ZAKUP KARDIOMONITORA Z WYPOSAŻENIEM - MAŁOPOLSKA TARCZA ANTYKRYZYSOWA - PAKIET MEDYCZNY...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
ZAKUP KARDIOMONITORA Z WYPOSAŻENIEM - MAŁOPOLSKA TARCZA ANTYKRYZYSOWA - PAKIET MEDYCZNY 2
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoOświęcim
 • WojewództwoMałopolskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
 • Termin składania wniosków2021-05-21
 • ZamawiającyZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W OŚWIĘCIMIU
 • Data publikacji ogłoszenia2021-05-07
 • Numer ogłoszenia2021/BZP 00048902
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
ZAKUP KARDIOMONITORA Z WYPOSAŻENIEM - MAŁOPOLSKA TARCZA ANTYKRYZYSOWA - PAKIET MEDYCZNY 2

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W OŚWIĘCIMIU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000304409

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: WYSOKIE BRZEGI 4

1.5.2.) Miejscowość: Oświęcim

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-600

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL21A - Oświęcimski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@szpitaloswiecim.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.szpitaloswiecim.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

ZAKUP KARDIOMONITORA Z WYPOSAŻENIEM - MAŁOPOLSKA TARCZA ANTYKRYZYSOWA - PAKIET MEDYCZNY 2

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f5d8eb4b-ae51-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00048902

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00003594/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.26 ZAKUP KARDIOMONITORA Z WYPOSAŻENIEM- MAŁOPOLSKA TARCZA ANTYKRYZYSOWA - PAKIET MEDYCZNY 2

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://szpitaloswiecim.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu oudzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogąelektroniczną przy użyciu Platformy Zakupowej Market planet One Place naportaluhttps://szpitaloswiecim.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencjielektronicznej przekazywanej przy użyciu platformy, opisane zostały w Instrukcji dla wykonawcy podadresem: https://szpitaloswiecim.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet w zakładce: Regulacje iprocedury procesu zakupowego/Deklaracja dostępności. Wykonawca przystępując do niniejszegopostępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z portaluMarket planet One Place,określone w Instrukcji dla wykonawcy oraz zobowiązuje się korzystając zportalu Market planet OnePlace przestrzegać postanowień tej instrukcji. Maksymalny rozmiar plikówprzesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do złożenia i wycofania oferty orazkomunikacji wynosi: 100MB. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami zapomocą poczty elektronicznej, email: zamowienia@szpitaloswiecim.pl. Dokumenty elektroniczne,oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę zapośrednictwem Platformy Zakupowej Market planet One Place lub za pomocą poczty elektronicznej, naadres email:zamowienia@szpitaloswiecim.pl.Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych,oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiamiokreślonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobusporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznychoraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lubkonkursie (Dz.U.z 2020 r. poz. 2452).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Zamawiający wymaga złożenia oferty w postaci katalogu elektronicznego

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osóbfizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takichdanych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalejRODO,informuję, iż: Administratorem jest ZOZ w Oświęcimiu, ul. Wysokie Brzegi 4, 32-600 OświęcimDane kontaktowe Inspektor Ochrony Danych:W ZOZ w Oświęcimiu, ul. Wysokie Brzegi 4, 32-600Oświęcim został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, dane kontaktowe: tel. 33 8448 487, adresemail:iod@szpitaloswiecim.pl; Cele przetwarzania danych osobowych: Dane osobowe są zbierane wcelu niezbędnym dla udostępniania dokumentacji dotyczącej prowadzenia postępowań oudzielenie zamówień publicznych, w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego/dane identyfikujące postępowanie, np. nazwa, numer/ prowadzonym w trybie podstawowym, napodstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp;Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze(podstawa prawna z art.6 ust. 1 lit. c RODO) Przetwarzanie danych osobowych dotyczących wyrokówskazujących i naruszeń prawa (podstawa prawna z art. 10 RODO) Ustawa z dnia 11 września 2019 r.Prawo zamówień publicznych oraz wydane na jej podstawie akty wykonawcze. Informacje o odbiorcachdanych osobowych: Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są osoby lub podmioty, którymudostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11września 2019r. Prawo zamówień publicznych. Ponadto odbiorcami danych zawartych w dokumentachpostępowania mogą być podmioty, z którymi administrator zawarł umowy lub porozumienie nakorzystanie z udostępnianych przez nie systemów informatycznych, przy czym zakres przekazanychdanych tym odbiorcom ograniczony jest do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku zeświadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii. Odbiorców tych obowiązuje klauzulazachowania poufności pozyskanych w takich okolicznościach wszelkich danych, w tym danychosobowych. Okres,przez który dane osobowe będą przechowywane: Dane osobowe sąprzechowywane, zgodnie z art. 78ust. 1 i 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówieńpublicznych, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeliczas trwania umowy przekracza 4 lata,okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.Uprawnienia z art. 15-21RODO:Przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: prawo dostępu doswoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania swoich danych osobowych; prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z wyjątkiem sytuacjiokreślonych w przepisach prawa; Prawo do wniesienia skargi: Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi doPrezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Panadanych osobowych przez Administratora narusza przepisy RODO. Obowiązek podania danychPodanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencje niepodania określonychdanych wynikają z ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Informacjeo zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji Pani/Pana dane nie będą przetwarzane wsposób zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie. Pełne informacje dotyczące RODO opisanezostały w dziale XXII SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZOZ.DZP.271.9.IV.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 20967,30 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Zakup kardiomonitora z wyposażeniem dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu – Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 2, projekt nr RPMP.09.02.01-12-0106/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 9 Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie .9.2 Usługi Społeczne i Zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi Społeczne i Zdrowotne w Regionie.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33100000-1 - Urządzenia medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryteria określone poniżej

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Do oferty każdy Wykonawca dołącza oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp wzakresie wskazanym w Załączniku Nr 3 do SWZ o niepodleganiu wykluczeniu.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

a) Oświadczenia Wykonawcy dotyczące przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 4 do SWZ b) Zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych oferowanego typu kardiomonitora potwierdzające, że przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 186 ze zm.); c) Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE, bądź Deklaracja Zgodności CE lub inne dokumenty równoważne dla oferowanego asortymentu.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

a) Oświadczenia Wykonawcy dotyczące przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 4 do SWZ b) Zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych oferowanego typu kardiomonitora potwierdzające, że przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 186 ze zm.); c) Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE, bądź Deklaracja Zgodności CE lub inne dokumenty równoważne dla oferowanego asortymentu.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może być dokonana przez strony w formie pisemnej w drodze aneksu do niniejszej umowy, pod rygorem nieważności.2. Zmiana postanowień niniejszej umowy może być dokonana przez strony zgodnie z zapisami art. 455 ust. 1 pkt 2 do 4 oraz art. 455 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.). 3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.4. W razie trzykrotnego naruszenia postanowień niniejszej umowy przez Wykonawcę po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zaprzestania naruszeń i bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie naruszeń terminu Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia trzeciego naruszenia.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-05-21 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://szpitaloswiecim.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-21 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-06-19

2021-05-07 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy
NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę udzielanie usług fizjoterapeutycznych - Brzesko
 • Lokalizacja zleceniamałopolskie
 • Data dodania15-06-2021
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: usług fizjoterapeutycznych. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI