„Budowa parkingu, ul. Prusa, ul. Łagodnej oraz przebudowa ul. Armii Krajowej -

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
„Budowa parkingu, ul. Prusa, ul. Łagodnej oraz przebudowa ul. Armii Krajowej - w Leżajsku”.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoLeżajsk
 • WojewództwoPodkarpackie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2019-04-02
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyMiasto Leżajsk
 • Data publikacji ogłoszenia2019-03-18
 • Numer ogłoszenia526245-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 526245-N-2019 z dnia 2019-03-18 r.

Miasto Leżajsk: „Budowa parkingu, ul. Prusa, ul. Łagodnej oraz przebudowa ul. Armii Krajowej - w Leżajsku”.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
„BUDOWA PARKINGU, UL. PRUSA, UL. ŁAGODNEJ ORAZ PRZEBUDOWA UL. ARMII KRAJOWEJ - W LEŻAJSKU”.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Leżajsk, krajowy numer identyfikacyjny 69058170300000, ul. Rynek  1 , 37-300  Leżajsk, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 17 2427333, , e-mail uml@miastolezajsk.pl, tadeusz.ulman@miastolezajsk.pl, faks 17 2427333.
Adres strony internetowej (URL): www.miastolezajsk.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://lezajsk.um.bipgmina.pl/wiadomosci/3/lista/przetargi

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej
Adres:
Urząd Miejski w Leżajsku, ul. Rynek 1, 37-300 Leżajsk (Sekretariat)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Budowa parkingu, ul. Prusa, ul. Łagodnej oraz przebudowa ul. Armii Krajowej - w Leżajsku”.
Numer referencyjny: ZP.271.1.3.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pod nazwą „Budowa parkingu, ul. Prusa, ul. Łagodnej oraz przebudowa ul. Armii Krajowej - w Leżajsku”. Zamówienie składa się z czterech części p.n.: Część 1 Budowa parkingu przy ul. Warszawskiej w Leżajsku, Część 2 Budowa ul. Prusa w Leżajsku, Część 3 Budowa ul. Łagodnej w Leżajsku, Część 4 Przebudowa ul. Armii Krajowej w Leżajsku. Uwarunkowania formalno-prawne:1) dla Części 1 – decyzja Starosty Leżajskiego nr 130/2012 r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę parkingu przy ul. Warszawskiej wraz z budową odwodnienia i oświetlenia w Leżajsku, 2) dla Części 2 – zgłoszenie zamiaru przystąpienia do budowy, wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę z dnia 06.06.2018 r., 3) dla Części 3 – decyzja ZRID, 4) dla Części 4 - zgłoszenie zamiaru przystąpienia do budowy, wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę z dnia 18.02.2019 r. Zakres robót: Część 1 - Budowa parkingu przy ul. Warszawskiej w Leżajsku: - część inwestycji wskazana w dokumentacji technicznej, - powierzchnia nawierzchni z kostki brukowej grub. 8 cm – 1948 m2, krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo – piaskowej – 211 m, nawierzchnia drogowa: oś jezdni i miejsc postojowych wyznaczona kostką kolorową, - kanalizacja deszczowa z rur z tworzywa sztucznego fi 300 mm -54 m, przykanaliki fi 200 mm – 16 m, studnie rewizyjne betonowe fi 1000 mm – 2 szt, studzienki ściekowe (wpusty uliczne) fi 500 mm – 2 szt, Przyjęta technologia: - wykopy mechaniczne i ręczne w szalunkach systemowych, - krawężniki drogowe 15x30x100 cm na ławie betonowej z oporem, - nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo piaskowej gr. 4 cm i podbudowie z kruszywa łamanego – o łącznej grub. 20 cm, - rurociąg kanalizacji deszczowej grawitacyjny z PP SN8 fi 300 i 200 – 70 m, o podwójnej ściance i połączeniach kielichowych, - studzienki rewizyjne z kręgów betonowych z włazem żeliwnym typu ciężkiego fi 1000 mm, - studzienki ściekowe (wpusty uliczne) fi 500 mm – 2 szt. Część 2 - Budowa ul. Prusa w Leżajsku: - droga o długości 0,210 km, - powierzchnia nawierzchni z kostki brukowej grub. 1080 m2, - krawężniki drogowe 15x30x100 cm - 430 m, - kanalizacja deszczowa o długości 154,5 m Przyjęta technologia - wykopy mechaniczne i ręczne w szalunkach systemowych, - nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo piaskowej gr. 4 cm i podbudowie z kruszywa łamanego – o łącznej grub. 15 cm, - krawężniki drogowe 15x30x100 cm na ławie betonowej z oporem, - rurociąg kanalizacji deszczowej grawitacyjny z PCV SN8 fi 300 mm – 80 m, fi 250 mm – 48 m, i fi 200 mm – 26,5 m, o podwójnej ściance i połączeniach kielichowych, - studzienki rewizyjne z kręgów betonowych z włazem żeliwnym typu ciężkiego fi 1200 mm – szt. 3 - studzienki ściekowe (wpusty uliczne) fi 500 mm – 6 szt. Część 3 Budowa ul. Łagodnej w Leżajsku: Kanalizacja deszczowa kanalizacja deszczowa z rur z tworzywa sztucznego HDPE fi 315 mm - 265 m, studnie rewizyjne betonowe fi 1000 mm – 8 szt. Przyjęta technologia - wykopy mechaniczne i ręczne w szalunkach systemowych, - studzienki rewizyjne z kręgów betonowych z włazem żeliwnym typu ciężkiego fi 1000 mm. Część 4 Przebudowa ul. Armii Krajowej w Leżajsku: - droga o długości 0,235 km, - powierzchnia nawierzchni bitumicznej 1.080 m2, - krawężniki drogowe 15x30x100 cm - 500 m, - nawierzchnia z kostki betonowej – 485 m2 Przyjęta technologia - nawierzchnia asfaltowa o powierzchni, warstwa ścieralna - o grubości 4 cm, - krawężniki drogowe 15x30x100 cm, leżące, na ławie betonowej, - nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo piaskowej gr. 4 cm – 120 m2, - nawierzchnia chodników z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo piaskowej gr. 4 cm – 365 m2, Szczegółowe zakresy oraz warunki wykonania robót określają dokumentacje projektowe zawierające projekty budowlane z oznaczeniem zakresu rzeczowego robót objętych przetargiem, opisy robót dołączone do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) oraz decyzje administracyjne oraz formularze cenowe zawierające przedmiary robót, stanowiące załączniki nr 2.1/2.2/2.3/2.4 do SIWZ . Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający w ramach zamawianych robót wymaga wykonania na podstawie umów o pracę czynności polegających na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22. ust. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm. ), tj.: tj.: czynności obsługi występujących w robotach maszyn, pojazdów czy sprzętu zmechanizowanego: koparki, ładowarki, koparko-ładowarki, walce, ciągniki, samochody, itp. oraz czynności występujących na stanowisku robotnika budowlanego: czynności transportu oraz czynności pomocniczych i prac porządkowych. Zamawiający odstąpi od wymogu z ust. 6, jeżeli Wykonawca wykaże, że ww. czynności są wykonywane osobiście przez Wykonawcę lub Podwykonawcę. Dla realizacji Części 1 zamówienia wymagany jest kierownik budowy posiadający uprawnienia w specjalności drogowej. Dla realizacji części 3 zamówienia wymagany jest kierownik budowy (robót) posiadający uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych. Dopuszcza się kwalifikacje równoważne do przedstawionych powyżej zdobyte w innych państwach – zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U z 2018 r. poz.1202 z późn. zm.). Przedmiot zamówienia obejmuje swym zakresem oprócz robót budowlanych także wszystkie niezbędne działania i roboty związane z wykonaniem tego zamówienia, zagospodarowanie placów budowy, zabezpieczenie terenu w okresie prowadzenia prac, zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia w związku z prowadzeniem prac, zapewnienie warunków wymaganych przepisami BHP dotyczących placu budowy oraz zaplecza technicznego i socjalnego, zapewnienie bezpiecznego ruchu drogowego w czasie realizacji zamówienia, zapewnienia bezpiecznego dojazdu i dojścia do istniejących budynków mieszkalnych, obiektów handlowych i usługowych w okresie realizacji prac, sprowadzenie sprzętu, dowóz materiałów, działania w zakresie unieszkodliwiania odpadów i materiałów z rozbiórki – przez przekazanie uprawnionemu do tego podmiotowi (z dostarczeniem Zamawiającemu kart przekazania odpadów), bądź odwóz odpadów na wskazane przez Zamawiającego miejsce, opracowanie i wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na okres prowadzenia robót itp. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych podmioty biorące udział postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązane są do ich przestrzegania. W szczególności Zamawiający będący operatorem przetwarzania danych osobowych Wykonawcy, Podwykonawców, czy podmiotów udostępniających zasoby - przekazuje im dotyczące informacje zawarte w klauzuli informacyjnej stanowiącej załącznik nr 11 do SIWZ. Klauzula ta jest dostępna jest również na stronie internetowej zamawiającego pod adresem URL: http://lezajsk.um.bipgmina.pl/wiadomosci/11368/wiadomosc/423268/klauzula_informacyjna_dot_przetwarzania_danych_osobowych_na_pods Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania oraz do zapewnienia przestrzegania przepisów w zakresie ochrony danych osobowych przez ewentualnych Podwykonawców, czy przez podmioty udostępniające zasoby w przypadku powołania się na nie przez Wykonawcę. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, a jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia, ponieważ Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, przyjmuje się, że wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, zgodnie z art. 30 ust 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza również rozwiązania równoważne opisywanym, jeżeli odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Możliwość zastosowania urządzeń, materiałów równoważnych, o których mowa powyżej uzależniona będzie od zgodności dla elementów wraz z wymaganymi do spełnienia parametrami - określonymi w zgłoszeniu robót, w dokumentacji technicznej, w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Powyższe zmiany muszą być wykazane w załączonej tabeli Wykaz urządzeń i materiałów równoważnych i złożone wraz z ofertą wg wzoru Zamawiającego stanowiącego Załącznik nr 10 do SIWZ. Brak wskazania w tym załączniku propozycji zastosowania urządzeń i materiałów równoważnych oznaczać będzie deklarację Wykonawcy, że przedmiot zamówienia zostanie wykonany przy zastosowaniu urządzeń i materiałów przyjętych w dokumentacji przetargowej. Udowodnienie równoważności spoczywa na Wykonawcy - zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp. W przedmiocie zamówienia zostały uwzględnione wymagania w zakresie dostępności zarówno dla osób niepełnosprawnych jak i dla wszystkich użytkowników: w zakresie Części 2,4 zamówienia – w szczególności poprzez obniżenie krawężników drogowych przy zejściach z przyległych chodników, w zakresie Części 1 zamówienia – utworzenie miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych, w zakresie Części 3 zamówienia – docelowo wybudowanie drogi ze zjazdami i chodnikami przystosowanymi dla osób niepełnosprawnych.

II.5) Główny kod CPV: 45233120-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45233252-0
45232451-8
45332000-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-07-12
2019-08-09
2019-06-30

II.9) Informacje dodatkowe: Pierwsza z ww. dat dotyczy Części 1 zamówienia, druga z ww. dat dotyczy Części 2 zamówienia, trzecia z ww. dat dotyczy Części 3 i 4 zamówienia.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości: 70 000,00 zł – dla Części 1, 60 000,00 zł – dla Części 2, 50 000,00 zł – dla Części 3, 40 000,00 zł – dla części 4. Jeżeli oferta obejmuje kilka Części zamówienia, to wymagana wartość dotycząca warunku spełnienia sytuacji finansowej jest sumą wartości dla tych części.
Informacje dodatkowe Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach zawodowych lub sytuacji finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. Jeżeli sytuacja finansowa, podmiotu, o którym mowa w pkt 1, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże sytuację finansową. W przypadku, gdy wartości dotyczące wymaganej sytuacji finansowej wyrażone będą w walucie obcej Wykonawca dokona przeliczenia tych wartości na PLN na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do tej walut obcej określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego (aktualny na dzień sporządzenia tej informacji). W ofercie wspólnej warunki udziału w postępowaniu powinny być spełnione łącznie.
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej a) wykonanie przez Wykonawcę w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie przynajmniej jednego zamówienia, obejmującego zakresem: - dla Części 1 roboty budowlane w zakresie układania kostki brukowej polegające na budowie, przebudowie, rozbudowie lub remoncie o łącznej wartości robót wraz z podatkiem VAT co najmniej: 150 000,00 zł, - dla Części 2 roboty budowlane w zakresie układania kostki brukowej polegające na budowie, przebudowie, rozbudowie lub remoncie o łącznej wartości robót wraz z podatkiem VAT co najmniej: 50 000,00 zł, - dla Części 3 roboty budowlane w zakresie kanalizacji deszczowej polegające na budowie, przebudowie, rozbudowie lub remoncie kolektorów deszczowych o łącznej wartości robót wraz z podatkiem VAT co najmniej: 100 000.zł, - dla Części 4 roboty budowlane w zakresie dróg z nawierzchnią bitumiczną polegające na budowie, przebudowie, rozbudowie lub remoncie o łącznej wartości robót wraz z podatkiem VAT co najmniej: 100 000 zł, Jeżeli oferta obejmuje kilka Części zamówienia, to wymagana do wykazania przez Wykonawcę łączna wartość robót powinna odpowiadać co najmniej najwyższej wartości robót spośród Części zamówienia na które składana jest oferta. Powyższe wymaganie dotyczy odrębnie robót z nawierzchnią bitumiczną oraz z kostki brukowej. b) dysponowanie sprzętem i urządzeniami technicznymi co najmniej: - dla Części 1 i 2: - koparko-ładowarka – 1 szt., (lub koparka - 1 szt. i ładowarka 1 szt.), walec – 1 szt., samochód samowyładowczy – 1 szt. (lub ciągnik z przyczepą samowyładowczą - 1 kpl.), płyta wibracyjna – 1 szt. - dla Części 3: koparka o pojemności łyżki co najmniej 0,4 m3 – 1 szt., koparko-ładowarka – 1 szt., samochód samowyładowczy – 1 szt., płyta wibracyjna – 1 szt. - dla Części 4: rozkładarka mas bitumicznych – 1 szt., walec – 2 szt., samochód samowyładowczy – 2 szt., koparko ładowarka 1 –szt., przecinarka do asfaltu – 1 szt., zapewnienie dostawy mas bitumicznych z wytwórni zlokalizowanej w odległości umożliwiającej wbudowanie masy asfaltowej w warunkach określonych przepisami, tj. czas transportu mieszanki od załadunku do rozładunku nie powinien przekraczać 2 godzin, pod warunkiem zachowania wymaganych właściwości masy i wymaganej temperatury przy wbudowywaniu. c) dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: - dla Części 1,2,3,4 : dysponowanie przez Wykonawcę co najmniej 4 pracownikami fizycznymi i 1 pracownikiem personelu kierowniczego, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach zawodowych lub sytuacji finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Jeżeli zdolności zawodowe, podmiotu, o którym mowa w pkt 1, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe. W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca wymaganych robót wyrażona będzie w walucie obcej Wykonawca dokona przeliczenia jej wartości (w dotyczącej pozycji wykazu) na PLN na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do tej waluty obcej określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego (aktualny na dzień odbioru tych robót). W ofercie wspólnej warunki udziału w postępowaniu powinny być spełnione łącznie.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp – z datą wystawienia nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast ww. dokumentu składa dokument wystawiony w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, że nie otwarto likwidacji i nie ogłoszono upadłości, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Daty wystawienia dokumentu lub oświadczenia jak dla odpisu - tj. nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp – z datą wystawienia nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast ww. dokumentu składa dokument wystawiony w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, że nie otwarto likwidacji i nie ogłoszono upadłości, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Daty wystawienia dokumentu lub oświadczenia jak dla odpisu - tj. nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W zakresie sytuacji finansowej - informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczącego sytuacji finansowej wymaganego przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu. W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej - a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Jeżeli wykaz lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganego przez Zamawiającego wykazu, Zamawiający może dopuścić złożenie przez Wykonawcę innych odpowiednich dokumentów w celu potwierdzenia spełniania warunków. b) wykaz wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami, (w przypadku wytwórni mas asfaltowych zawierający również informację o jej lokalizacji), c) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają: 1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą (przykładowy wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby stanowi załącznik nr 4 do SIWZ). Wykonawcy, którzy złożyli oferty w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji jw., przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp - sporządzone wg wzoru zgodnie z załącznikiem Nr 8 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości: Część 1 - 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), Część 2 - 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), Cześć 3 - 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych), Część 4 - 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych), Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto 53 2030 0045 1110 0000 0251 4070 w Banku BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna. Do oferty należy dołączyć dowód przelewu wadium. Wadium wnoszone w pieniądzu przelewem powinno fizycznie znajdować się na koncie Zamawiającego w terminie składania ofert pod rygorem odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp). Wadium wnoszone w innej, dopuszczonej w ustawie formie, (poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości) należy dołączyć do oferty. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku, oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca którego oferta została wybrana: 1) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 4) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Tak
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
Do oferty należy dołączyć na nośniku elektronicznym elektroniczną formę formularza cenowego w formacie Excel, zgodnego z wersją papierową w ofercie.

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji i rękojmi 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 1) zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1–1b, 1d i 1e ustawy Pzp; 2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp; 3) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej. W obu ww. przypadkach – tj. w przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. Zamawiający zastrzega możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie: zmiany terminu realizacji zamówienia, zmiany wartości wynagrodzenia Wykonawcy, zmiany ilości lub zakresu oferowanych do wykonania robót (w tym określonych w przedmiarze zawartym w formularzu cenowym) oraz zmian wynikających z rozliczenia robót faktycznie wykonanych. Termin realizacji zamówienia może zostać zmieniony w przypadku: 1) konieczności wykonania robót dodatkowych, które będą niezbędne do prawidłowego wykonania i zakończenia robót realizowanych w ramach zamówienia podstawowego, a ich wykonanie wymagać będzie dłuższego terminu niż 7 dni, 2) konieczności wykonania dodatkowych robót od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia, a wykonanie ich wymagać będzie dłuższego terminu niż 7 dni, 3) działania siły wyższej mającej wpływ na niemożność prowadzenia robót budowlanych, 4) wystąpienia okoliczności powodujących konieczność wykonania dodatkowych opracowań lub uzyskania dokumentów niezbędnych do prawidłowego zakończenia zadania, 5) wstrzymania robót przez właściwy organ z przyczyn za które nie odpowiada Wykonawca; 6) wystąpienia innych przeszkód uniemożliwiających prowadzenie robót, za które nie odpowiada Wykonawca - trwających dłużej niż 7 dni. Ww. zmiany terminu realizacji zamówienia dotyczą terminów zakończenia robót dla poszczególnych części zamówienia. Inne zmiany terminów robót są zmianami nieistotnymi i odbywają się w trybie zmiany harmonogramu robót. Zmiana wartości wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić w przypadku: 1) ustawowych zmian stawek podatku VAT, 2) wykonania robót dodatkowych w przypadkach wskazanych w ust.1 pkt 1 i pkt 2 – bez względu na czas ich trwania, 3) zmiany zakresu, w tym zmniejszenia lub ograniczenia części robót. Zmiana zakresu, ilości lub ograniczenie oferowanych do wykonania robót, określonych w formularzu cenowym, mogą nastąpić w przypadku występowania błędów w dokumentacji przetargowej (w tym w przedmiarze robót zawartym w formularzu cenowym) dotyczącej zamówienia lub koniecznych do wprowadzenia zmian w realizacji zamówienia, wynikłych w trakcie realizacji umowy. Rozliczanie robót nie będzie stanowić zmiany ilości, zakresu robót czy wartości wynagrodzenia i będzie dokonywane na podstawie faktycznie wykonanych ilości robót wynikających z wykonanych obmiarów i wartości jednostkowych robót określonych w formularzu cenowym. Zamawiający przewiduje zmiany dotyczące realizacji umowy w zakresie ochrony danych osobowych, w sytuacji zmian dotyczących przepisów prawa lub nowych interpretacji czy wytycznych.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-04-02, godzina: 14:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Oferty muszą być sporządzone w języku polskim
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Opis sposobu przygotowania ofert. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Treść oferty musi być zgodna z przepisami ustawy Pzp i przepisami odrębnymi oraz musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta musi zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki. W ofercie Wykonawca może zastrzec, że zawarte w niej informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nie mogą być udostępniane, jeżeli wykaże, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. Integralną częścią oferty są wypełnione i podpisane dokumenty, w tym wg wzorów stanowiących załączniki do SIWZ: 1) formularz oferty (wg załącznika nr 1 do SIWZ) zawierający cenę oferty i między innymi oświadczenia o wyborze terminu gwarancji i rękojmi i zaakceptowaniu warunków płatności (płatności następować będą po wykonaniu częściowego zakresu robót, na podstawie faktur przejściowych wystawianych nie częściej niż raz na miesiąc, do wysokości 90 % wartości robót i faktury końcowej, z terminem płatności do 30 dni liczonym od dnia dostarczenia poprawnie wystawionej faktury do Zamawiającego), 2) formularz cenowy (wg załącznika składającego się z części nr 2.1/2.2/2.3/2.4/). Do oferty należy dołączyć na nośniku elektronicznym elektroniczną formę formularza cenowego w formacie Excel, zgodnego z wersją papierową w ofercie, 3) kosztorysy szczegółowe przedstawiające kalkulacje wartości jednostkowych robót (dla ilości =1). Kosztorysy szczegółowe przedstawiające kalkulacje wartości jednostkowych robót netto powinny być przedstawione wraz z zestawieniem cen materiałów i sprzętu (odrębny wydruk), które posłużyły do wyznaczenia wartości jednostkowych robót, 4) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy na podstawie art. 25a ust.1 ustawy Pzp w zakresie wskazanym przez Zamawiającego wg wzoru stanowiącego zał. Nr 3 do SIWZ. Informacje Wykonawcy zawarte w powyższym oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie w zakresie spełnienia warunków i potwierdzenie w zakresie braku podstaw do wykluczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 12 - 22 ustawy Pzp. 5) pełnomocnictwa lub dokumenty z których będzie wynikać uprawnienie do podpisania oferty, 6) dowód wniesienia wadium, 7) Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów, w celu wykazania spełnienia warunków w postępowaniu zamieszcza informacje o tych zasobach i podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 4, 8) Zobowiązania innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów jw. (wg wzoru będącego załącznikiem nr 4 do SIWZ) na potrzeby realizacji zamówienia określające w szczególności: a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą, 9) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, zamieszcza informacje o Podwykonawcach (w tym w zakresie ich nazw i zakresu podwykonawstwa) w oświadczeniu wg wzoru będącego załącznikiem nr 5 do SIWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w pkt 4 (oraz, jeżeli dotyczy dokumenty o których mowa w pkt 8 i pkt 9 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Ww. załączniki muszą być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami, a w szczególności zawierać wszystkie wymagane informacje. Oferta powinna być napisana czytelnie, w języku polskim na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie (w sposób trwały). Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty. Każda strona oferty powinna być opatrzona kolejnym numerem. Oferta w tym ww. załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa. Miejsca, w których oferent dokonał poprawek, muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty. Kompletne wg wymagań jw. oferty należy składać w jednym egzemplarzu w dwóch zamkniętych kopertach. Zewnętrzna i wewnętrzna koperta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego i opisana „Oferta: „Budowa parkingu, ul. Prusa, ul. Łagodnej oraz przebudowa ul. Armii Krajowej - w Leżajsku”. Koperta wewnętrzna powinna dodatkowo zawierać nazwę i adres oferenta. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, dokonać w ofercie zmian lub ją wycofać pod warunkiem pisemnego powiadomienia Zamawiającego o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie należy złożyć przed upływem terminu składania ofert, w formie przewidzianej dla składania ofert, z tym, że zewnętrzna koperta musi być dodatkowo oznaczona określeniem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. Koperty oznaczone napisem „WYCOFANIE” będą otwierane w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami, koperty wewnętrzne ofert wycofanych nie będą otwierane. Koperty oznaczone dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian zostaną dołączone do oferty. Sposób oceny ofert: Poszczególnym ofertom odrębnie dla każdego kryterium zostaną przyznane punkty wg następujących zasad: 1) dla kryterium ceny -obliczone wg wzoru: [najniższa cena oferty]/[cena oferty ocenianej] x100 pkt. Waga kryterium 60%, 2) dla kryterium gwarancji i rękojmi: Wykonawca za zapewnioną gwarancję i rękojmię jw. minimum 60 miesięcy dla Części 1, 2 i 3 i 36 miesięcy dla Części: 4, otrzyma 80 punktów, a za jej wydłużenie o dodatkowe dwa, nie krótsze niż 12 miesięczne pełne okresy ponad minimalny okres, punktacja zwiększa się dodatkowo dwa razy po 10 punktów, co przedstawia poniższa tabela. Waga kryterium - 40%. Łączna ilość punktów przyznanych ofertom obliczana jest jako suma punktów przyznanych w każdym kryterium pomnożona przez wagę kryterium. Jeżeli Wykonawca nie wskaże w formularzu ofertowym terminu gwarancji i rękojmi, Zamawiający uzna, że zaoferował minimalny wymagany w SIWZ termin gwarancji i rękojmi. Zamawiający w wyniku przeprowadzonej oceny ustala ofertę najkorzystniejszą w podanych kryteriach wyboru - tj. taką, która uzyskała łączną najwyższą liczbę punktów. Jeżeli dwie lub więcej ofert przedstawiają taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert ustala jako najkorzystniejszą ofertę z niższą ceną. Jeżeli ich cena również będzie równa, to przez analogię do art. 91 ust. 5 ustawy Pzp będzie zastosowana procedura wezwania do złożenia ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. W wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza o uzupełnienie oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do wyboru oferty aktualnych na dzień złożenia, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy Pzp. W przypadku, dokumentów dotyczących spełniania warunków, w tym dotyczących Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - pobranych w formie elektronicznej przez Zamawiającego pod wskazanymi przez Wykonawcę adresami internetowymi z ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów, jeżeli brak jest możliwości ich pobrania w języku polskim. w przypadku, dokumentów dotyczących spełniania warunków, w tym dotyczących Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający w celu potwierdzenia spełniania warunków, braku podstaw do wykluczenia, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków i braku podstaw do wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 570 ze zm.). Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. Po uzupełnieniu oświadczeń lub dokumentów przez Wykonawcę, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, Zamawiający dokonuje oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej procedury oceny określonej jw. w cz. XVII SIWZ Wykonawca, który złożył ofertę najkorzystniejszą zostanie oceniony za spełniającego warunki udziału w postępowaniu i nie podlegającego wykluczeniu oraz dokonano wyboru jego oferty, to w celu zawarcia umowy Zamawiający i wybrany Wykonawca zobowiązani będą do spełnienia formalności wg zasad określonych w cz. XVIII SIWZ. Przed zawarciem umowy Zamawiający wymaga najpierw wskazania formy należytego zabezpieczenia umowy, a następnie jego wniesienia. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, to Zamawiający przed zawarciem umowy zażąda umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Zamawiający wymaga aby wybrany Wykonawca zawarł z nim umowę (z wynagrodzeniem kosztorysowym) na warunkach określonych w dołączonym do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzorze umowy. Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny oferty. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może przekraczać 30% wysokości zabezpieczenia. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w ust. 1. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Leżajsku dla osoby od której pochodzą przetwarzane dane osobowe Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych) ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH Urząd Miejski reprezentowany przez Burmistrza Leżajska, z siedzibą przy ul. Rynek 1, 37 300 Leżajsk, tel. 17 242 73 33 e-mail uml@miastolezajsk.pl INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Magdalena Więcław, ul. Rynek 1, 37 300 Leżajsk, tel. 17 242 73 33 e mail IODO@miastolezajsk.pl, tel.17 242 73 33. CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA udzielanie zamówień publicznych - Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ODBIORCY DANYCH - wykonawcy, osoby reprezentujące Zamawiającego, osoby Zamawiającego do kontaktu, prowadzący postępowanie wspólne lub w imieniu innego Zamawiającego, eksperci, Komisja Przetargowa, organy kontroli zamówień publicznych, Prezes i Urząd Zamówień Publicznych, KIO, sądy (przy skardze). - Udostępnienie publiczne: otwarcie ofert - udostępnianie obecnym, ogłoszenia w BIP, w BZP/DUUE, na tablicach ogłoszeń, w prasie i innych publikatorach. PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego może nastąpić, jeżeli państwo docelowe daje gwarancje ochrony danych osobowych na swoim terytorium przynajmniej takie, jakie obowiązują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zasady powyższej nie stosuje się, gdy przesłanie danych osobowych wynika z obowiązku nałożonego na administratora danych przepisami prawa lub postanowieniami ratyfikowanej umowy międzynarodowej. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH Zebrane dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE I PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO 1. żądania od administratora: 1) dostępu do danych osobowych, 2) sprostowania nieprawidłowych danych, 3) uzupełnienia niekompletnych danych poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, 4) usunięcia danych osobowych. 2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych, 3. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, 4. wniesienia skargi do organu nadzorczego –Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych PODSTAWA PRZETWARZANIA 1. zrealizowanie uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa, 2. realizacja umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą, 3. wykonanie określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego, 4. wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą, 5. cele archiwalne (dowodowe) będące realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów. INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH Obowiązek podania danych osobowych wynika z przywołanej wyżej ustawy.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Budowa parkingu przy ul. Warszawskiej w Leżajsku.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres robót: Część 1 - Budowa parkingu przy ul. Warszawskiej w Leżajsku: - część inwestycji wskazana w dokumentacji technicznej, - powierzchnia nawierzchni z kostki brukowej grub. 8 cm – 1948 m2, krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo – piaskowej – 211 m, nawierzchnia drogowa: oś jezdni i miejsc postojowych wyznaczona kostką kolorową, - kanalizacja deszczowa z rur z tworzywa sztucznego fi 300 mm -54 m, przykanaliki fi 200 mm – 16 m, studnie rewizyjne betonowe fi 1000 mm – 2 szt, studzienki ściekowe (wpusty uliczne) fi 500 mm – 2 szt, Przyjęta technologia: - wykopy mechaniczne i ręczne w szalunkach systemowych, - krawężniki drogowe 15x30x100 cm na ławie betonowej z oporem, - nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo piaskowej gr. 4 cm i podbudowie z kruszywa łamanego – o łącznej grub. 20 cm, - rurociąg kanalizacji deszczowej grawitacyjny z PP SN8 fi 300 i 200 – 70 m, o podwójnej ściance i połączeniach kielichowych, - studzienki rewizyjne z kręgów betonowych z włazem żeliwnym typu ciężkiego fi 1000 mm, - studzienki ściekowe (wpusty uliczne) fi 500 mm – 2 szt. Uwarunkowania formalno-prawne: – decyzja Starosty Leżajskiego nr 130/2012 r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę parkingu przy ul. Warszawskiej wraz z budową odwodnienia i oświetlenia w Leżajsku. Szczegółowy zakres oraz warunki wykonania robót określają dokumentacje projektowe zawierające projekty budowlane z oznaczeniem zakresu rzeczowego robót objętych przetargiem, opisy robót dołączone do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) oraz decyzje administracyjne oraz formularz cenowy zawierający przedmiary robót, stanowiący załączniki nr 2.1 do SIWZ . Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający w ramach zamawianych robót wymaga wykonania na podstawie umów o pracę czynności polegających na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22. ust. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm. ), tj.: tj.: czynności obsługi występujących w robotach maszyn, pojazdów czy sprzętu zmechanizowanego: koparki, ładowarki, koparko-ładowarki, walce, ciągniki, samochody, itp. oraz czynności występujących na stanowisku robotnika budowlanego: czynności transportu oraz czynności pomocniczych i prac porządkowych. Zamawiający odstąpi od wymogu z ust. 6, jeżeli Wykonawca wykaże, że ww. czynności są wykonywane osobiście przez Wykonawcę lub Podwykonawcę. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych podmioty biorące udział postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązane są do ich przestrzegania. W szczególności Zamawiający będący operatorem przetwarzania danych osobowych Wykonawcy, Podwykonawców, czy podmiotów udostępniających zasoby - przekazuje im dotyczące informacje zawarte w klauzuli informacyjnej stanowiącej załącznik nr 11 do SIWZ. Klauzula ta jest dostępna jest również na stronie internetowej zamawiającego pod adresem URL: http://lezajsk.um.bipgmina.pl/wiadomosci/11368/wiadomosc/423268/klauzula_informacyjna_dot_przetwarzania_danych_osobowych_na_pods Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania oraz do zapewnienia przestrzegania przepisów w zakresie ochrony danych osobowych przez ewentualnych Podwykonawców, czy przez podmioty udostępniające zasoby w przypadku powołania się na nie przez Wykonawcę. Przedmiot zamówienia obejmuje swym zakresem oprócz robót budowlanych także wszystkie niezbędne działania i roboty związane z wykonaniem tego zamówienia, zagospodarowanie placów budowy, zabezpieczenie terenu w okresie prowadzenia prac, zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia w związku z prowadzeniem prac, zapewnienie warunków wymaganych przepisami BHP dotyczących placu budowy oraz zaplecza technicznego i socjalnego, zapewnienie bezpiecznego ruchu drogowego w czasie realizacji zamówienia, zapewnienia bezpiecznego dojazdu i dojścia do istniejących budynków mieszkalnych, obiektów handlowych i usługowych w okresie realizacji prac, sprowadzenie sprzętu, dowóz materiałów, działania w zakresie unieszkodliwiania odpadów i materiałów z rozbiórki – przez przekazanie uprawnionemu do tego podmiotowi (z dostarczeniem Zamawiającemu kart przekazania odpadów), bądź odwóz odpadów na wskazane przez Zamawiającego miejsce, opracowanie i wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na okres prowadzenia robót itp. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, a jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia, ponieważ Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, przyjmuje się, że wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, zgodnie z art. 30 ust 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza również rozwiązania równoważne opisywanym, jeżeli odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Możliwość zastosowania urządzeń, materiałów równoważnych, o których mowa powyżej uzależniona będzie od zgodności dla elementów wraz z wymaganymi do spełnienia parametrami - określonymi w zgłoszeniu robót, w dokumentacji technicznej, w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Powyższe zmiany muszą być wykazane w załączonej tabeli Wykaz urządzeń i materiałów równoważnych i złożone wraz z ofertą wg wzoru Zamawiającego stanowiącego Załącznik nr 10 do SIWZ. Brak wskazania w tym załączniku propozycji zastosowania urządzeń i materiałów równoważnych oznaczać będzie deklarację Wykonawcy, że przedmiot zamówienia zostanie wykonany przy zastosowaniu urządzeń i materiałów przyjętych w dokumentacji przetargowej. Udowodnienie równoważności spoczywa na Wykonawcy - zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp. W przedmiocie zamówienia zostały uwzględnione wymagania w zakresie dostępności zarówno dla osób niepełnosprawnych jak i dla wszystkich użytkowników w zakresie- utworzenie miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233120-6, 45233252-0, 45232451-8, 45332000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-07-12
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji i rękojmi 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Dla Części 1 jak dotyczące w informacjach dodatkowych w części IV. 6.6 ogłoszenia


Część nr: 2 Nazwa: Budowa ul. Prusa w Leżajsku.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres robót: Część 2 - Budowa ul. Prusa w Leżajsku: - droga o długości 0,210 km, - powierzchnia nawierzchni z kostki brukowej grub. 1080 m2, - krawężniki drogowe 15x30x100 cm - 430 m, - kanalizacja deszczowa o długości 154,5 m Przyjęta technologia - wykopy mechaniczne i ręczne w szalunkach systemowych, - nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo piaskowej gr. 4 cm i podbudowie z kruszywa łamanego – o łącznej grub. 15 cm, - krawężniki drogowe 15x30x100 cm na ławie betonowej z oporem, - rurociąg kanalizacji deszczowej grawitacyjny z PCV SN8 fi 300 mm – 80 m, fi 250 mm – 48 m, i fi 200 mm – 26,5 m, o podwójnej ściance i połączeniach kielichowych, - studzienki rewizyjne z kręgów betonowych z włazem żeliwnym typu ciężkiego fi 1200 mm – szt. 3 - studzienki ściekowe (wpusty uliczne) fi 500 mm – 6 szt. Uwarunkowania formalno-prawne: dla Części 2 – zgłoszenie zamiaru przystąpienia do budowy, wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę z dnia 06.06.2018 r. Szczegółowy zakres oraz warunki wykonania robót określają dokumentacje projektowe zawierające projekty budowlane z oznaczeniem zakresu rzeczowego robót objętych przetargiem, opisy robót dołączone do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) oraz decyzje administracyjne oraz formularz cenowy zawierający przedmiary robót, stanowiący załączniki nr 2.2 do SIWZ . Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający w ramach zamawianych robót wymaga wykonania na podstawie umów o pracę czynności polegających na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22. ust. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm. ), tj.: tj.: czynności obsługi występujących w robotach maszyn, pojazdów czy sprzętu zmechanizowanego: koparki, ładowarki, koparko-ładowarki, walce, ciągniki, samochody, itp. oraz czynności występujących na stanowisku robotnika budowlanego: czynności transportu oraz czynności pomocniczych i prac porządkowych. Zamawiający odstąpi od wymogu z ust. 6, jeżeli Wykonawca wykaże, że ww. czynności są wykonywane osobiście przez Wykonawcę lub Podwykonawcę. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych podmioty biorące udział postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązane są do ich przestrzegania. W szczególności Zamawiający będący operatorem przetwarzania danych osobowych Wykonawcy, Podwykonawców, czy podmiotów udostępniających zasoby - przekazuje im dotyczące informacje zawarte w klauzuli informacyjnej stanowiącej załącznik nr 11 do SIWZ. Klauzula ta jest dostępna jest również na stronie internetowej zamawiającego pod adresem URL: http://lezajsk.um.bipgmina.pl/wiadomosci/11368/wiadomosc/423268/klauzula_informacyjna_dot_przetwarzania_danych_osobowych_na_pods Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania oraz do zapewnienia przestrzegania przepisów w zakresie ochrony danych osobowych przez ewentualnych Podwykonawców, czy przez podmioty udostępniające zasoby w przypadku powołania się na nie przez Wykonawcę. Przedmiot zamówienia obejmuje swym zakresem oprócz robót budowlanych także wszystkie niezbędne działania i roboty związane z wykonaniem tego zamówienia, zagospodarowanie placów budowy, zabezpieczenie terenu w okresie prowadzenia prac, zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia w związku z prowadzeniem prac, zapewnienie warunków wymaganych przepisami BHP dotyczących placu budowy oraz zaplecza technicznego i socjalnego, zapewnienie bezpiecznego ruchu drogowego w czasie realizacji zamówienia, zapewnienia bezpiecznego dojazdu i dojścia do istniejących budynków mieszkalnych, obiektów handlowych i usługowych w okresie realizacji prac, sprowadzenie sprzętu, dowóz materiałów, działania w zakresie unieszkodliwiania odpadów i materiałów z rozbiórki – przez przekazanie uprawnionemu do tego podmiotowi (z dostarczeniem Zamawiającemu kart przekazania odpadów), bądź odwóz odpadów na wskazane przez Zamawiającego miejsce, opracowanie i wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na okres prowadzenia robót itp. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, a jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia, ponieważ Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, przyjmuje się, że wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, zgodnie z art. 30 ust 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza również rozwiązania równoważne opisywanym, jeżeli odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Możliwość zastosowania urządzeń, materiałów równoważnych, o których mowa powyżej uzależniona będzie od zgodności dla elementów wraz z wymaganymi do spełnienia parametrami - określonymi w zgłoszeniu robót, w dokumentacji technicznej, w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Powyższe zmiany muszą być wykazane w załączonej tabeli Wykaz urządzeń i materiałów równoważnych i złożone wraz z ofertą wg wzoru Zamawiającego stanowiącego Załącznik nr 10 do SIWZ. Brak wskazania w tym załączniku propozycji zastosowania urządzeń i materiałów równoważnych oznaczać będzie deklarację Wykonawcy, że przedmiot zamówienia zostanie wykonany przy zastosowaniu urządzeń i materiałów przyjętych w dokumentacji przetargowej. Udowodnienie równoważności spoczywa na Wykonawcy - zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp. W przedmiocie zamówienia zostały uwzględnione wymagania w zakresie dostępności zarówno dla osób niepełnosprawnych jak i dla wszystkich użytkowników w zakresie- w szczególności poprzez obniżenie krawężników drogowych przy zejściach z przyległych chodników.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233120-6, 45233252-0, 45232451-8, 45332000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-08-09
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji i rękojmi 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Dla Części 2 jak dotyczące w informacjach dodatkowych w części IV. 6.6 ogłoszenia


Część nr: 3 Nazwa: Budowa ul. Łagodnej w Leżajsku.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres robót: Część 3 Budowa ul. Łagodnej w Leżajsku: Kanalizacja deszczowa kanalizacja deszczowa z rur z tworzywa sztucznego HDPE fi 315 mm - 265 m, studnie rewizyjne betonowe fi 1000 mm – 8 szt. Przyjęta technologia - wykopy mechaniczne i ręczne w szalunkach systemowych, - studzienki rewizyjne z kręgów betonowych z włazem żeliwnym typu ciężkiego fi 1000 mm. Uwarunkowania formalno-prawne: dla Części 3 – decyzja ZRID. Szczegółowy zakres oraz warunki wykonania robót określają dokumentacje projektowe zawierające projekty budowlane z oznaczeniem zakresu rzeczowego robót objętych przetargiem, opisy robót dołączone do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) oraz decyzje administracyjne oraz formularz cenowy zawierający przedmiary robót, stanowiący załączniki nr 2.3 do SIWZ . Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający w ramach zamawianych robót wymaga wykonania na podstawie umów o pracę czynności polegających na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22. ust. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm. ), tj.: tj.: czynności obsługi występujących w robotach maszyn, pojazdów czy sprzętu zmechanizowanego: koparki, ładowarki, koparko-ładowarki, walce, ciągniki, samochody, itp. oraz czynności występujących na stanowisku robotnika budowlanego: czynności transportu oraz czynności pomocniczych i prac porządkowych. Zamawiający odstąpi od wymogu z ust. 6, jeżeli Wykonawca wykaże, że ww. czynności są wykonywane osobiście przez Wykonawcę lub Podwykonawcę. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych podmioty biorące udział postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązane są do ich przestrzegania. W szczególności Zamawiający będący operatorem przetwarzania danych osobowych Wykonawcy, Podwykonawców, czy podmiotów udostępniających zasoby - przekazuje im dotyczące informacje zawarte w klauzuli informacyjnej stanowiącej załącznik nr 11 do SIWZ. Klauzula ta jest dostępna jest również na stronie internetowej zamawiającego pod adresem URL: http://lezajsk.um.bipgmina.pl/wiadomosci/11368/wiadomosc/423268/klauzula_informacyjna_dot_przetwarzania_danych_osobowych_na_pods Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania oraz do zapewnienia przestrzegania przepisów w zakresie ochrony danych osobowych przez ewentualnych Podwykonawców, czy przez podmioty udostępniające zasoby w przypadku powołania się na nie przez Wykonawcę. Przedmiot zamówienia obejmuje swym zakresem oprócz robót budowlanych także wszystkie niezbędne działania i roboty związane z wykonaniem tego zamówienia, zagospodarowanie placów budowy, zabezpieczenie terenu w okresie prowadzenia prac, zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia w związku z prowadzeniem prac, zapewnienie warunków wymaganych przepisami BHP dotyczących placu budowy oraz zaplecza technicznego i socjalnego, zapewnienie bezpiecznego ruchu drogowego w czasie realizacji zamówienia, zapewnienia bezpiecznego dojazdu i dojścia do istniejących budynków mieszkalnych, obiektów handlowych i usługowych w okresie realizacji prac, sprowadzenie sprzętu, dowóz materiałów, działania w zakresie unieszkodliwiania odpadów i materiałów z rozbiórki – przez przekazanie uprawnionemu do tego podmiotowi (z dostarczeniem Zamawiającemu kart przekazania odpadów), bądź odwóz odpadów na wskazane przez Zamawiającego miejsce, opracowanie i wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na okres prowadzenia robót itp. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, a jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia, ponieważ Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, przyjmuje się, że wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, zgodnie z art. 30 ust 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza również rozwiązania równoważne opisywanym, jeżeli odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Możliwość zastosowania urządzeń, materiałów równoważnych, o których mowa powyżej uzależniona będzie od zgodności dla elementów wraz z wymaganymi do spełnienia parametrami - określonymi w zgłoszeniu robót, w dokumentacji technicznej, w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Powyższe zmiany muszą być wykazane w załączonej tabeli Wykaz urządzeń i materiałów równoważnych i złożone wraz z ofertą wg wzoru Zamawiającego stanowiącego Załącznik nr 10 do SIWZ. Brak wskazania w tym załączniku propozycji zastosowania urządzeń i materiałów równoważnych oznaczać będzie deklarację Wykonawcy, że przedmiot zamówienia zostanie wykonany przy zastosowaniu urządzeń i materiałów przyjętych w dokumentacji przetargowej. Udowodnienie równoważności spoczywa na Wykonawcy - zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp. W przedmiocie zamówienia zostały uwzględnione wymagania w zakresie dostępności zarówno dla osób niepełnosprawnych jak i dla wszystkich użytkowników w zakresie- docelowo wybudowanie drogi ze zjazdami i chodnikami przystosowanymi dla osób niepełnosprawnych.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45332000-3, 45232451-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji i rękojmi 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Dla Części 3 jak dotyczące w informacjach dodatkowych w części IV. 6.6 ogłoszenia


Część nr: 4 Nazwa: Przebudowa ul. Armii Krajowej w Leżajsku.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres robót: Część 4 Przebudowa ul. Armii Krajowej w Leżajsku: - droga o długości 0,235 km, - powierzchnia nawierzchni bitumicznej 1.080 m2, - krawężniki drogowe 15x30x100 cm - 500 m, - nawierzchnia z kostki betonowej – 485 m2 Przyjęta technologia - nawierzchnia asfaltowa o powierzchni, warstwa ścieralna - o grubości 4 cm, - krawężniki drogowe 15x30x100 cm, leżące, na ławie betonowej, - nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo piaskowej gr. 4 cm – 120 m2, - nawierzchnia chodników z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo piaskowej gr. 4 cm – 365 m2, Uwarunkowania formalno-prawne:dla Części 4 - zgłoszenie zamiaru przystąpienia do budowy, wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę z dnia 18.02.2019 r. Szczegółowy zakres oraz warunki wykonania robót określają dokumentacje projektowe zawierające projekty budowlane z oznaczeniem zakresu rzeczowego robót objętych przetargiem, opisy robót dołączone do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) oraz decyzje administracyjne oraz formularz cenowy zawierający przedmiary robót, stanowiący załączniki nr 2.4 do SIWZ . Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający w ramach zamawianych robót wymaga wykonania na podstawie umów o pracę czynności polegających na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22. ust. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm. ), tj.: tj.: czynności obsługi występujących w robotach maszyn, pojazdów czy sprzętu zmechanizowanego: koparki, ładowarki, koparko-ładowarki, walce, ciągniki, samochody, itp. oraz czynności występujących na stanowisku robotnika budowlanego: czynności transportu oraz czynności pomocniczych i prac porządkowych. Zamawiający odstąpi od wymogu z ust. 6, jeżeli Wykonawca wykaże, że ww. czynności są wykonywane osobiście przez Wykonawcę lub Podwykonawcę. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych podmioty biorące udział postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązane są do ich przestrzegania. W szczególności Zamawiający będący operatorem przetwarzania danych osobowych Wykonawcy, Podwykonawców, czy podmiotów udostępniających zasoby - przekazuje im dotyczące informacje zawarte w klauzuli informacyjnej stanowiącej załącznik nr 11 do SIWZ. Klauzula ta jest dostępna jest również na stronie internetowej zamawiającego pod adresem URL: http://lezajsk.um.bipgmina.pl/wiadomosci/11368/wiadomosc/423268/klauzula_informacyjna_dot_przetwarzania_danych_osobowych_na_pods Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania oraz do zapewnienia przestrzegania przepisów w zakresie ochrony danych osobowych przez ewentualnych Podwykonawców, czy przez podmioty udostępniające zasoby w przypadku powołania się na nie przez Wykonawcę. Przedmiot zamówienia obejmuje swym zakresem oprócz robót budowlanych także wszystkie niezbędne działania i roboty związane z wykonaniem tego zamówienia, zagospodarowanie placów budowy, zabezpieczenie terenu w okresie prowadzenia prac, zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia w związku z prowadzeniem prac, zapewnienie warunków wymaganych przepisami BHP dotyczących placu budowy oraz zaplecza technicznego i socjalnego, zapewnienie bezpiecznego ruchu drogowego w czasie realizacji zamówienia, zapewnienia bezpiecznego dojazdu i dojścia do istniejących budynków mieszkalnych, obiektów handlowych i usługowych w okresie realizacji prac, sprowadzenie sprzętu, dowóz materiałów, działania w zakresie unieszkodliwiania odpadów i materiałów z rozbiórki – przez przekazanie uprawnionemu do tego podmiotowi (z dostarczeniem Zamawiającemu kart przekazania odpadów), bądź odwóz odpadów na wskazane przez Zamawiającego miejsce, opracowanie i wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na okres prowadzenia robót itp. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, a jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia, ponieważ Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, przyjmuje się, że wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, zgodnie z art. 30 ust 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza również rozwiązania równoważne opisywanym, jeżeli odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Możliwość zastosowania urządzeń, materiałów równoważnych, o których mowa powyżej uzależniona będzie od zgodności dla elementów wraz z wymaganymi do spełnienia parametrami - określonymi w zgłoszeniu robót, w dokumentacji technicznej, w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Powyższe zmiany muszą być wykazane w załączonej tabeli Wykaz urządzeń i materiałów równoważnych i złożone wraz z ofertą wg wzoru Zamawiającego stanowiącego Załącznik nr 10 do SIWZ. Brak wskazania w tym załączniku propozycji zastosowania urządzeń i materiałów równoważnych oznaczać będzie deklarację Wykonawcy, że przedmiot zamówienia zostanie wykonany przy zastosowaniu urządzeń i materiałów przyjętych w dokumentacji przetargowej. Udowodnienie równoważności spoczywa na Wykonawcy - zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp. W przedmiocie zamówienia zostały uwzględnione wymagania w zakresie dostępności zarówno dla osób niepełnosprawnych jak i dla wszystkich użytkowników w zakresie- w szczególności poprzez obniżenie krawężników drogowych przy zejściach z przyległych chodników
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233120-6, 45233252-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji i rękojmi 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Dla Części 4 jak dotyczące w informacjach dodatkowych w części IV. 6.6 ogłoszenia


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę naprawę posadzki żywicznej poliuretanowej - Lesko
 • Lokalizacja zleceniapodkarpackie
 • Data dodania20-08-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Poszukujemy ekipy do naprawy nawierzchni tarasu posadzki żywicznej poliuretanowej (wykonanie na produktach MasterTop). Ilość ok. 35 m2. Miejsce realizacji: Bezmiechowa Górna k/Leska, woj podkarpackie.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI