Sporządzenie operatów szacunkowych cz.9

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Sporządzenie operatów szacunkowych cz.9
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoRzeszów
 • WojewództwoPodkarpackie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2020-10-09
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa
 • Data publikacji ogłoszenia2020-09-30
 • Numer ogłoszenia589813-N-2020
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 589813-N-2020 z dnia 2020-09-30 r.

Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa: Sporządzenie operatów szacunkowych cz.9
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
Nie dotyczy
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Tak
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Postępowanie prowadzi Urząd Miasta Rzeszowa w imieniu i na rzecz zamawiającego Biuro Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa, krajowy numer identyfikacyjny 65061400000000, ul. Rynek  1 , 35-064  Rzeszów, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 178 754 636, e-mail zampub@erzeszow.pl, faks 178 754 634.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.erzeszow.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://bip.erzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.erzeszow.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferta winna być dostarczona w formie pisemnej osobiście lub za pomocą posłańca lub operatora pocztowego.
Adres:
Urząd Miasta Rzeszowa, Wydział Centralnego Zamawiającego, 35-064 Rzeszów, ul. Joselewicza 4

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sporządzenie operatów szacunkowych cz.9
Numer referencyjny: CZ-.271.71.209.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Nie dotyczy
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
Zamawiający nie określa maksymalnej liczby części zamówienia na które może zostać udzielone zamówienie jednemu Wykonawcy.


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług biegłych polegających na sporządzeniu operatówszacunkowych dotyczących nieruchomości położonych w Rzeszowie.Przedmiot zamówienia zostałpodzielony na 2 części: 1)Opis, zakres i przedmiot części dla Części 1:Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie operatów szacunkowych dotyczących określenia wartości rynkowej prawa własności nieruchomości gruntowej i/lub prawa użytkowania wieczystego w celu: zamiany (dla 14 działek ewidencyjnych), sprzedaży (dla 6 działek ewidencyjnych), sprzedaży prawa użytkowania wieczystego (dla 1 działki ewidencyjnej), ustalenia jednorazowego wynagrodzenia z tytułu ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego (dla 1 działki ewidencyjnej), aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego (dla 8 działek ewidencyjnych), ustalenia opłaty adiacenckiej (dla 24 działek ewidencyjnych) oraz sporządzenie operatów szacunkowych dotyczących określenia wartości rynkowej prawa własności nieruchomości lokalowych wraz z udziałem w gruncie w celu sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców (dla 3 lokali).2 Opis, zakres i przedmiot części dla Części 2:Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie operatów szacunkowych dotyczących określenia wartości rynkowej prawa własności nieruchomości gruntowej i/lub prawa użytkowania wieczystego w celu ustalenia opłaty adiacenckiej (dla 76 działek ewidencyjnych).3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa wzór umowydla części 1 i części 2 oraz zawarty w druku OFERTA formularz cenowy odpowiednio dla części 1 iczęści 2.

II.5) Główny kod CPV: 71379000-7
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 50
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie: Dla części 1 : wterminie nie dłuższym niż 50 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. Dla części 2: w terminienie dłuższym niż 50 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. Termin, o którym mowa powyżejmoże ulec skróceniu zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy złożonym w druku OFERTA (w ramachkryterium pozacenowego – „termin wykonania przedmiotu zamówienia określonego w § 2 wzoru umowy(od dnia podpisania umowy)”).
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe Nie dotyczy
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe Nie dotyczy
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Określenie warunków: Dla części 1 i 2 Wykonawca spełni warunek jeżeliwykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 1 osobą, która będzie realizowałazamówienie, posiadającą uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości lub którejkwalifikacje do wykonywania zawodu rzeczoznawcy majątkowego uznano na zasadach określonych wustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych wpaństwach członkowskich Unii Europejskiej.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: Nie dotyczy
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowejo której mowa w art. 24 ust 1 pkt 23 Pzp - (według wzoru który Zamawiający udostępni wraz zinformacją z otwarcia ofert) W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawcamoże złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiazania zinnym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu (według wzoru któryZamawiający udostępni wraz z informacją z otwarcia ofert) Uwaga: Wszyscy wykonawcy którzyzłożyli oferty składają niniejsze oświadczenie w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronieinternetowej przez Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust 5 Pzp (tj. informacji zotwarcia ofert).
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Dla części 1 i 2: Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ichkwalifikacji zawodowych, uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego (określonych pkt III.1.3 ogłoszenia), a także zakresu wykonywanych przez nie czynności orazinformacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
Nie dotyczy
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Zamawiający nie wymaga żadnego dokumentu
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wypełniony i podpisany druk OFERTA, stanowiący załącznik do SIWZ wraz z formularzemcenowym dla części na którą Wykonawca składa ofertę. 2. Pełnomocnictwo – jeśli wymagane doreprezentowania Wykonawcy/ów w przypadku, gdy: a) Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, b)Ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego o treściwymaganej w art. 23 ust. 2 Pzp (dotyczy również wspólników spółki cywilnej). Pełnomocnictwowinno być złożone w oryginale (forma pisemna). 3. Dokumenty, z których wynika umocowanie dopodpisania oferty z zastrzeżeniem, że Zamawiający pobierze z elektronicznych rejestrów CentralnejEwidencji Działalności Gospodarczej i/lub Krajowego Rejestru Sądowego dokumenty rejestrowedotyczące Wykonawcy. W przypadku Wykonawców którzy nie podlegają wpisowi do wyżejwskazanych rejestrów w druku oferty należy podać adres strony internetowej z której Zamawiającypobierze z ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych dokument/y lub dołączyć do ofertydokument/y wskazujące na uprawnienie do jej podpisania. W przypadku wykonawców zagranicznychnależy dołączyć do oferty tłumaczenie niniejszych dokumentów na język polski. 4.Zobowiązanieinnego podmiotu do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, oile Wykonawcy powołują się na zasoby innych podmiotów, zgodnie z art. 22a Pzp
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium
Nie dotyczy

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
Nie dotyczy

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
Nie dotyczy

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Termin wykonania przedmiotu zamówienia określonego w § 2 wzoru umowy (od dnia podpisania umowy) 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiany wskazane we wzorze umowy dla każdej części.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-10-09, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Ofertę należy złożyć w języku polskim.
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej, nie zamierza zawrzeć umowy ramowejani ustanowić dynamicznego systemu zakupów, nie wymaga i nie dopuszcza składania ofertwariantowych.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Sporządzenie operatów szacunkowych dotyczących określenia wartości rynkowej prawa własności nieruchomości gruntowej i/lub prawa użytkowania wieczystego w celu: zamiany, sprzedaży, sprzedaży prawa użytkowania wieczystego, (...) w gruncie w celu sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie operatów szacunkowych dotyczących określenia wartości rynkowej prawa własności nieruchomości gruntowej i/lub prawa użytkowania wieczystego w celu: zamiany (dla 14 działek ewidencyjnych), sprzedaży (dla 6 działek ewidencyjnych), sprzedaży prawa użytkowania wieczystego (dla 1 działki ewidencyjnej), ustalenia jednorazowego wynagrodzenia z tytułu ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego (dla 1 działki ewidencyjnej), aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego (dla 8 działek ewidencyjnych), ustalenia opłaty adiacenckiej (dla 24 działek ewidencyjnych) oraz sporządzenie operatów szacunkowych dotyczących określenia wartości rynkowej prawa własności nieruchomości lokalowych wraz z udziałem w gruncie w celu sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców (dla 3 lokali).Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa wzór umowy dlaczęści 1 oraz zawarty w druku OFERTA formularz cenowy odpowiednio dla części 1.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71319000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 50
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin wykonania przedmiotu zamówienia określonego w § 2 wzoru umowy (od dnia podpisania umowy) 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie: 1)Dla części 1: wterminie nie dłuższym niż 50 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. Termin o którym mowa powyżej może ulec skróceniu zgodnie z oświadczeniem wykonawcy złożony w Druk OFERTA ( w ramachkryterium pozacenowego).


Część nr: 2 Nazwa: Sporządzenie operatów szacunkowych dotyczących określenia wartości rynkowej prawa własności nieruchomości gruntowej w celu ustalenia opłaty adiacenckiej
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie operatów szacunkowych dotyczących określenia wartości rynkowej prawa własności nieruchomości gruntowej i/lub prawa użytkowania wieczystego w celu ustalenia opłaty adiacenckiej (dla 76 działek ewidencyjnych).Szczegółowy opis przedmiotu zamówieniaokreśla wzór umowy dla części 2 oraz zawarty w druku OFERTA formularz cenowy odpowiednio dla części 2.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71319000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 50
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin wykonania przedmiotu zamówienia określonego w § 2 wzoru umowy (od dnia podpisania umowy) 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Przedmiot zamówienia dla części 2 należy wykonać terminie niedłuższym niż 50 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. Termin o którym mowa powyżej może ulec skróceniu zgodnie z oświadczeniem wykonawcy złożony w Druk OFERTA ( w ramach kryteriumpozacenowego).


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę odśnieżenie wiaty garażowej - Rzeszów
 • Lokalizacja zleceniapodkarpackie
 • Data dodania17-01-2021
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę odśnieżenie wiaty wysokiej 2,5m o powierzchni 30m2. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI