Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie placu zabaw na Węglinie Południowym...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie placu zabaw na Węglinie Południowym w Lublinie przy Gęsiej 43, zadanie w ramach BO VIII - realizacja zamówienia w formule "zaprojektuj i wybuduj".
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoLublin
 • WojewództwoLubelskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
 • Termin składania wniosków2022-05-27
 • ZamawiającyGmina Lublin
 • Data publikacji ogłoszenia2022-05-12
 • Numer ogłoszenia2022/BZP 00156615
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie placu zabaw na Węglinie Południowym w Lublinie przy Gęsiej 43, zadanie w ramach BO VIII - realizacja zamówienia w formule "zaprojektuj i wybuduj".

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Lublin

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431019514

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Pl. Króla Władysława Łokietka 1

1.5.2.) Miejscowość: Lublin

1.5.3.) Kod pocztowy: 20-109

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@lublin.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://lublin.eu

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie placu zabaw na Węglinie Południowym w Lublinie przy Gęsiej 43, zadanie w ramach BO VIII - realizacja zamówienia w formule "zaprojektuj i wybuduj".

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d0a0cf57-b4db-11ec-97c7-b646b0ba23df

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00156615

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00337941/22/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.16 Budowa placu zabaw z wyposażeniem. Centralny Park Zabaw na Węglinie Południowym

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz ePUAPu, dostępnego pod
adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.
2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
3. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
4. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem należy posługiwać się numerem referencyjnym: ZP-P-I.271.23.2022.
5. Za termin przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
6. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich
postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.
7. Wszelkie dokumenty, zawiadomienia oraz informacje przekazywane przez
wykonawcę po otwarciu ofert, powinny być przekazywane ze skrzynki ePUAP Wykonawcy wskazanej w ofercie

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO 1.1. Zgodnie z art.
13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1.1.1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Lublin; dane adresowe: Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20–109 Lublin.
1.1.2. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych
osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez: email: iod@lublin.eu lub pisemnie na adres Administratora danych.
1.1.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
1.1.4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania w oparciu o art. 18-19 oraz art. 74-76 ustawy.
1.1.5. Z danych osobowych będziemy korzystać do momentu zakończenia realizacji celu określonego w pkt 1.1.3 tj. zgodnie z art. 78
ust. 1 ustawy, przez 4 lata od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. Po tym czasie z danych będziemy korzystać przez okres oraz w
zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
1.1.6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy.
1.1.7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą
podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
1.1.8. Posiada Pani/Pan:
1.1.8.1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
1.1.8.2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
1.1.8.3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z
zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
1.1.8.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
1.1.9. nie przysługuje Pani/Panu:
1.1.9.1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia
danych osobowych,
1.1.9.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20
RODO;
1.1.9.3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-P-I.271.23.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie placu zabaw na Węglinie Południowym w Lublinie przy Gęsiej 43, zadanie w ramach BO VIII - realizacja zamówienia w formule "zaprojektuj i wybuduj".

Zakres zamówienia obejmuje:
1. Etap I
Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę placu zabaw na Węglinie Południowym w Lublinie przy Gęsiej 43 (działka nr 1/17 ark. 7 obr. 40), w tym:
1) pozyskanie aktualnej mapy do celów projektowych,
2) wykonanie niezbędnych dla celów projektowych inwentaryzacji, w szczególności budowlanej, architektonicznej i dendrologicznej,
3) pozyskanie niezbędnych do projektowania warunków, decyzji, opinii i uzgodnień,
4) wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę placu zabaw przy ul. Gęsiej 43 wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, zgodnie z warunkami umowy, programem funkcjonalno-użytkowym wraz z załącznikamioraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami,
5) uzgodnienie dokumentacji projektowej z Zamawiającym, właściwymi organami i dysponentami mediów,
6) wykonanie zbiorczych zestawień planowanych kosztów inwestycji oraz ich jednokrotna aktualizacja.

2. Etap II
Pełnienie kompleksowych nadzorów autorskich:
1) pełnienie nadzoru autorskiego na etapie postępowania przetargowego dotyczącego wyboru wykonawcy na roboty budowlane;
2) pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji robót budowlanych prowadzonych w oparciu o dokumentację projektową stanowiącą przedmiot niniejszego zamówienia,
3) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących rozwiązań zawartych w dokumentacji projektowej pojawiających się w toku realizacji inwestycji,
4) uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wątpliwości w tym zakresie pojawiających się w toku realizacji inwestycji,
5) ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,
6) udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie.

3. Etap III
Wykonanie robót budowlanych - budowa zaprojektowanego placu zabaw przy ul Gęsiej 43 w Lublinie
Zakres przedmiotu umowy w ramach etapu III obejmuje:
1) rozbiórkę istniejącej piwnicy wraz z usunięciem i utylizacją materiału rozbiórkowego zasypaniem wykopu,
2) niwelację terenu pod plac zabaw,
3) dostarczenie i montaż elementów wyposażenia placu zabaw,
4) wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku,
5) wykonanie ogrodzenia,
6) montaż ławek, koszy na śmieci i tablicy informacyjnej (tablica ma być oznakowana symbolem graficznym Budżetu Obywatelskiego – sposób oznakowanie musi być skonsultowany z Zamawiającym),
7) budowę ciągu pieszego łączącego plac zabaw z chodnikiem wzdłuż ul. Gęsiej,
8) założenie trawników wraz z pierwszym koszeniem.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

37535200-9 - Wyposażenie placów zabaw

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

45233260-9 - Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych

45236210-5 - Wyrównywanie nawierzchni placów zabaw dla dzieci

45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: c.d. Sekcji IX Pozostałe informacje:
II. Termin wykonania zamówienia: 6 miesięcy od daty zawarcia umowy w tym:
1. projekt  budowlany i informacje BIOZ - 3 miesiące od daty zawarcia umowy ,
2. pozostała dokumentacja – 4 miesiące od daty zawarcia umowy,
3. pełnienie kompleksowych nadzorów autorskich - od dnia rozpoczęcia robót budowlanych realizowanych w oparciu o dokumentację projektową stanowiącą przedmiot niniejszego zamówienia, do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego tych robót, jednak nie dłużej niż 1 miesiąc (30 dni) od dnia zakończenia robót budowlanych i zgłoszenia gotowości do odbioru przez kierownika budowy,
4 budowa zaprojektowanego placu zabaw wraz z całą towarzyszącą infrastrukturą tj. wykonanie robót budowlanych na podstawie wielobranżowej dokumentacji wykonanej w ramach niniejszego zamówienia – 5 miesięcy od daty zawarcia umowy.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają niżej określone warunki udziału w postępowaniu:
1. w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający określa minimalne poziomy zdolności dotyczące:
1.1. niezbędnego doświadczenia wykonawcy umożliwiającego realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości:
a) wykonanie dwóch robót budowlanych obejmujących budowę placu zabaw o wartości robót co najmniej 110 000,00 PLN brutto każda robota (dla robót budowlanych rozliczanych w innych walutach niż PLN równowartość co najmniej 110 000,00 PLN brutto wg średniego kursu NBP na dzień zawarcia umów) w okresie ostatnich 5 lat, licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.

1.2. niezbędnych, kwalifikacji zawodowych i doświadczenia osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiających realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości:
a) dysponowanie osobą posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, przy czym osoba ta musi posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego.
2. Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy,
3. Podmiotowe środki dowodowe wymienione w pkt 1. i 2. podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy, potwierdzające, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych, zgodnie z art. 101 ust. 5 ustawy Wykonawca może udowodnić w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104-107 ustawy, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania.
2. Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy - jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt .1.
3. Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego - jeżeli w ich imieniu działa osoba, której umocowanie do ich reprezentowania nie wynika z dokumentów, o
których mowa w pkt 1
4. Dokumenty wymienione w pkt 1 - 2. osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Składający ofertę winien wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, w wysokości 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych)

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia musi zostać wykazany przez każdego z wykonawców.
2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia Zamawiający uzna warunki udziału w postępowaniu za spełnione jeżeli w zakresie określonym w pkt 5.4) pkt. 1.1. co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dysponuje wymaganą zdolnością techniczną lub zawodową i wykona roboty budowlane do realizacji których te zdolności są wymagane;
3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
3.1. oświadczenie wymagane w pkt 5.5 oraz podmiotowe środki dowodowe wymagane w sekcji IX pkt I.4 (o ile zachodzi taka okoliczność) winien złożyć każdy wykonawca. Oświadczenia potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3.2. Oświadczenie wymagane w IX pkt I.5 oraz podmiotowe środki dowodowe wymagane w sekcji IX pkt I.6 winny być złożone wspólnie przez wykonawców.
3.3. Dokumenty wymagane w pkt 5.11) ppkt 1 winien złożyć każdy wykonawca.
4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
4.1. dokumenty i oświadczenia wymagane w pkt 5.6.) ppkt. 1) i 2) winien złożyć każdy wykonawca.
4.2. dokumenty i oświadczenia wymagane w pkt 5.7). winny być złożone wspólnie przez wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia znajdują się we wzorze umowy zamieszczonym na stronie internetowej prowadzonego postępowania https://miniportal.uzp.gov.pl/

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-05-27 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Składanie ofert odbywa się elektronicznie za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-05-27 13:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-06-25

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

I. Wykonawcy zobowiązani są złożyć:
1. Formularz wyceny ofertowej
2. Formularz ofertowy - w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną. W formularzu ofertowym Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.
3. Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie, wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwach ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani - w przypadku powierzenia przez wykonawcę części zamówienia podwykonawcom.
4. Podmiotowe środki dowodowe, wykazujące przesłanki określone w art. 110 ust. 2, w przypadku zajścia okoliczności określonych w art. 108 ust 1 pkt 1,2, 5 ustawy pzp.
5. Oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, wykonają poszczególni wykonawcy – w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
6. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby,winno potwierdzać, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
7. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby - w przypadku polegania przez wykonawcę na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

cd w sekcji IV - Przedmiot zamówienia pkt. 4.3.1. Sposób oceny ofert
NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę budowę instalacji fotowoltaicznej - Lublin
 • Lokalizacja zlecenialubelskie
 • Data dodania05-08-2022
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę budowę instalacji fotowoltaicznej dachowo-gruntowej o mocy 49,595 kw. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI