Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu, zagospodarowania odpadów przemysłowych...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu, zagospodarowania odpadów przemysłowych niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne oraz dzierżawy kontenerów.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWarszawa
 • WojewództwoMazowieckie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - inny zamawiający
 • Termin składania wniosków2021-12-22
 • ZamawiającySIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI
 • Data publikacji ogłoszenia2021-12-13
 • Numer ogłoszenia2021/BZP 00311784
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu, zagospodarowania odpadów przemysłowych niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne oraz dzierżawy kontenerów.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 387388984

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Mieczysława Pożaryskiego 28

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 04-703

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: b.cholewa@izolatory.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://iel.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Instytut badawczy

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Badania naukowe, prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych, produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego.

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu, zagospodarowania odpadów przemysłowych niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne oraz dzierżawy kontenerów.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a522ccb1-5bfc-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00311784

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://iel.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://iel.ezamawiajacy.pl; b.cholewa@izolatory.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca może podpisać dokumenty: kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie Zamawiającego https://iel.ezamawiajacy.pl lub https://oneplace.marketplanet.pl.
Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych.
Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej. Za datę przekazania zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich wysłania za pośrednictwem zakładki „Korespondencja”.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platforma zakupowa Zamawiającego tel. +48 225768790 (infolinia dostępna w dni robocze, w godzinach 9.00-17.00) e-mail: oneplace@marketplanet.pl
Dopuszczalny format podpisu elektronicznego: dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES, dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć prócz podpisanego dokumentu oddzielny plikz podpisem.
Niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:
a) Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
b) Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji:
pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
c) Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
d) Włączona obsługa JavaScript;
e) Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające prawidłowe złożenie podpisu elektronicznego:
1) Rekomendowaną przeglądarką do złożenia oferty jest MS Internet Explorer lub Firefox w wersji wpieranej przez producenta.
2) Uruchomienie oprogramowania do składania podpisu wymaga również zainstalowania Java w wersji 1.8.0_65 lub nowszej, koniecznie w wersji 32-bitowej, pozwalające na przyjmowanie przez użytkownika sesyjnych plików cookie oraz obsługującej szyfrowanie. Konieczne jest również dodanie adresu witryny platformy eZamawiający (ezamawiający.pl) do wyjątków (exception site list) w Javie.
Uwaga: wymaga to uprawnień administracyjnych na komputerze.
3) Należy zainstalować dedykowany komponent Szafir SDK oraz aplikację Szafir Host, który odpowiada za obsługę funkcjonalności podpisu elektronicznego w platformie eZamawiający. Po zainstalowaniu rozszerzenia Szafir SDK oraz aplikacji Szafir Host należy przeładować bieżącą stronę.
4) Przed uruchomieniem platformy eZamawiający, w pierwszej kolejności należy podłączyć czytnik z kartą kryptograficzną do komputera.
Informacje dotyczące odpowiedniego przygotowania stanowiska dostępne są pod adresem strony internetowej :
https://oneplace.marketplanet.pl/przygotuj-stanowisko-pc-wykonujac-ponizsze-kroki
Dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi. Dane osobowe wykonawcy będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu, zagospodarowania odpadów przemysłowych niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne oraz dzierżawy kontenerów.
Odbiorcami przekazanych przez wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania zgodnie z art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp, a także art. 6 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Dane osobowe wykonawcy zawarte w protokole postępowania będą przechowywane przez okres 4 lat, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych wymaganych przez RODO
i związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Do obowiązków tych należą: obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał i przekazał zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie zamawiającego; obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane wykonawca przekazuje zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie zamawiającego.
Zamawiający informuje, że administratorem danych osobowych jest:
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Elektrotechniki Zakład Doświadczalny III ul. Wojska Polskiego 51, 57 – 530 Międzylesie, tel. 74 8126395; www. izolatory.pl; e-mail:biuro@izolatory.pl
Pełnomocnikiem Inspektora ochrony danych osobowych w Instytucie Elektrotechniki Zakładzie Doświadczalnym III w Międzylesiu (57 – 530) jest P. Przemysław Czesnołowicz, adres e-mail: p.czesnolowicz@izolatory.pl

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZK.293.10.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Świadczenie sukcesywnych usług w zakresie odbioru, transportu, zagospodarowania odpadów przemysłowych niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne oraz dzierżawy kontenerów.
Miejsce wykonywania usługi: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Elektrotechniki Zakład Doświadczalny III ul. Wojska Polskiego 51, 57-530 Międzylesie, Polska.
Szacowana ilość podstawowa (Wielkość Roczna): 07 02 08*: Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne (Skład: ciekły zanieczyszczony aceton. Ciało stałe pozostałe z destylacji acetonu w postaci kawałków zestalonej kompozycji żywicy epoksydowej z utwardzaczem) - 2,5 Mg/rok. 07 02 17: Odpady zawierające silikony inne niż wymienione w 07 02 16. (Skład: ciało stałe w postaci dwu-składnikowego silikonu) - 12 Mg/rok. 12 01 05: Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych (Skład: ciało stałe w postaci połamanych, pokruszonych odpadów technologicznych wyrobów szkłoepoksydowych, utwardzone włókno szklane nasączone kompozycją żywiczną) – 40 Mg/rok. 12 01 09*: Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali niezawierające chlorowców (Skład: zużyte chłodziwo, w skład którego wchodzi kwas oleju talowego, związki z etanoloaminą, kwas borowy, amidy, etanol, alkohole etoksylowane C12-C15) – 0,4 Mg/rok. 15 01 10*: Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych (Skład: opakowania z blachy stalowej 200dm³, hobok, kanister, zawierające pozostałości substancji sklasyfikowanej jako niebezpieczna – pozostałości żywic epoksydowych, utwardzaczy, farb) – 0,5 Mg/rok. 15 02 02*: Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) – 7 Mg/rok. 16 03 05*: Organiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne (Skład: ciecz o drażniącym zapachu – węglowodory, aminy alifatyczne, bezwodniki kwasów, silikony). Pozostałości substancji i mieszanin niewykorzystanych w próbach technologicznych oraz przeterminowane substancje mieszaniny przeznaczone do procesu produkcji – 0,2 Mg/rok.
Przedmiot zamówienia obejmuje również dzierżawę jednego kontenera o pojemności 36m3. W kontenerze składowane będą odpady o kodzie 12 01 05. W celu selektywnej zbiórki odpadów, Wykonawca dostarczy (wydzierżawi) Zamawiającemu 15 szt. pojemników o pojemności 1m3 każdy, do bieżącego składowania odpadów o kodach 15 02 02* i 07 02 17. Pojemniki w ilości 15 szt. muszą być dostępne na terenie Zakładu Zamawiającego w sposób ciągły, tzn. w momencie odbioru przez Wykonawcę zapełnionej ilości pojemników, wskazanej przez Zamawiającego w zgłoszeniu mailowym, Wykonawca podstawi taką samą ilość pustych pojemników.
Odbiór odpadów od Zamawiającego odbywać się będzie specjalistycznym transportem Wykonawcy, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa dotyczącymi transportu odpadów przemysłowych.
Odbiór odpadów dokonywany będzie po mailowym zgłoszeniu Zamawiającego do Wykonawcy, w terminie do pięciu dni roboczych od daty zgłoszenia. Zgłoszone do odbioru odpady Zamawiający odpowiednio posegreguje, zabezpieczy i przygotuje do transportu. Załadunek leżał będzie po stronie Zamawiającego. Zamawiający wraz z przeznaczonymi do wywozu i zagospodarowania odpadami przekaże Wykonawcy dokumentację spełniającą wymogi obowiązujących przepisów prawa.
Cena oferty musi obejmować wszystkie koszty związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów, w tym koszt dzierżawy kontenerów. Wykonawca na etapie składania ofert musi wykazać się, w formie oświadczenia na druku oferty, posiadaniem wszystkich wymaganych prawem pozwoleń.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90512000-9 - Usługi transportu odpadów

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90514000-3 - Usługi recyklingu odpadów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

W zależności od rzeczywistych potrzeb, Zamawiający zastrzega możliwość zastosowania prawa opcji („Wielkość Opcjonalna”), tzn. możliwość przekazania większej ilości odpadów wg poniższego zestawienia:
07 02 08*: Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne (Skład: ciekły zanieczyszczony aceton. Ciało stałe pozostałe z destylacji acetonu w postaci kawałków zestalonej kompozycji żywicy epoksydowej z utwardzaczem) - 3 Mg/rok. 07 02 17: Odpady zawierające silikony inne niż wymienione w 07 02 16. (Skład: ciało stałe w postaci dwu-składnikowego silikonu) - 16 Mg/rok.
12 01 05: Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych (Skład: ciało stałe w postaci połamanych, pokruszonych odpadów technologicznych wyrobów szkłoepoksydowych, utwardzone włókno szklane nasączone kompozycją żywiczną) – 60 Mg/rok.
12 01 09*: Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali niezawierające chlorowców (Skład: zużyte chłodziwo, w skład którego wchodzi kwas oleju talowego, związki z etanoloaminą, kwas borowy, amidy, etanol, alkohole etoksylowane C12-C15) – 0,4 Mg/rok.
15 01 10*: Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych (Skład: opakowania z blachy stalowej 200dm³, hobok, kanister, zawierające pozostałości substancji sklasyfikowanej jako niebezpieczna – pozostałości żywic epoksydowych, utwardzaczy, farb) – 1 Mg/rok. 15 02 02*: Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) – 10 Mg/rok. 16 03 05*: Organiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne (Skład: ciecz o drażniącym zapachu – węglowodory, aminy alifatyczne, bezwodniki kwasów, silikony). Pozostałości substancji i mieszanin niewykorzystanych w próbach technologicznych oraz prze-terminowane substancje mieszaniny przeznaczone do procesu produkcji – 0,3 Mg/rok.
Wykonawcy nie przysługują kary ani żadne opłaty dodatkowe z powodu braku przekazania przez Zamawiającego całości lub części Wielkości Opcjonalnej.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 365 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu. Oferty będą oceniane metodą punktową w skali 100-punktowej, gdzie 1% równa się 1 punktowi. Zamawiający obliczy punkty liczbowo z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zaokrąglając zgodnie z zasadami matematycznymi.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunki dot. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Na potwierdzenie warunku Wykonawca musi posiadać:
• aktualne decyzje (pozwolenia) na zbieranie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne;
• aktualne decyzje (pozwolenia) na transport odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne lub
• uzyskane odpowiednie wpisy w Bazie Danych Odpadowych (BDO).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenia w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2021r., poz. 275) z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 4 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Aktualna decyzja (pozwolenie) na zbieranie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne.
2. Aktualna decyzja (pozwolenie) na transport odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne.
UWAGA!
Jeżeli Wykonawca posiada odpowiednie wpisy w BDO odnośnie decyzji (pozwoleń) wymienionych w pkt 1 i 2 nie będzie wzywany do ich złożenia.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie będzie żądał składania przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych Wykonawców należy załączyć do oferty.
Pełnomocnictwo powinno zawierać w szczególności wskazanie:
- postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
- wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
- ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje istotne zmiany umowy w zakresie:
1) zmiany wysokości wynagrodzenia umownego Wykonawcy w przypadku:
a) Zmiany obowiązującej stawki VAT w trakcie realizacji Umowy;
b) Zmiany wysokości wynagrodzenia w razie pozbawienia Wykonawcy w trakcie trwania umowy statusu czynnego podatnika VAT;
c) Uzasadnionego i udokumentowanego zwiększenia kosztów związanych z realizacją zamówienia mających wpływ na realizację lub należytą realizację zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowej kalkulacji zmienionej ceny oraz złożenia dowodów. Przez dowody należy rozumieć w szczególności: zamówienia do poddostawców, faktury kosztowe (kopie), kosztorysy i kalkulacje własne, informacje od kontrahentów, które powodują zmianę ceny. Ewentualna zmiana wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić nie częściej niż raz na kwartał, pod warunkiem zgłoszenia jej na 14 dni przed początkiem nowego kwartału. Łączna wartość zmian nie może przekroczyć 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
2) skutków działania siły wyższej w zakresie niezbędnym do należytego wykonania przedmiotu umowy, w tym terminu realizacji, wynagrodzenia, zakresu umowy, obowiązków stron.
Siła wyższa stanowi zdarzenie nagłe, nieprzewidziane i niezależnie od woli Stron, którego skutki są niemożliwe do zapobieżenia, uniemożliwiające wykonanie umowy w całości lub części, na stale lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec, ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności. W sytuacji zaistnienia siły wyższej Strony niezwłocznie uzgodnią tryb dalszego postępowania.
3) zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji umowy w zakresie niezbędnym do należytej realizacji Umowy, w tym terminu realizacji, wynagrodzenia, zakresu umowy, obowiązków stron.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-12-22 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma zakupowa https://iel.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-12-22 11:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-01-20

NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę czyszczenie i przecinkę w starym lesie sosnowym - Mniszek - Kiełpieniec
 • Lokalizacja zleceniamazowieckie
 • Data dodania17-05-2022
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę czyszczenie i przecinkę w starym lesie sosnowym. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI