Wywóz i przekazanie do instalacji odbierającej odpadów pobadawczych oraz zmieszanych...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Wywóz i przekazanie do instalacji odbierającej odpadów pobadawczych oraz zmieszanych odpadów opakowaniowych z terenu ITB w Pionkach, przy ul. Przemysłowej 2.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWarszawa
 • WojewództwoMazowieckie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)
 • Termin składania wniosków2022-01-20
 • ZamawiającyInstytut Techniki Budowlanej
 • Data publikacji ogłoszenia2022-01-12
 • Numer ogłoszenia2022/BZP 00014205
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wywóz i przekazanie do instalacji odbierającej odpadów pobadawczych oraz zmieszanych odpadów opakowaniowych z terenu ITB w Pionkach, przy ul. Przemysłowej 2.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Instytut Techniki Budowlanej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000063650

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Filtrowa 1

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-611

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@itb.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.itb.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wywóz i przekazanie do instalacji odbierającej odpadów pobadawczych oraz zmieszanych odpadów opakowaniowych z terenu ITB w Pionkach, przy ul. Przemysłowej 2.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-191d238b-7384-11ec-83b1-bea871b78b5b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00014205

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://itb.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 6.1. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania sobie przez strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji:
elektronicznie na adres e-mail: zamowienia@itb.pl lub za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem: https://itb.ezamawiajacy.pl w zakładce „Korespondencja”.
6.2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, które wpłyną do Zamawiającego, uważa się za dokumenty złożone w terminie, jeśli ich czytelna treść dotrze do Zamawiającego przed upływem tego terminu. Za datę wpływu wniosków o wyjaśnienie treści SWZ przekazywanych na adres e-mail Zamawiającego przyjmuje się datę dostarczenia wiadomości na adres e-mail Zamawiającego. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich złożenia/wysłania na Platformie.
zgodnie z pkt 6 swz

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 6.3. Ogólne zasady korzystania z Platformy, z zastrzeżeniem pkt 8 niniejszego Rozdziału:
6.3.1. zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie ITB https://itb.ezamawiajacy.pl
lub https://oneplace.marketplanet.pl.
6.3.2. Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego: podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”.
6.3.3. Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia Oferty w postaci elektronicznej. Wykonawca wraz
z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informację, o możliwości przyspieszenia procedury założenia konta, wówczas należy skontaktować się pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu.
6.3.4. Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej. Za datę przekazania zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich wysłania za pośrednictwem zakładki „Korespondencja”.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia PE i RE 679/ 2016 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych udostępnionych przez Wykonawcę jest Instytut Techniki Budowlanej z siedzibą w 00-611 Warszawa, ul. Filtrowa 1.
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: Instytut Techniki Budowlanej; 00-611 Warszawa, ul. Filtrowa 1; telefon 22 5796466; adres email: iod@itb.pl
3. Dane osobowe Pani/Pana udostępnione przez Wykonawcę przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego p.n. „Wywóz i przekazanie do instalacji odbierającej odpadów pobadawczych oraz zmieszanych odpadów opakowaniowych z terenu Oddziału Mazowieckiego Instytutu Techniki Budowlanej w Pionkach, przy ul. Przemysłowej 2” Podstawa prawna przetwarzania rozporządzenie PE i RE 679/ 2016 RODO art. 6 ust. 1 lit. c.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych udostępnionych przez Wykonawcę będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”.
5. Dane osobowe Pani/Pana udostępnione przez Wykonawcę będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
6. Obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio dotyczących Pani/Pana jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
7. Podane przez Wykonawcę Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania stosowanie do art. 22 RODO.
8. Klauzula niniejsza dotyczy danych osobowych podanych przez Wykonawcę, które Instytut Techniki Budowlanej pozyska podczas niniejszego postępowania i realizacji umowy.
9. Pracownicy Wykonawcy i inne osoby których dane udostępnił Wykonawca Pani/Pan posiadają:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących. W takim przypadku zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych w tym danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
10. Pracownikom wykonawcy Pani/Panu nie przysługuje:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: T0.260.02OM.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej usługi obejmującej wywóz i przekazanie, do instalacji odbierającej, odpadów pobadawczych oraz zmieszanych odpadów opakowaniowych, z miejsc ich magazynowania na terenie Oddziału Mazowieckiego Instytutu Techniki Budowlanej w Pionkach przy ul. Przemysłowej 2, określonych kodami zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów, Dziennik Ustaw z dnia 3.01.2020 r. poz. 10.
Przedmiot zamówienia z uwzględnieniem kodów odpadów :
• 17 01 01 - Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów,
• 17 01 07 - Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
• 17 09 04 - Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03
• 15 01 06 - Zmieszane odpady opakowaniowe

W zakresie realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający dysponuje własnymi czterema kontenerami o pojemności 33m3 przeznaczonymi do zbierania i transportu odpadów:
• dwa kontenery 33m3 na odpady pobadawcze betonu i gruzu betonowego,
• dwa kontenery 33m3 na zmieszane odpady pobadawcze,
Dodatkowo do realizacji zamówienia Zamawiający wymaga udostępnienia na czas obowiązywania umowy na stałe trzech kontenerów o pojemności 6-10m3 (w tym jeden zamykany) oraz okresowo do dwóch kontenerów o pojemności 6 - 10m3 (otwartych).

4.2.6.) Główny kod CPV: 90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:
cena – 100 %

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

9.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej: tj.:
 posiadają aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie:
o transportu odpadów, które obejmuje złożona oferta,
wydane przez właściwy organ na podstawie ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku (Dz. U. z 2020 r., poz. 797 z późn. zm.) zgodnie z katalogiem odpadów określonym w Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. (Dz.U.2020, poz.10), z miejsc składowania odpadów na terenie Oddziału Mazowieckiego ITB w Pionkach przy ul. Przemysłowej 2.
Zezwolenia powyższe muszą obejmować co najmniej odpady o kodach :
• 17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów,
• 17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06,
• 17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03,
• 15 01 06 - Zmieszane odpady opakowaniowe.
b) zdolności technicznej lub zawodowej - w zakresie wiedzy i doświadczenia
Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał (zakończył) lub wykonuje, co najmniej 2 (dwie) usługi, z których każda trwała lub trwa przez okres min. 9 miesięcy o wartości dla każdej z usług co najmniej 30.000,00 zł netto i polegała (polega) na wywozie nieczystości stałych (rozumianym jako wywóz wszystkich przedmiotów oraz substancji o stałym stanie skupienia, powstałych w wyniku działalności przemysłowej, gospodarczej lub bytowania człowieka, które są nieprzydatne w miejscu lub czasie, w którym powstały) i/lub odpadów komunalno-bytowych (rozumianym jako wywóz odpadów, które powstają w wyniku działalności człowieka w środowisku zurbanizowanym).
c) zdolności technicznej lub zawodowej - w zakresie potencjału technicznego
Wykonawca musi dysponować co najmniej:
• 2 (dwiema) w pełni sprawnymi jednostkami sprzętowo-transportowymi do podejmowania i transportu odpadów w kontenerach o pojemności 33 m3, i nominalnej ładowności urządzenia hakowego minimum 14 t.
• 1 (jedną) w pełni sprawną jednostką sprzętowo-transportową do podejmowania i transportu odpadów w kontenerach o pojemności 6-10 m3, i nominalnej ładowności urządzenia hakowego minimum 5 t.
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej
Wykonawca musi wykazać, że posiada aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia o wartości co najmniej 200 000,00 PLN

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 10.1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie braku podstaw do wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu zgodne z treścią formularza zamieszczonego w Rozdziale II.2 SWZ.
odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 10.3. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania:
-aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu odpadów (w zakresie kodów objętych ofertą)
- wykaz usług wykonanych a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy, zgodnie z formularzem ROZDZIAŁ II.5 potwierdzającym spełnienie warunku udziału określonego w punkcie 9.1. lit. b);
- wykaz sprzętu, wyposażenia lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami, w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunku opisanego w punkcie 9.1. lit. c) - według formularza zamieszczonego w Załączniku Nr II.5 SWZ (Formularz ”Wykaz sprzętu”).
- dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia potwierdzających spełnienie warunku udziału określonego w punkcie 9.1. lit. d)
- oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w punkcie 10.1, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

11.1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
11.2 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu natomiast warunek udziału w postępowaniu ma być spełniony łącznie. Zapisy punktu 9.2 stosuje się odpowiednio.
11.3 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w punkcie 10.1, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy
z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
11.4 W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają przedmiot zamówienia.
11.5 W przypadku, o którym mowa w pkt 11.4, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy wedle wzoru formularza II.6.
zgodnie z swz

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku zajścia okoliczności o których mowa w art. 455 § 1 pkt 2-4 oraz ust. 2 ustawy Pzp. Strony zobowiązują się dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w § 5 ust. 4 umowy, w formie pisemnego aneksu, każdorazowo w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności:
1) zmiany stawki podatku od towarów i usług,
2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z zastrzeżeniem ust. 2.
3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,
jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę.
2. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt 1, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu Umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu Umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług.
3. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1, wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.
4. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt 2-4, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne lub zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych.
5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń Pracowników świadczących Usługi do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia Pracowników świadczących Usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy.
zgodnie z par 9 ipu, oraz par. 5

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-01-20 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://itb.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-01-20 12:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-02-18

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Strony mogą przedłużyć czas trwania umowy na warunkach określonych w § 5, jednakże nie dłużej niż o 6 miesięcy. Zamawiający zastrzega, że umowa zostanie zawarta do kwoty podanej w ofercie. Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanych usług na podstawie podpisanych obustronnie protokołów. W przypadku wykorzystania w/w kwoty przed upływem 12 miesięcy – umowa wygasa. W przypadku niewykorzystania kwoty przeznaczonej na realizację niniejszej umowy po upływie 12 miesięcy – Strony mogą przedłużyć czas trwania umowy, przy zachowaniu pozostałych warunków umowy, nie dłużej jednak jak o sześć miesięcy.
Wykonawca i podwykonawca w zakresie wszystkich czynności wykonywanych podczas realizacji umowy zobowiązany jest do zatrudnienia osób na umowę o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.). Szczegółowe wymagania w tym zakresie, także dotyczące udokumentowania wymogu zatrudnienia, uprawnień Zamawiającego dotyczących kontroli w tym zakresie, zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy.
NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę czyszczenie i przecinkę w starym lesie sosnowym - Mniszek - Kiełpieniec
 • Lokalizacja zleceniamazowieckie
 • Data dodania17-05-2022
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę czyszczenie i przecinkę w starym lesie sosnowym. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI