,,ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ I ROZŁADUNKIEM LEKÓW Z PODZIAŁEM NA 5 PAKIETÓW DO APTEKI

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
,,ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ I ROZŁADUNKIEM LEKÓW Z PODZIAŁEM NA 5 PAKIETÓW DO APTEKI SZPITALNEJ SPEC. PSYCH. ZOZ W ŁODZI.”
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoŁódź
 • WojewództwoŁódzkie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2020-11-12
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającySpecjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej
 • Data publikacji ogłoszenia2020-11-02
 • Numer ogłoszenia604756-N-2020
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 604756-N-2020 z dnia 2020-11-02 r.

Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej: ,,ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ I ROZŁADUNKIEM LEKÓW Z PODZIAŁEM NA 5 PAKIETÓW DO APTEKI SZPITALNEJ SPEC. PSYCH. ZOZ W ŁODZI.”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej, krajowy numer identyfikacyjny 00029718700000, ul. Aleksandrowska  159 , 91-229  Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 42 71 55 777, , e-mail sekretariat@babinski.home.pl, m.mrowka@babinski.home.pl , faks 42 652 80 30.
Adres strony internetowej (URL): http://babinski.home.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://www.babinski.home.pl, https://platformazakupowa.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.babinski.home.pl, https://platformazakupowa.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
W formie i postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej.
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
W formie i postaci pismnej na adres Zamawiającego.
Adres:
Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi, ul. Aleksandrowska 159, 91-229 Łódź, Biuro podawcze, Budynek Administracji

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ,,ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ I ROZŁADUNKIEM LEKÓW Z PODZIAŁEM NA 5 PAKIETÓW DO APTEKI SZPITALNEJ SPEC. PSYCH. ZOZ W ŁODZI.”
Numer referencyjny: ZPIZ/PN/D/8/2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest „Zakup wraz z dostawą i rozładunkiem leków z podziałem na 5 pakietów do Apteki Szpitalnej Spec. Psych. ZOZ w Łodzi. ” zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia w zakresie formularza asortymentowo - cenowego (Załącznik nr 2 do SIWZ). Kod CPV 33680000-0.2. Przedmiot zamówienia dostarczony przez Wykonawcę będzie fabrycznie nowy, gotowy do użycia, wolny od wad fizycznych i prawnych, oryginalnie zapakowany, najwyższej jakości oraz będzie posiadać co najmniej 12 miesięczny okres ważności, licząc od daty dostawy, przy czym oznaczenie terminu ważności musi być czytelne. W przypadku produktu, preparatu którego termin ważności udzielony przez producenta wynosi 12 miesięcy i mniej, dopuszcza się dostarczenie towaru którego termin ważności będzie wynosił 2/3 terminu ważności udzielonego przez producenta. 3. Podane przez Zamawiającego ilości asortymentu, wyszczególnionego w formularzu asortymentowo - cenowym, będącego przedmiotem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, są wielkościami wyliczonymi w sposób szacunkowy na podstawie dotychczasowego zapotrzebowania Zamawiającego i w trakcie realizacji przedmiotowej umowy mogą ulec zmianie do 20% podanych ilości (zmniejszeniu lub zwiększeniu) w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego.4. Produkty farmaceutyczne winny spełniać warunki dopuszczenia do obrotu i stosowania na terenie RP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 06 września 2001 roku Prawo Farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 944 z późn. zm.).5. Zamawiający na etapie badania ofert, w przypadku stwierdzenia wątpliwości co do zaoferowanego asortymentu i jego zgodności z wymogami SIWZ, a w szczególności z opisem przedmiotu zamówienia ujętym w formularzu asortymentowo – cenowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ będzie miał prawo wezwania Wykonawcy do złożenia próbek asortymentu, celem dokonania oceny w warunkach szpitalnych i sprawdzenia zgodności zaoferowanego asortymentu z wymogami SIWZ.6. Próbki złożone w postępowaniu przechodzą nieodpłatnie na własność Zamawiającego i nie podlegają zwrotowi.

II.5) Główny kod CPV: 33680000-0
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  24   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Wykonawca przedstawi aktualną koncesję, zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego (GIF), licencję lub dokument potwierdzający, że Wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania i posiada aktualne prawo do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przedmiotu zamówienia. W przypadku gdy przepisy prawa nie nakładają obowiązku posiadania ww. dokumentu Wykonawca winien złożyć Oświadczenie, że ww. wymóg nie dotyczy.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Niniejszy warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży wykaz co najmniej 2 dostaw w zakresie oferowanego asortymentu wybranych pakietów, wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Minimalna wartość jednej dostawy dla poszczególnych pakietów wynosi: nr pakietu minimalna wartość jednej dostawy1. 13 000,00 PLN2. 55 000,00 PLN3. 29 000,00 PLN4. 65 000,00 PLN5. 162 000,00 PLNRazem: 324 000,00 PLNWykonawca winien zaznaczyć, którego pakietu dotyczy dostawa oraz załączone referencje.c.2.W przypadku składania oferty na kilka pakietów wartości dostaw sumują się. Wówczas wykonawca winien jest przedłożyć wykaz co najmniej dwóch dostaw wraz z referencjami na zsumowaną wartość dostaw w zakresie pakietów, na które składa ofertę z zaznaczeniem, których pakietów ww. dokumenty dotyczą.c.3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. warunek zostanie spełniony w przypadku gdy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego przedstawią wykaz dostaw przy zachowaniu wymogu minimalnej wartości jednej dostawy tj. wartość jednej dostawy wynosi 55 000,00 PLN brutto. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia wykazu dostaw, w którym warunek minimalnej wartości jednej dostawy np. 55 000,00 PLN brutto zostanie spełniony jako suma wartości kilku dostaw Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego np. każdy z dwóch Wykonawców (ubiegających się wspólnie) przedstawi realizację dostawy na wartość 30 000,00 PLN brutto (pierwszy Wykonawca) i 25 000,00 PLN brutto (drugi Wykonawca) (30 000,00 PLN brutto + 25 000,00 PLN brutto = 55 000,00 PLN brutto). Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku posiadania zdolności technicznej lub zawodowej, na podstawie wykazu zrealizowanych zamówień oraz dokumentów, potwierdzających wykonanie zamówienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
a) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz, b) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 5 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,d) aktualne zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,e) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności – Załącznik nr 10 do SIWZ,f) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – Załącznik nr 10 do SIWZ,g) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 5 i 6 ustawy PZP – Załącznik nr 10 do SIWZ,h) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 7 ustawy PZP – Załącznik nr 10 do SIWZ,i) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1170 z późn. zm.) – Załącznik nr 10 do SIWZ,j) Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 24 ust. 5z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) – Załącznik nr 9 do SIWZ.h) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia zawarte w Załączniku nr 9 do SIWZ oraz Załączniku nr 10 do SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a.1. Niniejszy warunek zostanie spełniony jeśli Wykonawca przedstawi wykaz co najmniej 2 dostaw w zakresie oferowanego asortymentu wybranych pakietów, wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Minimalna wartość jednej dostawy dla poszczególnych pakietów wynosi: nr pakietu minimalna wartość jednej dostawy1. 13 000,00 PLN2. 55 000,00 PLN3. 29 000,00 PLN4. 65 000,00 PLN5. 162 000,00 PLNRazem: 324 000,00 PLNWykonawca winien zaznaczyć, którego pakietu dotyczy dostawa oraz załączone referencje.a.2.W przypadku składania oferty na kilka pakietów wartości dostaw sumują się. Wówczas wykonawca winien jest przedłożyć wykaz co najmniej dwóch dostaw wraz z referencjami na zsumowaną wartość dostaw w zakresie pakietów, na które składa ofertę z zaznaczeniem, których pakietów ww. dokumenty dotyczą.a.3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. warunek zostanie spełniony w przypadku gdy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego przedstawią wykaz dostaw przy zachowaniu wymogu minimalnej wartości jednej dostawy tj. wartość jednej dostawy wynosi 55 000,00 PLN brutto. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia wykazu dostaw, w którym warunek minimalnej wartości jednej dostawy np. 55 000,00 PLN brutto zostanie spełniony jako suma wartości kilku dostaw Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego np. każdy z dwóch Wykonawców (ubiegających się wspólnie) przedstawi realizację dostawy na wartość 30 000,00 PLN brutto (pierwszy Wykonawca) i 25 000,00 PLN brutto (drugi Wykonawca) (30 000,00 PLN brutto + 25 000,00 PLN brutto = 55 000,00 PLN brutto). Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku posiadania zdolności technicznej lub zawodowej, na podstawie wykazu zrealizowanych zamówień oraz dokumentów, potwierdzających wykonanie zamówienia.b) Aktualną koncesję, zezwolenie, licencję lub dokument potwierdzający, że Wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.c) Oryginał lub kopię notarialnie poświadczonej umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia publicznego. W przypadku gdy przepisy prawa nie nakładają obowiązku posiadania ww. dokumentu Wykonawca winien złożyć Oświadczenie, że ww. wymóg nie dotyczy.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
a.1. Niniejszy warunek zostanie spełniony jeśli Wykonawca przedstawi wykaz co najmniej 2 dostaw w zakresie oferowanego asortymentu wybranych pakietów, wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Minimalna wartość jednej dostawy dla poszczególnych pakietów wynosi: nr pakietu minimalna wartość jednej dostawy1. 13 000,00 PLN2. 55 000,00 PLN3. 29 000,00 PLN4. 65 000,00 PLN5. 162 000,00 PLNRazem: 324 000,00 PLNWykonawca winien zaznaczyć, którego pakietu dotyczy dostawa oraz załączone referencje.a.2.W przypadku składania oferty na kilka pakietów wartości dostaw sumują się. Wówczas wykonawca winien jest przedłożyć wykaz co najmniej dwóch dostaw wraz z referencjami na zsumowaną wartość dostaw w zakresie pakietów, na które składa ofertę z zaznaczeniem, których pakietów ww. dokumenty dotyczą.a.3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. warunek zostanie spełniony w przypadku gdy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego przedstawią wykaz dostaw przy zachowaniu wymogu minimalnej wartości jednej dostawy tj. wartość jednej dostawy wynosi 55 000,00 PLN brutto. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia wykazu dostaw, w którym warunek minimalnej wartości jednej dostawy np. 55 000,00 PLN brutto zostanie spełniony jako suma wartości kilku dostaw Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego np. każdy z dwóch Wykonawców (ubiegających się wspólnie) przedstawi realizację dostawy na wartość 30 000,00 PLN brutto (pierwszy Wykonawca) i 25 000,00 PLN brutto (drugi Wykonawca) (30 000,00 PLN brutto + 25 000,00 PLN brutto = 55 000,00 PLN brutto). Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku posiadania zdolności technicznej lub zawodowej, na podstawie wykazu zrealizowanych zamówień oraz dokumentów, potwierdzających wykonanie zamówienia.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
ŁĄCZNA OFEROWANA CENA BRUTTO 60,00
TERMIN PŁATNOŚCI FAKTURY 20,00
TERMIN DOSTAWY 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający nie dopuszcza zmian postanowień niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z tym zastrzeżeniem, iż Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian do Umowy w następujących okolicznościach, za jego uprzednią zgodą wyrażoną każdorazowo na piśmie:1.1. zmiana dawki lub nazwy handlowej produktu przy zachowaniu tożsamości jego parametrów i właściwości, w przypadku niedostępności na rynku spowodowanej np. zaprzestaniem produkcji. Niedopuszczalna jest zmiana, w postaci dostarczenia leku nierefundowanego w zamian za lek refundowany, o którym mowa w § 3 ust. 4 Umowy;1.2. zmiana sposobu konfekcjonowania produktu. Niedopuszczalna jest zmiana, której skutkiem będzie zmiana w postaci dostarczenia leku nierefundowanego w zamian za lek refundowany, o którym mowa w § 3 ust. 4 Umowy. 2. Nadzwyczajna zmiana stosunków Umowy nastąpić może jedynie w przypadkach 2.1. zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) wprowadzona zmianą obowiązujących w tym zakresie właściwych przepisów prawa;2.2. zmniejszenia cen jednostkowych producenta określonych w arkuszu asortymentowo – cenowym, pod warunkiem, że zmiana jest korzystna dla Zamawiającego;2.3. zmiany cen urzędowych środków farmaceutycznych;2.4. wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację Umowy w zakresie dostosowania postanowień Umowy do zmiany przepisów prawa;2.5. wystąpienia siły wyższej (siła wyższa - zdarzenie lub połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od Stron, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z Umowy, których Strony nie mogły przewidzieć i którym nie mogły zapobiec ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością ogólnie przewidzianą dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych) – w zakresie dostosowania Umowy do tych zmian; 2.6.udzielenia przez Wykonawcę rabatu na zasadach uzgodnionych przez Strony w Aneksie do Umowy. W każdym z powyższych przypadków zmiana Umowy wymaga zgody obu Stron, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.3. W przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT):3.1. podwyższenia stawki podatku VAT przy czym zmianie ulega jedynie cena netto cena brutto pozostaje bez zmian. Nowe stawki będą obowiązywać strony wraz z wejściem w życie przepisów je regulujących. Każdorazowa zmiana nie wymaga sporządzenia aneksu w formie pisemnej, ewentualnie strony mogą zawrzeć aneks porządkujący na wniosek Zamawiającego,3.2. obniżenia stawki podatku VAT przy czym zmianie ulega jedynie cena brutto cena netto pozostaje bez zmian. Nowe stawki będą obowiązywać strony wraz z wejściem w życie przepisów je regulujących. Każdorazowa zmiana nie wymaga sporządzenia aneksu w formie pisemnej, ewentualnie strony mogą zawrzeć aneks porządkujący na wniosek Zamawiającego,4. wystąpienia przesłanek z art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.).5. zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany:5.1. zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;5.2. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;5.3. zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.5.4. jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę.6. Zmiana określona w § 3 ust. 4 Umowy może nastąpić w drodze pisemnego aneksu do niniejszej Umowy w terminie nie krótszym niż 14 dni od przesłania Zamawiającemu uzasadnienia konieczności zmian. W przypadku każdorazowej zmiany cen, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia stosownych dokumentów Zamawiającemu.7. Każda zmiana postanowień niniejszej Umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-11-12, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Aripiprazolum
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Aripiprazolum 400 mg proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu – 1 fiol.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33680000-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
ŁĄCZNA OFEROWANA CENA BRUTTO 60,00
TERMI PŁATNOŚCI FAKTURY 20,00
TERMIN DOSTAWY 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Nadroparine
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Nadroparine, strzykawki, adapter do pojemników wielodawkowych Mini Spike
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33680000-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
ŁĄCZNA OFEROWANA CENA BRUTTO 60,00
TERMI PŁATNOŚCI FAKTURY 20,00
TERMIN DOSTAWY 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: Olanzapina
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Olanzapina inj. 210 mg, 300 mg, 405 mg
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33680000-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
ŁĄCZNA OFEROWANA CENA BRUTTO 60,00
TERMI PŁATNOŚCI FAKTURY 20,00
TERMIN DOSTAWY 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4 Nazwa: Rispolept Consta, Xeplion
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Rispolept Consta inj. 25mg x 1 fiol.Rispolept Consta inj. 37,5mg x 1 fiol.Rispolept Consta inj. 50mg x 1 fiol.Xeplion inj. 75mg/1ml x 1 amp.strz.Xeplion inj. 100mg/1ml x 1 amp.strz.Xeplion inj. 150mg/1ml x 1 amp.strz.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33680000-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
ŁĄCZNA OFEROWANA CENA BRUTTO 60,00
TERMI PŁATNOŚCI FAKTURY 20,00
TERMIN DOSTAWY 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5 Nazwa: Leki różne
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Alprazolam SR 0,5mg x 30 sztAlprazolam SR 1mg x 30 sztAlprazolam tabl 0,25mg x 30 sztAlprazolam tabl 0,5mg x 30sztAlprazolam tabl 1mg x 30 sztBuprenorphine tabl 0,2mg x 60 sztBuprenorphine tabl 0,4mg x 30 sztBuprenorphine sys.transder.35 mcg/h x 5 plasBuprenorphine sys.transder.52,5mcg/h x 5 plasBuprenorphine sys.transder.70 mcg/h x 5 plasClonazepam inj 1mg/ml x 10 ampClonazepam tabl 0,5mg x 30Clonazepam tabl 2mg x 30Clorazepate dipotassium tabl 5mg x 30Clorazepate dipotassium tabl 10mg x 30Diazepam 5mg/2,5ml x 5 mikrowlewekDiazepam inj 10mg/2ml x 50 ampDiazepam tabl 2mg x 20 sztDiazepam tabl 5mg x 20 sztDiazepam zaw 2mg/5ml 100gEstazolame tabl 2mg x 20 sztLorazepam tabl 1 x 25 sztLorazepam tabl 2,5 x 25 sztMethylphenidate tabl 5mg x 30Methylphenidate tabl 10mg x 30Methylphenidate CR tabl 10mg x 30Methylphenidate CR tabl 20mg x 30Methylphenidate tabl 18mg x 30 sztMethylphenidate tabl 36mg x 3sztMidazolam inj 5mg/ml x 10Midazolam tabl 7,5mg x 10Midazolam tabl 15mg x 100Morphini sulfas inj. 20mg/ml x 10 amp a 1 mlNitrazepame tabl 5mg x 20 sztOxazepam tabl 10mg x 20Zolpidem tabl 10mg x 20 sztZopiclone tabl 7,5mg x 20 szt
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33680000-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
ŁĄCZNA OFEROWANA CENA BRUTTO 60,00
TERMI PŁATNOŚCI FAKTURY 20,00
TERMIN DOSTAWY 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zatrudnię opiekunkę w wieku do 60 lat całodobowo z mieszkaniem i wyżywieniem - Łódź
 • Lokalizacja zleceniałódzkie
 • Data dodania12-05-2021
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zatrudnię opiekunkę w wieku do 60 lat całodobowo z mieszkaniem i wyżywieniem. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI