Przebudowa ul. Przedszkolnej w Poniatowie wraz z odwodnieniem

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Przebudowa ul. Przedszkolnej w Poniatowie wraz z odwodnieniem
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoSulejów
 • WojewództwoŁódzkie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2019-10-23
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGmina Sulejów
 • Data publikacji ogłoszenia2019-10-08
 • Numer ogłoszenia606924-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 606924-N-2019 z dnia 2019-10-08 r.

Gmina Sulejów: Przebudowa ul. Przedszkolnej w Poniatowie wraz z odwodnieniem
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sulejów, krajowy numer identyfikacyjny 59064832700000, ul. ul. Konecka  42 , 97-330  Sulejów, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 446 102 500, e-mail zamowienia@sulejow.pl, faks 446 162 551.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.sulejow.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.sulejow.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pisemnie za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Urząd Miejski w Sulejowie, 97-330 Sulejów, ul. Konecka 42 (sekretariat Urzędu)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa ul. Przedszkolnej w Poniatowie wraz z odwodnieniem
Numer referencyjny: IZOŚ.ZP.271.30.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ul. Przedszkolnej w Poniatowie wraz z odwodnieniem w ramach zadania inwestycyjnego pn: „Wykonanie odwodnienia i przebudowy dróg ulic w miejscowości Uszczyn i Poniatów”. 2. Zakres prac remontowych obejmuje: - wykonanie nowej nawierzchni ścieralnej - wykonanie rowu przydrożnego - przebudowa przepustu pod włączeniem do DP 1523E - wykonanie przepustów pod zjazdami na rowie - wykonanie zjazdów 3. W ramach przedmiotowego zamówienia należy wykonać:  Nawierzchnia jezdni – 1160 ,00 m2: - frezowanie istniejącej nawierzchni z nadaniem odpowiednich spadków - wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego – ilość 75 kg/m2 - skropienie warstwy wyrównawczej kationową emulsją bitumiczną - wykonanie warstwy ścieralnej betonu asfaltowego – grubość 4 cm  Zjazdy 225,00 m2: - wykonanie warstwy odsączającej z pospółki – grubość 10 cm - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm – grubość 15 cm - wykonanie podsypki cementowo-piaskowej – 4 cm - ułożenie krawężnika 15x22 cm od strony nawierzchni jezdni (obramowanie) na ławie betonowej z oporem - ułożenie obrzeży betonowych 8x30 cm (krawędzie boczne) na ławie betonowej z oporem - ułożenie kostki brukowej – grubość 8cm kolor czerwony  Pobocza – 315,00 m2: - wykonanie obustronnych poboczy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm – grubość 10 cm  Odwodnienie: - wykonanie otwartego rowy otwartego o szerokości dna 0,4 m i skarpach 1:1 - wykonanie przepustów pod zjazdami z rur PVCU ø 300 wraz z prefabrykowanymi ściankami czołowymi na ławie żwirowej grubości 10 cm - wykonanie przebudowy przepustu pod włączeniem do ul. Lipowej (DP 1523E) z rur PVCU ø 500 4. Wykonawca na własny koszt musi opracować projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robót budowlanych. Projekt organizacji ruchu musi posiadać stosowne uzgodnienia wymagane przepisami prawa. Podczas realizacji Wykonawca musi uwzględnić regulację pionową studni, zaworów i włazów urządzeń podziemnych zlokalizowanych w śladzie przebudowywanej ulicy Przedszkolnej. 5. Przedmiot zamówienia należy wykonać na podstawie opisu przedmiotu zamówienia, projektu budowlanego, przedmiaru robót, Specyfikacji Istotnych warunków zamówienia. 6. Podstawą do wyceny przedmiotu zamówienia jest projekt budowlany. Pozostałe dokumenty są dokumentami pomocniczymi i uzupełniającymi projekt. W przypadku, gdy w dokumentacji lub innych dokumentach dotyczących przedmiotu zamówienia opisano materiały za pomocą podania normy, nazwy ich producenta, parametrów technicznych lub pochodzenia, to w odniesieniu do tych materiałów Zamawiający dopuszcza w trakcie realizacji, zastosowanie innych równoważnych materiałów pod warunkiem posiadania przez nie parametrów nie gorszych niż materiały, które one zastępują za pisemną zgodą Zamawiającego. 7. Wykonawca po zakończeniu inwestycji zobowiązany będzie przedstawić Zamawiającemu: - kosztorys powykonawczy – uproszczony; - certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne materiałów; - oryginał wewnętrznego dziennika budowy z potwierdzeniem Inspektora nadzoru i Kierownika budowy o zakończeniu robót; - komplet kart gwarancyjnych na dostarczone i wbudowane materiały; - oświadczenie Kierownika Budowy, inspektora nadzoru o wykonaniu przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową, przepisami i obowiązującymi normami; - inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wraz z podanym obmiarem (obmiar geodezyjny wykonany na koszt Wykonawcy) - zgłoszenie o zakończeniu robót budowlanych PINB. 8. Składający ofertę powinien we własnym zakresie dokonać oględzin terenu budowy i dokonać własnego przedmiaru robót w celu uniknięcia rozbieżności. Niedoszacowanie robót przez oferenta nie będzie podstawą do roszczeń o zwiększenie wartości robót. Wycena oferty winna uwzględniać wszystkie koszty i czynności niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującym prawem i normami. 9. Termin płatności faktury wynosi 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. 10. Okres gwarancji wynosi minimum 36 miesięcy (jest to jedno z kryteriów oceny ofert). 11. Okres rękojmi wynosi 5 lat. 12. Wykonawca na dzień podpisania umowy przedłoży ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 150.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych). 13. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w okresie realizacji przedmiotu zamówienia osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy: a. rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: wykonywanie prac fizycznych związanych z robotami budowlanymi przebudowy ul. Przedszkolnej w Poniatowie wraz z odwodnieniem, b. sposobu dokumentowania zatrudnienia osób oraz uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a: dane osób (imię i nazwisko oraz stanowisko pracy) wykonujących czynności wskazane w lit. a zostaną ujęte w formie wykazu i przekazane Zamawiającemu w terminie 10 dni od daty zawarcia umowy z Wykonawcą. Powyższy obowiązek wykonawcy dokumentowania zatrudnienia osób obejmuje także pracowników podwykonawców i dalszych podwykonawców, W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie a czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  żądania poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionych pracowników,  żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,  przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia,  w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. c. na wezwanie Zamawiającego Wykonawca musi przedstawić umowę/y zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę, zakres obowiązków powinny być możliwe do zidentyfikowania; d. sankcje z tytułu niespełnienia wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a: Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo naliczenia Wykonawcy kar umownych, a w przypadku dwukrotnego nie wywiązania się ze wskazanych obowiązków, niezależnie od prawa naliczenia kary umownej, również prawo odstąpienia od umowy. e. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania od pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Zgodnie z SIWZ

II.5) Główny kod CPV: 45111000-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45233100-0
45233200-1
45450000-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-12-16

II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania zamówienia: 16.12.2019 r. W terminie zakończenia zamówienia należy dokonać zgłoszenia o zakończeniu robót budowlanych PINB.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa wymagań co do potwierdzania spełniania tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa wymagań co do potwierdzania spełniania tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zgodnie z SIWZ o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że: 1. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, tzn.: w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonanie co najmniej jednego zamówień na roboty budowlane, odpowiadające swoim rodzajem, którego przedmiotem była budowa lub przebudowa lub rozbudowa drogi o wartości roboty nie mniejszej niż 100 000,00 zł/brutto 2. dysponują osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, tj.:kierownika budowy - posiadającego uprawnienia budowlane o specjalności drogowej lub odpowiadającym im ważnym uprawnieniom budowlanym wydanym na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, z którego pochodzi dana osoba, które w zakresie objętym zamówieniem pozwalać będą na pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w ww. specjalności.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: Uwagi: 1) Jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu (zamówienia/umowy) realizowanego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca polegał na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał wykazywanego zakresu prac. Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do Wykonawcy o wyjaśnienia w zakresie faktycznie i konkretnie wykonywanego zakresu prac oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków czy wystawionych przez wykonawcę faktur. 2) W przypadku gdy Wykonawca wykonywał w ramach kontraktu/umowy większy zakres prac, dla potrzeb niniejszego postępowania winien wyodrębnić i podać wartość robót, o których mowa powyżej. 3) Dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego powyżej, jeśli wartość lub wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, w którym zostanie on opublikowany. 4) Zamawiający zastrzega weryfikację potwierdzenia należytego wykonania prac bezpośrednio u podmiotu, na rzecz którego były wykonane. Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub ważne odpowiadające im kwalifikacje, nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do projektowania w zakresie objętym niniejszym zamówieniem. Zamawiający dopuści odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, z którego pochodzi dana osoba, które w zakresie objętym zamówieniem pozwalać będą na pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w ww. specjalnościach. W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się również kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12 a ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. W przypadku osób będących obywatelami państw członkowskich UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich (EFTA)-stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym – prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium RP winno być potwierdzone odpowiednią decyzją o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub prawa do świadczenia usług transgranicznych. Dopuszcza się uprawnienia równoważne (w zakresie koniecznym do wykonania przedmiotu zamówienia) – dla osób, które posiadają uprawnienia uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Wskazane powyżej osoby muszą posiadać biegłą znajomość języka polskiego lub w przypadku, gdy wskazane osoby nie posiadają biegłej znajomości języka polskiego, Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, co najmniej jednego tłumacza na okres i dla potrzeb realizacji umowy. Wskazane powyżej osoby muszą posiadać biegłą znajomość języka polskiego lub w przypadku, gdy wskazane osoby nie posiadają biegłej znajomości języka polskiego, Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, co najmniej jednego tłumacza na okres i dla potrzeb realizacji umowy.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Zgodnie z SIWZ Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 2. Dokumenty dotyczące podmiotu trzeciego w celu wykazania spełniania w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu – jeżeli Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art.22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w § 5 pkt 4, Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126, zm. Dz. U. z 2018 r. poz. 1993) oraz z rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1993). W przypadku, gdy wykonawca ma siedzibę lub osoba ma miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów wskazanych wyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – dokument musi być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej składa dokumenty zgodnie z § 7 i 8 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zgodnie z SIWZ 1. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, wartości robót, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty Wykonawca wykaże wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednego zamówień na roboty budowlane, którego przedmiotem była budowa lub przebudowa lub rozbudowa drogi o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł/brutto (wg załącznika nr 3 do siwz); 2.Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wg załącznika nr 4 do siwz).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Formularz oferty (wg załącznika nr 1). 2. Pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań. Musi być załączone w oryginale albo załączone jako kopia pełnomocnictwa uwierzytelniona notarialnie (jeśli dotyczy). 3. Pisemne zobowiązania innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy realizacji zamówienia (jeśli dotyczy). 4. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu (wg załącznika nr 5 do SIWZ).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Zgodnie z SIWZ 1. W niniejszym postępowaniu Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 1.1. Wadium ustala się w wysokości 3 500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych 00/100). 1.2. Wadium należy wnieść w terminie do 23.10.2019 r. do godz. 13.30. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 110, 650, 1000, 1669 z późn. zm.). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej Oddział Paradyż Filia Sulejów nr konta 68 8973 0003 0020 0031 0082 0051 z adnotacją: „wadium nr sprawy IZOŚ.ZP.271.30.2019” 4. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą. 5. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 6. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. 7. Wadium wnoszone w postaci poręczeń i gwarancji bankowych, poręczeń kasy oszczędnościowo – kredytowej lub gwarancji ubezpieczeniowej należy złożyć w formie oryginału w pokoju nr 15A - Stanowisko ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Sulejowie, ul. Konecka 42, a kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osobę (-y) uprawnioną (-e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy dołączyć do oferty. 8. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1-4 ustawy Pzp. 9. Zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadku gdy: 9.1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 9.2. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 10. Wadium wniesione przez jednego ze wspólników konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Termin gwarancji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy lub w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności: 1) Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z ważnych, uzasadnionych powodów, z wykonania części zakresu robót (nie więcej niż 20% wartości całkowitej roboty budowlanej). W takim przypadku poinformuje o tym pisemnie Wykonawcę określając zakres prac, które nie będą w ramach umowy wykonywane. Wykonawca zobowiązany jest na tej podstawie sporządzić w terminie do 7 dni od daty otrzymania ww. pisma kosztorys robót nie wykonywanych stosując stawki cenowe uwzględnione w kosztorysie ofertowym. Kosztorys podlega weryfikacji inspektora nadzoru inwestorskiego i musi uzyskać jego akceptację. Umowna cena ryczałtowa ulega pomniejszeniu o wartość ustaloną na podstawie zaakceptowanego kosztorysu robót, z których Zamawiający zrezygnował. Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 7 dni od daty otrzymania podpisać przygotowany przez Zamawiającego aneks przewidujący zmianę zakresu i ceny zamówienia. 2) Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania materiałów zamiennych, jeżeli jest to uzasadnione ze względów technologicznych. Wykonawca może wykonać roboty zamienne jedynie po zatwierdzeniu ich wykonania przez Zamawiającego, inspektora nadzoru inwestorskiego oraz nadzoru autorskiego. Roboty zamienne zostaną wyłączone z rozliczenia ryczałtowego a ich rozliczenie odbędzie się na podstawie kosztorysu różnicowego sporządzonego z uwzględnieniem stawek cenowych zastosowanych w pomocniczym kosztorysie ofertowym Wykonawcy. 3) Zamawiający przewiduje możliwości zmiany treści umowy w przypadku zmiany przepisów podatkowych, które będą powodowały zmianę stawki VAT. W takim przypadku podatek VAT naliczony zostanie według nowej stawki i w tym zakresie spowoduje zmianę wynagrodzenia brutto. 4) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu wykonania zamówienia w przypadku wystąpienia zdarzeń do zaistnienia, których Wykonawca się nie przyczynił, których skutki uniemożliwiły wykonanie przedmiotowej umowy zgodnie z pierwotnym terminem, w szczególności: a) wystąpi zmiana przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy i mająca wpływ na zakres lub termin wykonania przedmiotu zamówienia, aktów władzy i administracji publicznej, b) wystąpi przedłużenie czasu trwania procedur administracyjnych, mających wpływ na termin wykonania przedmiotu zamówienia, termin zostanie wówczas wydłużony o czas odpowiadający przedłużeniu się procedury administracyjnej; c) działania siły wyższej, w szczególności: wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, strajki oraz, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi występowania okoliczności siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym pierwotnie terminie; d) przerwy w wykonywaniu robót budowlanych spowodowanej niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi jak dla danej pory roku (np. wyjątkowo obfite opady deszczu, śniegu, temperatury powyżej +30°C, temperatury poniżej -5°C) w okresie dłuższym niż 5 następujących po sobie dni kalendarzowych (z wyłączeniem okresu od 31 października do 30 marca, kiedy - z uwagi na porę roku - występować mogą przerwy w wykonywaniu robót dłuższe niż 5-dniowe) uniemożliwiającymi prowadzenie robót zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót. Fakt ten musi być potwierdzony pisemnie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, termin zostanie wówczas wydłużony o czas trwania przerwy; e) błędów w dokumentacji projektowej, w oparciu o którą wykonywane jest zamówienie i konieczności naniesienia przez projektanta poprawek lub zmian w projekcie, które mają wpływ na termin realizacji zamówienia, termin zostanie wówczas wydłużony o czas niezbędny do wykonania zamówienia zgodnie z naniesionym poprawkami/skorygowanymi błędami ustalony w porozumieniu z projektantem; f) realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań, g) jeżeli zostaną ujawnione elementy infrastruktury podziemnej, będące przyczyną kolizji, których usunięcie będzie powodowało prace dotychczas nieprzewidziane. Termin zostanie wówczas wydłużony o czas trwania usuwania kolizji.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-10-23, godzina: 13:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: ▪ administratorem danych osobowych Wykonawców uczestniczących w postępowaniu jest Burmistrz Sulejowa, ul. Konecka 42, 97-330 Sulejów, może Pani/Pan uzyskać informacje o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Sulejowie, ul. Konecka 42, 97-330 Sulejów; ▪ inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Sulejów jest Pani Katarzyna Ziółkowska, kontakt: inspektor@sulejow.pl, 44 61 02 523; ▪ dane osobowe Wykonawców uczestniczących w postępowaniu przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego IZOŚ.ZP.271.30.2019 Przebudowa ul. Przedszkolnej w Poniatowie wraz z odwodnieniem prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; ▪ odbiorcami danych osobowych Wykonawców uczestniczących w postępowaniu będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”; ▪ Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przetwarzania obejmuje cały czas trwania umowy. Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych dokumentacja zamówień publicznych posiada kategorię archiwalną B5 (okres przechowywania 5 lat) natomiast umowa zawarta w wyniku postępowania w trybie zamówień publicznych posiada kategorię archiwalną B10 (okres przechowywania 10 lat);▪ obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących Wykonawców uczestniczących w postępowaniu jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; ▪ w odniesieniu do danych osobowych Wykonawców uczestniczących w postępowaniu decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; ▪ każdy Wykonawca uczestniczący w postępowaniu posiada: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych (Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników); − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy RODO; ▪ Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu nie przysługuje: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawców uczestniczących w postępowaniu jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO 2. ▪ W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu; ▪ Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. Termin gwarancji (G) Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione wyżej kryterium oraz jego wagę. Oferty oceniane będą punktowo. W zakresie tego kryterium oferta może otrzymać max. 40 pkt. Punkty w ofercie będą przyznawane w sposób następujący: - oferta o okresie gwarancji równej 36 miesięcy otrzyma 0 pkt - oferta o okresie gwarancji równej 48 miesięcy otrzyma 20 pkt - oferta o okresie gwarancji równej 60 miesięcy lat otrzyma 40 pkt. W przypadku, gdy Wykonawca nie określi w Formularzu Oferty okresu gwarancji albo zaznaczy więcej niż jeden okres gwarancji, wówczas Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zaoferował w ofercie minimalny okres gwarancji, tj. 36 miesięcy i otrzyma 0 punktów w zakresie tego kryterium. 2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany będzie do: a) wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, b) dołączenia dokumentu lub dokumentów potwierdzających prawo osób składających podpisy pod umową do występowania w imieniu wykonawcy i możliwości zawarcia umowy z zamawiającym (np. pełnomocnictwo) (jeżeli dotyczy), c) dołączenia umowy regulującej współpracę członków konsorcjum/wspólników spółki cywilnej (jeżeli za najkorzystniejszą ofertę zostanie wybrana oferta złożona przez konsorcjum lub spółkę cywilną). d) kopie (potwierdzone na zgodność z oryginałem przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania wykonawcy) uprawnień budowlanych i aktualnych zaświadczeń o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego kierownika budowy, e) Wykonawca na dzień podpisania umowy przedłoży ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 150.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych). Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, przed zawarciem umowy zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wartości brutto umowy. 2. Zabezpieczenie może być wniesione w: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 359, poz. 2260, z 2017 r. poz. 1089, poz. 1475 z późn. zm.). 3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej Oddział Paradyż Filia Sulejów nr konta 22 8973 0003 0020 0031 0082 0006 z adnotacją: „zabezpieczenie należytego wykonania umowy nr sprawy IZOŚ.ZP.271.30.2019” Miejscem wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej niż pieniężna jest pokój nr 15A - Stanowisko ds. Zamówień Publicznych Urzędu w siedzibie Zamawiającego, w godzinach od 9:00 do 17:00 w poniedziałek i od 7:30 do 15.30 od wtorku do piątku. 4. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy zgodnie z art. 151 ustawy Pzp.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wykopanie pieńków - Wieluń
 • Lokalizacja zleceniałódzkie
 • Data dodania07-07-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wykopanie pieńków po drzewach owocowych. 5 sztuk. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI