Remont dachu i kominów Biura Powiatowego ARiMR w Ostrowcu Świętokrzyskim

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Remont dachu i kominów Biura Powiatowego ARiMR w Ostrowcu Świętokrzyskim
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKielce
 • WojewództwoŚwiętokrzyskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - agencja wykonawcza
 • Termin składania wniosków2022-07-19
 • ZamawiającyAgencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Świętokrzyski Oddział Regionalny
 • Data publikacji ogłoszenia2022-07-04
 • Numer ogłoszenia2022/BZP 00237682
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remont dachu i kominów Biura Powiatowego ARiMR
w Ostrowcu Świętokrzyskim

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Świętokrzyski Oddział Regionalny

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 010613083

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Warszawska 430

1.5.2.) Miejscowość: Kielce

1.5.3.) Kod pocztowy: 25-414

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: Swietokrzyski@arimr.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.arimr.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - agencja wykonawcza

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Świętokrzyski

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont dachu i kominów Biura Powiatowego ARiMR
w Ostrowcu Świętokrzyskim

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d322e936-fb92-11ec-8000-d680d39e541a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00237682

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/arimr

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/arimr

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Złożenie oferty możliwe jest przez
Wykonawców, którzy posiadają konto na Platformie Zakupowej oraz przez Wykonawców nie posiadających konta na Platformie
Zakupowej. W celu założenia konta na Platformie Zakupowej należy wybrać zakładkę „Zaloguj się” w kolejnym kroku należy wybrać
„Załóż konto”, następnie należy wypełnić formularze i postępować zgodnie
z poleceniami wyświetlającymi się na ekranie monitora. W przypadku Wykonawców niezalogowanych w celu złożenia oferty
niezbędne jest podanie adresu e-mail (na który wysłane będzie potwierdzenie złożenia oferty), nr NIP oraz nazwy firmy
i nr telefonu.
2) Złożenie oferty oraz oświadczenia, o którym mowa w art. 125 pzp z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j.
Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.; dalej: „ustawa”), składanych w trakcie toczącego się postępowania wymaga od Wykonawcy
posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.
3) Wykonawca składa ofertę, która w przypadku prawidłowego złożenia oferty zostaje automatycznie zaszyfrowana przez system.
Nie jest możliwe zapoznanie się z treścią złożonej oferty przed upływem terminu otwarcia ofert.
4) Podpisanie dokumentów w formie skompresowanej poprzez opatrzenie całego pliku jednym podpisem kwalifikowanym jest
równoznaczne z poświadczaniem za zgodność z oryginałem wszystkich elektronicznych kopii dokumentów. Dokumenty, co do
których wymagana jest forma oryginału, muszą zostać podpisane indywidualnie (każdy z nich) kwalifikowanym podpisem
elektronicznym. Podpisanie skompresowanego pliku, w którym umieszczono dokument w formie oryginału nie stanowi podpisania
tego dokumentu.
3. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych (t.j. Dz. U.
z 2020 r. poz. 1261; dalej: „Rozporządzenie w sprawie środków komunikacji”), określa niezbędne wymagania sprzętowo -
aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa; w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0.,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader, lub inny obsługujący format plików .pdf.
6) Platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
4. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia w sprawie środków komunikacji, określa dopuszczalne formaty przesyłanych
danych, tj. plików o wielkości do 150 MB. Zalecany format: .pdf.
5. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia w sprawie środków komunikacji, określa informacje na temat kodowania i
czasu odbioru danych, tj.:
1) Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany nie jest widoczny dla Zamawiającego, gdyż jest w systemie
jako zaszyfrowany. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez system, co następuje po terminie
otwarcia ofert,
2) Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przypiętą do oferty elektronicznej datę oraz dokładny czas
(hh:mm:ss), znajdujące się w kolumnie dotyczącej danej oferty, w sekcji - "Data złożenia oferty”.
6. Zamawiający, zgodnie z § 4 Rozporządzenia w sprawie środków komunikacji, określa dopuszczalny format kwalifikowanego
podpisu elektronicznego jako:
1) dokumenty w formacie .pdf zaleca się podpisywać formatem PAdES;
2) dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż .pdf, wtedy zaleca się użyć formatu XAdES.
Pełna informacja w SWZ zamieszczona na platformie.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. W związku z treścią z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2.), dalej: „RODO” Zamawiający informuje, że:
1.1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) pozyskanych w toku postępowania jest Agencja
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa. Z Administratorem
można kontaktować się poprzez e-mail: info@arimr.gov.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny Centrali Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa: ul. Poleczki 33, 02-822 Warszawa.
1.2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania
danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez adres e-mail: iod@arimr.gov.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny Administratora, wskazanych w pkt 1.1.
1.3. Pani/Pana dane osobowe pozyskane przez Administratora przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
przeprowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
1.4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
1.4.1. osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 2 pzp,
1.4.2. organy kontrolne,
1.4.3. osoby lub podmioty, którym Administrator udzieli informacji publicznej zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie
do informacji publicznej (Dz.U. z 2020 poz. 2176 t.j.),
1.4.4. podmioty uprawnione do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
1.5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia niniejszego postępowania. Ponadto,
zgodnie z art. 78 ust. 1 pzp przechowywane będą przez okres 4 lat od dnia zakończenia niniejszego postępowania. Okres
przechowywania danych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych
będzie niezbędne do dochodzenia roszczeń lub do obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Ponadto, okres
przechowywania danych może zostać przedłużony na okres 5 lat, na potrzeby archiwizacji.
1.6. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania oraz prawo żądania ograniczenia
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
1.7. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia
skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
1.8. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z pzp.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BOR13.2619.04.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 219947,96 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie robót budowlanych związanych z remontem dachu i kominów Biura Powiatowego ARiMR w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Szczegółowy zakres robót określony został w przedmiarze robót (załącznik nr 8 do SWZ).
Przedmiot zamówienia winien być wykonany zgodnie z:
- projektowanymi postanowieniami umowy, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego, której wzór stanowi załącznik Nr 7 do SWZ,
- specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (załącznik nr 9 do SWZ),
- projektem budowlanym (załącznik 10 do SWZ).
- wymaganiami producenta materiałów budowlanych,
Do obowiązków Wykonawcy należy:
- wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami, wiedzą i sztuką budowlaną,
z zachowaniem najwyższej jakości i estetyki,
- wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z projektem budowlanym i przedmiarem robót przy użyciu własnych materiałów posiadających wymagane atesty i certyfikaty, sprzętu oraz wszelkich innych rzeczy zarówno o charakterze tymczasowym, jak i finalnym, niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia,
- prowadzenie robót przez osoby uprawnione, zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą techniczną oraz obowiązującymi przepisami prawa,
- zabezpieczenie terenu robót oraz prowadzenie robót zgodnie z przepisami BHP oraz ppoż.,
- wykonanie oraz terminowe przekazanie Zamawiającemu przedmiotu zamówienia,
- zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przylegającego do terenu robót,
- dbanie o porządek na terenie robót, o schludny jego wygląd oraz utrzymywanie terenu robót w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych,
- zorganizowanie na własny koszt zaplecza socjalno-magazynowego dla potrzeb wykonania przedmiotu zamówienia,
- po zakończeniu i przekazaniu przedmiotu zamówienia, w terminie 3 dni od dnia odbioru końcowego - uporządkowanie terenu robót, usunięcie wszelkich urządzeń, tymczasowego zaplecza socjalno-magazynowego.

Inne wymagania:
- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego szkody wynikłej przy realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca usunie ją na własny koszt.
- Utrzymywanie stałego kontaktu ze wskazanym przez Zamawiającego przedstawicielem w sposób wzajemnie uzgodniony,
w tym zgłaszanie wszelkich uszkodzeń i awarii stwierdzonych podczas pracy.

Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na przedmiot zamówienia – zgodnie z podaną wartością w Formularzu ofertowym (zał. 1 do SWZ).

4.2.6.) Główny kod CPV: 45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych

45261320-3 - Kładzenie rynien

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 112 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas gwarancji jakości robót

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie:
• art. 108 ust. 1 pzp
• art. 109 ust. 1 pzp
• art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz art.7 ust. 1 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
1.2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie:
1.2.1 Zdolności technicznej i zawodowej. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału we wskazanym zakresie, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
• posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia – w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał co najmniej dwie roboty budowlane za minimum 100.000,00 zł netto każda, odpowiadających swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia,
• dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia i przynajmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W zakresie nieuregulowanym postanowieniami SWZ zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia
23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415).
1. Wykonawca obowiązany jest złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty:
1.1. Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy. Pełnomocnictwo należy
złożyć w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym przez osobę/y upoważnione do reprezentacji wskazane we właściwym rejestrze, jeżeli oferta nie została podpisana przez
osoby upoważnione do tych czynności dokumentem rejestracyjnym. Zamawiający dopuszcza złożenie elektronicznej kopii
pełnomocnictwa poświadczonej przez notariusza.
1.2. Dowód wniesienia wadium - dokument wadium, oryginał gwarancji/poręczenia, jeżeli Wykonawca wnosi wadium w innej formie
niż pieniądz opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia (wystawców
dokumentu). W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz, powinno ono obowiązywać przez cały okres związania
ofertą.
1.3. Zobowiązanie podmiotu trzeciego lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie
będzie dysponował niezbędnymi zasobami, jeżeli Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów. Zobowiązanie należy
złożyć pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną do reprezentacji wskazane we właściwym rejestrze.
1.4. aktualne na dzień składania ofert oświadczenia potwierdzające:
1.4.1. brak podstaw wykluczenia (wg Załącznika nr 2 do SIWZ),
1.4.2. spełnianie warunków udziału w postępowaniu (wg Załącznika nr 3 do SIWZ).
UWAGA: Jeżeli Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są
niekompletne, zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
1.5. Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w zakresie wskazania, które usługi wykonają
poszczególni Wykonawcy (członkowie konsorcjum). Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia za pośrednictwem Platformy
Zakupowej, w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych w
poniższym zakresie:
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej i zawodowej:
 wykazu robót budowlanych wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w
okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty budowlane zostały wykonane lub są wykonywane, oraz
załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane
zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn
niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy, w przypadku świadczeń
powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie
powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy,
 wykazania co najmniej 1 osoby przewidzianej przy realizacji zamówienia, posiadającej stosowne uprawnienia budowlane do
wykonania zamówienia.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 2 300,00 zł (słownie: dwa tysiące trzysta złotych zero groszy).
2. Wadium może być wniesione w:
2.1 pieniądzu;
2.2 gwarancjach bankowych;
2.3 gwarancjach ubezpieczeniowych;
2.4 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na rachunek bankowy zamawiającego wg danych:
- Nazwa banku i nr konta zamawiającego: BGK ODDZ. KIELCE, 02 1130 1192 0000 3160 0020 0043
- Nazwa i adres zamawiającego: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Świętokrzyski Oddział Regionalny
ul. Warszawska 430, 25 – 414 Kielce
z dopiskiem na przelewie: „wadium - w postępowaniu na „Remont dachu i kominów Biura Powiatowego ARiMR w Ostrowcu
Świętokrzyskim.”
4. W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż pieniądz Wykonawca wnosi w formie elektronicznej poprzez
wczytanie na Platformie Zakupowej oryginału dokumentu wadialnego tj. opatrzonego kwalifikowanym podpisem
elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia (wystawców dokumentu). Wadium powinno być oznaczone w
następujący sposób: WADIUM – numer referencyjny, nazwa postępowania lub w inny sposób umożliwiający identyfikację
postępowania, którego dotyczy.
5. Dokument wadium musi wyraźnie wskazywać na wszystkie okoliczności jego utraty określone w art. 98 ust. 6 pzp.
6. Z treści gwarancji/poręczenia powinno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez
Zamawiającego, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych
w art. 98 ust. 6 pzp.
7. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium
nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98
ust. 2 pkt 3 pzp zostanie odrzucona.
8. W przypadku wniesienia wadium i niezłożenia oferty, Wykonawca jest zobowiązany złożyć do Zamawiającego wniosek o
zwrot wadium.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-19 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/arimr

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-19 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-08-17

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający nie dopuszcza składania przez Wykonawcę ofert częściowych w rozumieniu art. 7 pkt 15) pzp
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych w rozumieniu pzp.
3. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w okolicznościach, o których mowa w art. 95 pzp
określone zostały projektowanych postanowieniach umowy.
4. Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust.2 pkt 2 pzp.
5. Zamawiający nie stawia wymagań dotyczących ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o
których mowa w art. 94 pzp.
6. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 pzp.
7. Zamawiający przewiduje przeprowadzenie przez wykonawcę wizji lokalnej przedmiotu zamówienia i sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia.
8. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN).
9. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
10. Zamawiający nie przewiduje obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań, jeżeli
Zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia zgodnie z art. 60 i art. 121.
11. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, jak również nie przewiduje przeprowadzenia aukcji
elektronicznej.
12. Zamawiający nie wymaga przedstawienia ofert w formie katalogu elektronicznego lub dołączenia katalogu
elektronicznego do składanej oferty.
13. Zamawiający przewiduje obowiązek zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
14. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
15. Zamawiający dopuszcza powierzenie Podwykonawcom wykonania części zamówienia.
16. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć
Podwykonawcy oraz do podania firm Podwykonawców.
Niniejsze zamówienie zostało ujęte w Planie postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa w pozycji nr 1.1.1 Plan postępowań, który obejmuje zamówienia publiczne Centrali oraz Oddziałów
Regionalnych został zamieszony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 06.05.2022 nr 2022/BZP 00060034/05/P
NAJNOWSZE ZLECENIE
Poszukuje firmy podwykonawczej ciesielsko-dekarskiej - Kielce
 • Lokalizacja zleceniaświętokrzyskie
 • Data dodania30-09-2022
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Witam, Poszukuje firmy podwykonawczej ciesielsko-dekarskiej, inwestycje to budynki mieszkalne, szeregowce i jednorodzinne. Praca na terenie woj. świętokrzyskiego. Zainteresowanych proszę o kontakt telefoniczny.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI