Dostawa czterokanałowego Zespołu Zasilającego Wysokiego Napięcia (WN) o Przebiegu...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Dostawa czterokanałowego Zespołu Zasilającego Wysokiego Napięcia (WN) o Przebiegu Trapezowym (nazywanego dalej Zespołem Zasilającym) wraz z okablowaniem wysokiego napięcia do zasilania Aglomeratora Elektrostatycznego w EL Łaziska
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoGdańsk
 • WojewództwoPomorskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2019-03-27
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyInstytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk
 • Data publikacji ogłoszenia2019-03-18
 • Numer ogłoszenia526514-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 526514-N-2019 z dnia 2019-03-18 r.

Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk: Dostawa czterokanałowego Zespołu Zasilającego Wysokiego Napięcia (WN) o Przebiegu Trapezowym (nazywanego dalej Zespołem Zasilającym) wraz z okablowaniem wysokiego napięcia do zasilania Aglomeratora Elektrostatycznego w EL Łaziska
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk, krajowy numer identyfikacyjny 32612100000000, ul. Fiszera  14 , 80-231  Gdańsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 58 522 53 23, , e-mail estacel@imp.gda.pl, , faks 583 416 144.
Adres strony internetowej (URL): www.imp.gda.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Instytut PAN
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.imp.gda.pl/zamowienia-publiczne

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.imp.gda.pl/zamowienia-publiczne/przetargi-2019

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pocztą lub osobiście na adres IMP PAN w Gdańsku
Adres:
ul. Fiszera 14, 80-231 Gdańsk

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa czterokanałowego Zespołu Zasilającego Wysokiego Napięcia (WN) o Przebiegu Trapezowym (nazywanego dalej Zespołem Zasilającym) wraz z okablowaniem wysokiego napięcia do zasilania Aglomeratora Elektrostatycznego w EL Łaziska
Numer referencyjny: 3/PN/ApBad/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Zespół Zasilający WN powinien spełniać następujące warunki techniczne: • Przebiegi napięciowe WN w/g szkicu jak na rysunku poniżej: Szkic przebiegów WN w poszczególnych kanałach - załącznik nr 5. • 4 wyjścia wysokiego napięcia względem ziemi o przebiegach trapezowych synchronicznych (jak na rysunku). Wartość maksymalna amplitudy napięcia jednakowa w 4 kanałach 45 kV, obciążalność prądowa 4 x 20 mA wartości średniej, częstotliwość 50-100 Hz. • Zakres płynnej regulacji amplitudy napięcia wyjściowego od 0 do 45 kVampl (w 4 kanałach równocześnie), poprzez regulator zintegrowany z Zespołem Zasilającym. • Zakres płynnej regulacji limitu prądu wyjściowego w zakresie od 0 do 20mA (w 4 kanałach równocześnie), poprzez regulator zintegrowany z Zespołem Zasilającym. • Możliwość regulacji czasu trwania sygnału trapezowego w zakresie od 5 do 10 ms, przy wypełnieniu 1:1. • Czas narastania i opadania sygnału napięciowego 1 ms. • Wykonawca przeanalizuje możliwość powstawania fali odbitej i jej potencjalny wpływ na generowany sygnał podczas pracy normalnej oraz w momencie załączania i wyłączania napięcia. Wykonawca zastosuje układ tłumiący zabezpieczający przed przepięciami oraz szkodliwym oddziaływaniem na Zespół Zasilający. • Obniżenie napięcia wyjściowego po przeskoku i odbudowanie amplitudy napięcia do poziomu nastawy ze stałą czasową <10s. (możliwość nastawy czasu odbudowy od 2 do 10 s). 2. Zespół Zasilający WN powinien spełniać następujące warunki konstrukcyjne: • Zespół Zasilający powinien być wykonany w zabudowie szafowej. Gabaryty szafy 1200 x 800 x 2100+100 (szerokość x głębokość x wysokość + cokół), dopuszcza się zwiększenie głębokości szafy w miarę potrzeb. • Szafa powinna spełniać wymogi Dyrektywy EMC oraz Dyrektywy Niskonapięciowej. • Kolor szafy RAL 7035, • Drzwi szafy otwierane na klucz stosowany standardowo w szafach tego typu. • Wyłącznik główny z rączką należy umieścić na drzwiach szafy, tak by otwarcie drzwi skutkowało odłączeniem zasilania sieciowego szafy. • Na drzwiach szafy Zespołu Zasilającego należy umieścić wyłącznik awaryjny, tzw. grzybek. • Na drzwiach szafy umieścić sygnalizację świetlną jednoznacznie wskazującą, że elementy znajdujące się wewnątrz szafy są pod napięciem. • Na szafie należy umieścić piktogramy ostrzegawcze. • Szafa musi być wyposażona w wewnętrzne osłony zabezpieczające z przeźroczystej płyty PMMA („pleksi”) po otwarciu drzwi szafy. • Należy zapewnić możliwość stosowania przemysłowych uziemiaczy przenośnych za osłoną z przeźroczystej płyty w celu eliminacji przypadkowego dotknięcia części pod napięciem. • Drzwi oraz pozostałe segmenty szafy należy wyposażyć w połączenia wyrównawcze. • Wszystkie połączenia wewnątrz szafy powinny być oznakowane tulejkami montażowymi, z opisem. • Na drzwiach szafy należy umieścić legendę obwodów. • Na drzwiach szafy umieścić należy mierniki (parametry po stronie pierwotnej i wtórnej). • Preferowane chłodzenie powietrzem, w razie potrzeby zastosować klimatyzator szafowy. 3. Komunikacja i sterowanie Zespołem Zasilającym WN.: Wykonawca zapewni następujące sygnały wyjściowe do systemu nadrzędnego (PLC) • poziom amplitudy wysokiego napięcia (dla każdego kanału), • wartość średnia natężenia prądu wyładowania w 2 kanałach (1 i 4) oddzielnie (pomiar po stronie WN), • częstość przeskoków (z 2 kanałów: 1 i 4). Protokół komunikacyjny MODBUS TCP/IP – możliwość regulacji/zadania parametrów wtórnych ze sterownika zewnętrznego PLC. Opcjonalnie przewidzieć należy wyświetlacz (na regulatorze Zespołu Zasilającego WN) przebiegu czasowego sygnałów wyjściowych WN z czterech kanałów równocześnie lub wyjścia analogowe do oscyloskopu (0-10V). Regulacja parametrów Zespołu Zasilającego WN będzie możliwa poprzez regulator zintegrowany z Zespołem Zasilającym WN. Wykonawca powinien umożliwić sterowanie Zespołem Zasilającym poprzez system nadrzędny (PLC) lub komputer PC. W takim przypadku Wykonawca zapewni/dostarczy oprogramowanie (jeżeli wymagane) wraz z kablem do współpracy Zespołu Zasilającego z komputerem PC.

II.5) Główny kod CPV: 31100000-7
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-11-04

II.9) Informacje dodatkowe: W przypadku przesunięcia przez Zamawiającego terminu dostawy do trzech miesięcy, Wykonawca przechowa przedmiot dostawy bez dodatkowych kosztów dla Zamawiającego. Jeśli IMP PAN zauważy konieczność jakiegokolwiek opóźnienia dostawy, natychmiast poinformuje o tym fakcie Wykonawcę.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, którzy mają co najmniej 3 –letnie doświadczenie na rynku związanym z produkcją zespołów zasilających dla energetyki (np. elektrofiltrów) oraz przynajmniej 3 dostawy podobnego typu i o podobnej wartości w przeciągu ostatnich 3 (trzech) lat, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. 2. Wykazu dostaw zgodny z treścią Załącznik nr 7 do SIWZ, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania/wykonywania i podmiotów, na rzecz, których usługi były wykonane/wykonywane. 3. Dowody potwierdzające, że zamówienia wskazane w wykazie dostaw zostały wykonane/są wykonywane należycie. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem na rzecz, którego wykonano dostawy wskazane w wykazie, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej. W razie konieczności, szczególnie, gdy wykaz lub dowody budzą wątpliwości Zamawiającego, lub gdy z poświadczenia albo innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane należycie lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego zamówienie było lub miało zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu. 4. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Gwarancja 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający nie przewiduje zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy za następującymi wyjątkami: 1) Zamawiający w oparciu o art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp przewiduje możliwość dokonania następujących istotnych zmian w zawartej umowie w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, określając jednocześnie warunki ich wprowadzenia: a) Termin zakończenia przedmiotu zamówienia ustalony w umowie może ulec zmianie w przypadku wystąpienia jednej z niżej wymienionej okoliczności pod warunkiem, że ma ona wpływ na termin realizacji całego przedmiotu umowy. Okoliczności mogące spowodować zmianę terminu mogą wynikać z działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne zdarzenia losowe) nieprzewidziane i niemożliwe do uniknięcia.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-03-27, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Tak
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę transport samochodu Vw t5 Caravelle - Hirtshals - Słupsk
 • Lokalizacja zleceniapomorskie
 • Data dodania26-06-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę transport samochodu Vw t5 Caravelle. Wymiaru: szerokość 1900, długość 4890. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa komputerów i akcesoriów komputerowych
Następne ogłoszenie o zamówieniu z miasta Gdańsk: Zakup serwerów kasetowych wraz z modernizacją obudowy
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Motoryzacja i transport: Przeglądy gwarancyjne, techniczne i naprawy samochodów służbowych dla Oddziałów Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Część I. „Przeglądy gwarancyjne, techniczne i naprawy samochodów służbowych marki Skoda” Część II. „Przeglądy gwarancyjne, techniczne i naprawy samochodu służbowego marki Citroen” Część III „Przeglądy techniczne i naprawy samochodu służbowego marki Fiat” Część IV. „Przeglądy gwarancyjne i naprawy samochodów służbowych marki Suzuki” Część V. „Przeglądy techniczne i naprawy samochodów służbowych marki Peugeot” Część VI. „Przeglądy gwarancyjne i naprawy samochodów służbowych marki Volkswagen” Część VII. „Przeglądy gwarancyjne, techniczne i naprawy samochodów służbowych marki Opel” Część VIII. „Przeglądy gwarancyjne, techniczne i naprawy samochodów służbowych marki Renault”
Następne ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Motoryzacja i transport: Przetarg nieograniczony na naprawę sprzętu minerskiego i geodezyjnego w 2019 r.