Odbiór, załadunek, transport odpadów medycznych – kod 180103*, 180104, 180107, 180108*,...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Odbiór, załadunek, transport odpadów medycznych – kod 180103*, 180104, 180107, 180108*, 180109, 180110*,090107, 090101*, 090104* z miejsc ich składowania oraz ich utylizacja
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWarszawa
 • WojewództwoMazowieckie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)
 • Termin składania wniosków2022-01-21
 • ZamawiającyCentrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o.
 • Data publikacji ogłoszenia2022-01-12
 • Numer ogłoszenia2022/BZP 00014681
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Odbiór, załadunek, transport odpadów medycznych – kod 180103*, 180104, 180107, 180108*, 180109, 180110*,090107, 090101*, 090104* z miejsc ich składowania oraz ich utylizacja

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 016441803

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Górczewska 89

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 01-401

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@attis.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.attis.com.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Odbiór, załadunek, transport odpadów medycznych – kod 180103*, 180104, 180107, 180108*, 180109, 180110*,090107, 090101*, 090104* z miejsc ich składowania oraz ich utylizacja

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-13a70289-739b-11ec-beb3-a2bfa38226ab

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00014681

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://attis.com.pl/przetargi

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://attis.com.pl/przetargi

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: SWZ
Rozdział IX

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://attis.com.pl/przetargi

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): SWZ Rozdział XXIV

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DFA.26.ZP.U.1.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa w zakresie odbioru, załadunku, transportu odpadów medycznych – kod 180103*, 180104, 180107, 180108*, 180109, 180110*, 090107, 090101*, 090104* z miejsc ich składowania oraz ich utylizacja.
3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 4 do SWZ. (Załącznik nr 4 do SWZ będzie załącznikiem do umowy

4.2.6.) Główny kod CPV: 90524000-6 - Usługi w zakresie odpadów medycznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
a. aktualną decyzję/zezwolenie wydaną przez właściwy terytorialnie organ, na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu i unieszkodliwiania odpadów o kodach objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z Ustawą z 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2021, poz. 779 z późn. zm.), w przypadku gdy decyzja/zezwolenie wydane przez właściwy terytorialnie organ, na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów, nie dotyczy Wykonawcy, dopuszcza się złożenie wraz z ofertą oświadczenia Wykonawcy, że decyzja w zakresie zbierania odpadów jest nie wymagana.
b. aktualną umowę z wyspecjalizowanym zakładem na odbiór i utylizację odpadów niebezpiecznych lub oświadczenie o posiadaniu własnej spalarni odpadów niebezpiecznych zgodnie z przepisami Ustawy z 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2021r. poz. 779 z póź. zm.).
c. wpis do rejestru Bazy Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami, zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r., poz. 779 z późn. zm.);
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa:
a) aktualną decyzję/zezwolenie wydaną przez właściwy terytorialnie organ, na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu i unieszkodliwiania odpadów o kodach objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z Ustawą z 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2018, poz. 992 z późn. zm.), w przypadku gdy decyzja/zezwolenie wydane przez właściwy terytorialnie organ, na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów, nie dotyczy Wykonawcy, dopuszcza się złożenie wraz z ofertą oświadczenia Wykonawcy, że decyzja w zakresie zbierania odpadów jest nie wymagana.
b) aktualną umowę z wyspecjalizowanym zakładem na odbiór i utylizację odpadów niebezpiecznych lub oświadczenie o posiadaniu własnej spalarni odpadów niebezpiecznych zgodnie z przepisami ustawy o odpadach (Dz. U. z 2020r. Poz. 797 z póź. zm.).
c) wpis do rejestru Bazy Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami, zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r., poz. 797 z późn. zm.);

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie żąda przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Formularza Oferty, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do SWZ. W przypadku gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru, w treści oferty należy zamieścić
wszystkie informacje wymagane w Formularzu Oferty
potwierdzony przez Wykonawcę Opis Przedmiotu Zamówienia – zał. Nr 4 do SWZ.
formularz ilościowo-cenowy - zał. Nr 5 do SWZ.
pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik; pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje następujące możliwości dokonania zmian postanowień zawartej Umowy:
1) zmiana miejsca usług (na terenie Warszawy), z przyczyn organizacyjnych leżących po stronie Zamawiającego, których nie można było przewidzieć, przy czym zmiana ta nie może prowadzić do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy;
2) zmiana terminu obowiązywania umowy, tj. przedłużenia go, przy czym zmiana ta nie może prowadzić do zmiany maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 5 ust. 1;
3) zmiana danych podmiotowych Wykonawcy i Zamawiającego (np. w wyniku przekształcenia, przejęcia itp.);
4) w razie zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia; w tym przypadku zmiana umowy może nastąpić w zakresie niezbędnym celem dostosowania zapisów umowy do bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa;
5) zmiana terminu odbioru odpadów - w razie wystąpienia okoliczności niezależnych od Stron lub których Strony przy zachowaniu należytej staranności nie były w stanie uniknąć lub przewidzieć (termin może zostać wydłużony o czas trwania tych okoliczności).
6) zmiany zakresu przedmiotu zamówienia powierzonego podwykonawcom;
7) siły wyższej, o której mowa w § 12 Umowy;
8) gdy wynikną rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony.
9) obniżenia cen, w szczególności w przypadku ustania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego, na podstawie negocjacji, w oparciu o aktualne ceny rynkowe (rynku zamówień publicznych), z zastrzeżeniem , że ogólna wartość umowy w takim przypadku nie ulegnie zmianie.
Zamawiający każdorazowo dopuszcza wykonanie usług po cenach niższych (np. w wyniku promocji lub zastosowania korzystnych dla Zamawiającego upustów przez Wykonawcę itp.) niż określone w niniejszej umowie), z zastrzeżeniem, że ogólna wartość umowy w takim przypadku nie ulegnie zmianie, zmianie ulegną ilości.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-01-21 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: miniPortal

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-01-21 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-02-19

NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę czyszczenie i przecinkę w starym lesie sosnowym - Mniszek - Kiełpieniec
 • Lokalizacja zleceniamazowieckie
 • Data dodania17-05-2022
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę czyszczenie i przecinkę w starym lesie sosnowym. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI