Kompleksowa obsługa w tym monitoring, przeglądy, bieżące naprawy, usuwanie usterek...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Kompleksowa obsługa w tym monitoring, przeglądy, bieżące naprawy, usuwanie usterek i awarii systemu alarmowego.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoRzeszów
 • WojewództwoPodkarpackie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2020-10-14
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyRzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
 • Data publikacji ogłoszenia2020-09-30
 • Numer ogłoszenia589792-N-2020
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 589792-N-2020 z dnia 2020-09-30 r.

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.: Kompleksowa obsługa w tym monitoring, przeglądy, bieżące naprawy, usuwanie usterek i awarii systemu alarmowego.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., krajowy numer identyfikacyjny 69026033085969, ul. ul. Szopena  51 , 35-959  Rzeszów, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 017 86 76 200, 017 86 76 240, 017 86 76 239, , e-mail zamowienia.publiczne@rarr.rzeszow.pl, , faks 178 520 611.
Adres strony internetowej (URL):
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Spółka prawa handlowego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.rarr.rzeszow.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów, pokój nr 317 - sekretariat.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowa obsługa w tym monitoring, przeglądy, bieżące naprawy, usuwanie usterek i awarii systemu alarmowego.
Numer referencyjny: ZP 20/2020/BI
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest usługa monitoringu oraz dokonywanie kwartalnych przeglądów konserwacyjnych systemów alarmowych Infrastruktury technicznej na Strefie S1-3 i magistrali wod-kan (przepompownie, rozdzielnia elektryczna) oraz budynku Laboratorium Biotechnologii Uniwersytetu Rzeszowskiego celem ich nadzoru, prawidłowej pracy oraz utrzymania dobrego stanu technicznego. Ponadto do zadań Wykonawcy należy również dokonywanie bieżących napraw, usuwania usterek, awarii systemu alarmowego oraz zakup materiałów eksploatacyjnych. Obowiązek świadczenia usługi polegającej na: a) Prowadzeniu czynności całodobowego monitorowania systemów alarmowych (Infrastruktury technicznej Strefa S1-3 ,magistrali wod –kan (SSWiN), i budynku Laboratorium Biotechnologii Uniwersytetu Rzeszowskiego (SSWiN, SSP, system detekcji gazu i zalania obiektu przez wodę), rozpocznie się od dnia 1.01.2021 r. a zakończy się dnia 31.12.2023 r. b) Prowadzeniu czynności eksploatacyjnych w zakresie obsługi ,konserwacji, przeglądów kwartalnych systemu alarmowego Infrastruktury technicznej Strefa S1-3 ,magistrali wod –kan (SSWiN), i budynku Laboratorium Biotechnologii Uniwersytetu Rzeszowskiego (SSWiN, system detekcji gazu i zalania obiektu przez wodę), rozpocznie się 1.01.2021 r. a zakończy się dnia 31.12.2023 r. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa: 1) Załącznik nr 1 do siwz – Opis przedmiotu zamówienia, 2) Załącznik nr 2 do siwz – Wzór umowy.Zamawiający nie dzieli zamówienia na części. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

II.5) Główny kod CPV: 79711000-1
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
79710000-4
50800000-3
50711111-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2023-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności zawodowej, tj.: wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał przeglądy konserwacyjne systemów alarmowych w co najmniej dwóch obiektach. Usługi mogą być wykonane w ramach jednego lub więcej zamówień.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
A. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności zawodowej zamawiający żąda: 1) aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu UWAGA! Wykonawca składa powyższy dokument wraz z ofertą. 2) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; UWAGA! Wykonawca składa powyższy dokument na wezwanie zamawiającego z art. 26 ust. 2 Pzp. B. Wykaz oświadczeń lub dokumentów wymaganych przez zamawiającego, potwierdzających brak podstaw wykluczenia: 1) Oświadczenie wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania. UWAGA! Wykonawca składa powyższy dokument wraz z ofertą. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 2) Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. UWAGA! Oświadczenie lub dowody wykonawca przekazuje zamawiającemu, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. C. Informacje o sposobie przygotowania oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt A i B: 1. Oświadczenia wymienione w pkt A i B składa się w oryginale. 2. Zgodnie z art. 25a ust. 3 pkt 2 Pzp wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp i które jest dołączane do oferty. 3. Oświadczenia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca za zasadach określonych w art. 22a oraz dotyczące podwykonawców ustawy Pzp składa się w oryginale. 4. Dokumenty inne niż ww. oświadczenia składa się w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 5. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio: wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 6. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów o których mowa w Rozporządzeniu ws. dokumentów innych niż oświadczenia wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 7. Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski. Dokumenty nie przetłumaczone na język polski nie będą brane pod uwagę. 8. Jeżeli dany dokument składa się z więcej niż jednej strony, dla swej ważności powinien być złożony w całości. C. Oferta wspólna: Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia. Każdy z wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia musi złożyć oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia. Jeżeli oferta wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, zostanie wybrana, zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców. D. Spółka cywilna: Przedsiębiorcy prowadzących działalność w formie spółki cywilnej, na gruncie ustawy Prawo zamówień publicznych traktowani są jako wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. Obowiązkiem wspólników spółki cywilnej wynikającym z art. 23 ust. 2 P.z.p. jest ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Fakt udzielenia pełnomocnictwa nie musi wynikać z dokumentu o nazwie pełnomocnictwo. Takie umocowanie może być zawarte również w innym dokumencie np. w umowie spółki cywilnej. Ubieganie się o udzielenie zamówienia przez wspólników spółki cywilnej skutkuje obowiązkiem składania następujących dokumentów: - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - składają wspólnie przedsiębiorcy (wspólnicy spółki cywilnej), - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - składa oddzielnie każdy ze wspólników, - oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp - składa oddzielnie każdy ze wspólników, W/w oświadczenia muszą być złożone, przez wszystkich wspólników spółki cywilnej. E. Zasoby innych podmiotów. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 Pzp. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w art. 22a ust. 1 Pzp, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w art. 22a ust. 1 Pzp.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Czas przybycia grupy interwencyjnej na miejsce do obiektu ochranianego w ramach monitoringu infrastruktury technicznej Strefa S1-3 20,00
Czas przybycia grupy interwencyjnej na miejsce do obiektu ochranianego w ramach monitoringu Laboratorium Uniwersytetu Rzeszowskiego 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający wymaga od wybranego wykonawcy zawarcia umowy na zasadach określonych w SIWZ – wg wzoru stanowiącego: Załącznik nr 2 do siwz. 2. Zmiany umowy: Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy jak w zakresie określonym w § 7 Wzoru umowy (Załącznik nr 2 do siwz). 3. Warunkiem dokonania zmian umowy jest złożenie uzasadnionego wniosku przez stronę inicjującą zmianę i jego akceptacja przez drugą stronę lub sporządzenie przez strony stosownego protokołu. 4. Zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i muszą być zgodne z art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Treść § 7 Wzoru umowy: 1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której zawarto umowę w przypadku: 1) wystąpienia siły wyższej, 2) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy, 3) wystąpienie okoliczności uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy. 2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w zakresie dotyczącym: 1) Zmiany wynagrodzenia: a) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług; b) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; c) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; d) w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych; - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. 2) Zmiany zakresu przedmiotu zamówienia w przypadku zbycia części infrastruktury, o której mowa w § 1. 3. Strony zobowiązuje się wzajemnie powiadamiać na piśmie o wszelkich zmianach rzutujących na istniejący stosunek Umowny w szczególności takich jak: 1) zmiana siedziby lub adresu, 2) zmiana rachunku bankowego. 4. Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych wyżej okoliczności nie stanowi bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania takich zmian, ani nie może stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy do ich dokonania. 5. Warunkiem dokonania zmian umowy jest złożenie uzasadnionego wniosku przez stronę inicjującą zmianę i jego akceptacja przez drugą stronę lub sporządzenie przez strony stosownego protokołu. 6. W przypadku wystąpienia okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy, Strony dokonają zmian w niniejszej umowie w zakresie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-10-14, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
A. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. B. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. C. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. D. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. E. Oferta musi zawierać następujące elementy: 1) Prawidłowo wypełniony formularz ofertowy, Załącznik nr 3 do siwz - w tym: a) cenę za wykonanie zamówienia w całości. Cenę za poszczególne części zamówienia zgodnie z tabelami podanymi w formularzu ofertowym tj. - ceny za przeglądy kwartalne w 2021 roku – cenę za każdy przegląd kwartalny oddzielnie poz. 1, oddzielnie poz. 2, suma. - cenę usługę monitoringu w 2021 roku – cenę za 1 miesiąc i cenę za 12 miesięcy, oddzielnie za poz. 1, oddzielnie za poz. 2, suma. - ceny za przeglądy kwartalne w 2022 roku – cenę za każdy przegląd kwartalny oddzielnie poz. 1, oddzielnie poz. 2, suma. - cenę usługę monitoringu w 2022 roku – cenę za 1 miesiąc i cenę za 12 miesięcy, oddzielnie za poz. 1, oddzielnie za poz. 2, suma. - ceny za przeglądy kwartalne w 2023 roku – cenę za każdy przegląd kwartalny oddzielnie poz. 1, oddzielnie poz. 2, suma. - cenę usługę monitoringu w 2023 roku – cenę za 1 miesiąc i cenę za 12 miesięcy, oddzielnie za poz. 1, oddzielnie za poz. 2, suma. b) koszt roboczogodziny w przypadku awarii, podać w PLN brutto. Koszt roboczogodziny nie może być większy niż 140 zł brutto). c) czas przybycia grupy interwencyjnej na miejsce do obiektu ochranianego w ramach monitoringu infrastruktury technicznej od chwili wzbudzenia alarmu, podać w minutach (nie więcej niż 20 minut). d) czas przybycia grupy interwencyjnej miejsce na miejsce do obiektu ochranianego w ramach monitoringu Laboratorium Uniwersytetu Rzeszowskiego od chwili wzbudzenia alarmu, podać w minutach (nie więcej niż 20 minut). 2) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, (Załącznik nr 4 do siwz); 3) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, (Załącznik nr 5 do siwz); 4) Jeżeli jest to konieczne - pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo należy złożyć albo w formie oryginału albo w formie kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem; 5) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie; 6) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców - odpowiedni dokument ustanawiający pełnomocnika (art. 23 Pzp); 7) Zobowiązania podmiotu trzeciego – jeśli dotyczy; 8) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu wstępnym, (Załącznik nr 5 do siwz); 9) Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. 10) Zamawiający prosi by w formularzu ofertowym wykonawca podał informację czy wykonawca jest mikro, małym, średnim lub dużym przedsiębiorstwem. Należy zaznaczyć odpowiednio. Brak takiej informacji nie będzie podstawą do odrzucenia oferty. F. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert: Kryteria oceny ofert oparte są na systemie punktowym. Za najkorzystniejszą uznana zostanie ta oferta, która uzyska w sumie najwięcej punktów. Wszystkie oferty nie podlegające odrzuceniu oceniane będą według kryteriów opisanych niżej: 1) Cena – znaczenie w ocenie 60%. 2) Czas przybycia grupy interwencyjnej na miejsce do obiektu ochranianego w ramach monitoringu infrastruktury technicznej Strefa S1-3 – znaczenie w ocenie 20%. 3) Czas przybycia grupy interwencyjnej na miejsce do obiektu ochranianego w ramach monitoringu Laboratorium Uniwersytetu Rzeszowskiego – znaczenie w ocenie 20%. Ad 1) Kryterium: Cena - znaczenie w ocenie 60%. Do kryterium „Cena -60%” będzie brana pod uwagę cena za usługę monitoringu i usługę przeglądów. Cena z pkt 5 formularza ofertowego. Punkty zostaną przyznane wg wzoru: (Najniższa cena spośród ofert niepodlegających odrzuceniu : Cena brutto badanej oferty) X 60 % x 100 = …… pkt. Ad 2) Kryterium: Czas przybycia grupy interwencyjnej na miejsce do obiektu ochranianego w ramach monitoringu infrastruktury technicznej Strefa S1-3 – znaczenie w ocenie 20%. Do kryterium „Czas przybycia grupy interwencyjnej na miejsce do obiektu ochranianego w ramach monitoringu infrastruktury technicznej Strefa S1-3 – znaczenie w ocenie 20%” będzie brana pod uwagę liczba minut z pkt 7 formularza ofertowego. Punkty za kryterium „Czas przybycia grupy interwencyjnej na miejsce do obiektu ochranianego w ramach monitoringu infrastruktury technicznej Strefa S1-3” zostaną przyznane w skali punktowej do 20 pkt, na podstawie oświadczenia wykonawcy złożonego w Formularzu ofertowym. Czas przybycia grupy interwencyjnej na miejsce zdarzenia należy podać w minutach. Maksymalny czas przybycia grupy interwencyjnej na miejsce zdarzenia wynosi 20 minut. Zaoferowanie czas przybycia grupy interwencyjnej na miejsce zdarzenia dłuższego niż 20 minut zostanie potraktowane, jako niezgodność z wymogami SIWZ i skutkować będzie odrzuceniem oferty. Punkty zostaną przyznane w sposób następujący: - czas przybycia grupy interwencyjnej na miejsce zdarzenia do 5 minut - 20 pkt, - czas przybycia grupy interwencyjnej na miejsce zdarzenia od 6 do 10 minut - 15 pkt, - czas przybycia grupy interwencyjnej na miejsce zdarzenia od 11 do 15 minut - 10 pkt, - czas przybycia grupy interwencyjnej na miejsce zdarzenia od 16 do 20 minut - 0 pkt, - czas przybycia grupy interwencyjnej na miejsce zdarzenia powyżej 20 minut – odrzucenie oferty. Ad 3) Kryterium: Czas przybycia grupy interwencyjnej na miejsce do obiektu ochranianego w ramach monitoringu Laboratorium Uniwersytetu Rzeszowskiego – znaczenie w ocenie 20%. Do kryterium „Czas przybycia grupy interwencyjnej na miejsce do obiektu ochranianego w ramach monitoringu Laboratorium Uniwersytetu Rzeszowskiego – znaczenie w ocenie 20%” będzie brana pod uwagę liczba minut z pkt 8 formularza ofertowego. Punkty za kryterium „Czas przybycia grupy interwencyjnej na miejsce do obiektu ochranianego w ramach monitoringu Laboratorium Uniwersytetu Rzeszowskiego” zostaną przyznane w skali punktowej do 20 pkt, na podstawie oświadczenia wykonawcy złożonego w Formularzu ofertowym. Czas przybycia grupy interwencyjnej na miejsce zdarzenia należy podać w minutach. Maksymalny czas przybycia grupy interwencyjnej na miejsce zdarzenia wynosi 20 minut. Zaoferowanie czas przybycia grupy interwencyjnej na miejsce zdarzenia dłuższego niż 20 minut zostanie potraktowane, jako niezgodność z wymogami SIWZ i skutkować będzie odrzuceniem oferty. Punkty zostaną przyznane w sposób następujący: - czas przybycia grupy interwencyjnej na miejsce zdarzenia do 5 minut - 20 pkt, - czas przybycia grupy interwencyjnej na miejsce zdarzenia od 6 do 10 minut - 15 pkt, - czas przybycia grupy interwencyjnej na miejsce zdarzenia od 11 do 15 minut - 10 pkt, - czas przybycia grupy interwencyjnej na miejsce zdarzenia od 16 do 20 minut - 0 pkt, - czas przybycia grupy interwencyjnej na miejsce zdarzenia powyżej 20 minut – odrzucenie oferty. Za najkorzystniejszą uznana zostanie ta oferta, która uzyska w sumie najwięcej punktów.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Potrzebuję prywatnej pożyczki pod weksel umowę cywilno-prawną - Przemyśl
 • Lokalizacja zleceniapodkarpackie
 • Data dodania30-11-2021
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Potrzebuję prywatnej pożyczki pod weksel umowę cywilno-prawną w kwocie 10000 na okres 2 miesięcy. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI