Zimowe utrzymanie dróg powiatowych administrowanych przez PZD w Świeciu z podziałem...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych administrowanych przez PZD w Świeciu z podziałem na części w sezonie 2020/2021
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoŚwiecie
 • WojewództwoKujawsko-pomorskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2020-11-10
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyPowiat Świecki
 • Data publikacji ogłoszenia2020-11-02
 • Numer ogłoszenia605190-N-2020
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 605190-N-2020 z dnia 2020-11-02 r.

Powiat Świecki: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych administrowanych przez PZD w Świeciu z podziałem na części w sezonie 2020/2021
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Świecki, krajowy numer identyfikacyjny 92350978000000, ul. ul. Gen. Józefa Hallera  9 , 86-100  Świecie, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 52 56 83 100, e-mail przetargi@csw.pl, faks 52 56 83 102.
Adres strony internetowej (URL): pzd-swiecie.rbip.mojregion.info
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
pzd-swiecie.rbip.mojregion.info

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Powiatowy Zarząd Dróg, ul. Gen. Józefa Hallera 9, 86-100 Świecie

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych administrowanych przez PZD w Świeciu z podziałem na części w sezonie 2020/2021
Numer referencyjny: PZD 241/19/2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 3.1 Przedmiotem zamówienia jest: „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych administrowanych przez PZD w Świeciu z podziałem na części w sezonie 2020/2021.”3.2 Zamówienie dotyczy pięciu (5) części.3.2.1 Opis przedmiotu zamówienia dla części nr 1, 5, 6, 7 i 9:3.2.1.1 Przedmiot zamówienia dla części nr 1, 5, 6, 7 i 9 obejmuje usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych administrowanych przez PZD w Świeciu (odśnieżanie oraz zwalczania śliskości zimowej) sprzętem oraz materiałem do zwalczania śliskości będącym w posiadaniu Wykonawcy. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2020/2021 należy wykonać w III standardzie.3.2.1.2 Opis standardu III zimowego utrzymania dróg powiatowych:a) Odśnieżanie: jezdnia odśnieżona na całej szerokości. Dopuszczalne jest (po ustaniu opadów śniegu): występowanie luźnego śniegu, zasp i języków śniegowych przez 6 godz. oraz występowanie cienkiej warstwy zajeżdżonego śniegu. Mogą wystąpić utrudnienia dla samochodów osobowych.b) Zwalczanie śliskości zimowej: posypywanie jezdni mieszaniną piaskowo – solną i solą (wyłącznie na wezwanie Zamawiającego) w następujących miejscach: na skrzyżowaniach z drogami, skrzyżowaniach z koleją, odcinakach o pochyleniu > 4% zgodnie z wykazem dróg powiatowych dla poszczególnych części zamówienia stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ, mapą stanowiącą załącznik nr 10 do SIWZ, oraz awaryjnie na odcinkach wyznaczanych przez przedstawiciela Zamawiającego. Do powierzchni dotyczących usuwania śliskości nie wlicza się poboczy umocnionych. W przypadku zaistnienia innych zjawisk czas ich likwidacji jest następujący: gołoledź, szron, szadź – 5 godz.; śliskość pośniegowa – 6 godz., lodowica – 5 godz. Określenia podstawowe:Śnieg luźny - nieusunięty lub pozostały na nawierzchni po przejściu pługów śnieg, który nie został zagęszczony pod wpływem ruchu kołowego.Śnieg zajeżdżony - nieusunięty lub pozostały na nawierzchni po przejściu pługów śnieg, który został zagęszczony, ale nie stał się zlodowaciały.Gołoledź - cienka warstwa lodu grubości do 1 mm powstała na skutek opadu na nawierzchnię o temperaturze ujemnej, mgły roszącej, mżawki lub deszczu.Szron - osad lodu, na ogół o wyglądzie krystalicznym, przybierający kształt lasek, igiełek itp., tworzący się w procesie bezpośredniej kondensacji pary wodnej z powietrza przy temperaturze poniżej 0°C.Szadź - osad atmosferyczny utworzony z ziarenek lodu rozdzielonych pęcherzykami powietrza, powstający z nagłego zamarzania przechłodzonych kropelek wody (mgły lub chmury), gdy temperatura wyziębionych powierzchni jest niższa lub nieznacznie wyższa od 0°C.Śliskość pośniegowa - rodzaj śliskości zimowej, powstającej w wyniku zalegania na jezdni przymarzniętej do nawierzchni pozostałości nie usuniętego ubitego śniegu, pokrywającego ją całkowicie lub częściowo warstewką o grubości kilku milimetrów.Lodowica - warstwa lodu o grubości do kilku centymetrów, powstała z zamarzniętej, nie usuniętej z nawierzchni wody, pochodzącej ze stopnienia śniegu, lodu lub opadu deszczu.3.2.1.3 Miejscem świadczenia usług jest teren dróg powiatowych będących w utrzymaniu Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu zgodnie z wykazem dróg stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ oraz mapą zimowego utrzymania dróg powiatowych z podziałem na części zamówienia stanowiącą załącznik nr 11 do SIWZ. 3.2.1.4 Zamawiający nie ponosi kosztów obsługi pojazdów (kosztów załadunku soli lub mieszaniny itp.), kosztów eksploatacyjnych pojazdów (paliwa, itp.), kosztów przejazdu do miejsca wykonywania usługi (z wyjątkiem wezwania specjalnego), kosztów zakupu i magazynowania soli, kosztów zakupu, magazynowania i przygotowania mieszaniny piaskowo-solnej.3.2.1.5 Do odśnieżania dróg oraz zwalczania śliskości zimowej używany będzie sprzęt będący w posiadaniu Wykonawcy:- podstawowy: Nośnik pługa z posypywarką - uzupełniający: nośnik pługa z posypywarko – solarką (tylko część nr 1 zamówienia)Wykaz sprzętu będącego w posiadaniu Wykonawcy stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.Środki transportu oferowane przez Wykonawcę do wykonywania usługi powinny spełniać wymagania techniczne określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 305 z późn. zm.).Uwaga: Sprzęt uzupełniający będzie wspomagać akcję zimowego utrzymania dróg wyłącznie na telefoniczne wezwanie przedstawiciela Zamawiającego.Zamawiający przewiduje posypywanie dróg powiatowych solą tylko i wyłącznie na telefoniczne lub osobiste polecenie przedstawiciela Zamawiającego.Przedstawicielami Zamawiającego będą: Koordynator zimowego utrzymania dróg, Kierownik Obwodu Drogowo-Mostowego w Drzycimiu, Z-ca Kierownika Obwodu Drogowo-Mostowego oraz pracownicy biurowi PZD w Świeciu.Po telefonicznym zgłoszeniu przedstawiciela Zamawiającego, Wykonawca zgodnie z podanym w formularzu ofertowym czasem reakcji wyśle we wskazane miejsce nośnik pługa z posypywarką dla danej części zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ) w przeciwnym razie zapłaci Zamawiającemu kary umowne. Wezwanie może nastąpić w ciągu całej doby.Wykonawca zobowiązuje się, że w pojazdach, którymi zamierza wykonać przedmiot zamówienia, będzie możliwe zainstalowanie systemu GPS – urządzeń przenośnych. Odpowiedzialność materialną za powierzone urządzenia ponosi Wykonawca. Urządzenia GPS zostaną przekazane Wykonawcy do samodzielnego montażu. Zamawiający wymaga aby w realizacji zamówienia brał udział sprzęt zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ, na którym zostanie podłączony system GPS. Wyjątkiem będzie awaria pojazdu. W przypadku wystąpienia awarii sprzętu podczas wykonywania usług z zakresu zimowego utrzymania dróg, operator musi niezwłocznie powiadomić o tym przedstawiciela Zamawiającego. W tym momencie, czas pracy tego sprzętu zostanie przerwany, aż do chwili usunięcia awarii lub podstawienia innego, sprawnego sprzętu o podobnych parametrach. Zapewnienia odpowiedniego (równoważnego) pojazdu/sprzętu zastępczego musi nastąpić w ciągu 6 godzin od chwili zgłoszenia awarii Zamawiającemu. Do sprzętu zastępczego należy przełożyć urządzenie GPS oraz poinformować o tym przedstawiciela Zamawiającego. Ponowne przystąpienie do wykonywania powierzonych zadań również musi być zgłoszone przedstawicielowi Zamawiającego. Niezgłoszenie awarii sprzętu, pociągnie za sobą naliczenie kar.3.2.1.6 Komponowanie oraz magazynowanie materiałów.Sól powinna być przez Wykonawcę składowana w magazynach stałych na odizolowanym od dopływu wilgoci utwardzonym podłożu. Powierzchnia magazynu powinna być taka aby operacja załadunku odbywała się bez przeszkód , a zgromadzony w nim materiał powinien stanowić zapas na co najmniej dwa tygodnie pracy.Mieszanina piaskowo – solna do zwalczania śliskości zimowej powinna być komponowana w następujący sposób: 30% soli drogowej, 70% piasek.Piasek oraz mieszanka piaskowo-solna powinny być składowane w pryzmach.Powierzchnia pryzmy powinna być wygładzona i ubita oraz posiadać 5% spadek na zewnątrz w celu szybkiego odprowadzania wody. Pryzmę należy przykryć plandeką, przymocowaną do haków usytuowanych poza krawędzią składowiska. Zaleca się dociśnięcie plandeki taśmowej obciążonymi betonowymi lub innymi elementami uniemożliwiającymi zerwanie plandeki przez wiatr.Materiały winny być składowane w taki sposób aby były właściwie przygotowane do użytku, niezależnie od panujących warunków pogodowych. Materiał musi być odpowiednio zabezpieczony na czas trwania umowy. 3.2.1.7 Zakres kontroliZamawiający będzie sprawował kontrolę nad przebiegiem i jakością robót związanych z zimowym utrzymaniem dróg.Zamawiający w trakcie realizacji zamówienia może dokonać kontroli wykonanych prac, sprzętu biorącego udział w zimowym utrzymaniu dróg. Zakres kontroli obejmie: ilość rozsypywanych środków, miejsca sypania, szerokość i długość sypania, miejsca odśnieżania, szerokość odśnieżania, grubość warstwy pozostawionego na jezdni śniegu.W przypadku zastrzeżeń Zamawiającego co do jakości usługi w porównaniu do wymaganego standardu zimowego utrzymania dróg powiatowych, Wykonawca na własny koszt powtórzy usługę do uzyskania danego standardu i akceptacji Zamawiającego. W przypadku zastrzeżeń Zamawiającego co do jakości używanych materiałów, zamawiający ma prawo do pobrania próbek w celu potwierdzenia zawartości soli w mieszance piaskowo-solnej.3.2.1.8 Obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego:Wykonawca zobowiązany jest do:- zapewnienia kompleksowej obsługi zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2020/2021,- utrzymywania terenu usługi w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych,- dyspozycyjności przez całą dobę, w niedzielę, święta i dni wolne od pracy do świadczenia usług przy zimowym utrzymaniu dróg,- zapewnienia właściwej organizacji i koordynacji usługi poprzez zabezpieczenie niezbędnego personelu,- ponoszenia pełnej odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo usługi,- dostarczenia Zamawiającemu miesięcznych raportów pracy sprzętu zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu miesięczne raporty pracy najpóźniej w terminie 3 dni roboczych od daty zakończenia każdego miesiąca realizacji zamówienia. - prowadzenia dokumentacji usługi (miesięcznych raportów pracy sprzętu) z należytą starannością zgodnie z wymaganiami Zamawiającego,- przestrzegania przepisów bhp oraz przepisów wynikających z ustawy „Prawo o ruchu drogowym” (Dz.U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.),- ponoszenia odpowiedzialności za szkody spowodowane w czasie prowadzenia akcji zimowego utrzymania dróg w stosunku do osób trzecich np. wybicie szyb, uszkodzenie budowli itp.,- wyposażenia każdego pojazdu i sprzętu biorącego udział przy akcji zimowego utrzymania w telefon komórkowy - koszt utrzymania telefonu komórkowego ponosi Wykonawca,- wyposażenia pojazdu i sprzętu biorącego udział przy akcji zimowego utrzymania w dodatkowe światła drogowe i mijania,- wyposażenia pojazdu i sprzętu biorącego udział przy akcji zimowego utrzymania w światła pulsujące koloru pomarańczowego,- wyposażenia pojazdu i sprzętu biorącego udział przy akcji zimowego utrzymania w światła obrysowe lemiesza,- utrzymywania w gotowości technicznej posypywarek, pługów, nośników oraz lamp pulsujących i dodatkowego oświetlenia drogowego,- w przypadku awarii pojazdu lub sprzętu, zgłoszenia tego Zamawiającemu oraz zapewnienia odpowiedniego (równoważnego) pojazdu/sprzętu zastępczego w ciągu 6 godzin od chwili zgłoszenia awarii Zamawiającemu,- przeszkolenia pracowników w zakresie prowadzonych prac przy zimowym utrzymaniu dróg,- zawarcie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji usługi,- podstawienia usprzętowionego pojazdu wraz z obsługą, zaopatrzonego na własny koszt w materiały pędne oraz sól lub mieszaninę piaskowo – solną do zwalczania śliskości zimowej, w czasie reakcji zgodnie z formularzem ofertowym Wykonawcy, wezwanie może nastąpić w ciągu całej doby.- przygotowania w 100% sprzętu, którym będzie dysponował Wykonawca podczas realizacji zamówienia,- wykonania mieszaniny piaskowo – solnej do zwalczania śliskości zimowej w następujący sposób: 30% soli drogowej, 70% piasek i jej składowania wraz z transportem i załadunkiem na pojazdy biorące udział w realizacji zamówienia,Zamawiający zobowiązany jest do:- bieżącego ustalenia zakresu działania Wykonawcy tj. wydawania dyspozycji co do miejsca i terminu każdorazowej usługi.- ponoszenia kosztów eksploatacji urządzeń GPS (nie wliczając napraw uszkodzeń powstałych z winy Wykonawcy),- przeszkolenia przedstawiciela Wykonawcy w zakresie prowadzonych prac przy zimowym utrzymaniu dróg,- udostępnienia Wykonawcy odczytów z systemu GPS w razie wystąpienia rozbieżności pomiędzy miesięcznym raportem pracy sprzętu a systemem GPS.Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie na podstawie miesięcznych raportów pracy sprzętu zweryfikowanych przez przedstawiciela Zamawiającego na podstawie systemu GPS.3.3 Podwykonawcy:Wykonawca, który zamierza powierzyć podwykonawcom wykonanie jakiejkolwiek części zamówienia, zobowiązany jest wskazać na druku formularza ofertowego zakres zamówienia powierzany podwykonawcom oraz nazwy podwykonawców. Brak jakiejkolwiek wzmianki w tym zakresie na formularzu oferty, będzie uznawane za stwierdzenie samodzielnego wykonania zamówienia.

II.5) Główny kod CPV: 90620000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
90630000-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2021-04-15

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca winien wykazać, że dysponuje potencjałem techniczny wymaganym przez Zamawiającego dla danej części zamówienia (wykaz sprzętu stanowi załącznik nr 4 do SIWZ). W przypadku złożenia oferty na więcej niż jedną część zamówienia należy spełnić powyższe warunki w zakresie dysponowania potencjałem technicznym dla każdej części oddzielnieZamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: NieInformacje dodatkowe:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w pkt 11.2.3.1., składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 3. Dokument, o którym mowa w pkt 11.2.4. powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 5. Wykonawca musi przedstawić ponadto informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 6. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 11.2.7 składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy; 7. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt 11.2.4. lub 11.2.8, zastępuje się go dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby – pkt11.2.5. stosuje się odpowiednio.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykonawca przedłoży wykaz pojazdów wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi pojazdami w celu realizacji zamówienia, stanowiący oświadczenie zgodne z treścią załącznika 4 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) Formularz oferty - załącznik nr 1 do SIWZ 2) Kosztorys ofertowy - załącznik nr 6 do SIWZ. ; W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, zgodne z treścią załącznika nr 5 SIWZ; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Czas reakcji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
24.1 Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony. Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy PZP przewiduje możliwość dokonania zmian istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 24.2 Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony dotyczących w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: - Zmiana terminu realizacji zamówienia w przypadku: a) zlecanie przez Zamawiającego prac dodatkowych jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu zakończenia realizacji umowy, a których konieczności zlecenia Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili sporządzenia niniejszej specyfikacji i w chwili zawarcia umowy; b) prace objęte umową, zostały wstrzymane przez właściwy organ, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy; - Zmiana podwykonawcy - na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza się zmianę podwykonawcy lub rezygnację z udziału podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia. Zmiana może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału w realizacji przedmiotu zamówienia oraz o braku roszczeń wobec Wykonawcy z tytułu realizacji robót przedmiotu umowy. Jeżeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach którego Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający dopuści zmianę pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazane na etapie postępowania o udzielenie zamówienia przez dotychczasowego podwykonawcę. Zmiany podwykonawcy można dokonać jedynie, jeżeli wykonywanie części robót przez podwykonawcę zostało wskazane przez Wykonawcę w ofercie. W wypadku gdy Wykonawca nie wskaże w ofercie iż zamierza powierzyć część robót podwykonawcom, ich wprowadzenie na etapie wykonywania umowy jest niedopuszczalne. - Zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad przedmiotem umowy, których nie można było przewidzieć w chwili sporządzenia niniejszej specyfikacji i w chwili zawarcia umowy, a których zmiana ma bezpośredni wpływ na wykonanie umowy np. gdyby wskutek wydarzeń losowych osoby wskazane w umowie nie mogły pełnić swoich czynności w okresie obowiązywania umowy; W przypadku osób sprawujących nadzór nad realizacją umowy ze strony Wykonawcy zmiana którejkolwiek z osób musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana pisemnie przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje zmianę wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wskazanych w ofercie Wykonawcy, a dokonana zmiana nie spowoduje wydłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy. - Zmiany prowadzące do likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy. - Zmiany wynagrodzenia w przypadku: a) zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT); b) wzrostu cen wynikających ze zmiany innych niż podatkowe przepisy prawa, jeżeli w wyniku wprowadzenia tych zmian, wykonanie umowy groziłoby Wykonawcy rażącą stratą, a zmiany tej nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zaistnienie powyższej okoliczności musi być udokumentowane w sposób wykazujący obiektywną i niezależną od Wykonawcy nadzwyczajną zmianą okoliczności przy czym Zamawiający upoważniony jest do żądania od Wykonawcy stosownych do okoliczności dokumentów. c) wystąpienia zamówienia uzupełniającego stanowiącego nie więcej niż 50% zamówienia podstawowego za zgodą Zamawiającego i na warunkach określonych w pkt. 6 SIWZ. - Przekształcenia Wykonawcy będącego osoba prawną lub spółka osobowa lub cywilną w inna spółkę prawa handlowego w trybie przekształcenia spółki zgodnie z przepisami Ustawy Kodeks Spółek Handlowych. - Zmiany regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, wywołujących potrzebę zmiany umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany. 24.3 Zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 3571 k.c. – „Jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażąco stratą, czego strony nie przewidziały przy zawarciu umowy, sąd może po rozważeniu interesów stron, zgodnie z zasadami współżycia społecznego, oznaczać sposób wykonania zobowiązania, wysokość świadczenia lub nawet orzec o rozwiązaniu umowy”. 24.4 Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 24.5 Nie stanowią natomiast zmiany istotnej umowy w rozumieniu art. 144 ustawy PZP zmiany związane z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy ( np. zmiana rachunku bankowego lub zmiana danych teleadresowych)
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca pragnie zastrzec ja-ko tajemnicę przedsiębiorstwa, winny być załączone w osobnym opakowaniu, w sposób umożliwiający łatwe od niej odłączenie i opatrzone napisem: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – nie udostępniać”, z zachowaniem kolejności numerowania stron oferty.
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-11-10, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę dostawę wyposażenia placu zabaw - Inowrocław
 • Lokalizacja zleceniakujawsko-pomorskie
 • Data dodania15-06-2021
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę dostawę wyposażenia placu zabaw. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI