„Zakup usług i świadczeń zdrowotnych w zakresie medycyny pracy (zamówienie z podziałem...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
„Zakup usług i świadczeń zdrowotnych w zakresie medycyny pracy (zamówienie z podziałem na 3 części)”
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoNowa Dęba
 • WojewództwoPodkarpackie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - inny zamawiający
 • Termin składania wniosków2021-10-21
 • Zamawiający33 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY W NOWEJ DĘBIE
 • Data publikacji ogłoszenia2021-10-13
 • Numer ogłoszenia2021/BZP 00231791
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Zakup usług i świadczeń zdrowotnych w zakresie medycyny pracy (zamówienie z podziałem na 3 części)”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 33 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY W NOWEJ DĘBIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 180692828

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Anieli Krzywoń 1

1.5.2.) Miejscowość: Nowa Dęba

1.5.3.) Kod pocztowy: 39-460

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.7.) Numer telefonu: 261162206

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: 33wog.zamowienia-publiczne@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://33wog.wp.mil.pl/pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Jednostka wojskowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Zakup usług i świadczeń zdrowotnych w zakresie medycyny pracy (zamówienie z podziałem na 3 części)”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b7fcfb0b-2c23-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00231791

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-10-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00010707/28/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.12 Medycyna pracy PRON

1.3.13 Medycyna pracy- żołnierze

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/33wog

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/33wog

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 21. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej opisane zostały w Regulaminie Internetowej Platformy zakupowej, dostępnym pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin oraz Instrukcji dla Wykonawców dostępnej pod adresem https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: Zp87/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 543000,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy na terenie miasta NOWA DĘBA

4.2.5.) Wartość części: 273000,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 85147000-1 - Usługi zdrowotne świadczone dla firm

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

6) Zamawiający przewiduje a Wykonawca wyraża zgodę na prawo opcji, polegające na wykonywaniu usług z zakresu medycyny pracy zakresie maksymalnym określonym na poziomie 50% maksymalnej wysokości wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy z tytułu realizacji zamówienia podstawowego.
7) Zamawiający jest uprawniony według własnego wyboru do składania oświadczenia w przedmiocie zamówienia udzielanego w ramach prawa opcji kilkakrotnie albo jednokrotnie.
8) Zamawiający przed wykorzystaniem wartości, o której mowa w § 10 ust. 1 projektu umowy, za wykonanie usług z zakresu medycyny pracy, określonej dla zamówienia podstawowego, złoży Wykonawcy pierwsze pisemne oświadczenie w przedmiocie zamówienia udzielanego w ramach prawa opcji, na podstawie którego może udzielić zamówienia obejmującego maksymalne ilości usług, przewidzianych do realizacji
w ramach prawa opcji. W przypadku udzielenia przez Zamawiającego zamówienia
w ramach prawa opcji w zakresie mniejszym, aniżeli zakres maksymalny, Zamawiający jest uprawniony do złożenia przed wykorzystaniem pełnej kwoty wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy z tytułu świadczenia usług zleconych do wykonania
w ramach udzielonego prawa opcji, kolejnych oświadczeń w przedmiocie zamówienia udzielanego w ramach prawa opcji, jednakże łącznie w zakresie nie wyższym niż zakres maksymalny przewidziany do realizacji w ramach prawa opcji.
9) Niezłożenie przez Zamawiającego oświadczenia o którym mowa w pkt. 8 w terminie określonym w tymże zapisie albo niezłożenie przez Zamawiającego kolejnego oświadczenia w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w kolejnych terminach przewidzianych w pkt.8, oznacza rezygnację z udzielenia zamówienia w ramach prawa opcji.
10) Bez względu na to, w jakim zakresie zostanie Wykonawcy udzielone zamówienie
w ramach prawa opcji, Wykonawcy zawsze przysługiwać będzie wynagrodzenie wyłącznie za zrealizowane usługi i świadczenia zdrowotne.
11) Zamówienie w zakresie prawa opcji w granicach ustalonych maksymalnymi zakresem, będzie realizowane nie dłużej niż do 31 marca 2023 r.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-01-03 do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny wyłącznie ofert nieodrzuconych.
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie wszystkich części na jakie zostało podzielone zamówienie Zamawiający będzie kierował się niżej opisanymi kryteriami:

L.p.
Kryterium

Waga kryterium (1% = 1 pkt)

Cena ofertowa brutto zamówienia podstawowego
60 %

Ilość wykonywanych badań w tygodniu od godz. 07:00 do 15:00
40 %
Oferty będą oceniane według poniższych wzorów i zasad:

Kryterium CENA OFERTOWA BRUTTO ZAMÓWIENIA - waga 60 pkt.
C=Cn/Cb x 60 pkt
gdzie:
C – liczba punktów uzyskanych przez ofertę badaną (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) w kryterium cena 60%;
Cn – najniższa zaproponowana cena wśród ofert niepodlegających odrzuceniu;
CB – zaproponowana cena oferty badanej.
Kryterium ILOŚĆ WYKONYWANYCH BADAŃ W TYGODNIU OD GODZ. 07:00
DO 15:00 – waga 40 pkt.

Punkty w powyższym kryterium będą liczone w sposób następujący:

Wykonanie badań 5x w tygodniu od 07:00-15:00 – 40 pkt
Wykonanie badań 4x w tygodniu od 07:00-15:00 – 30 pkt
Wykonanie badań 3x w tygodniu od 07:00-15:00 – 20 pkt
Wykonanie badań poniżej 3x w tygodniu od 07:00-15:00 – 0 pkt


Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.
Zamówienie udzielone zostanie temu Wykonawcy, który:
spełni wymagania określone w niniejszej SWZ;
przedłoży ofertę, która uzyska największą liczbę punktów we wskazanych kryteriach oceny ofert: cena + termin realizacji zamówienia.
Obliczając punktację dla poszczególnych ofert, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku.
Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym
w SWZ. Jeżeli termin związania ofertą upłynął przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę do wyrażenia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie pisemnej zgody na wybór jego oferty. W przypadku braku zgody o której mowa w zdaniu poprzedzającym Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została kolejno najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Ilość wykonanych badań w tygodniu od 07:00 do 15:00

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy na terenie miasta Kielce

4.2.5.) Wartość części: 150000,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 85147000-1 - Usługi zdrowotne świadczone dla firm

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

6) Zamawiający przewiduje a Wykonawca wyraża zgodę na prawo opcji, polegające na wykonywaniu usług z zakresu medycyny pracy zakresie maksymalnym określonym na poziomie 50% maksymalnej wysokości wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy z tytułu realizacji zamówienia podstawowego.
7) Zamawiający jest uprawniony według własnego wyboru do składania oświadczenia w przedmiocie zamówienia udzielanego w ramach prawa opcji kilkakrotnie albo jednokrotnie.
8) Zamawiający przed wykorzystaniem wartości, o której mowa w § 10 ust. 1 projektu umowy, za wykonanie usług z zakresu medycyny pracy, określonej dla zamówienia podstawowego, złoży Wykonawcy pierwsze pisemne oświadczenie w przedmiocie zamówienia udzielanego w ramach prawa opcji, na podstawie którego może udzielić zamówienia obejmującego maksymalne ilości usług, przewidzianych do realizacji
w ramach prawa opcji. W przypadku udzielenia przez Zamawiającego zamówienia
w ramach prawa opcji w zakresie mniejszym, aniżeli zakres maksymalny, Zamawiający jest uprawniony do złożenia przed wykorzystaniem pełnej kwoty wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy z tytułu świadczenia usług zleconych do wykonania
w ramach udzielonego prawa opcji, kolejnych oświadczeń w przedmiocie zamówienia udzielanego w ramach prawa opcji, jednakże łącznie w zakresie nie wyższym niż zakres maksymalny przewidziany do realizacji w ramach prawa opcji.
9) Niezłożenie przez Zamawiającego oświadczenia o którym mowa w pkt. 8 w terminie określonym w tymże zapisie albo niezłożenie przez Zamawiającego kolejnego oświadczenia w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w kolejnych terminach przewidzianych w pkt.8, oznacza rezygnację z udzielenia zamówienia w ramach prawa opcji.
10) Bez względu na to, w jakim zakresie zostanie Wykonawcy udzielone zamówienie
w ramach prawa opcji, Wykonawcy zawsze przysługiwać będzie wynagrodzenie wyłącznie za zrealizowane usługi i świadczenia zdrowotne.
11) Zamówienie w zakresie prawa opcji w granicach ustalonych maksymalnymi zakresem, będzie realizowane nie dłużej niż do 31 marca 2023 r.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-01-03 do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny wyłącznie ofert nieodrzuconych.
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie wszystkich części na jakie zostało podzielone zamówienie Zamawiający będzie kierował się niżej opisanymi kryteriami:

L.p.
Kryterium

Waga kryterium (1% = 1 pkt)

Cena ofertowa brutto zamówienia podstawowego
60 %

Ilość wykonywanych badań w tygodniu od godz. 07:00 do 15:00
40 %
Oferty będą oceniane według poniższych wzorów i zasad:

Kryterium CENA OFERTOWA BRUTTO ZAMÓWIENIA - waga 60 pkt.
C=Cn/Cb x 60 pkt
gdzie:
C – liczba punktów uzyskanych przez ofertę badaną (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) w kryterium cena 60%;
Cn – najniższa zaproponowana cena wśród ofert niepodlegających odrzuceniu;
CB – zaproponowana cena oferty badanej.
Kryterium ILOŚĆ WYKONYWANYCH BADAŃ W TYGODNIU OD GODZ. 07:00
DO 15:00 – waga 40 pkt.

Punkty w powyższym kryterium będą liczone w sposób następujący:

Wykonanie badań 5x w tygodniu od 07:00-15:00 – 40 pkt
Wykonanie badań 4x w tygodniu od 07:00-15:00 – 30 pkt
Wykonanie badań 3x w tygodniu od 07:00-15:00 – 20 pkt
Wykonanie badań poniżej 3x w tygodniu od 07:00-15:00 – 0 pkt


Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.
Zamówienie udzielone zostanie temu Wykonawcy, który:
spełni wymagania określone w niniejszej SWZ;
przedłoży ofertę, która uzyska największą liczbę punktów we wskazanych kryteriach oceny ofert: cena + termin realizacji zamówienia.
Obliczając punktację dla poszczególnych ofert, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku.
Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym
w SWZ. Jeżeli termin związania ofertą upłynął przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę do wyrażenia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie pisemnej zgody na wybór jego oferty. W przypadku braku zgody o której mowa w zdaniu poprzedzającym Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została kolejno najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Ilość wykonanych badań w tygodniu od 07:00 do 15:00

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy na terenie miasta Sandomierz

4.2.5.) Wartość części: 120000,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 85147000-1 - Usługi zdrowotne świadczone dla firm

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

6) Zamawiający przewiduje a Wykonawca wyraża zgodę na prawo opcji, polegające na wykonywaniu usług z zakresu medycyny pracy zakresie maksymalnym określonym na poziomie 50% maksymalnej wysokości wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy z tytułu realizacji zamówienia podstawowego.
7) Zamawiający jest uprawniony według własnego wyboru do składania oświadczenia w przedmiocie zamówienia udzielanego w ramach prawa opcji kilkakrotnie albo jednokrotnie.
8) Zamawiający przed wykorzystaniem wartości, o której mowa w § 10 ust. 1 projektu umowy, za wykonanie usług z zakresu medycyny pracy, określonej dla zamówienia podstawowego, złoży Wykonawcy pierwsze pisemne oświadczenie w przedmiocie zamówienia udzielanego w ramach prawa opcji, na podstawie którego może udzielić zamówienia obejmującego maksymalne ilości usług, przewidzianych do realizacji
w ramach prawa opcji. W przypadku udzielenia przez Zamawiającego zamówienia
w ramach prawa opcji w zakresie mniejszym, aniżeli zakres maksymalny, Zamawiający jest uprawniony do złożenia przed wykorzystaniem pełnej kwoty wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy z tytułu świadczenia usług zleconych do wykonania
w ramach udzielonego prawa opcji, kolejnych oświadczeń w przedmiocie zamówienia udzielanego w ramach prawa opcji, jednakże łącznie w zakresie nie wyższym niż zakres maksymalny przewidziany do realizacji w ramach prawa opcji.
9) Niezłożenie przez Zamawiającego oświadczenia o którym mowa w pkt. 8 w terminie określonym w tymże zapisie albo niezłożenie przez Zamawiającego kolejnego oświadczenia w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w kolejnych terminach przewidzianych w pkt.8, oznacza rezygnację z udzielenia zamówienia w ramach prawa opcji.
10) Bez względu na to, w jakim zakresie zostanie Wykonawcy udzielone zamówienie
w ramach prawa opcji, Wykonawcy zawsze przysługiwać będzie wynagrodzenie wyłącznie za zrealizowane usługi i świadczenia zdrowotne.
11) Zamówienie w zakresie prawa opcji w granicach ustalonych maksymalnymi zakresem, będzie realizowane nie dłużej niż do 31 marca 2023 r.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-01-03 do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny wyłącznie ofert nieodrzuconych.
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie wszystkich części na jakie zostało podzielone zamówienie Zamawiający będzie kierował się niżej opisanymi kryteriami:

L.p.
Kryterium

Waga kryterium (1% = 1 pkt)

Cena ofertowa brutto zamówienia podstawowego
60 %

Ilość wykonywanych badań w tygodniu od godz. 07:00 do 15:00
40 %
Oferty będą oceniane według poniższych wzorów i zasad:

Kryterium CENA OFERTOWA BRUTTO ZAMÓWIENIA - waga 60 pkt.
C=Cn/Cb x 60 pkt
gdzie:
C – liczba punktów uzyskanych przez ofertę badaną (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) w kryterium cena 60%;
Cn – najniższa zaproponowana cena wśród ofert niepodlegających odrzuceniu;
CB – zaproponowana cena oferty badanej.
Kryterium ILOŚĆ WYKONYWANYCH BADAŃ W TYGODNIU OD GODZ. 07:00
DO 15:00 – waga 40 pkt.

Punkty w powyższym kryterium będą liczone w sposób następujący:

Wykonanie badań 5x w tygodniu od 07:00-15:00 – 40 pkt
Wykonanie badań 4x w tygodniu od 07:00-15:00 – 30 pkt
Wykonanie badań 3x w tygodniu od 07:00-15:00 – 20 pkt
Wykonanie badań poniżej 3x w tygodniu od 07:00-15:00 – 0 pkt


Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.
Zamówienie udzielone zostanie temu Wykonawcy, który:
spełni wymagania określone w niniejszej SWZ;
przedłoży ofertę, która uzyska największą liczbę punktów we wskazanych kryteriach oceny ofert: cena + termin realizacji zamówienia.
Obliczając punktację dla poszczególnych ofert, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku.
Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym
w SWZ. Jeżeli termin związania ofertą upłynął przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę do wyrażenia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie pisemnej zgody na wybór jego oferty. W przypadku braku zgody o której mowa w zdaniu poprzedzającym Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została kolejno najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Ilość wykonanych badań w tygodniu od 07:00 do 15:00

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu.
2. Warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności do występowania
w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie stawia warunków udziału w tym zakresie.
1. Warunek udziału w postępowaniu dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
O udzielenie przedmiotowego zamówienia w zakresie wszystkich części na jakie zostało podzielone niniejsze zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają:
uprawnienie do prowadzenia działalności leczniczej na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej
2. Warunek udziału w postępowaniu dotyczące zdolności ekonomicznej lub finansowej- Zamawiający nie stawia warunków udziału w tym zakresie.
3. Warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej.
Zamawiający nie stawia warunków udziału w tym zakresie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie wstępnie potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w załączniku do SWZ.
2. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie o którym mowa powyżej w części odnoszącej się do braku podstaw do wykluczenia składa każdy z Wykonawców. Oświadczenie w zakresie części dotyczącej potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu, składa ten z Wykonawców, który wykazuje spełnienie warunków.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp należy złożyć wraz
z ofertą.
4. W przypadku polegania na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia wraz z oświadczeniem podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.
5. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni następujących dokumentów:

1) Dokument potwierdzający wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez wojewodę właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania podmiotu.,

2) aktualnego na dzień złożenia oświadczenia Wykonawcy potwierdzającego aktualność informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie wstępnie potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w załączniku do SWZ.
2. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie o którym mowa powyżej w części odnoszącej się do braku podstaw do wykluczenia składa każdy z Wykonawców. Oświadczenie w zakresie części dotyczącej potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu, składa ten z Wykonawców, który wykazuje spełnienie warunków.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp należy złożyć wraz
z ofertą.
4. W przypadku polegania na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia wraz z oświadczeniem podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.
5. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni następujących dokumentów:

1) Dokument potwierdzający wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez wojewodę właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania podmiotu.,

2) aktualnego na dzień złożenia oświadczenia Wykonawcy potwierdzającego aktualność informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

4. Oferta może zostać złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.
5. Wykonawcy składający ofertę wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do ich reprezentowania
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i zawarcia umowy. Stosowne pełnomocnictwo Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego należy złożyć wraz z ofertą.
6. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia publicznego i mają do nich zastosowanie przepisy określone dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.
7. Przed zawarciem umowy w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający może zażądać umowy regulującej zasady ich współpracy.
8. W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, Podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, zwane dalej „dokumentami potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania”, zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, Podmiot udostępniający zasoby, zwane dalej „upoważnionymi podmiotami”, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument.
9. W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważniony podmiot jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-10-21 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/33wog

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-10-21 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-11-19

NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę poprawienie 13 sztuk dreadów - Rzeszów
 • Lokalizacja zleceniapodkarpackie
 • Data dodania18-01-2022
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę poprawienie 13 sztuk dreadów.