Zastępcze usunięcie odpadów składowanych przy ul. Głowackiego w Boguszowie - Gor

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Zastępcze usunięcie odpadów składowanych przy ul. Głowackiego w Boguszowie - Gorcach
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoBoguszów-Gorce
 • WojewództwoDolnośląskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
 • Termin składania wniosków2022-10-05
 • ZamawiającyGMINA MIASTO BOGUSZÓW-GORCE
 • Data publikacji ogłoszenia2022-09-27
 • Numer ogłoszenia2022/BZP 00365628
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Zastępcze usunięcie odpadów składowanych przy ul. Głowackiego w Boguszowie - Gorcach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIASTO BOGUSZÓW-GORCE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 890718188

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: PL.ODRODZENIA 1

1.5.2.) Miejscowość: Boguszów-Gorce

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-370

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@boguszow-gorce.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.boguszow-gorce.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zastępcze usunięcie odpadów składowanych przy ul. Głowackiego w Boguszowie - Gorcach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e9d4f84d-3e44-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00365628

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00021915/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 Zastępcze usunięcie odpadów składowanych przy ul. Głowackiego w Boguszowie - Gorcach

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/boguszow-gorce

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Drogą komunikacji elektronicznej przyjętą przez Zamawiającego jest platforma zakupowa dostępna pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/boguszow-gorce zwana dalej Platformą. Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. xls. Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale VI ust. 1 niniejszej SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (dokument z podpisem kwalifikowanym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: zip lub 7Z. Złożenie oferty na w/w Platformie nie wymaga rejestracji. Zasady korzystania z Platformy służącej do obsługi postępowania Wykonawca ma dostęp do możliwości złożenia, zmiany, wycofania oferty, a także funkcjonalności pozwalających na zadawanie pytań do treści SWZ oraz komunikację z Zamawiającym w pozostałych obszarach. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się poprzez Platformę z wykorzystaniem formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego” dostępnego na stronie dotyczącej niniejszego postępowania. UWAGA! formularz „Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy wyłącznie do komunikacji, nie służy on do złożenia oferty. Składanie ofert musi odbywać się - zgodnie z instrukcją zawartą w linku na stronie postępowania -poprzez formularz ofertowy dostępny na stronie postępowania, Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków oraz wszelkich dokumentów wynikający z ustawy Pzp, przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem Platformy poprzez klikniecie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego”, po którym pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje, w tym m.in. odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert za pośrednictwem Platformy w sekcji „Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z ustawą Pzp, adresatem jest konkretny Wykonawca będzie przekazywana do konkretnego Wykonawcy za pośrednictwem Platformy. Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzania komunikatów i wiadomości Zamawiającego bezpośrednio na Platformie,
ponieważ system powiadomień może ulec awarii lub generowane powiadomienia mogą trafić do folderu SPAM. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy, dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy, znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców” na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w regulaminie zamieszczonym na jej stronie internetowej w zakładce „Regulamin” oraz uznaje go za wiążący. Niezbędne wymagania sprzętowo – aplikacyjne umożliwiające pracę na platformie zakupowej, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac Os x 104, Linux lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików pdf.
f) szyfrowanie na platformie zakupowej odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3
g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu
lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z zapisami SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z zapisami SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.18.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usunięcie odpadów, o których mowa poniżej, obejmujące zebranie wszystkich odpadów z miejsca nie przeznaczonego do ich składowania lub magazynowania, zalegających luzem, na terenie nieruchomości gruntowej położonej w Boguszowie-Gorcach przy ul. Głowackiego 1, działka nr 77 obręb nr 7 Kuźnice Świdnickie, zabezpieczenie, załadunek, transport i zagospodarowanie, w tym unieszkodliwienie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Przedmiot niniejszej Umowy będzie realizowany w ramach wykonania decyzji administracyjnej wydanej na podstawie art. 26a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

2. Zamawiający przewiduje, że w ramach niniejszego zamówienia łączna ilość odpadów przeznaczonych do usunięcia wynosić będzie ok. 150 Mg (+/- 5 Mg), w tym:
1) odpadów zawierających azbest- w ilości ok. 25 Mg,
2) odpadów betonu oraz gruzu betonowego z rozbiórek i remontów- w ilości ok. 25 Mg,
3) zmieszanych odpadów pochodzących z budowy, remontów i demontażów- w ilości ok. 55 Mg,
4) odpadowej papy- w ilości ok. 2 Mg,
5) mieszanek bitumicznych- w ilości ok. 1 Mg,
6) zużytych opon- w ilości ok. 32 Mg,
7) odpadów materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia- w ilości ok. 1 Mg,
8) odpadów tworzyw sztucznych z demontażu pojazdów- w ilości ok. 1 Mg,
9) odpadów wielkogabarytowych- w ilości ok. 2 Mg,
10) zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych- w ilości ok. 1 Mg,
11) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych- w ilości ok. 5 Mg.
Uwaga! Zamawiający zastrzega, że wyżej wymienione ilości odpadów są prognozowane/ szacunkowe.

3. Odpady, o których mowa powyżej, pochodzą z dwóch wyburzonych budynków gospodarczych, są to głównie odpady zawierające azbest, w tym płyty azbestowo-styropianowe oraz płyty faliste, odpady betonu oraz gruz betonowy, a także zmieszane odpady pochodzące z rozbiórek i remontów, odpadowa papa, mieszanki bitumiczne, zużyte opony, odpady materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia, tworzywa sztuczne z demontażu pojazdów, odpady wielkogabarytowe, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne. W celu ułatwienia sporządzenia oferty Zamawiający dołącza do SWZ zdjęcia poglądowe.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90510000-5 - Usuwanie i obróbka odpadów

90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 50 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oceny ofert będzie dokonywała komisja przetargowa. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie oraz w przedmiotowej SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

4.1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie;

4.2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: o udzielenie niniejszego zamówienia ubiegać się może Wykonawca, który posiada:
a) wpis do rejestru, w zakresie, o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

4.3.Sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie;

4.4. Zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Ofertę należy złożyć na Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.
Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VI punkcie 1 SWZ (załącznik nr 2 do SWZ), z uwzględnieniem zapisów Rozdziału VII.7 i Rozdziału VIII.2 SWZ ,
2) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale VII.3 (jeżeli dotyczy),
3) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty, odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy),
4) dowód wniesienia wadium (jeżeli jest wymagane),

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VI ust. 1 niniejszej SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Uwaga! Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi (w zależności od tego co jest przedmiotem postępowania) wykonają poszczególni Wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, jeśli są wymagane, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp oraz wskazanym w projekcie umowy (Projektowanych Postanowieniach Umowy), stanowiącym załącznik do niniejszej SWZ. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-05 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma zakupowa dostepna pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/boguszow-gorce

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-05 12:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-03

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Termin realizacji zamówienia wynosi: do 50 kolejnych dni od dnia zawarcia Umowy.
2. Zamawiający zaznacza, iż termin realizacji zamówienia stanowi kryterium oceny ofert i może ulec skróceniu. Patrz rozdział XV. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT przedmiotowej SWZ.
3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U.2022.835). Na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu w tym zakresie Wykonawca przedkłada wraz z ofertą oświadczenie składane na podstawie art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego - załącznik nr 2 do SWZ.
NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę montaż ogrodzenia z paneli 3d ok 300 mb - Nowa Ruda
 • Lokalizacja zleceniadolnośląskie
 • Data dodania23-02-2024
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę montaż ogrodzenia z paneli 3d ok 300 mb. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI