Kompleksowa obsługa druku i zadań pokrewnych dla Urzędu Dzielnicy Praga-Północ m.st....

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Kompleksowa obsługa druku i zadań pokrewnych dla Urzędu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWarszawa
 • WojewództwoMazowieckie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
 • Termin składania wniosków2022-11-03
 • ZamawiającyMiasto Stołeczne Warszawa
 • Data publikacji ogłoszenia2022-10-25
 • Numer ogłoszenia2022/BZP 00409626
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Kompleksowa obsługa druku i zadań pokrewnych dla Urzędu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Stołeczne Warszawa

1.3.) Oddział zamawiającego: Dzielnica Praga-Północ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 015259640

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kłopotowskiego 15

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 03-708

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 22 443-80-(50 lub 49)

1.5.8.) Numer faksu: 22 443-81-86

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ppn.zampubl@um.warszawa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.praga-pn.waw.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Kompleksowa obsługa druku i zadań pokrewnych dla Urzędu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-703107e3-4e13-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00409626

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00017305/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.6 Kompleksowa obsługa druku

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zamowienia.um.warszawa.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zamowienia.um.warszawa.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne, które musi spełniać komputer Wykonawcy:
• Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s na komputer;
• komputer PC/MAC z aktualnym systemem operacyjnym wspieranym przez producenta;
• Zainstalowana przeglądarka wspierana przez producenta: MS Internet Explorer, Firefox, Google, Chrome lub MS Edge;
• Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf;
Dopuszczalne wielkości i formaty przesyłanych danych:
• Wielkość pojedynczego pliku zamieszczanego w systemie nieprzekraczająca 100 MB;
• Dopuszczalne formaty plików: txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc

Wytyczne w zakresie komunikacji elektronicznej w postępowaniu znajdują się w rozdziale III Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Określone w rozdziale I Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Określone w rozdziale I Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: UD-VII-WZP.271.14.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest: Kompleksowa obsługa druku i zadań pokrewnych dla Urzędu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. W ramach realizacji zamówienia, Wykonawca zapewni:
a) kompleksową obsługę serwisową,
b) dostawę licencji niewyłącznej/udzielenie sublicencji oraz wdrożenie systemu do obsługi wydruku.
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań zamawiającego w zakresie realizacji i odbioru określają:
a) Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 5 do SWZ,
b) Projektowane postanowienia umowy – załącznik nr 6 do SWZ.
Wszystkie wymagania określone w dokumentach wskazanych powyżej stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne.
Niespełnienie ww. wymagań minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79800000-2 - Usługi drukowania i powiązane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

72250000-2 - Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty będą oceniane przez komisję przetargową metodą punktową w skali 100-punktowej.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Oryginalny produkt

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas dostawy materiałów eksploatacyjnych

4.3.6.) Waga: 10,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, poprzez określenie minimalnych wymagań dotyczących doświadczenia Wykonawcy:
Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 2 zamówienia wykonywane przez okres co najmniej 9 miesięcy, których przedmiotem była kompleksowa obsługa wydruku, obejmująca swoim zakresem co najmniej dostawę materiałów eksploatacyjnych oraz świadczenie usług serwisowych, z tym zastrzeżeniem, że płatności za realizację co najmniej 1 z tych zamówień, były określane na podstawie cen jednostkowych wydruku strony oraz ilości wydrukowanych stron w danym okresie rozliczeniowym.
UWAGA:
1) W przypadku usług wykonywanych Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli część zamówienia już faktycznie wykonana, spełni wymogi określone przez Zamawiającego w zakresie czasu trwania usług.
2) Zamawiający nie dopuszcza sumowania doświadczenia posiadanego przez kilka podmiotów w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego - Załącznik nr 8 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy; - Załącznik nr 9 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. W przypadku zaoferowania w formularzu asortymentowym rozwiązań równoważnych, tonerów zamiennych Wykonawca dołącza do oferty:
a) certyfikat partnera handlowego danej marki tonerów albo potwierdzi, że jest ich producentem.
b) certyfikat wydany przez jednostki akredytowane, potwierdzający, że proces produkcji, projektowania oraz testowania oferowanych tonerów realizowany jest pod nadzorem norm ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015 lub równoważnych,
c) poświadczenie producenta lub dystrybutora materiałów eksploatacyjnych, stwierdzające, nienaruszanie praw patentowych podmiotów trzecich, wydanego w oparciu o opinię rzecznika patentowego, będącego członkiem samorządu zawodowego rzeczników patentowych (Polska Izba Rzeczników Patentowych lub analogicznego organu samorządu mającego swoją siedzibę na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego).
d) Certyfikat wydany przez jednostki akredytowane potwierdzający, że wkłady barwiące są badane i testowane zgodnie z wydajnościowymi normami ISO 19752/19798/24711 lub równoważnych.
2. Zamawiający nie przewiduje uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych. W przypadku gdy Wykonawca, oświadczy w formularzu asortymentowym, że oferuje rozwiązania równoważne, a do oferty nie zostanie załączony komplet przedmiotowych środków dowodowych, Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. c) ustawy Pzp, bez poprzedzenia tej czynności wezwaniem Wykonawcy do uzupełnienia.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Formularz asortymentowy - Załącznik nr 7 do SWZ.
Formularz asortymentowy stanowi integralną część oferty i nie podlega uzupełnieniu.
2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składane w zakresie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022, poz. 835) - Załącznik nr 3 do SWZ.
3. Wadium/Potwierdzenie wniesienia wadium,
4. Pełnomocnictwo/pełnomocnictwa (jeśli dotyczy),
5. Zobowiązanie podmiotu trzeciego ( jeśli dotyczy).
6. Oświadczenie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp (jeśli dotyczy).

Sposób i forma przekazania oświadczeń i dokumentów został określony w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 roku, w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. 2020 poz. 2452).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1) Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 4000,00 zł.
2)Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, do oferty należy załączyć:
a) Oświadczenie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp (załącznik nr 4 do SWZ).
- Oświadczenie składane jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym.
b) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 2 do SWZ, składa każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
- Oświadczenie składane jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym.
c) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składane w zakresie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022, poz. 835) – Załącznik nr 3 do SWZ, składa każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
- Oświadczenie składane jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym.
d) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika.
Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców należy załączyć do oferty. Pełnomocnictwo powinno powinno zawierać w szczególności wskazanie:
- postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
- wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
- ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia zostały określone w § 11 oraz 15 projektowanych postanowień umowy, stanowiących załącznik nr 6 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-03 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma zakupowa Zamawiającego dostępna pod adresem: https://zamowienia.um.warszawa.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-03 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-02

NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę świadczenie usług doradztwa biznesowego - Płock, Gostynin,Sierpc
 • Lokalizacja zleceniamazowieckie
 • Data dodania13-04-2024
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę świadczenie usług doradztwa biznesowego. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI