Transport odpadów komunalnych ze stacji przeładunkowej Zamawiającego do zewnętrznych...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Transport odpadów komunalnych ze stacji przeładunkowej Zamawiającego do zewnętrznych instalacji i/ lub stacji przeładunkowych
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWarszawa
 • WojewództwoMazowieckie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)
 • Termin składania wniosków2022-01-10
 • ZamawiającyMIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA W M. ST. WARSZAWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
 • Data publikacji ogłoszenia2021-12-30
 • Numer ogłoszenia2021/BZP 00339798
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Transport odpadów komunalnych ze stacji przeładunkowej Zamawiającego do zewnętrznych instalacji i/ lub stacji przeładunkowych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA W M. ST. WARSZAWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 015314451

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Obozowa 43

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 01-161

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 223910100

1.5.8.) Numer faksu: 223910296

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bzp@mpo.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mpo.com.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Usługi Komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Transport odpadów komunalnych ze stacji przeładunkowej Zamawiającego do zewnętrznych instalacji i/ lub stacji przeładunkowych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bce2c141-67c8-11ec-ae77-fe331fedffdc

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00339798

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://mpowarszawa.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://mpowarszawa.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Uwaga! Numeracja przeniesiona z SWZ: 5. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami. 5.1. Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem Platformy pod adresem: https://mpowarszawa.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet. 5.2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są przy użyciu komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy. 5.3. Dokumentacja postępowania została opublikowana na Platformie. Wszelkie informacje dotyczące niniejszego postępowania (przewidziane ustawą) będą udostępnianie na Platformie. W celu zapoznania się z dokumentacją postępowania: 5.3.1. przed upływem terminu składania ofert Wykonawca w menu po lewej stronie wybiera zakładkę „Lista Przetargów Pzp”, następnie zakładkę „Aktualne”, wyszukuje przedmiotowe postępowanie i klika w wybrany link, przechodząc do obszaru postępowania. 5.3.2. po upływie terminu składania ofert Wykonawca w menu po lewej stronie wybiera zakładkę „Lista Przetargów Pzp”, następnie odpowiednią zakładkę, wyszukuje przedmiotowe postępowanie i klika w wybrany link, przechodząc do obszaru postępowania. 5.4. Zamawiający określa instrukcję korzystania z Platformy: 5.4.1. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może zadawać pytania do treści SWZ za pośrednictwem Platformy poprzez funkcjonalność „ZADAJ PYTANIE” (opcja ta nie wymaga logowania się do Platformy) lub po przystąpieniu do postępowania poprzez funkcjonalność „PRZYSTĄP DO POSTĘPOWANIA” i po zalogowaniu się przez Wykonawcę na konto użytkownika, w zakładce „Korespondencja”. Odpowiedź na pytanie zostanie udzielona do wiadomości publicznej na Platformie oraz będzie widoczna dla zalogowanych Wykonawców, którzy przystąpili do postępowania w zakładce „Korespondencja”. 5.4.2. Po przystąpieniu do postępowania Platforma przekieruje Wykonawcę na stronę logowania się. W celu zalogowania się należy podać dane użytkownika: e-mail oraz hasło. 5.4.3. W przypadku, gdy Wykonawca nie posiada konta użytkownika, wypełnia formularz rejestracyjny dostępny po kliknięciu funkcjonalności „Załóż konto za darmo”. Następnie Wykonawca postępuje zgodnie ze wskazówkami Marketplanet OnePlace, które otrzyma na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail. 5.4.3.1. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin („Regulaminu korzystania z Marketplanet OnePlace”), klika polecenie „zarejestruj się”. 5.4.3.2. Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych.
W związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia Oferty w postaci elektronicznej. Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informacje, o możliwości przyspieszenia procedury założenia konta, wówczas należy skontaktować się pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu. 5.4.3.3. Założenie konta BASIC wystarczającego do korzystania z Platformy jest bezpłatne. 5.4.4. Po upływie terminu składania ofert, wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje są przekazywane między Zamawiającym a Wykonawcą przy użyciu komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy, po zalogowaniu się przez Wykonawcę na konto użytkownika, w zakładce „Korespondencja”. 5.4.5. W związku z postanowieniami 5.4.4. wszyscy Wykonawcy, w celu bezproblemowej komunikacji z Zamawiającym na Platformie powinni przed upływem terminu składania ofert przystąpić do postępowania na Platformie poprzez funkcjonalność „Przystąp do postępowania” oraz posiadać założone konto w aplikacji Marketplanet OnePlace. Uwaga! Ciąg dalszy w sekcji IX - Pozostałe informacje

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Uwaga! Numeracja przeniesiona z SWZ: 28.2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 28.2.1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Obozowej 43; 28.2.2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Miejskim Przedsiębiorstwie Oczyszczania w m. st. Warszawie sp. z o.o.: iodo@mpo.com.pl; 28.2.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „Transport odpadów komunalnych ze stacji przeładunkowej Zamawiającego do zewnętrznych instalacji i/ lub stacji przeładunkowych” (nr postępowania: SZP.27.75.2021.KD) prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji; 28.2.4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ust. 1 ustawy oraz art. 74 ust. 1 ustawy; 28.2.5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 28.2.6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 28.2.7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 28.2.8. posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 28.2.9. nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 28.3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m. st. Warszawie sp. z o.o. oraz spółki Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. z siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskiej 49, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000041441, REGON: 017282436, NIP: 526-25-35-153, jako właściciel Platformy Zakupowej, na której Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie sp. z o.o. prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, działającą pod adresem: − https://mpowarszawa.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet. 28.4. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Uwaga! Ciąg dalszy w Sekcji
III, pkt 3.16.)

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Uwaga! Ciąg dalszy Ogłoszenia z Sekcji III, pkt 3.15.). 28.5. W trakcie oraz po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SZP.27.75.2021.KD

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest transport odpadów komunalnych o kodach 20 03 01, 15 01 01, 15 01 06 i 15 01 07 w okresie realizacji zamówienia ze stacji przeładunkowej Zamawiającego znajdującej się w Warszawie przy ul. Kampinoskiej 1 do miejsc wskazanych przez Zamawiającego.
Transport odpadów komunalnych ze stacji przeładunkowej Zamawiającego do miejsc wskazanych przez Zamawiającego w szacowanej liczbie kursów 386 łącznie na trasach wskazanych poniżej.
Trasy:
- ze stacji przeładunkowej w Warszawie do jednej z kilku wskazanych przez Zamawiającego instalacji i/lub stacji przeładunkowych zewnętrznych możliwie najkrótszą drogą, na odległość od 175 do 200 km włącznie, określoną wg trasy optymalnej internetowych map drogowych (Trasa A);
- ze stacji przeładunkowej w Warszawie do jednej z kilku wskazanych przez Zamawiającego instalacji i/lub stacji przeładunkowych zewnętrznych możliwie najkrótszą drogą, na odległość od 300 do 325 km włącznie, określoną wg trasy optymalnej internetowych map drogowych (Trasa B);
- ze stacji przeładunkowej w Warszawie do jednej z kilku wskazanych przez Zamawiającego instalacji i/lub stacji przeładunkowych zewnętrznych możliwie najkrótszą drogą, na odległość przekraczającą 375 km do 400 km włącznie, określoną wg trasy optymalnej internetowych map drogowych (Trasa C);
zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia znajdującego się w Części II SWZ.
2. Umowa realizowana będzie w oparciu o ceny jednostkowe (cena za jeden kurs na Trasie A, Trasie B i Trasie C) zaproponowane przez Wykonawcę w ofercie najkorzystniejszej, z zastrzeżeniem, że całkowite wynagrodzenie Wykonawcy wynikające z realizacji umowy nie może przekroczyć środków przyznanych na ten cel (umowa zostanie podpisana na wartość wynikającą z tych właśnie środków, tj. maksymalną nominalną wartość zobowiązania). Informacja o wysokości tych środków zostanie podana bezpośrednio przed otwarciem ofert złożonych w prowadzonym postępowaniu. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia rozpoczęcia realizacji zamówienia do 28.02.2022 r. Planowany termin rozpoczęcia realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy.
Zamawiający wskazuje, że nominalna wartość zamówienia będzie równa sumie iloczynu przewidywanej liczby kursów na trasach A, B i C (tj. przy Trasie A – 178 kursów, przy Trasie B – 30 kursów, przy Trasie C – 178 kursów), a cen jednostkowych według formularza ofertowego.
2a. Dla celów porównania ofert w zakresie kryterium ceny oraz sprawdzenia, czy wartość oferty nie przekracza kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, brana będzie pod uwagę wartość oferty skalkulowana dla: a) 178 kursów dla Trasy A, b) 30 kursów dla Trasy B, c) 178 kursów dla Trasy C,
w ramach poszczególnych zadań.
3. W przypadku, gdy kwota całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy nie zostanie w pełni wykorzystana do czasu zakończenia umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo przedłużenia czasu trwania umowy (na warunkach zaproponowanych w ofercie najkorzystniejszej) do chwili, gdy przyznane środki zostaną wydane, jednak nie dłużej niż o 2 miesiące.
4. Podane w ust. 1. liczby kursów są liczbami szacunkowymi. Zlecenie transportu w liczbie kursów mniejszej niż wskazana w ust. 1, nie może stać się podstawą roszczeń wobec Zamawiającego.
5. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia znajduje się w Części II SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Zamawiający deklaruje realizację zamówienia w minimalnym zakresie 280 kursów, i zastrzega sobie prawo do realizacji pozostałego zakresu zamówienia na zasadach prawa opcji.
2. Zamawiający gwarantuje realizację zakresu przedmiotu umowy w łącznej liczbie kursów wskazanej w ust. 1 i zastrzega sobie prawo do realizacji pozostałej liczby kursów (tj. 106 kursów) na zasadach prawa opcji, co stanowi jednocześnie maksymalną wartość opcji. Zamawiający wyjaśnia, że nie jest w stanie określić dokładnej liczby kursów dla poszczególnych tras. Zamawiający zawarł z wykonawcami umowy na zagospodarowanie odpadów, w których określono instalacje lub stacje przeładunkowe zewnętrzne, gdzie odpady będą zagospodarowane, jednak z uwagi na możliwość wystąpienia nieoczekiwanych zdarzeń lub dokonanie zmian ww. miejsc, miejsca zagospodarowania odpadów mogą ulec zmianie.
3. Realizacja prawa opcji polegać będzie na realizacji umowy po wykorzystaniu liczby kursów wskazanych w ust. 1 w oparciu o stałe ceny jednostkowe zaproponowane przez Wykonawcę w ofercie odpowiednio dla Trasy A, Trasy B i Trasy C lub określone na podstawie odpowiedniego wzoru opisanego w § 1 ust. 3 Części V SWZ - wzoru umowy.
4. Decyzja o usługach objętych prawem opcji uzależniona będzie od decyzji Zamawiającego, w okolicznościach wykorzystania przez Zamawiającego liczby kursów przewidzianych na realizację zamówienia podstawowego, o której mowa w ust. 1 i wystąpienia konieczności zlecenia realizacji przez Wykonawcę kolejnych kursów, podczas gdy na Wykonawcę nałożony w ten sposób zostaje obowiązek realizacji zamówienia do ustalonej w ramach prawa opcji wartości maksymalnej opcji, na warunkach zawartej umowy, bez konieczności negocjacji między Stronami.
5. Zamawiający wskazuje, że decyzja o korzystaniu z prawa opcji jest uzależniona
od rozstrzygnięć postępowań na zagospodarowanie odpadów lub zgłoszenia przez w Wykonawców zagospodarowania odpadów innych niż obecnie instalacji lub stacji przeładunku odpadów lub zgłoszenia tych instalacji lub stacji przeładunku odpadów w innym zakresie przewidywanego do zagospodarowania strumienia odpadów zagospodarowanych w tych instalacjach oraz od wielkości strumienia odpadów faktycznie zagospodarowanego w instalacji własnej Zamawiającego. Zamawiający zastrzega, że nie skorzysta z prawa opcji albo skorzysta z niego w dowolnie wybranej przez siebie liczbie kursów, jeśli miejsca zagospodarowania odpadów zostaną wyznaczone w znacznie bliższej odległości niż obecnie lub gdy faktycznie zagospodarowany strumień odpadów w instalacji własnej Zamawiającego będzie większy niż przeciętnie do tej pory. Zamawiający na 3 dni przed planowanym rozpoczęciem skorzystania z prawa opcji powiadomi Wykonawcę pisemnie o skorzystaniu z prawa opcji poprzez wskazanie Wykonawcy adresu nowej instalacji lub stacji przeładunkowej oraz o kwocie wynagrodzenia za kurs do nowej instalacji lub stacji przeładunkowej albo o przewidywanej zmianie ilości strumienia odpadów przewidzianego do przewiezienia do danej instalacji lub stacji przeładunkowej oraz o zmianie ilości kursów do danej instalacji lub stacji przeładunkowej.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-02-28

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: Cena oferty brutto - 100 %

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Uwaga! Numeracja przeniesiona z SWZ: 6.2.2. Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
6.2.2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej Wykonawca musi wykazać, że posiada uprawnienia zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 ze zm.) do prowadzenia działalności w zakresie: transportu odpadów objętych przedmiotem zamówienia, tj. musi wykazać, że posiada aktualny wpis do rejestru, o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 5 lit. b) ww. ustawy.
Warunek dotyczący uprawnień, o których mowa w pkt 6.2.2.2. SWZ, Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia, o których mowa w pkt. 6.2.2.2. SWZ i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane. W takim przypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wskażą w ofercie, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia aktualności uprawnień, o których mowa w pkt. 6.2.2.2. SWZ przez cały okres obowiązywania umowy, z uwzględnieniem przedłużenia czasu trwania umowy.
Powierzenie części zamówienia podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku spełnienia powyższego warunku (w zakresie objętym obowiązkiem posiadania ww. uprawnień).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Nie dotyczy – Zamawiający nie będzie żądał podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Aktualny wpis do rejestru w zakresie transportu odpadów objętych przedmiotem zamówienia, o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt. 5 lit. b ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 779 ze zm.).
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia aktualności tego dokumentu przez cały czas trwania umowy, z uwzględnieniem przedłużenia czasu trwania umowy.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy – Zamawiający nie będzie żądał przedmiotowych środków dowodowych

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Uwaga! Numeracja przeniesiona z SWZ: 7.1. Oświadczenia i dokumenty wymagane przez Zamawiającego do złożenia przez każdego Wykonawcę wraz z ofertą: 7.1.1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, które stanowi dowód tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe, o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ; 7.1.2. dokument zawierający dane aktualne na dzień składania ofert potwierdzający, że oferta została podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku, gdy oferta została podpisana przez inną osobę niż umocowana w dokumencie rejestrowym Wykonawcy (np. pełnomocnictwo, umowa spółki cywilnej). 7.1.3. W celu potwierdzenia, że oferowane usługi spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą nw. przedmiotowych środków dowodowych tj.: Nie dotyczy – Zamawiający nie będzie żądał przedmiotowych środków dowodowych. 7.1.4. oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy wg wzoru określonego w Części IV SWZ jako załącznik nr 2 do SWZ. 11.5. Na ofertę składają się: 11.5.1. wypełniony Formularz oferty dostępny i generowany elektronicznie poprzez Platformę; 11.5.2. wypełniony Formularz „A” oferty wg wzoru określonego w Części III SWZ; 11.6. Do oferty Wykonawca dołącza: 11.6.1. dowody, o których mowa w pkt 11.9.3. SWZ, w przypadku, gdy oferta zawiera tajemnicę przedsiębiorstwa; 11.6.2. oryginał dokumentu wadium, jeśli wadium jest składane w innej formie niż pieniężna – zgodnie z zapisami pkt 10.3. SWZ; 11.6.3. dokument pełnomocnictwa, jeśli oferta są podpisywana przez pełnomocnika. 11.6.4. oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy wg wzoru określonego w Części IV SWZ jako załącznik nr 2 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 13 464,45 zł.
Wadium może być wnoszone w następujących formach:
- pieniądzu;
- gwarancjach bankowych;
- gwarancjach ubezpieczeniowych;
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r., poz. 299).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Uwaga! Numeracja przeniesiona z SWZ: 9.1. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia (konsorcja i spółki cywilne) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 9.2. Oryginał pełnomocnictwa opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym lub kopia potwierdzona notarialnie opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym notariusza powinien być załączony do oferty i zawierać w szczególności wskazanie postępowania, którego dotyczy i zakresu umocowania pełnomocnika. 9.3. Podpisy na pełnomocnictwie muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców. W przypadku, gdy upoważnienie osób podpisujących pełnomocnictwa nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą Wykonawca udowodni upoważnienie tych osób w szczególności przedstawiając stosowne pełnomocnictwa. Dokument pełnomocnictwa winien zostać złożony w sposób określony w pkt. 11 SWZ. 9.4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne/konsorcja), żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy. 9.5. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (każdy członek konsorcjum/wspólnik spółki cywilnej) składających ofertę wspólną musi wykazać brak podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu, w tym celu każdy z członków konsorcjum/ wspólnik spółki cywilnej wypełnia oświadczenie – wg wzoru określonego w Części IV SWZ jako załącznik nr 1 do SWZ. 9.6. Oświadczenia lub formularze sporządzone zgodnie z załączonymi do SWZ wzorami, składa i podpisuje w imieniu wszystkich Wykonawców Pełnomocnik lub wszyscy Wykonawcy wpisując w miejscu przeznaczonym na podanie nazwy i adresu Wykonawcy, nazwy i adresy wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną. 9.7. Warunek dotyczący uprawnień, o których mowa w pkt. 6.2.2.1.2., Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia, o których mowa w pkt. 6.2.2.1.2 i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane. W takim przypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wskażą w ofercie, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy. 9.8. oświadczenie, o których mowa w pkt. 7.1.1. SWZ każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (każdy uczestnik konsorcjum oraz wspólnik spółki cywilnej) składa indywidualnie. 9.9. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonują wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Podpis i poświadczenie za zgodność z oryginałem muszą być złożone za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego. 9.10. Zamawiający nie określił odmiennych wymagań związanych z realizacją zamówienia w odniesieniu do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 9.11. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, przedstawienia kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania zmian umowy, zgodnie z art. 455 ust. 1 i 2 ustawy, wszelkich zmian dopuszczalnych z mocy prawa i nie wymagających ich przewidzenia w SWZ, a także zmian, których zakres, charakter i warunki wprowadzenia przewidziano we wzorze umowy – Części V SWZ – Projektowane postanowienia umowy. Zmiany w umowie mogą być dokonywane w przypadkach określonych we wzorze umowy – Części V SWZ – Projektowane postanowienia umowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminów przewidzianych na realizację zamówienia w przypadku przedłużania się procedury przetargowej z powodów formalnych. Wówczas terminy przewidziane w Części II SWZ tj. Opisie przedmiotu zamówienia zostaną odpowiednio skorygowane w umowie zawieranej w wyniku udzielenia zamówienia.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-01-10 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://mpowarszawa.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-01-10 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-02-08

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Uwaga! Ciąg dalszy z Sekcji III, pkt 3. 6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej. Uwaga! Numeracja przeniesiona z SWZ: 5.4.6. Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z Platformy, proces zakładania konta i logowania się zostały zawarte w instrukcji udostępnionej przez Zamawiającego na Platformie w zakładce: „Regulacje i procedury procesu zakupowego”. 5.5. W celu bezproblemowej pracy z Platformą, Wykonawca powinien posiadać co najmniej: 5.5.1.stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s; 5.5.2. komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji oraz uprawnienia do instalacji oprogramowania potrzebnego do obsługi podpisu elektronicznego: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje; 5.5.3. włączoną obsługę JavaScript; 5.5.4. zainstalowany program AcrobatReader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.; 5.5.5. zainstalowaną przeglądarkę internetową obsługującą TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji - Mozilla FireFox, Google Chrome, Internet Explorer, Safari, Microsoft Edge w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0. W przypadku konieczności złożenia podpisu Przeglądarka Microsoft Edge jest nierekomendowana, ze względu na ograniczenia techniczne ze złożeniem podpisu elektronicznego występujące, dla tej przeglądarki. 5.6. W przypadku problemów technicznych dotyczących pracy Platformy można się kontaktować z serwisem dostępnym codziennie od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 9:00 do 17:00 pod: - numerem telefonu: +48 (22) 257-22-23, - adresem e-mail: oneplace@marketplanet.pl. 5.7. Dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego: - dokumenty w formacie „pdf” zaleca się podpisywać formatem PAdES, - dokumenty w formacie innym niż „pdf” zaleca się podpisywać formatem XAdES, - jeżeli w wyniku podpisywania kwalifikowanym podpisem elektronicznym pliku w formacie innym niż „pdf" zostanie utworzony dodatkowy plik z podpisem, Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu oba pliki (plik podpisywany i plik z podpisem), - Zamawiający zaleca, aby kwalifikowany podpis elektroniczny, którym posługuje się Wykonawca był podpisem wydanym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, bądź innych krajów należących do Unii Europejskiej. 5.8. Dopuszczalny format podpisu osobistego: − dokumenty w formacie „pdf” lub „xml” zaleca się podpisywać podpisem wewnętrznym (otoczonym), − dokumenty w formacie innym niż „pdf” zaleca się podpisywać podpisem zewnętrznym lub otaczającym. 5.9. Dopuszczalny format podpisu zaufanego: − wielkość dokumentów nie może przekraczać 10 MB, dostępny format podpisu „xml”. 5.10. Obsługiwane przez Platformę formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w formatach: txt, rtf, pdf, xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, PAdES, CAdES, ASIC, XMLenc, ath i prd. 5.11. Informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych: 5.11.1. Oferta Wykonawcy (każdy plik załączony i zapisany przez Wykonawcę na Platformie w ramach oferty), widoczna jest w Systemie jako zaszyfrowana. Możliwość otworzenia plików dostępna jest dopiero po automatycznym odszyfrowaniu oferty przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert. 5.11.2. Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przypiętą do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), znajdującą się po lewej stronie dokumentu w kolumnie „Data” - czas lokalny serwera synchronizowany odpowiednim źródłem czasu. 5.11.3. Format kodowania treści w obrębie platformy - UTF8. 5.11.4. Cała komunikacja pomiędzy użytkownikiem Systemu a serwerem jest wykonywana przy użyciu bezpiecznego protokołu HTTPS (szyfrowanie TLS).
NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę czyszczenie i przecinkę w starym lesie sosnowym - Mniszek - Kiełpieniec
 • Lokalizacja zleceniamazowieckie
 • Data dodania17-05-2022
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę czyszczenie i przecinkę w starym lesie sosnowym. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI