Przebudowa nawierzchni asfaltowej dróg gminnych – etap II

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Przebudowa nawierzchni asfaltowej dróg gminnych – etap II
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoRudziniec
 • WojewództwoŚląskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
 • Termin składania wniosków2022-05-30
 • ZamawiającyGmina Rudziniec
 • Data publikacji ogłoszenia2022-05-12
 • Numer ogłoszenia2022/BZP 00156625
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa nawierzchni asfaltowej dróg gminnych – etap II

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Rudziniec

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276257802

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Gliwicka 26

1.5.2.) Miejscowość: Rudziniec

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-160

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.5.7.) Numer telefonu: 32 4000 700

1.5.8.) Numer faksu: 32 4000 703

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@rudziniec.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.rudziniec.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa nawierzchni asfaltowej dróg gminnych – etap II

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d50d7d65-d1f0-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00156625

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00020608/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Przebudowa nawierzchni asfaltowej dróg gminnych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/rudziniec

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej na platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/rudziniec
2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane będą za pośrednictwem platformy i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.
3. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego. Zamawiający dopuszcza, awaryjnie, komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej.
4. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w formie elektronicznej. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy PZP komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, pliki należy opatrzyć: - kwalifikowanym podpisem elektronicznym, - podpisem zaufanym, - lub podpisem osobistym.
2. Formaty plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12
kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji
w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2247).
3. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf, .doc, .xls, .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf.
4. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: .zip lub .7Z.
5. Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, Zamawiający zaleca, w miarę
możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.
Pliki w innych formatach niż .pdf zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Należy pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.
6. Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami odpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacją plików.
7. Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1.
8. Jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r.; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Rudziniec, z siedzibą w Urzędzie Gminy w Rudzińcu przy ul. Gliwickiej 26, 44-160 Rudziniec;
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: oc@rudziniec.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym z negocjacjami;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy PZP;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie
zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: UE.271.1.7.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przebudowa nawierzchni asfaltowej dróg gminnych – etap II część I
1) Przebudowa nawierzchni asfaltowej drogi gminnej ulicy Piwnej w Bojszowie. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie nawierzchni drogi, w zakres robót wchodzi m.in.:
a) wykonanie robót pomiarowych w ilości 0,355 km;
b) wyrównanie podbudowy z mieszanki mineralno-bitumicznej o średniej grubości cm w ilości 136,25 t;
c) wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej o grubości 4 cm w ilości 1946,00 m2;
d) wykonanie nawierzchni na zjazdach z mieszanki mineralno-bitumicznej w ilości 120,00 m2 i zabudowa krawężników drogowych w ilości 107 mb;
e) wykonanie regulacji zjazdów drogowych z kostki betonowej w ilości 42 m2 oraz regulacja krawężników drogowych w ilości 13 mb;
f) wykonanie utwardzenia poboczy drogi z tłucznia kamiennego o grubości warstwy 10 cm na szerokości 0,30 m po każdej stronie jezdni w ilości 176,70 m2, jednak nie szerzej niż szerokość pasa drogowego.
2) Przebudowa nawierzchni asfaltowej drogi gminnej ulicy Leśnej w Bojszowie. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie nawierzchni drogi, w zakres robót wchodzi m.in.:
a) wykonanie robót pomiarowych w ilości 0,288 km;
b) wyrównanie podbudowy z mieszanki mineralno-bitumicznej o średniej grubości 6 cm w ilości 137,68 t;
c) wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej o grubości 4 cm w ilości 921,60 m2;
d) wykonanie nawierzchni na zjazdach z mieszanki mineralno-bitumicznej w ilości 86,00 m2 i zabudowa krawężników drogowych w ilości 81 mb;
e) wykonanie regulacji zjazdów drogowych z kostki betonowej w ilości 134,50 m2 oraz regulacja i zabudowa krawężników drogowych w ilości 48 mb;
f) wykonanie utwardzenia poboczy drogi z tłucznia kamiennego o grubości warstwy 10 cm na szerokości 0,40 m po każdej stronie jezdni w ilości 178,80 m2, jednak nie szerzej niż szerokość pasa drogowego.
3) Przebudowa nawierzchni asfaltowej drogi gminnej ulicy Szkolnej w Kleszczowie. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie nawierzchni drogi, w zakres robót wchodzi m.in.:
a) wykonanie robót pomiarowych w ilości 0,597 km;
b) wyrównanie podbudowy z mieszanki mineralno-bitumicznej o średniej grubości 2 cm w ilości 133,09 t;
c) wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej o grubości 4 cm w ilości 2584,00 m2;
d) wykonanie nawierzchni na zjazdach z mieszanki mineralno-bitumicznej w ilości 175,50 m2
e) zabudowa krawężników drogowych w poboczu drogi i na zjazdach w ilości 415 mb;
f) regulacja wysokości zjazdów drogowych z kostki betonowej w ilości 308,00 m2 oraz regulacja wysokości krawężników drogowych w ilości 173 mb;
g) wykonanie regulacji wpustów ulicznych w ilości 7 sztuk;
h) wykonanie utwardzenia poboczy drogi z tłucznia kamiennego o grubości warstwy 10 cm na szerokości 0,30 m po każdej stronie jezdni w ilości 62,40 m2 w km 0+000 do km 0+104, jednak nie szerzej niż szerokość pasa drogowego.
4) Przebudowa nawierzchni asfaltowej drogi gminnej ulicy Rzemieślników w Kleszczowie. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie nawierzchni drogi, w zakres robót wchodzi m.in.:
a) wykonanie robót pomiarowych w ilości 0,809 km;
b) wyrównanie podbudowy z mieszanki mineralno-bitumicznej o średniej grubości 4 cm w ilości 231,82 t w km 0+144 do km 0+809;
c) wykonanie nawierzchni asfaltowej na odcinku w km 0+000 do km 0+144 tj.: wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym o średniej grubości warstwy 10cm w ilości 37,44 m3 oraz wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-bitumicznej o grubości 5 cm w ilości 374,40 m2;
d) wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej o grubości 4 cm w ilości 2857,00 m2;
e) wykonanie nawierzchni na zjazdach oraz skrzyżowaniach: korytowanie, podbudowa w ilości 140,00 m2 oraz warstwa górna z mieszanki mineralno-bitumicznej na zjazdach w ilości 334,50 m2;
f) zabudowa krawężników drogowych w poboczu drogi po stronie rowu i na zjazdach w ilości 727 mb;
g) regulacja wysokości zjazdów drogowych z kostki betonowej w ilości 145,50 m2 oraz regulacja wysokości krawężników drogowych w ilości 90 mb;
h) wykonanie regulacji zaworów wodociągowych w ilości 7 sztuk;
i) wykonanie utwardzenia poboczy drogi z tłucznia kamiennego o grubości warstwy 10 cm na szerokości 0,30 m po każdej stronie jezdni w ilości 267,30 m2;
j) oczyszczenie rowu przydrożnego na długości 665,00 mb w k 0+144 do km 0+809;
k) umocnienie skarp i dna rowu płytami chodnikowymi oraz płytami ażurowymi w ilości
86,00 mb w km 0+144 do km 0+230;
l) ścinanie poboczy od strony rowu w ilości 665,00 m2 w km 0+144 do km 0+809, jednak nie szerzej niż szerokość pasa drogowego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w rozdziale 3 SWZ oraz w załączniku nr 1 do SWZ - Dokumentacja techniczna.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 63 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ. Kryteria oceny ofert w niniejszym postępowaniu stanowią: cena i okres gwarancji i rękojmi.
2. Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionych w pkt 1 kryteriów oraz ich wag. Oferty oceniane będą punktowo. W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane będą punkty.
3. Szczegółowy opis kryteriów oceny ofert oraz sposób jej obliczania został opisany w rozdziale XIX SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przebudowa nawierzchni asfaltowej dróg gminnych – etap II część II
1) Przebudowa nawierzchni asfaltowej drogi gminnej ulicy Słonecznikowej w Ligocie Łabędzkiej. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie nawierzchni drogi, w zakres robót wchodzi m.in.:
a) wykonanie robót pomiarowych w ilości 0,238 km;
b) wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej o grubości 4 cm w ilości 1220,00 m2;
c) wykonanie utwardzenia poboczy drogi tłuczniem kamiennym o grubości warstwy 10 cm na szerokości 0,40 m po każdej stronie jezdni w ilości 190,40 m2, jednak nie szerzej niż szerokość pasa drogowego.
2) Przebudowa nawierzchni asfaltowej drogi gminnej ulicy Polnej w Ligocie Łabędzkiej. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie nawierzchni drogi, w zakres robót wchodzi m.in.:
a) wykonanie robót pomiarowych w ilości 0,608 km;
b) wyrównanie podbudowy z mieszanki mineralno-bitumicznej o średniej grubości 3 cm w ilości 136,25 t;
c) wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej o grubości 4 cm w ilości 1834,00 m2;
d) wykonanie nawierzchni na zjazdach z mieszanki mineralno-bitumicznej w ilości 6,00 m2 i zabudowa krawężników drogowych w ilości 6 mb;
e) wykonanie regulacji zjazdów drogowych z kostki betonowej w ilości 27 m2 oraz zabudowa krawężników drogowych w ilości 27 mb;
f) zabudowa ścieków ulicznych betonowych w poboczu drogi po stronie lewej w km 0+320 do km 0+397w ilości 57 mb;
g) wykonanie utwardzenia poboczy drogi z tłucznia kamiennego o grubości warstwy 10 cm na szerokości 0,30 m po każdej stronie jezdni w ilości 347,70 m2, jednak nie szerzej niż szerokość pasa drogowego.
3) Przebudowa nawierzchni asfaltowej drogi gminnej ulicy Słonecznej w Poniszowicach. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie nawierzchni drogi, w zakres robót wchodzi m.in.:
a) wykonanie robót pomiarowych w ilości 0,477 km oraz rozbiórka istniejącej nawierzchni w miejscu wcinek oraz wrastających w nawierzchnię korzenie w ilości 41,50 m2;
b) utwardzenie tłuczniem kamiennym odcinka 100 mb od ulicy Jasnej w kierunku piaskowni: korytowanie 20 cm w ilości 300 m2, podbudowa warstwa dolna z tłucznia kamiennego 20 cm w ilości 300 m2, warstwa górna z tłucznia kamiennego 7 cm w ilości 300 m2;
c) wyrównanie podbudowy z mieszanki mineralno-bitumicznej o średniej grubości 5 cm w ilości 164,28 t;
d) wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej o grubości 4 cm w ilości 1281,80 m2 wraz z oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni;
e) wykonanie nawierzchni w miejscach rozbiórki oraz na wjazdach z korytowaniem i podbudową z tłucznia w ilości 69,50 m2 oraz zabudowa krawężników drogowych w ilości 40 mb;
f) wykonanie nawierzchni na zjazdach z mieszanki mineralno-bitumicznej - warstwa wiążąca i ścieralna w ilości 125,50 m2;
g) zabudowa ścieków ulicznych wykonanie przełożenia ścieków ulicznych z elementów betonowych na długości 30 mb o szerokości 0,5 m;
h) zabudowa w km 0+300 odwodnienia liniowego i ilości 4 mb;
i) wykonanie utwardzenia pobocza drogi tłuczniem kamiennym o grubości warstwy 10 cm na szerokości 0,40 m po każdej stronie jezdni w ilości 301,60 m2 oraz ścianie skarp poboczy wraz z wywozem urobku w ilości 51,50 m2;
j) regulacja pionowa studzienek ulicznych w ilości 2 sztuk oraz wymiana 1 sztuki studzienki ulicznej typu ciężkiego, jednak nie szerzej niż szerokość pasa drogowego.
4) Przebudowa nawierzchni asfaltowej dróg gminnych ulicy Na Zakręcie w Chechle. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie nawierzchni drogi, a w zakres robót wchodzi m.in.:
a) wykonanie robót pomiarowych w ilości 0,430 km;
b) wyrównanie podbudowy z mieszanki mineralno-bitumicznej o średniej grubości 5 cm w ilości 120,40 t;
c) wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej o grubości 4 cm w ilości 1297,80 m2;
d) wykonanie nawierzchni na zjazdach z mieszanki mineralno-bitumicznej w ilości 68,00 m2 i zabudowa krawężników drogowych w ilości 68 mb;
e) wykonanie utwardzenia poboczy drogi żużlem wielkopiecowym o grubości warstwy 10 cm na szerokości 0,40 m po każdej stronie jezdni w ilości 171,20 m2 od km 0+166 do km 0+380 km, jednak nie szerzej niż szerokość pasa drogowego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w rozdziale 3 SWZ oraz w załączniku nr 1 do SWZ - Dokumentacja techniczna.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 63 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ. Kryteria oceny ofert w niniejszym postępowaniu stanowią: cena i okres gwarancji i rękojmi.
2. Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionych w pkt 1 kryteriów oraz ich wag. Oferty oceniane będą punktowo. W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane będą punkty.
3. Szczegółowy opis kryteriów oceny ofert oraz sposób jej obliczania został opisany w rozdziale XIX SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
2) Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
3) Sytuacja ekonomiczna lub finansowa:
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
4) Zdolności techniczna i zawodowa:
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
w zakresie zadania I:
Zamawiający uzna za spełniony w/w warunek, jeżeli Wykonawca wykaże, że: w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej wykonał i prawidłowo ukończył co najmniej dwie roboty budowlane polegające na modernizacji, przebudowie lub budowie drogi o wartości co najmniej 300.000,00 zł (trzysta tysięcy złotych 00/100) każda z nich;
w zakresie zadania II:
Zamawiający uzna za spełniony w/w warunek, jeżeli Wykonawca wykaże, że: w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej wykonał i prawidłowo ukończył co najmniej dwie roboty budowlane polegające na modernizacji, przebudowie lub budowie drogi o wartości co najmniej 150.000,00 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) każda z nich.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 5 do SWZ;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP – załącznik nr 6 do SWZ;
2) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty – potwierdzający odpowiednio spełnianie warunku opisanego w rozdz. VI ust. 1 pkt 4) SWZ – załącznik nr 7 do SWZ;

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przez Wykonawców przedmiotowych środków dowodowych.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w rozdziale VIII ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które elementy zamówienia wykonają poszczególni wykonawcy – załącznik nr 8 do SWZ.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, zawarto w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 9 do SWZ.
2. Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, które zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 9 do SWZ.
3. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o wprowadzenie zmian.
4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-05-30 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Ofertę należy umieścić za pośrednictwem platformazakupowa.pl na stronie internetowej prowadzonego postępowania pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/rudziniec

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-05-30 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wykonanie i montaż basenu - Szczyrk
 • Lokalizacja zleceniaśląskie
 • Data dodania24-06-2022
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wykonanie i montaż basenu. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI