Usługa transmisji live i wideofilmowania imprez organizowanych przez Gdański Ośrodek...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Usługa transmisji live i wideofilmowania imprez organizowanych przez Gdański Ośrodek Sportu wraz z montażem filmu z pozyskanych materiałów
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoGdańsk
 • WojewództwoPomorskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoJednostki organizacyjne administracji samorządowej
 • Termin składania wniosków2019-03-26
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGdański Ośrodek Sportu
 • Data publikacji ogłoszenia2019-03-18
 • Numer ogłoszenia525460-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 525460-N-2019 z dnia 2019-03-18 r.

Gdański Ośrodek Sportu: Usługa transmisji live i wideofilmowania imprez organizowanych przez Gdański Ośrodek Sportu wraz z montażem filmu z pozyskanych materiałów
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdański Ośrodek Sportu, krajowy numer identyfikacyjny 58922800000000, ul. ul. Traugutta  29 , 80-221  Gdańsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 058 524 34 73, e-mail piotr.ruta@sportgdansk.pl, faks 058 524 34 93.
Adres strony internetowej (URL): https://www.sportgdansk.pl/
Adres profilu nabywcy: https://bip.sportgdansk.pl/profil-nabywcy/
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://bip.sportgdansk.pl/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://bip.sportgdansk.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego lub osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
ul. Traugutta 29, 80-221 Gdańsk (Sekretariat I piętro)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa transmisji live i wideofilmowania imprez organizowanych przez Gdański Ośrodek Sportu wraz z montażem filmu z pozyskanych materiałów
Numer referencyjny: ZP1/282/12/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie zadania pn. „Usługa transmisji live i wideofilmowania imprez organizowanych przez Gdański Ośrodek Sportu wraz z montażem filmu z pozyskanych materiałów”. 2. Zakres prac dla poszczególnych części zamówienia obejmuje m.in.: a) Część 1 – 5. Gdańsk Maraton: wykonanie realizacji live z trasy imprezy za pomocą minimum 8 kamer, dostarczenie 3 szt. telebimów na potrzeby transmisji, wykonanie filmu z trasy maratonu; b) Część 2 – Triathlon Gdańsk: wykonanie 3-minutowego filmu promocyjnego z trasy imprezy; c) Część 3 – 57. Bieg Westerplatte: wykonanie realizacji live z trasy imprezy za pomocą minimum 10 kamer, dostarczenie telebimu na potrzeby transmisji, wykonanie nagłośnienia startu, linii mety i placu z telebimem, wykonanie filmu z trasy maratonu. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawarty jest w Opisie Przedmiotu Zamówienia, który stanowi Załącznik nr 1 do Wzoru Umowy.

II.5) Główny kod CPV: 64228100-1
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
92111200-4
92111210-7
32354500-4


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2019-04-13   lub zakończenia: 2019-09-14

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej zostanie spełniony: a) w zakresie doświadczenia Wykonawcy: dla części 1 i 3 zamówienia: • jeżeli Wykonawca wykonał w okresie ostatnich 3 lat – a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie usługi polegające na realizacji transmisji live (na żywo) z minimum dwóch imprez biegowych o długości trasy min. 10,00 km każda, podczas których minimalna liczba uczestników wynosiła 1000 osób dla jednej imprezy; dla części 2 zamówienia: • jeżeli Wykonawca wykonał w okresie ostatnich 3 lat – a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie usługi polegające na realizacji filmu promocyjnego z minimum dwóch imprez, podczas których minimalna liczba uczestników wynosiła 1000 osób dla jednej imprezy; b) w zakresie kwalifikacji zawodowych i doświadczenia osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje dla części 1 i 3 zamówienia: • jedną osobą - reżyserem posiadającym doświadczenie w realizacji transmisji live (na żywo) z minimum dwóch imprez biegowych o długości trasy min. 10,00 km każda, podczas których minimalna liczba uczestników wynosiła 1000 osób dla jednej imprezy oraz • minimum czterema osobami, które posiadają doświadczenie w obsłudze sprzętu wykorzystywanego podczas transmisji live na co najmniej dwóch imprezach. dla części 2 zamówienia: • jedną osobą – reżyserem posiadającym doświadczenie w realizacji filmu promocyjnego z minimum dwóch imprez, podczas których minimalna liczba uczestników wynosiła 1000 osób dla jednej imprezy.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia Wykonawcy Zamawiający żąda następujących dokumentów: 1) Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane wraz z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; 2) Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu wymaga wpłacenia wadium w wysokości: a) Część 1: 1 500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100); b) Część 2: 250,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100); c) Część 3: 1 500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Okres ważności wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. 4. Wadium może być wniesione w następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110). 5. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie wniósł wadium lub wadium zostało wniesione w sposób nieprawidłowy. 6. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego 46 1240 1268 1111 0010 3860 4109. 7. Tytuł przelewu: „Wadium - znak sprawy: ZP1/282/12/2019 Część nr ………….” 8. Datą wniesienia wadium jest data uznania na rachunku Zamawiającego, a nie data wydania dyspozycji przelewu. 9. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniądz Wykonawca do oferty dołącza kopię dokumentu stwierdzającego wniesienie wadium potwierdzoną za zgodność z oryginałem i załącza oryginał tego dokumentu w sposób umożliwiający dokonanie odłączenia i zwrotu oryginały dokumentu bez uszkodzenia oferty. 10. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie innej niż pieniądz, musi być ona sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i musi zawierać następujące elementy a) Wskazanie gwaranta poręczenia/gwarancji: b) Podmiot wystawiający poręczenie lub gwarancję c) Wskazanie podmiotu zlecającego ustanowienie poręczenia/gwarancji d) Wykonawca w imieniu którego ustanowiono poręczenie/gwarancję e) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (wspólnicy spółki cywilnej, konsorcjanci tworzący konsorcjum) Zamawiający prosi, aby w treści poręczenia/gwarancji wymienić wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub wskazać, że podmiot zlecający ustanowienie poręczenia/gwarancji działa w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, f) Wskazanie beneficjenta poręczenia/gwarancji Gdański Ośrodek Sportu z siedzibą w Gdańsku 80-221, ul. Traugutta 29, który działa w imieniu Gminy Miasta Gdańska g) Określenie zadania, którego dotyczy poręczenie/gwarancja Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego lub wskazanie na sygnaturę ogłoszenia o zamówieniu h) Zobowiązanie gwaranta do zapłacenia beneficjentowi kwoty poręczenia/gwarancji Z treści poręczenia/gwarancji musi jednoznacznie wynikać, że Gwarant zapłaci beneficjentowi kwotę gwarancji/poręczenia w przypadku zaistnienia każdej z okoliczności określonej w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. Gwarant w treści poręczenia/gwarancji może przytoczyć brzmienie wskazanych powyżej przepisów lub tylko je wskazać. i) Określenie kwoty poręczenia/gwarancji. (Niezależnie od tego czy wadium jest wnoszone w jednej czy w kilku formach, kwota wadium nie może być mniejsza niż kwota określona w pkt 1 powyżej._ j) Określenie terminu ważności poręczenia/gwarancji – począwszy od upływu terminu składania ofert, a w przypadku jego zmiany począwszy od upływu ostatecznie ustalonego terminu składania ofert aż do upływu ostatniego dnia terminu związania ofertą. k) Zobowiązanie gwaranta do bezwarunkowego zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano:  odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie;  zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;  zobowiązanie gwaranta do bezwarunkowego zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o który mowa w art. 25a ust 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 11. Gwarant nie może odwołać zobowiązania wynikającego z udzielonego poręczenia/gwarancji. 12. Poręczenie/gwarancja o treści, która ograniczałaby odpowiedzialność Gwarant wobec Beneficjenta jest równoznaczne z niewniesieniem wadium i skutkuje odrzuceniem oferty Wykonawcy. 13. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 ustawy Pzp. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 14. Zamawiający zatrzymuje wadium w przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w art. 46 ust. 4a lub 5 ustawy Pzp

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Doświadczenie reżysera 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Mając na uwadze dyspozycję art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza dokonanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Istotne zmiany postanowień umownych mogą dotyczyć: 1. Wydłużenia lub skrócenia terminu realizacji, zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy, zmniejszenia lub zwiększenia wynagrodzenia, które mogą nastąpić w następujących przypadkach: a) zaistnienia siły wyższej, b) zaistnienia okoliczności niezależnych od Zamawiającego i od Wykonawcy innych niż siła wyższa, np. zmiana przepisów prawa powodująca, że przedmiot umowy lub jego część byłyby z nimi niezgodne, które uniemożliwiają realizację przedmiotu umowy lub jego części zgodnie z umową lub uzyskania celu określonego umową, c) zaistnienia okoliczności zależnych od Zamawiającego, które skutkują zmianą terminu realizacji zamówienia. 2. konieczności usunięcia błędów, wad lub wprowadzenia zmian w dokumentacji na podstawie której wykonywany jest przedmiot umowy. 3. Zmiany podmiotu, który został przewidziany do realizacji części umowy (na sytuacji lub zdolnościach podmiotu, na których polegał Wykonawca polegał przy spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1b PZP) lub podmiotu spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w przypadku wykazania na dzień dokonania zmiany, że: 1) nowy podmiot nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt. 1.PZP, oraz 2) warunki określone w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ są spełnione przy uwzględnieniu informacji dotyczących nowego podmiotu. Uwaga: Przez siłę wyższą należy rozumieć takie zdarzenie, które łącznie spełnia następujące kryteria: 1) musi mieć charakter zewnętrzny, 2) musi być niemożliwe do przewidzenia (w tym sensie, że stopień jego pojawienia się jest mało prawdopodobny w określonej sytuacji przy zachowaniu obiektywnych kryteriów dla oceny, czy możliwe było przewidzenie zdarzenia), 3) musi być niemożliwe do zapobieżenia. Siłę wyższą stanowić mogą takie zdarzenia, jak np.: zamieszki, strajki, wojny, anomalie spowodowane działaniem sił natury np. powodzie, trzęsienia ziemi, itp.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-03-26, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Szczegółowe zapisy dotyczące kryteriów oceny ofert znajdują się w rozdziale XVII SIWZ.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: 5. Gdańsk Maraton
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest Usługa transmisji live i wideofilmowania imprez masowych organizowanych przez Gdański Ośrodek Sportu wraz z montażem filmu z pozyskanych materiałów” Zakres prac dla Części 1 - 5. Gdańsk Maraton obejmuje m.in.: wykonanie realizacji live z trasy imprezy za pomocą minimum 8 kamer, dostarczenie 3 szt. telebimów na potrzeby transmisji, wykonanie filmu z trasy maratonu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawarty jest w Opisie Przedmiotu Zamówienia, który stanowi Załącznik nr 1 do Wzoru Umowy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 64228100-1, 92111200-4, 92111210-7, 32354500-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-04-13
data zakończenia: 2019-04-14
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Doświadczenie reżysera transmisji live 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1500,00 zł. Szczegóły dotyczące wniesienia wadium znajdują się w rozdziale XI SIWZ. Szczegółowe zapisy dotyczące kryteriów oceny ofert znajdują się w rozdziale XVII SIWZ.


Część nr: 2 Nazwa: Triathlon Gdańsk
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest Usługa transmisji live i wideofilmowania imprez masowych organizowanych przez Gdański Ośrodek Sportu wraz z montażem filmu z pozyskanych materiałów” Zakres prac dla Części 2 - Triathlon Gdańsk obejmuje m.in.: wykonanie 3-minutowego filmu promocyjnego z trasy imprezy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawarty jest w Opisie Przedmiotu Zamówienia, który stanowi Załącznik nr 1 do Wzoru Umowy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 64228100-1, 92111200-4, 92111210-7, 32354500-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-07-14
data zakończenia: 2019-07-14
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Doświadczenie reżysera filmu promocyjnego 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 250,00 zł. Szczegóły dotyczące wniesienia wadium znajdują się w rozdziale XI SIWZ. Szczegółowe zapisy dotyczące kryteriów oceny ofert znajdują się w rozdziale XVII SIWZ.


Część nr: 3 Nazwa: 57. Bieg Westerplatte
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest Usługa transmisji live i wideofilmowania imprez masowych organizowanych przez Gdański Ośrodek Sportu wraz z montażem filmu z pozyskanych materiałów. Zakres prac dla Części 3 - 57. Bieg Westerplatte obejmuje m.in.: wykonanie realizacji live z trasy imprezy za pomocą minimum 10 kamer, dostarczenie telebimu na potrzeby transmisji, wykonanie nagłośnienia startu, linii mety i placu z telebimem, wykonanie filmu z trasy maratonu.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 64228100-1, 92111200-4, 92111210-7, 32354500-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-09-14
data zakończenia: 2019-09-14
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Doświadczenie reżysera transmisji live 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1500,00 zł. Szczegóły dotyczące wniesienia wadium znajdują się w rozdziale XI SIWZ. Szczegółowe zapisy dotyczące kryteriów oceny ofert znajdują się w rozdziale XVII SIWZ.


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę dostawę zestawów komputerowych - Lębork
 • Lokalizacja zleceniapomorskie
 • Data dodania11-07-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę dostawę 16 zestawów komputerowych. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI