kompetencjach nastąpi przed podpisaniem umowy, jednak nie później niż do 15 grudnia 2022 r. lub w terminie 3 dni od daty wezwania Zamawiającego do przedłożenia przedmiotowych informacji.
W zakresie punktów 1-3 konkretyzacja musi nastąpić na etapie weryfikacji spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

2. W zakresie punktów 5-6 Zamawiający nie wymaga wskazania minimalnej liczby dostępnych osób oraz ich konkretyzacji. Ww. warunek winien być odczytywany jako obowiązek zapewnienia odpowiednich osób celem realizacji obowiązków wynikających z Opisu Przedmiotu Zamówienia odnoszących się do poszczególnych warunków udziału
3. Liczby osób wskazane w punktach 1-4 ww. warunku nie zwalniają Wykonawcy od zapewnienia takiej liczby osób na etapie realizacji, która zagwarantuje należyte wykonanie przedmiotowego zamówienia zgodnie z treścią SWZ i warunkami zawartej umowy.

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej
Wykonawca musi wykazać, że posiada aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia na sumę gwarancyjną na co najmniej 3 000 000 ,- PLN.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) wstępne oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, w tym oświadczenie składane w związku z art 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego
2) oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy wedle załącznika II.7

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wstępne oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
2) Wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego
nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy według formularza II.4
3) Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami według formularza II.4 wraz z załącznikiem
4) Wykazu urządzeń dostępnych Wykonawcy w celu realizacji przedmiotu zamówienia wedle formularza II. 5 wraz z załącznikiem
5) dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.
6) koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie bezpośredniej ochrony
fizycznej i zabezpieczenia technicznego oraz konwoju objętej przedmiotem
zamówienia.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

certyfikat ISO potwierdzającego, że Wykonawca działa w oparciu o System
Zarządzania Jakością zgodny z wymogami normy PN-EN ISO 9001 w zakresie świadczenia usług będących przedmiotem zamówienia lub inny równoważny dokument wystawiony przez niezależny podmiot zajmujący się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie certyfikat
jest wymagany od co najmniej jednego z członków tworzących Konsorcjum/ spółkę.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

certyfikat ISO potwierdzającego, że Wykonawca działa w oparciu o System
Zarządzania Jakością zgodny z wymogami normy PN-EN ISO 9001 w zakresie świadczenia usług będących przedmiotem zamówienia lub inny równoważny dokument wystawiony przez niezależny podmiot zajmujący się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

- oświadczenie na podstawie art 117 ust 4 ustawy Pzp w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego
- pełnomocnictwo w przypadku składania oferty przez pełnomocnika
- zobowiązanie lub inny dokument potwierdzający dostępność zasobów podmiotu trzeciego w przypadku polegania na zasobach podmiotu trzeciego

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1 Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 25.000 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych).
2 Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy:
a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy:
w Banku Pekao O/Warszawa nr Bank Pekao S.A. 28 1240 5918 1111 0000 4911 0618 z podaniem nazwy zamówienia i/lub nr referencyjnego postępowania
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b pomoc finansowa udzielana przez Agencję ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
3. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust 6 ustawy.
Dokument gwarancji/poręczenia należy załączyć do oferty w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem.
4 Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
6. Niewniesienie wadium, wniesienie w sposób nieprawidłowy, nieutrzymywanie wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożenie wniosku o zwrot wadium w skutkuje odrzuceniem oferty Wykonawcy.
7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2–4, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:
1) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w
art. 57 lub art. 106 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej;
2) Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Określone w Rozdziale 8.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający zastrzega możliwość:
1) zmiany sposobu realizacji zamówienia wynikającej ze zmian w obowiązujących w przepisach prawa mających wpływ na realizację przedmiotu Umowy;
2) zawieszenia świadczenia Usługi na czas remontu Obiektów lub modernizacji
systemów zabezpieczeń w Obiektach. W okresie zawieszenia świadczenia usługi Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za zakres Usługi, który uległ zawieszeniu;
3) zmiany zakresu świadczenia Usługi w przypadku zmian organizacyjnych wpływających na zmianę zapotrzebowania na pracowników ochrony fizycznej wykonujących usługę.
Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za zakres Usługi, który uległ zmniejszeniu.
4) zmiany zakresu świadczenia Usługi poprzez zmniejszenie liczby posterunków w przypadku braku (ograniczenia) środków finansowych od Zamawiającego.
Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za zakres Usługi, który uległ zmniejszeniu
5) zmiany zakresu świadczenia Usługi poprzez zwiększenie zapotrzebowania
Zamawiającego na obsadę posterunków na poszczególnych obiektach, zwiększenia liczby godzin objętych konwojem. Wykonawcy będzie przysługiwało (dodatkowe) wynagrodzenie wedle stawki godzinowej przyjętej w ofercie.
2. Z uwagi na fakt rozliczania kosztorysowego, zmiany wskazane w ust 1 nie wymagają sporządzania Aneksu, z wyjątkiem konieczności zwiększenia maksymalnej wartość umowy o której mowa w § 8 ust 1. Wiążące Wykonawcę powiadomienie o okolicznościach wskazanych w ust. 1 będzie przesyłane na adres …… lub adres korespondencyjny Wykonawcy przez osoby uprawnione do reprezentowania Zamawiającego lub osobę wskazaną w § 12 ust 2 w formie,
odpowiednio, skanu pisma lub formie pisemnej.
3. Zamawiający gwarantuje zakres wykonywanych usług na poziomie 75 % maksymalnej wartości zamówienia o której mowa w § 8 ust 1.
4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku:
1) ziszczenia się okoliczności o których mowa w art. 455 ust 1 ustawy Prawo zamówień Publicznych.
2) W przypadku konieczności zwiększenia maksymalnej wartości umowy o której mowa w § 8 ust 1 w wyniku zwiększonego zapotrzebowania na świadczone usługi w stosunku do OPZ, jednak nie więcej niż o 20 % wartości pod warunkiem posiadania środków na sfinansowanie zamówienia.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-08 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma zamawiającego - https://muzeumwarszawy.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-08 12:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-07

NAJNOWSZE ZLECENIE
Potrzebuję pożyczki - Kosów Lacki
 • Lokalizacja zleceniamazowieckie
 • Data dodania22-02-2024
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Potrzebuję pożyczki. Czekam na kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI