„Wykonanie pracy geodezyjnej polegającej na cyfryzacji baz danych państwowego zasobu...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
„Wykonanie pracy geodezyjnej polegającej na cyfryzacji baz danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – Zadanie nr 1 oraz Zadanie nr 2”.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKielce
 • WojewództwoŚwiętokrzyskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
 • Termin składania wniosków2022-07-13
 • ZamawiającyPOWIAT KIELECKI
 • Data publikacji ogłoszenia2022-07-05
 • Numer ogłoszenia2022/BZP 00237888
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Wykonanie pracy geodezyjnej polegającej na cyfryzacji baz danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
– Zadanie nr 1 oraz Zadanie nr 2”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT KIELECKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291009372

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wrzosowa 44

1.5.2.) Miejscowość: Kielce

1.5.3.) Kod pocztowy: 25-211

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.7.) Numer telefonu: 412001355

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@powiat.kielce.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.powiat.kielce.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Wykonanie pracy geodezyjnej polegającej na cyfryzacji baz danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
– Zadanie nr 1 oraz Zadanie nr 2”.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-05c5b445-f92d-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00237888

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00039207/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.6 Zakup usług pozostałych: cyfryzacja baz danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bip.powiat.kielce.pl/zamowienia-publiczne/zamowienia-powyzej-30-tys-euro

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: https://epuap.gov.pl/wps/portal

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SR-II.272.1.8.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pracy geodezyjnej polegającej na cyfryzacji baz danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego polegająca na przetworzeniu dotychczasowych danych dotyczących budynków wykazanych w postaci rastrowej lub wektorowej, do postaci zgodnej ze specyfikacją pojęciowego modelu danych ewidencji gruntów i budynków oraz bazy obiektów topograficznych BDOT500.
ZADANIE NR 1:
Opracowanie obejmuje jednostki ewidencyjne:
1. Łopuszno - pole powierzchni całej jednostki wynosi 17 696 ha.
2. Nowiny- pole powierzchni całej jednostki wynosi 4 561 ha.
3. Mniów - pole powierzchni całej jednostki wynosi 9 519 ha.
4. Strawczyn - pole powierzchni całej jednostki wynosi 8 585 ha.
5. Zagnańsk - pole powierzchni całej jednostki wynosi 12 480 ha.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71355000-1 - Usługi pomiarowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71354000-4 - Usługi sporządzania map

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pracy geodezyjnej polegającej na cyfryzacji baz danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego polegająca na przetworzeniu dotychczasowych danych dotyczących budynków wykazanych w postaci rastrowej lub wektorowej, do postaci zgodnej ze specyfikacją pojęciowego modelu danych ewidencji gruntów i budynków oraz bazy obiektów topograficznych BDOT500.
ZADANIE NR 2:
Opracowanie obejmuje jednostki ewidencyjne:
1. Chęciny obszar wiejski - pole powierzchni całej jednostki wynosi 11 318 ha.
2. Chmielnik obszar wiejski - pole powierzchni całej jednostki wynosi 13 434 ha.
3. Morawica obszar wiejski - pole powierzchni całej jednostki wynosi 13 600 ha.
4. Piekoszów - pole powierzchni całej jednostki wynosi 10 292 ha.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71355000-1 - Usługi pomiarowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71354000-4 - Usługi sporządzania map

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału
w postępowaniu dotyczące (dotyczy Zadania nr 1 i Zadania nr 2):
1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
Zamawiający odstępuje od precyzowania powyższego warunku.
Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie Oświadczenia będącego Załącznikiem nr 3 do SWZ.
2) Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów.
Zamawiający odstępuje od precyzowania powyższego warunku.
Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie Oświadczenia będącego Załącznikiem nr 3 do SWZ.
3) Sytuacja ekonomiczna i finansowa.
Zamawiający odstępuje od precyzowania powyższego warunku.
Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie na podstawie Oświadczenia będącego załącznikiem nr 3 do SWZ.
4) Zdolność techniczna lub zawodowa:
a) Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:
Wykonawca winien wykazać, że posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia z informacją, że wykonał w sposób należyty w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną usługę o wartości co najmniej 10 000 zł brutto, wykonaną na zamówienie organu prowadzącego państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny lub innego organu administracji publicznej, dotyczącą zakresu:
- identycznego z będącym przedmiotem niniejszego zamówienia,
- lub dotyczącego aktualizacji rejestrów, baz danych dotyczących obiektów z zakres baz EGiB bądź BDOT500.
Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie Wykazu wykonanych usług, zgodnie z załącznikiem nr 10 do SWZ, wraz z dowodami określającymi, że usługi zostały wykonane należycie. Przy czym dowodami,
o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny lub inny organ administracji publicznej.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp ,sporządzonych nie wcześniej niż
3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
2) Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa
w art. 125 ust. 1 ustawy w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych
w art. 108 ust. 1 pkt 3-6 ustawy Pzp – wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 9 do SWZ.
3) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz. U. z 2021r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę w postępowaniu,
albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 7 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wykaz usług wykonanych a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączenie dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny lub inny organ administracji publicznej. Wykaz usług stanowi załącznik nr 10 do niniejszego SWZ.
2) Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia składają oświadczenie o wspólnym ubieganiu się o udzielenie zamówienia stanowiące Załącznik nr – 6 do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w Rozdziale VII ust. 6 pkt 2) SWZ składa dokument lub dokumenty wystawione
w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
2) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa Rozdziale VII w ust. 7 SWZ, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą,
lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
3) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby w przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych i/lub zawodowych, finansowych lub ekonomicznych sytuacji tego podmiotu. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 8 do SWZ.
4) Pełnomocnictwo, o którym mowa w Rozdziale IX SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia,
o których mowa w Rozdziale VII ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Rozdziale VII ust. 6 SWZ składa każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
4. Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia składają oświadczenie o wspólnym ubieganiu się o udzielenie zamówienia stanowiące Załącznik nr – 6 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia został przewidziany w Rozdziale XXIII SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-13 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/; https://epuap.gov.pl/wps/portal

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-13 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-08-11

NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę naprawę domofonu - Skarżysko-Kamienna
 • Lokalizacja zleceniaświętokrzyskie
 • Data dodania06-10-2022
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę naprawę domofonu. Czekam na kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI