Modernizacja Systemu Sygnalizacji Pożarowej wraz z wykonaniem klap dymowych - I

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Modernizacja Systemu Sygnalizacji Pożarowej wraz z wykonaniem klap dymowych - I etap
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoRabka-Zdrój
 • WojewództwoMałopolskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoPodmiot prawa publicznego
 • Termin składania wniosków2019-10-23
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyŚląskie Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowe im. dr. Adama Szebesty Sp. z o.o.
 • Data publikacji ogłoszenia2019-10-08
 • Numer ogłoszenia606914-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 606914-N-2019 z dnia 2019-10-08 r.

Śląskie Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowe im. dr. Adama Szebesty Sp. z o.o.: Modernizacja Systemu Sygnalizacji Pożarowej wraz z wykonaniem klap dymowych - I etap
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Śląskie Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowe im. dr. Adama Szebesty Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 29795100000000, ul. Dietla  5 , 34-700  Rabka-Zdrój, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 182 677 469, , e-mail zp@scru.pl, , faks 182 677 469.
Adres strony internetowej (URL): www.scru.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://scru.nowybip.pl/zamowienia-publiczne

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://scru.nowybip.pl/zamowienia-publiczne

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie - za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Śląskie Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowe im. dr. Adama Szebesty Sp. z o.o., ul. Dietla 5, 34-700 Rabka Zdrój, sekretariat Prezesa

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja Systemu Sygnalizacji Pożarowej wraz z wykonaniem klap dymowych - I etap
Numer referencyjny: DT-4-PN/16-2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana w zakresie projektu - przebudowa klatek schodowych – z zamontowaniem klap oddymiających na najwyższej kondygnacji oraz z nadmuchem powietrza na klatkę schodową ”C”, oraz podłączenie ww do centrali SSP nowej i dotychczasowej w taki sposób, aby system ten po wykonaniu częściowym w tym etapie działał w przewidzianym zakresie. 2. W ramach robót budowlanych wg projektu planuje się: - przebudowę i budowę otworów w stropie i dachu na pięciu klatkach schodowych ewakuacyjnych, z konstrukcjami zabezpieczającymi stropy, nadproża, uszczelnienia dachu, częściowa wymiana rynien - wykucie i zabudowa zespołu nawiewnego z niezależnym systemem zasilania elektrycznego, działającym po wyłączeniu zasilania elektrycznego głównym wyłącznikiem pożarowym. 3. Zakup, dostawa, zamontowanie i uruchomienie nowej centrali SSP, połączenie z dotychczasową centralą, z utrzymaniem sygnału alarmu do jednostki Straży, z instalacją i wyprowadzeniem sygnału na nowo zainstalowane klapy oddymiające, a także wentylatory nawiewne na klatkę „C”. Zamawiający zapewni nadzór inwestorski – w zakresie budowlanym i instalacyjnym. Wykonawca zobowiązany jest wykonać w tym etapie wszystkie prace niezbędne dla uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie ze strony właściwego organu nadzoru budowlanego (i innych instytucji w razie konieczności) - wraz z dokumentacją powykonawczą – i zapewnić prawidłowe funkcjonowanie wszystkich wykonanych obiektów, urządzeń i instalacji. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej, tj. niżej wymienionych załącznikach do specyfikacji: A Dokumentacji projektowej. B Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. C Przedmiarze robót. Przedmiary robót służyć będą wykonawcy jedynie pomocniczo w celu zapoznania się z przedmiotem zamówienia i w trakcie realizacji zamówienia nie może stanowić podstawy roszczenia wykonawcy, z tytułu informacji w nim zawartych. 5. POZOSTAŁE WARUNKI ZAMÓWIENIA OKREŚLONE SĄ W ZAŁĄCZNIKU NR 3 DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA („ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY”).

II.5) Główny kod CPV: 45100000-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45110000-1
45111220-6
45262400-5
45261000-4
45261320-3
45261100-5
45262500-6
45262310-7
45262311-4
45450000-6
45442100-8
45312000-7
45312100-8
45314300-4
45315600-4
45314320-0
45311000-0
45314000-1


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, stanowiących nie więcej niż 5 % wartości zamówienia podstawowego.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-01-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: – posiadanie dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 100 000,00 zł, – posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert na kwotę minimum 200 000,00 zł,
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: – wykazanie się wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 zamówieniami odpowiadającymi swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia, w tym 1 roboty obejmującej swoim zakresem minimum roboty ogólnobudowlane o wartości minimum 100 tys. zł brutto oraz 1 roboty budowlanej obejmującej swoim zakresem minimum roboty instalacyjne systemów SSP o wartości minimum 100 tys. zł brutto, Dopuszcza się wykonanie jednej roboty budowlanej obejmującej swoim zakresem roboty ogólnobudowlane oraz roboty instalacyjne SSP o wartości minimum 200 000. zł brutto. Określenie roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia oznacza: roboty budowlane o zbliżonym zakresie robót branżowych, powierzchni w ha oraz stopniu skomplikowania projektu. – dysponowanie niżej wymienionymi osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji niniejszego zamówienia publicznego tj.: - dysponowanie co najmniej osobą: Kierownik robót, który musi posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz musi posiadać aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej; - dysponowanie osobą posiadającą wykształcenie techniczne i uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych. Zamawiający dopuszcza łączenie ww. funkcji.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: Zamawiający wymaga wskazania mion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób na wezwanie od wykonawcy najwyżej ocenionego - wykaz osób.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Zamawiający nie wymaga dokumentów na wezwanie
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
– informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, na kwotę określoną przez zamawiającego, zgodnie z ppkt. 2.2.2 tiret drugi pkt10, – dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego, zgodnie z ppkt. 2.2.2 tiret pierwszy pkt 10,  wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Wykaz musi potwierdzać spełnienie warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w ppkt 2.2.3. tiret pierwszy pkt 10 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. musi wskazywać co najmniej roboty budowlane opisane w ww. punkcie, z załączeniem dowodów, o których mowa powyżej. Wystarczające jest ujęcie w wykazie wraz z załączeniem dowodów - tylko robót potwierdzających spełnianie warunku. Wykaz należy sporządzić wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2.1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia;  wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami tj. osoby, zgodnie z ppkt 2.2.3. tiret drugi pkt10. Wykaz należy sporządzić wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2.2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Zamawiający nie wymaga dokumentów na wezwanie
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Ofertę należy sporządzić wg informacji podanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Do ofert należy dołączyć: 1. Formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 do specyfikacji, dołączając do niej załączniki stanowiące charakterystykę oferty oraz podstawę wyliczenia ceny ofertowej, tj.: 1.1. Formularz cenowy (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1.1 do specyfikacji). 2. Oświadczenia służące wykazaniu braku podstaw do wykluczenia i potwierdzeniu spełniania warunków udziału w postępowaniu - oświadczenie, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. Pełnomocnictwo w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii- należy dołączyć jeśli dotyczy. Dodatkowo w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji dotyczącej m. in. firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie - należy przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów; wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych). Wadium należy wnieść do upływu terminu składania ofert.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Istotne postanowienia umowy stanowią załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-10-23, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny ofertowej brutto.Klauzula informac. z art. 13 RODO - zawarta jest w pkt 26 SIWZ. Dodatkowo w niniejszym pkt zostały zawarte informacje dotyczące zmian w zakresie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, które zostały wprowadzone art. 8 ust. 5 oraz 8a ustawy Pzp.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę remont całego mieszkania - Kraków
 • Lokalizacja zleceniamałopolskie
 • Data dodania07-07-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę remont całego mieszkania, wyburzenie ściany, postawienie ściany KG, oprawienie drzwi wewnętrznych 5 sztuk, malowanie całego mieszkanie, flizy, drobna elektryka, drobna hydraulika, ustawienie mebli. Remont chcę wykonać w sierpniu (najchętniej zacząć od 27.07), jest pracy na cały miesiąc. Mam samochód dostawczy, na bieżąco osobiście dowiozę wszystkie potrzebne materiały. Mieszkanie jest puste, bez mebli, mieszkanie prywatne w Krakowie. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI