Dostawa różnych artykułów spożywczych z podziałem na części dla Szpitala Powiatowego...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Dostawa różnych artykułów spożywczych z podziałem na części dla Szpitala Powiatowego w Nowej Dębie. Produkty mleczarskie oraz różne owoce i warzywa.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoNowa Dęba
 • WojewództwoPodkarpackie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - inny zamawiający
 • Termin składania wniosków2021-10-22
 • ZamawiającySamodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
 • Data publikacji ogłoszenia2021-10-13
 • Numer ogłoszenia2021/BZP 00231182
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa różnych artykułów spożywczych z podziałem na części dla Szpitala Powiatowego w Nowej Dębie. Produkty mleczarskie oraz różne owoce i warzywa.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000563298

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. M.C. Skłodowskiej 1 a

1.5.2.) Miejscowość: Nowa Dęba

1.5.3.) Kod pocztowy: 39-460

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.7.) Numer telefonu: +158462651

1.5.8.) Numer faksu: +158462651 120

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zampubliczne@zoznowadeba.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: zoznowadeba.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa różnych artykułów spożywczych z podziałem na części dla Szpitala Powiatowego w Nowej Dębie. Produkty mleczarskie oraz różne owoce i warzywa.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5fea2c74-2a5d-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00231182

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-10-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00009773/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.10 Dostawa różnych artykułów spożywczych z podziałem na części. Produkty mleczarskie oraz różne owoce i warzywa.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zoznowadeba.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Zawiadomienia, oświadczenia, ofertę, wnioski, wyjaśnienia lub informacje Wykonawcy przekazują drogą elektroniczną:
a) pod adresem e-mail: zampubliczne@zoznowadeba.pl z zastrzeżeniem, iż oferta musi zostać złożona przez platformę zakupową,
b) za pośrednictwem Platformy zakupowej znajdującej się pod adresem: https://zoznowadeba.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z SWZ, rozdział XIII. Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych zgodnych z katalogiem formatów wskazanych w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram lnteroperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2247), w szczególności: tj. plików o wielkości do 100 MB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.
Zamawiający określa dopuszczalny format podpisu elektronicznego, jako: dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PadES, dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć prócz podpisanego dokumentu oddzielny plik z podpisem. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające prawidłowe złożenie podpisu elektronicznego:
- Rekomendowaną przeglądarką do złożenia oferty jest MS Internet Explorer lub Firefox w wersji wpieranej przez producenta.
- Uruchomienie oprogramowania do składania podpisu wymaga również zainstalowania Java w wersji 1.8.0 65 lub nowszej, koniecznie w wersji 32 bitowej, pozwalające na przyjmowanie przez użytkownika sesyjnych plików cookie oraz obsługującej szyfrowanie. Konieczne jest również dodanie adresu witryny platformy zakupowej eZamawiający (ezamawiający.pl) do wyjątków (exception site list) w Javie. Uwaga: wymaga to uprawnień administracyjnych na komputerze.
- Informacje dotyczące odpowiedniego przygotowania stanowiska znajdą Państwa na stronie:
https://oneplace.marketplanet.pl/przygotuj-stanowisko-pc-wykonujac-ponizsze-kroki
Pozostałe informacje zostały zawarte w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że administratorem (w rozumieniu art. 4 pkt. 7 RODO) Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, ul. M. C. Skłodowskiej 1a, 39-460 Nowa Dęba, tel. 15 846-26-51 wew. 120;
1. administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych Panią Ewę Fils, z którą można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@zoznowadeba.pl oraz telefonicznie pod numerem: 15 846-26-51 wew. 168.
2. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy SPZ ZOZ w Nowej Dębie oraz spółka Otwarty Rynek Elektroniczny S. A. siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskiej 49, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000041441, REGON: 017282436, NIP: 526-25-35-153, jako właściciel Platformy Zakupowej, na której SPZ ZOZ w Nowej Dębie prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, działającą pod adresem: "https://zoznowadeba.ezamawiajacy.pl/ " .
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym.
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy p.z.p.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 p.z.p. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy p.z.p., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8. posiada Pani/Pan:
a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c. a podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SPZZOZ.NT.III.382-19/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna Dostawa różnych artykułów spożywczych z podziałem na części dla Szpitala Powiatowego w Nowej Dębie. Produkty mleczarskie oraz różne owoce i warzywa, wg aktualnych potrzeb Zamawiającego, z podziałem na dwie części Zamówienia (2 Pakiety):
Pakiet nr 1: Produkty mleczarskie. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 a do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia - Formularz asortymentowo- cenowy. Zamawiający wymaga zaoferowanie przedmiotu zamówienia, który:
- spełnia wymagania opisane w Opisach przedmiotu zamówienia- Formularzach asortymentowo-cenowych, dotyczących danych części zamówienia,
- jest wysokiej jakości,
- jakością odpowiada klasie produktów pierwszego gatunku/klasy.
Artykuły żywnościowe będące przedmiotem dostawy muszą posiadać oznaczony, odpowiedni dla danego asortymentu termin ważności zapewniający jego bezpieczne spożycie oraz być wyprodukowane i wprowadzone do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami w szczególności z:
- Ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2020 poz. 2021 z późn. zm.).

4.2.6.) Główny kod CPV: 15800000-6 - Różne produkty spożywcze

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15510000-6 - Mleko i śmietana

15511000-3 - Mleko

15512000-0 - Śmietana

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-10-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Wg kolejności

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.7.) Kolejność kryterium: 1

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna Dostawa różnych artykułów spożywczych z podziałem na części dla Szpitala Powiatowego w Nowej Dębie. Produkty mleczarskie oraz różne owoce i warzywa, wg aktualnych potrzeb Zamawiającego, z podziałem na dwie części Zamówienia (2 Pakiety):
Pakiet nr 2: Różne owoce i warzywa. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 b do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia - Formularz asortymentowo- cenowy.
Zamawiający wymaga zaoferowanie przedmiotu zamówienia, który:
- spełnia wymagania opisane w Opisach przedmiotu zamówienia- Formularzach asortymentowo-cenowych, dotyczących danych części zamówienia,
- jest wysokiej jakości,
- jakością odpowiada klasie produktów pierwszego gatunku/klasy.
Artykuły żywnościowe będące przedmiotem dostawy muszą posiadać oznaczony, odpowiedni dla danego asortymentu termin ważności zapewniający jego bezpieczne spożycie oraz być wyprodukowane i wprowadzone do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami w szczególności z:
- Ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2020 poz. 2021 z późn. zm.).

4.2.6.) Główny kod CPV: 15800000-6 - Różne produkty spożywcze

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15300000-1 - Owoce, warzywa i podobne produkty

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-10-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Wg kolejności

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.7.) Kolejność kryterium: 1

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Zamawiający żąda podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
a) oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o braku podstaw wykluczenia zgodnie z treścią załącznika nr 6 do SWZ.
b) odpis albo informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
2. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt. b), zastępuje się je w całości lub części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.
3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w ust. 1 pkt. b), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych o których mowa w pkt. 1.
a) oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o braku podstaw wykluczenia - zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających, że oferowany asortyment spełnia określone przez zamawiającego wymagania (przedmiotowe środki dowodowe).
Zamawiający wymaga w tym zakresie następującego przedmiotowego środka dowodowego:
a) Oświadczenie Wykonawcy dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SWZ.
2. Zamawiający zaakceptuje równoważne środki dowodowe, jeżeli potwierdzają one, że oferowane produkty spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, warunki, cechy, kryteria.
3. Wykonawca składa ww. przedmiotowe środki dowodowe wraz z ofertą.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Wykonawca składa ww. przedmiotowe środki dowodowe wraz z ofertą. Zamawiający wezwie Wykonawcę, który nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym przez siebie terminie, chyba, że przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Załącznik nr 1 do SWZ- Formularz ofertowy; Załącznik nr 2 a oraz Załącznik nr 2 b do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia-Formularz asortymentowo-cenowy; Załącznik nr 3- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,
Załącznik nr 4 a - Wzór umowy (dotyczy Pakietu nr 1); Załącznik nr 4 b - Wzór umowy (dotyczy Pakietu nr 2); Załącznik nr 5- Oświadczenie dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia; Załącznik nr 6- Oświadczenie o aktualności oświadczenia; Załącznik nr 7- Oświadczenie dot. mechanizmu podzielonej płatności; Pełnomocnictwo w przypadku gdy osoba lub osoby podpisujące ofertę działają na podstawie pełnomocnictwa/ i lub pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana przez Zamawiającego, może żądać on przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopi umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, wypełniając Formularz ofertowy oraz pozostałe dokumenty do niniejszego postępowania, powołujące się na ,,Wykonawcę”, powinni wpisać dane dotyczące podmiotu składającego ofertę wspólną, a nie np. pełnomocnika.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni wskazać w Formularzu Ofertowym w załączniku nr 1 do SWZ: nazwy oraz adresy Wykonawców występujących wspólnie.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, brak podstaw wykluczenia powinien wykazać każdy w Wykonawców. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2021 poz.1129 z późn. m.) oraz Zamawiający dopuszcza zmianę zawartej umowy zgodnie ze wzorami umów (będącymi Załącznikami nr 4 a i 4 b do SWZ) w trakcie jej realizacji, w następujących przypadkach:
a) zmiany terminu obowiązywania umowy w przypadku niewykorzystania przez Zamawiającego w trakcie trwania umowy pełnej ilości dostarczanego przedmiotu umowy, za zgodą Wykonawcy. Nowy termin obowiązywania umowy zostanie ustalony z Wykonawcą;
b) w przypadku obniżenia ceny dostarczanego przedmiotu umowy dopuszcza się zmianę ceny na korzystniejszą dla Zamawiającego;
c) w przypadku wycofania ze sprzedaży zaoferowanego asortymentu lub wprowadzenia asortymentu o lepszych parametrach użytkowych dopuszcza się zmianę zaoferowanego asortymentu – przy zachowaniu ceny z umowy, za zgodą Zamawiającego;
d) wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji rynkowych;
e) w zakresie danych identyfikacyjnych stron umowy; strony zobowiązują się informować o zmianie tych danych pod rygorem skutków stąd wynikających. Na dokonanie zmiany cen, o których mowa w § 1 ust. 6 z wyjątkiem § 1 ust. 6 pkt. b) wzorów umowy, musi być sporządzony i podpisany przez obie strony aneks.
2. Strony przewidują także możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy wynikającego z niniejszej umowy w następujących warunkach:
a) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,
b) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
c) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
d) w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, wysokości których mowa w ustawie z dnia 04.10.2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, każda ze Stron może zwrócić się do drugiej Strony o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany kwoty wynagrodzenia. Strona zwracająca się do drugiej Strony o przeprowadzenie negocjacji, winna wykazać, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania umowy.
3. Zmiana umowy jest możliwa jeżeli łączna wartość zmian jest mniejsza niż progi unijne oraz jest niższa niż 10% wartości pierwotnej umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-10-22 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty należy składać poprzez Platformę dostępną pod adresem: https://zoznowadeba.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-10-22 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-11-20

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

W przypadkach, kiedy gdziekolwiek w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, oznacza to, że zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób. W takich sytuacjach ewentualne wskazania na znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne”. W sytuacjach, kiedy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt. 2 i ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać w ofercie, że proponowane przez niego rozwiązania (artykuły/produkty/wyroby) w stopniu równoważnym stopniu spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, o co najmniej takich samych parametrach, na poziomie nie niższym niż wskazany w opisie przedmiotu zamówienia. W takim przypadku Wykonawca opisze opis zaproponowanych rozwiązań równoważnych, który powinien być na tyle szczegółowy, żeby Zamawiający przy ocenie oferty mógł ocenić spełnienie wymagań dotyczących ich parametrów technicznych oraz rozstrzygnąć, czy zaproponowane rozwiązania są równoważne. Wraz z przekazaniem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca zobowiązany jest zastrzec w ofercie, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
1) Składając ofertę w formie elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym na Platformie dokumenty zawierające informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa powinny zostać załączone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Tajne". Wczytanie załącznika następuje poprzez polecenie „Dodaj".
Zamawiający zawiadomi Wykonawcę (na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu ofertowym), którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, o terminie zawarcia umowy w siedzibie Zamawiającego tj. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie ul. M. C. Skłodowskiej 1a, 39-460 Nowa Dęba. Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy drogą korespondencyjną.
Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platforma zakupowa SPZZOZ w Nowej Dębie tel. +48 22 257 22 23 (infolinia dostępna w dni robocze, w godzinach 9.00-17.00) e-mail: oneplace@marketplanet.pl . Korzystanie z Platformy dla Wykonawcy jest bezpłatne.
NAJNOWSZE ZLECENIE
Poszukuję wypałki z blachy fi 1600 x 40 1 szt. gatunek jak najtańszy - Stalowa Wola
 • Lokalizacja zleceniapodkarpackie
 • Data dodania30-11-2021
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Poszukuję wypałki z blachy fi 1600 x 40 1 szt. gatunek jak najtańszy St3s może być drugi gatunek. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI