Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 05 03 w ilości do 2000,0 Mg w 2022...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 05 03 w ilości do 2000,0 Mg w 2022 roku
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKoszalin
 • WojewództwoZachodniopomorskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)
 • Termin składania wniosków2022-10-05
 • ZamawiającyPrzedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
 • Data publikacji ogłoszenia2022-09-27
 • Numer ogłoszenia2022/BZP 00365603
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Odbiór i zagospodarowanie odpadów
o kodzie 19 05 03 w ilości do 2000,0 Mg w 2022 roku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 330253984

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Komunalna 5

1.5.2.) Miejscowość: Koszalin

1.5.3.) Kod pocztowy: 75-724

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL426 - Koszaliński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: pgk@pgkkoszalin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pgkkoszalin.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów
o kodzie 19 05 03 w ilości do 2000,0 Mg w 2022 roku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-050edde2-3e41-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00365603

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/pgk_koszalin/proceedings

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W przedmiotowym postępowaniu komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie świadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem strony :
https://platformazakupowa.pl/pn/pgk_koszalin/proceedings zwanej dalej Platformą. Wykonawcy winni zapoznać się z regulaminem Platformy, znajdującym się na stronie https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin, oraz Instrukcjami dla Wykonawców: link:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje , w którym zawarto wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym, a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 11.1.2. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125
ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie
dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf,.pdf, .doc, .docx, .odt. Ofertę, a także oświadczenie o jakim
mowa w pkt 8.1 składa się, pod rygorem nieważności, w formie
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO) uprzejmie informujemy, że: 1) Informujemy, że Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Przedsiębiorstwie jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
2) Dokładne informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie BIP Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej pod adresem: http://pgk.koszalin.ibip.pl/public/?id=216428
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ), dalej „ustawa Pzp”; 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Ustawy PZP przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany;
8) posiada Pani/Pan:− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;10) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
____________________
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Patrz punkt 3.15.)

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 40

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 05 03 w ilości do 2000,0 Mg w 2022r
1. Zamawiający zakłada w okresie realizacji przedmiotu zamówienia odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 05 03 w ilości do 2000 Mg z Regionalnego Zakładu Odzysku Odpadów w Sianowie przy ul. Łubuszan 80. Odpady w formie nieprasowanej (luzem). 2. Wymagany proces zagospodarowania odpadów: R5.
3. Planowany harmonogram odbiorów odpadu 190503 jest następujący:

Miesiąc 2022r. ilość [Mg]
październik 600
listopad 700
grudzień 700

WW. harmonogram może ulec zmianie. Przez cały okres realizacji Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcy zapotrzebowanie na odbiór odpadów na kolejny tydzień.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90513000-6 - Usługi obróbki i usuwania odpadów, które nie są niebezpieczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w SWZ jakim jest cena.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego
w ogłoszeniu o zamówieniu i niniejszej SWZ,

Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę spełnienia warunków określonych
w art. 112 ust. 2 pkt. 4) ustawy pzp dotyczących zdolności technicznej i zawodowej:
a) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał lub wykonuje
co najmniej 1 usługę polegającą na wykonaniu odbioru i zagospodarowania odpadów
o kodzie 19 05 03 o wielkości minimum 1000 Mg rocznie. Dopuszcza się sumowanie mniejszych, cząstkowych usług objętych odrębnymi umowami lub zleceniami. Sporządzić wykaz tych usług na druku stanowiącym załącznik do SWZ „Wykaz wykonanych usług” (wykazać się należycie zrealizowanymi usługami odbioru (transportu) odpadów
i odzysku ) oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane,
a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów -oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;
b) dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje odpowiednim transportem (minimum 1 samochód) spełniający wymagania Zamawiającego, tj. samochód o ładowności nie mniejszej niż 24 Mg i objętości skrzyni ładunkowej powyżej 90 m3. Waga pojazdu wjeżdżającego (pusty pojazd do załadunku)
na teren RZOO Sianów nie może przekraczać 20 Mg oraz odległość pomiędzy skrajnymi osiami pojazdu nie mogą przekraczać długości 17,5 m.


Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę spełnienia warunków określonych w art. 112 ust. 2 pkt. 2) ustawy PZP dotyczących uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada:
c) aktualny wpis do rejestru BDO w zakresie transportu i zagospodarowania odpadów
o kodzie 19 05 03 w procesie wymienionym w Rozdziale II SWZ Opis Przedmiotu Zamówienia,
d) aktualną decyzję na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania w ramach odzysku odpadów o kodzie 19 05 03 zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach dla instalacji docelowej i ewentualnej instalacji pośredniej, także złożenia oświadczenia, że spełnia wymagania nałożone ustawą z dnia 20 lipca 2018r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018, poz. 1592) oraz ustawą
z dnia 19 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1579) i w związku z tym przedłożyło
do 5.03.2020 r. wniosek w zakresie gospodarowania odpadami, zgodny z wymaganiami ww. ustawy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 3 do SWZ;
8.4.2.Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; Oświadczenie art. 7 ust. 1 o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego - załącznik nr 6 do SWZ.
Oświadczenie art. 5 lit. k o braku podstaw do wykluczenia z postępowania dotyczące zakazu udziału rosyjskich podmiotów w zamówieniach publicznych dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie – załącznik nr 7 do SWZ. UWAGA !
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 8.4.2., składa
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 8.4.2., zastępuje się je w całości lub części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy,
ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji,
lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć złożone pod przysięgą,
lub jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz potencjału technicznego - Załącznik nr 4 do SWZ
Wykaz wykonanych usług -załącznik nr 5.
Aktualny wpis do rejestru BDO w zakresie transportu i zagospodarowania odpadów o kodzie 19 05 03 w procesie wymienionym w Rozdziale II SWZ Opis Przedmiotu Zamówienia,
Aktualną decyzję na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania w ramach odzysku odpadów o kodzie 19 05 03 zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach dla instalacji docelowej i ewentualnej instalacji pośredniej, także złożenia oświadczenia, że spełnia wymagania nałożone ustawą z dnia 20 lipca 2018r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018, poz. 1592) oraz ustawą z dnia 19 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1579) i w związku z tym przedłożyło do 5.03.2020 r. wniosek w zakresie gospodarowania odpadami, zgodny z wymaganiami ww. ustawy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt. 1 należy dołączyć do oferty. Wszelką korespondencję w postępowaniu zamawiający kieruje do pełnomocnika.
Sposób składania dokumentów przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia został określony w punkcie 8. Rozdział I SWZ. Wspólnicy spółki cywilnej są wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia i mają do nich zastosowanie zasady określone w pkt 1 – 4.
Przed zawarciem umowy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą mieli obowiązek przedstawić zamawiającemu kopię umowy regulującej współpracę tych wykonawców, zawierającą, co najmniej:1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,2) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,3) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia.
W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają wraz z oferta oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

19.1. Umowa zostanie zawarta w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie
i miejscu.
19.2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł z nim umowę na zasadach określonych we wzorze umowy, określonym w Rozdziale III SWZ.
19.3.Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że wystąpią okoliczności których nie można było wcześniej przewidzieć, a które przemawiają za koniecznością zmiany postanowień umowy określone we wzorze umowy zgodnie Rozdziale III SWZ oraz art. 455 ustawy Pzp.
19.4. Wykonawca zobowiązany jest wykazać zaistnienie okoliczności wskazanych
we wzorze umowy poprzez przedłożenie stosownych ekspertyz, opinii, dokumentów, itp. z których będzie wynikać konieczność zmiany umowy.
19.5.Wszelkie istotne zmiany treści umowy wymagają zgody obydwu stron i formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.
19.6. Wprowadzenie zmian nieistotnych w umowie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
19.7. Podpisanie aneksu do umowy wprowadzającego zmiany istotne powinno być poprzedzone, pod rygorem nieważności, sporządzeniem protokołu konieczności zawierającego uzasadnienie.
19.8. Konsekwencją zmiany umowy (aneksowania) może być w szczególności zmiana terminu zakończenia realizacji zadania.
19.9. Zamawiający dopuszcza możliwość ograniczenia zakresu zamówienia w postaci części usług stanowiącej do 60% ilości całego zamówienia, przy czym minimalna wielkość świadczenia wynosić będzie 40% wartości zamówienia. 1. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności
2. Zmiana niniejszej umowy jest możliwa w przypadku:
1) zmiany osób upoważnionych do realizacji umowy wskazanych w § 5,
2) jeżeli łączna wartość zmian jest mniejsza niż progi unijne oraz jest niższa niż 10% wartości pierwotnej umowy,
3) zmiany sposobu wykonania zamówienia w szczególności gdy zmiana sposobu realizacji zamówienia wynika ze zmian w obowiązujących przepisach prawa bądź wytycznych mających wpływ na wykonanie zamówienia,
4) ograniczenia zakresu przedmiotu umowy, w przypadku zaistnienie okoliczności, w których zbędne będzie wykonanie danej części zamówienia wraz ze związanym z tym obniżeniem wynagrodzenia – z zastrzeżeniem § 1 ust. 8.
Zmiany mogą być zainicjowane przez Wykonawcę lub Zamawiającego poprzez pisemne żądanie skierowane do drugiej ze stron. W żądaniu winna zostać wskazana przyczyna zmian, jej uzasadnienie, a także szczegółowy zakres zmiany.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-05 13:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/pgk_koszalin/proceedings

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-05 13:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-03

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
A. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy PZP oraz
na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835);
B. Zamawiający przewiduje wykluczenie na podstawie okoliczności wskazanych
w art. 109 ust. 1 pkt. 4 Ustawy PZP,
C. Wykonawca może zostać wykluczony przez zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00183724/01 z dnia 2022-05-30
2022-05-
NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wykonanie 200 m2 regipsów - Szczecin
 • Lokalizacja zleceniazachodniopomorskie
 • Data dodania14-04-2024
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wykonanie 200 m2 regipsów. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z miasta Koszalin: Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego typu furgon
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Budowa, dom, ogród: Odbiór odpadów medycznych
Następne ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Budowa, dom, ogród: Zastępcze usunięcie odpadów składowanych przy ul. Głowackiego w Boguszowie - Gorcach
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI