„Przebudowa drogi w miejscowości Sominy w celu dojazdu do gruntów rolnych na dz.

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
„Przebudowa drogi w miejscowości Sominy w celu dojazdu do gruntów rolnych na dz. nr 203 obr. Sominy”
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoStudzienice
 • WojewództwoPomorskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2019-10-23
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGmina Studzienice
 • Data publikacji ogłoszenia2019-10-08
 • Numer ogłoszenia606534-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 606534-N-2019 z dnia 2019-10-08 r.

Gmina Studzienice: „Przebudowa drogi w miejscowości Sominy w celu dojazdu do gruntów rolnych na dz. nr 203 obr. Sominy”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Studzienice, krajowy numer identyfikacyjny 77097955900000, ul. Kaszubska  9 , 77-143  Studzienice, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 598 216 593, , e-mail zamowienia_publiczne@studzienice.pl, , faks 598 216 610.
Adres strony internetowej (URL): bip.studzienice.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
bip.studzienice.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
bip.studzienice.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Przebudowa drogi w miejscowości Sominy w celu dojazdu do gruntów rolnych na dz. nr 203 obr. Sominy”
Numer referencyjny: RI.271.13.2019.NJ
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje przebudowę drogi gminnej na dz. 203 obr. Sominy (Sominy-Sominki), na odcinku L=700 mb, z płyt żelbetowych typu JOMB 100x75x12,5 typ C ułożonych na podsypce z kruszywa naturalnego gr. 10 cm śladowo, szerokość łączna jezdni 4,8 m, w celu dojazdu do gruntów rolnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia a w tym technologii robót i zakres ich wykonania określony został w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiących integralny załącznik nr 1 do umowy pomocniczo w celu umożliwienia Wykonawcy sporządzenia kalkulacji. 1.4.Wykonawca udzieli gwarancji, jakości na wykonane roboty budowlane, której okres nie może być krótszy niż 36 miesięcy, licząc od dnia odbioru końcowego robót. Uwaga: okres gwarancji jest także jednym z kryteriów oceny ofert. 1.5. Warunki wykonania robót: 1. − Przedmiot zamówienia należy realizować zgodnie z dokumentacją projektową, STWIOR, uzgodnieniami z Zamawiającym, z zasadami sztuki budowlanej oraz zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót i zasadami BHP. − Jeżeli w dokumentacji technicznej lub innych dokumentach Wykonawcy, w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia zostaną stwierdzone błędy, pominięcia, niejasności, niespójności, niewystarczające informacje lub wady, to zarówno przedmiotowe dokumenty jak i roboty budowlane z nich wynikające będą poprawione na koszt Wykonawcy i jego staraniem, w uzgodnieniu z Zamawiającym oraz właściwymi jednostkami opiniującymi. 2. W celu przygotowania Oferty należy posiłkować się opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ, dokumentacją projektową, STWIOR oraz przedmiarem robót. 3. W przypadku różnic w zakresie rozwiązań technologicznych (w tym również zastosowanych materiałów i urządzeń) w pierwszej kolejności obowiązują rozwiązania przedstawione w Opisie technicznym do zgłoszenia robót budowlanych, a dopiero w następnej kolejności zastosowane w STWIOR oraz w przedmiarze robót, jako materiale pomocniczym. 4. Do wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów i urządzeń nowych, w pierwszym gatunku, wprowadzonych do obrotu zgodnie z wymogami przewidzianymi w ustawie z 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1570 ze zm.), gwarantujących najwyższą, jakość, o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w STWIOR i Opisie technicznym do zgłoszenia robót budowlanych. 5. Wykonawca zobowiązany jest użyć do wykonania zamówienia urządzenia i materiały odpowiadające wymaganiom Polskiej Normy przenoszącej normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszącej normy europejskie. W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszącej normy europejskie, należy uwzględnić, zgodnie z art. 30 ust. 3 Ustawy, europejskie aprobaty techniczne, wspólne specyfikacje techniczne, normy międzynarodowe, inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne. Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów, urządzeń i produktów dokumenty zezwalające na ich stosowanie w budownictwie (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, świadectwa, jakości). Zamawiający dopuszcza oferowanie przez Wykonawcę materiałów równoważnych, pod warunkiem, że spełnione będą wymagania w zakresie standardów jakościowych oraz parametrów technicznych i technologicznych. 6. W przypadku, gdy w SIWZ zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów i urządzeń, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w SIWZ i dokumentacji projektowej zamówienia. Wskazanie w opisie przedmiotu zamówienia przykładowych znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych ma na celu doprecyzowanie oczekiwań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia i stanowi wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Powyższe należy interpretować, że określenia te mają jedynie charakter przykładowy. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” Zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. Zamienne urządzenia, materiały, produkty przyjęte przez Wykonawcę do wyceny winny spełniać funkcje jakiej mają służyć, winny być kompatybilne z pozostałymi urządzeniami, aby zespół urządzeń dawał zamierzony (zaprojektowany) efekt. Wykonawca ma obowiązek udowodnienia, że zastosowane rozwiązania równoważne pozwolą osiągnąć planowany efekt. Wykazanie równoważności, tj. spełniania wymagań określonych przez Zamawiającego w dokumentacji stanowiącej opis przedmiotu zamówienia leży po stronie Wykonawcy. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga od Wykonawcy stosownie do treści art. 30 ust. 5 Ustawy złożenia stosownych dokumentów uwiarygodniających zastosowanie rozwiązań równoważnych. Złożone w/w dokumenty będą podlegały ocenie przez Zamawiającego. Opis zaproponowanych rozwiązań równoważnych powinien być dołączony do oferty i musi być na tyle szczegółowy, aby Zamawiający przy ocenie ofert mógł ocenić spełnienie wymagań dotyczących ich właściwości funkcjonalnych, jakościowych i parametrów oraz rozstrzygnąć, czy zaproponowane rozwiązania są równoważne. 7. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu ich wbudowania, były zabezpieczone przed zniszczeniem, w taki sposób, aby zachowały swoją, jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i właściwe organy władzy publicznej. 8. Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto wykonanie wszystkich prac pomocniczych i towarzyszących niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności: 1) prowadzenie robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, Umową i należytą starannością, właściwą dla profesjonalnego charakteru działalności Wykonawcy, oraz odpowiedzialność, za jakość zastosowanych materiałów, urządzeń i wykonanych robót, 2) przed zamówieniem poszczególnych materiałów, urządzeń i wyposażenia Wykonawca powinien uzyskać od Inspektora Nadzoru ostateczną akceptację ich parametrów użytkowych, wyglądu, koloru itp., szczególnie gdy nie były one wystarczająco określone w dokumentacji projektowej, 3) organizację i zagospodarowanie zaplecza budowy, w tym zabezpieczenie i oznakowanie placu budowy, 4) zapewnienie dozoru w celu zabezpieczenia placu budowy przed kradzieżą i innymi niepożądanymi zdarzeniami, a także zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej zgodnie z obowiązującymi przepisami, 5) urządzenie terenu zaplecza budowy, 6) utrzymanie placu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci, jak i składowanie materiałów i sprzętu w ustalonych z Zamawiającym miejscach w należytym porządku, 7) umożliwienie wstępu na plac budowy przedstawicielom organu nadzoru budowlanego i innych jednostek sprawujących kontrolę w toku wykonywania robót oraz uprawnionym przedstawicielom Zamawiającego, 8) udzielanie pisemnych informacji o przebiegu robót i napotykanych problemach poprzez sporządzanie i przekazywanie Zamawiającemu i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego: a) istotnych informacji dotyczących procesu realizacji robót (np. o opóźnieniu w wykonywaniu robót) - niezwłocznie po zaistnieniu okoliczności uzasadniających udzielenie informacji, a także niezwłocznie na żądanie Zamawiającego lub jego uprawnionego przedstawiciela, 9) udzielanie Zamawiającemu pisemnych informacji o kontrolach dokonanych na budowie przez właściwe organy władzy publicznej oraz o wynikach tych kontroli; 10) zapewnienie odpowiednich warunków organizowania narad i kontroli na budowie (obecność kierownika budowy, zorganizowanie zadaszonego miejsca wyposażonego w blat roboczy, na którym można rozłożyć dokumenty), 11) uporządkowanie placu budowy po wykonaniu robót, w tym odtworzenie pierwotnego stanu nawierzchni dróg, punktów granicznych oraz terenów zielonych w rejonie prowadzonych robót i zaplecza budowy (wymagany standard nawierzchni) wraz z poniesieniem kosztów z tym związanych, 12) skompletowanie dokumentacji odbiorowej, w tym: a) dziennika budowy, jeśli jego prowadzenie jest wymagane na podstawie przepisów obowiązującego prawa, b) dokumentacji powykonawczej, tj. dokumentacji projektowej z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, c) protokołów odbioru robót ulegających zakryciu i robót zanikających, d) wyników pomiarów kontrolnych, wymaganych zgodnie z STWIOR i programem zapewnienia, jakości (PZJ), e) wymaganych deklaracji zgodności lub certyfikacji zgodności wbudowanych materiałów, certyfikatów bezpieczeństwa zgodnie z STWIOR i PZJ, f) dokumentacji, w tym rysunków, związanych z wykonaniem prac towarzyszących oraz protokołów odbioru i przekazania tych robót uprawnionym podmiotom, g) kosztorys różnicowy inwestycji. 1.6. Wymagania dotyczące zatrudniania osób wykonujących wskazane czynności w zakresie realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę: 1) Stosowanie do treści art. 29 ust. 3a Ustawy, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę. Tak, więc wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy, więc, między innymi osób: kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych. 2) Zgodnie z art. 143e Ustawy w zakresie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do weryfikacji Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do żądania: a) oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę, b) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika, c) innych dokumentów – zawierających informację, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika. 3) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy. 4) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej, o której mowa w § 10 ust. 1 lit. g umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. 5) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 1.7. Mając na względzie fakt, że roboty budowlane w zakresie opisywanego przedmiotu zamówienia nie wymagają konieczności dostosowania do ich wykonania dla osób niepełnosprawnych (brak szczegółowych przepisów prawa regulujących te kwestie) nie wprowadza się regulacji w zakresie art. 29 ust. 5 Ustawy.

II.5) Główny kod CPV: 45200000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45230000-8
45233000-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-12-16
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-12-16

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek, uważa się za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że: - dysponuje lub będzie dysponował osobami odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi, posiadającymi uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 poz. 1202 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym osoba uzyskała te uprawnienia, uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2018 r. , poz. 2272 ze zm.) lub zamierzającymi świadczyć usługi transgraniczne w rozumieniu przepisów tej ustawy oraz art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa lub urbanistów (Dz.U. z 2016 r., poz. 1725 j.t.), niezbędne do realizacji robót objętych zamówieniem, w następujących specjalnościach: a) 1 osobą z uprawnieniami budowlanymi do pełnienia funkcji kierownika budowy, posiadającą min. 2-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi, uprawnioną do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności drogowej lub równoważne.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa każdy z nich; a. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w lit. a) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. b. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w tiret pierwszy, zastępuje się je dokumentem, zawierającym oświadczenie, odpowiednio Wykonawcy, ze wskazaniem osób do reprezentacji, lub oświadczeniem tych osób, złożonym przed notariuszem lub przed właściwym – ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tych osób – organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego. Dokumenty te powinny być sporządzone nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. c. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. d. Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia, dotyczących podwykonawcy, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a Ustawy.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę, jakości lub kierowanie robo-tami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz osób powinien zostać sporządzony według wzoru stanowiącego za-łącznik nr 4 do SIWZ. Wykaz powinien wskazywać osoby posiadające uprawnienia budowla-ne, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2018 r., poz. 1202 j.t) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzed-nio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym osoba posiadająca uprawnienia uzyskała te uprawnienia, uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifika-cji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2018 r., poz. 2272 ze zm.) lub zamierzające świadczyć usługi transgraniczne w rozumieniu przepisów tej ustawy oraz art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych archi-tektów, inżynierów budownictwa lub urbanistów (Dz.U.2019, poz. 1117 j.t.), w następujących specjalnościach: - 1 osoba z uprawnieniami budowlanymi do pełnienia funkcji kierownika budowy, posiadającą min. 2 letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami, uprawniona do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie, w specjalności drogowej lub równoważne. a. W przypadku, gdy Wykonawca w miejsce któregoś z dokumentów, o których mowa w SIWZ dostarczy jego kopię, kopia ta musi być poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów udostępniających Wykonawcy zasoby, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów powinny być poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginałów lub notarialnie potwierdzonych kopii dokumentów (np. jeśli przedstawione kserokopie będą nieczytelne lub będą wzbudzać wątpliwości co do ich prawdziwości). b. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach, których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22 a Ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty. c. Wykonawca powołujący się na zasoby innych podmiotów w zakresie ich zdolności technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, którym to podmiotom zamierza powierzyć realizację części niniejszego zamówienia w charakterze swojego podwykonawcy, zobowiązany jest podać nazwy (firmy) podwykonawców. Zamawiający zastrzega, iż zmiana albo rezygnacja przez Wykonawcę z podmiotu będącego podwykonawcą na zasoby, którego powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać, że proponowany inny podwykonawca lub samodzielnie spełnia je w stopniu niemniejszym niż określony w dokumentacji postępowania. d. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń i dokumentów. 5. Wykonawca dodatkowo w niniejszym postępowaniu w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r., poz. 798 t.j. ze zm.) albo informację o tym, że nie należy do tej samej grupy kapitałowej- odpowiednio Załącznik nr 5 do SIWZ. W przypadku składania oferty wspólnej każdy z Wykonawców składa to oświadczenie samodzielnie. Oświadczenie o przynależności bądź nie, do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu, w terminie 3 dni od daty zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, dotyczących: - kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; - firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli ofertę w terminie; - ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Inne dokumenty, które należy dołączyć do oferty (nie wymienione w Rozporządzeniu Mini-stra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia): 1) Formularz ofer-towy – wypełniony i podpisany przez Wykonawcę według wzoru stanowiącego odpowiednio załącznik nr 1 do SIWZ, 2) Dowód wniesienia wadium, 3) Pełnomocnictwo - jeśli dotyczy. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zama-wiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 poz. 1126). 1. Wykaz oświadczeń składanych przez Wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu – składane do oferty – aktualne na dzień składania ofert: a) wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnianiu wa-runków udziału w postępowaniu, które stanowić będzie wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu. Według wzoru stanowiącego odpowiednio załącznik nr 3 do SIWZ. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten mogą złożyć łącznie, b) wypełnione i podpisane oświadczenie o braku podstaw do wyklucze-nia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-22 oraz ust. 5 pkt 1 Ustawy, które sta-nowić będzie wstępne potwierdzenie braku podstaw wykluczenia, sporządzone według wzoru stanowiącego odpowiednio załącznik nr 2 do SIWZ. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa każdy z nich
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie: 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) przed upływem terminu składania ofert, określonym w niniejszym SIWZ. 2. Wadium może być wniesione w formach przewidzianych art. 45 ust. 6 Ustawy, tj.: a) w pieniądzu, b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) w gwarancjach ubezpieczeniowych; d) w gwarancjach bankowych; e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110 ze zm.). 3. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Pekao S.A. I ODDZIAŁ W BYTOWIE Nr 49124037831111000040808848 z dopiskiem „Wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr RI.271.12.2019.NJ”. 4. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie, tj. przed upływem terminu składania ofert, kwota zostanie uznana na rachunku bankowym Zamawiającego. Dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu jest zalecane, ale niewystarczające dla stwierdzenia, że wadium zostało wniesione przez Wykonawcę w terminie. 5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej z jej treści musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy, bez potwierdzania tych okoliczności, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, a także termin obowiązywania gwarancji, nie krótszy niż termin związania ofertą oraz miejsce i termin zwrotu gwarancji. 7. Wykonawca, który nie wniesie wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres składania ofert lub w terminie określonym zgodnie z art. 46 ust 3 Ustawy, albo nie zgodził się na przedłużenie okresu związania ofertą zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 8. Kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy dołączyć do oferty, natomiast oryginał należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego - Sekretariat. 9. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 11. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 12. Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w przypadku, gdy: a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, d) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę, jako najkorzystniejszej.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres udzielonej gwarancji jakości 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
3. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian w Umowie w niżej określonym zakresie, w przypadku wystąpienia poniższych okoliczności: 1) termin wykonania zamówienia: a) w sytuacji, gdyby zaistniały niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające realizację przedmiotu zamówienia, b) gdy zajdzie konieczność wykonania robót nieujętych w Dokumentacji projektowej, STWIOR, a których wykonanie, niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, nie jest możliwe w umówionym terminie, c) w razie wystąpienia zdarzeń noszących znamiona siły wyższej, w szczególności klęski żywiołowej, epidemii, działań wojennych, strajku generalnego, d) w razie wystąpienia awarii obiektów i urządzeń na terenie realizowanej inwestycji, które wystąpiły z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a które uniemożliwiają prawidłowe wykonywanie przedmiotu zamówienia, e) w razie wystąpienie odmiennych od przyjętych w Dokumentacji projektowej warunków geotechnicznych lub terenowych, w szczególności istnienia niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych itp. f) w razie zmiany w obowiązujących przepisach prawa lub aktach administracyjnych, na podstawie, których wykonywane są roboty budowlane objęte niniejszym zamówieniem, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści Umowy lub sposobu jej wykonywania do aktualnego stanu prawnego, g) w razie wystąpienia konieczności lub celowości wykonania robot zamiennych, przez które należy rozumieć roboty objęte zakresem rzeczowym określonym w opisie przedmiotu zamówienia o rozwiązaniach i parametrach równorzędnych lub lepszych funkcjonalnie od przyjętych w zamówieniu, 2) płatności: a) nieprzewidziany brak płynności finansowej u Zamawiającego, uzasadniony wyjątkowymi okolicznościami, b) zmiany w obowiązujących przepisach prawa krajowego lub wspólnotowego, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści Umowy do aktualnego stanu prawnego, 3) rodzaj stosowanych przez Wykonawcę materiałów- w szczególności w przypadku wycofania zaoferowanych przez Wykonawcę materiałów ze sprzedaży lub wprowadzenia do obrotu materiałów o lepszych parametrach jakościowych; materiały muszą spełniać, co najmniej wymagania określone w SIWZ, Dokumentacji projektowej i STWIOR, dla dokonania zmiany wymagana jest pisemna zgoda Zamawiającego oraz pozytywna opinia Inspektora nadzoru inwestorskiego, 4) wynagrodzenie Wykonawcy- w sytuacji, o której mowa w § 8 ust. 13 lit. a umowy, tj. złożenie przez Zamawiającego oświadczenia o obniżeniu wynagrodzenia Wykonawcy proporcjonalnie do zakresu wad w przedmiocie zamówienia, w przypadku stwierdzenia podczas odbioru końcowego robót wad nie nadających się do usunięcia, 5) zakresu prac powierzonego podwykonawcom, 6) zmiana inspektora nadzoru, kierownika budowy, lub koordynatora prac ze strony Zamawiającego,
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-10-23, godzina: 09:45,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę docieplenie elewacji wełną elewacyjną fasadową - Kartuzy
 • Lokalizacja zleceniapomorskie
 • Data dodania11-07-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę docieplenie elewacji wełną elewacyjną fasadową. Powierzchnia ścian do docieplenia: 600 m2. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI