„Wyłapywanie oraz zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Wieluń”

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
„Wyłapywanie oraz zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Wieluń”
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWieluń
 • WojewództwoŁódzkie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2020-12-01
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGmina Wieluń
 • Data publikacji ogłoszenia2020-11-23
 • Numer ogłoszenia612599-N-2020
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 612599-N-2020 z dnia 2020-11-23 r.

Gmina Wieluń: „Wyłapywanie oraz zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Wieluń”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wieluń, krajowy numer identyfikacyjny 73093475000000, ul. Plac Kazimierza Wielkiego  1 , 98-300  Wieluń, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 438 860 249, e-mail prygiela@um.wielun.pl, faks 438 860 260.
Adres strony internetowej (URL): www.wielun.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bip.um.wielun.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.um.wielun.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pisemnie na adres: Urząd Miejski w Wieluniu Wydział Organizacyjny (Plac Kazimierza Wielkiego 1 budynek ratusza)
Adres:
98-300 Wieluń, Plac Kazimierza Wielkiego 1

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Wyłapywanie oraz zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Wieluń”
Numer referencyjny: ZP.271.2.32.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn.: „Wyłapywanie oraz zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Wieluń” i dotyczy usług związanych z wyłapywaniem oraz opieką nad bezdomnymi zwierzętami pochodzącymi z Gminy Wieluń.Opis przedmiotu zamówienia:1) wyłapywanie i przejęcie przez schronisko pod opiekę bezdomnych zwierząt psów/kotów z terenu Gminy Wieluń będzie realizowane tylko i wyłącznie w przypadku zgłoszenia dokonanego przez przedstawiciela Zamawiającego, Straży Miejskiej w Wieluniu lub Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu. Niedopuszczalne jest przyjmowanie zwierząt po zgłoszeniach innych instytucji, niż wymienione powyżej. Wyłapanie będzie następowało w czasie od 3 do 5 godzin, licząc od godziny zgłoszenia przez uprawniony podmiot. Podczas zgłoszenia zostanie wskazane miejsce przebywania bezdomnego zwierzęcia, opis zwierzęcia i inne przydatne informacje do wykonania zadania. Po wyłapaniu zwierzę ma być niezwłocznie dostarczone do schroniska prowadzonego przez Wykonawcę. Czas reakcji na zgłoszenie jest jednym z kryteriów oceny ofert i zostanie określony przez Wykonawcę składającego ofertę. W przypadku psa, który pogryzł człowieka, Wykonawca zobowiązany jest do wyłapania psa w czasie nie dłuższym niż 3 godziny od otrzymania zgłoszenia i dostarczenia go do lekarza weterynarii w celu obserwacji;2) przejęcie pod opiekę bezdomnych 104 psów i 5 kotów (dane ilościowe mogą ulec zmianie – jest to ilość zwierząt będących pod opieką Zamawiającego na chwilę sporządzania opisu przedmiotu zamówienia);3) zapewnienie dostarczonym do schroniska bezdomnym zwierzętom wymienionym w pkt. 1 i 2 opieki zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności:a) wystarczającej ilości karmy i stałego dostępu do wody pitnej według obowiązujących norm,b) pomieszczeń lub boksów chroniących je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem światła dziennego umożliwiającego zwierzętom swobodne poruszanie się,c) opieki weterynaryjnej w zakres której wchodzi,d) 15-dniowa kwarantanna,e) odrobaczanie,f) profilaktyka,g) szczepienie,h) leczenie,i) poddawanie zabiegom kastracji i sterylizacji,j) „czipowanie” (umożliwiające szybką identyfikację zwierzęcia),k) usypianie ślepych miotów oraz zwierząt nieuleczalnie chorych po uzyskaniu opinii weterynarza;4) prowadzenie ewidencji zwierząt przebywających w schronisku poprzez obowiązkowe „czipowanie” zwierząt, które zostały wyłapane i trafiły do schroniska z terenu Gminy Wieluń, w tym prowadzenie rejestrów wykonanych szczepień, leczenia, zabiegów sterylizacji oraz kastracji;5) promowanie adopcji zwierząt na imprezach zorganizowanych przez Zamawiającego (do trzech imprez w roku kalendarzowym). Działanie Wykonawcy polegać będzie na dowiezieniu i zapewnieniu opieki co najmniej czterem psom nadającym się do adopcji do miejsca wyznaczonego przez Zamawiającego (na terenie Gminy Wieluń);6) obsługa w godzinach funkcjonowania schroniska określonych w regulaminie schroniska osób fizycznych zainteresowanych adopcją przetrzymywanych tam zwierząt bezdomnych pochodzących z terenu Gminy Wieluń;7) przekazywanie Zamawiającemu do 10. dnia każdego miesiąca, miesięcznych raportów dotyczących przyjmowanych bezdomnych psów i kotów w danym miesiącu z terenu Gminy Wieluń oraz informowanie o zmniejszeniu liczby utrzymywanych bezdomnych zwierząt (adopcje, zwierzęta uśpione, odnalezione przez właściciela) wraz z zestawieniem wszystkich przebywających w schronisku psów i kotów z terenu Gminy Wieluń z numerami chipów w celu ich identyfikacji;8) przekazywanie Zamawiającemu dokumentacji fotograficznej wyłapanych zwierząt w formie elektronicznej na skrzynkę mailową wskazaną przez Zamawiającego w ciągu 48 godzin od wyłapania w celu zamieszczenia ich na stronie internetowej urzędu. Wykonawca podczas interwencji zobowiązany jest obligatoryjnie do zrobienia fotografii zwierzęciu złapanemu (zdjęcie przed transportem, zdjęcie w schronisku, które zachęca do adopcji lub w przypadku, gdy interwencja nie doszła do skutku z uwagi na nieodnalezienie zwierzęcia, zdjęcie z miejsca, w którym miało znajdować się zwierzę do wyłapania). Fotografie należy wykonać z dokładną datą interwencji umieszczoną na fotografii oraz dołączyć opis zwierzęcia;9) prowadzenie rejestru przeprowadzonych w schronisku kontroli;10) systematyczne oczyszczanie klatek, boksów i wybiegów dla zwierząt oraz przeprowadzanie dezynfekcji, deratyzacji oraz dezynsekcji ww. powierzchni;11) poddanie wyłapanego zwierzęcia kwarantannie na czas, w którym nie można przekazać zwierzęcia osobie trzeciej. Zwrot prawowitemu właścicielowi, nastąpi niezwłocznie po udokumentowaniu przez niego swoich praw do zwierzęcia;12) przetransportowanie wszystkich zwierząt przebywających w schronisku, z którym Gmina Wieluń ma dotychczas podpisaną umowę;13) przekazywanie Zamawiającemu sprawozdań rocznych zawierających liczbę zwierząt wyłapanych, oddanych do adopcji, poddanych uśpieniu, odebranych przez właścicieli;14) oddawanie psów i kotów do adopcji osobom fizycznym oraz przekazywanie Zamawiającemu kopii poszczególnych umów adopcyjnych w terminie do 10. dnia każdego miesiąca od wykonania adopcji wraz z miesięcznymi raportami;15) oddanie zwierzęcia nowemu właścicielowi do adopcji może nastąpić po wykonaniu zabiegów m.in.: szczepienia, odrobaczenia, usunięcia pasożytów zewnętrznych, zaczipowania, wykastrowania lub sterylizacji;16) Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania drogą mailową, na adres wskazany przez Zamawiającego, w terminie 7 dni licząc od dnia śmierci danego zwierzęcia kopii protokołów padnięć, eutanazji zwierząt z dokładnym opisem dotyczącym zgonu zwierzęcia. Protokoły muszą być podpisane przez lekarza weterynarii;17) Wykonawca będzie aktywnie poszukiwał osób chętnych do adopcji zwierząt bezdomnych poprzez systematyczne zamieszczanie aktualnych, w pozie zachęcającej do adopcji zdjęć zwierząt znajdujących się w schronisku wyłapanych z terenu Gminy Wieluń na stronie internetowej schroniska oraz innych portali internetowych, w tym na portalu wskazanym przez Zamawiającego aż do dnia ich adopcji, zgonu lub eutanazji.4.3. Wymagania stawiane Wykonawcy:1) Wykonawca zobowiązany jest w trakcie wyłapywania i transportu zwierząt korzystać z urządzeń posiadających stosowne certyfikaty/atesty i środków, które nie stwarzają zagrożenia życia i zdrowia oraz nie powodują cierpienia zwierząt;2) Wykonawca winien dysponować co najmniej podstawowym sprzętem do realizacji zamówienia: rękawicami ochronnymi, siatką do wyłapywania zwierząt, chwytakiem automatycznym na psy, klatką do przewozu zwierząt, pętlą do łapania i prowadzenia małych psów, klatką do transportu małych psów i kotów;3) Wykonawca winien dysponować środkiem transportu o odpowiedniej powierzchni i kubaturze, przystosowanym do transportu zwierząt;4) Przewidywalna, szacunkowa liczba zwierząt do wyłapania w ciągu roku: 36 szt. (dane na podstawie analizy z ubiegłego roku);5) Wykonawca winien dysponować miejscem do przetrzymywania zwierząt w odległości do 100 km od Wielunia spełniającym wszelkie standardy budowlane i sanitarno-epidemiologiczne oraz utrzymywanym na bieżąco we właściwym stanie porządkowym i sanitarnym;6) Wykonawca zobowiązany jest do posiadania zezwolenia wydanego przez wójta, burmistrza, prezydenta odpowiedniego ze względu na siedzibę Wykonawcy na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz do okazania ww. dokumentu przed podpisaniem umowy;7) Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania przed rozpoczęciem realizacji umowy zezwolenia na wyłapywanie i transport zwierząt bezdomnych na terenie Gminy Wieluń;8) Wykonawca zobowiązany jest do posiadania umowy z firmą uprawnioną do odbioru odpadów weterynaryjnych oraz odbioru zwierząt padłych lub poddanych uśpieniu i ponoszenia kosztów z tego tytułu;9) Wykonawca nie będzie pobierał opłaty od nowych opiekunów zwierząt oddanych w adopcję;10) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia całodobowego kontaktu telefonicznego pod wskazanymi przez siebie numerami telefonu. Należy podać co najmniej 3 numery telefonów do kontaktu;11) Zamawiający ma prawo przeprowadzenia kontroli schroniska i przebywających tam zwierząt bez wcześniejszego powiadomienia Wykonawcy;12) Wykonawca zobowiązany jest na prośbę Zamawiającego do przygotowania i okazania wszystkich dokumentów dotyczących prowadzenia schroniska w tym protokołów pokontrolnych powiatowego lekarza weterynarii, który sprawuje nadzór nad schroniskiem oraz przygotowanie zwierząt i personelu schroniska do identyfikacji zwierząt przebywających w schronisku, które stanowią własność Gminy Wieluń;13) Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia niezbędnych wyjaśnień dotyczących przedmiotu zamówienia w czasie i w formie wymaganej przez Zamawiającego;14) Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia ujętych zwłaszcza w:a) ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. 2020 poz. 638);b) ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. 2020 poz.1421);c) ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 poz. 1439);d) właściwych rozporządzeń wydanych na podstawie ww. ustaw;e) obowiązującej uchwały Rady Miejskiej w Wieluniu w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terenie Gminy Wieluń na dany rok.15) Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia.16) od Wykonawcy wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia, rozumiana jako staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem zamówienia;17) od Wykonawcy wymagane jest spełnienie innych wymagań określonych we wzorze umowy oraz wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

II.5) Główny kod CPV: 98380000-0
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
85210000-3
85200000-1


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 1. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług określonych w ust. 4.2 SIWZ, stanowiących nie więcej niż 20 % wartości zamówienia podstawowego.2. Ewentualne zamówienie zostanie udzielone w trybie przewidzianym w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, jeżeli zostaną spełnione przesłanki ustawowe oraz w przypadku, gdy zaistnieje uzasadniona potrzeba rozszerzenia zamówienia podstawowego i zostaną zapewnione środki finansowe na ten cel.3. Warunki udzielenia zamówień: zamówienia zostaną udzielone w trybie zamówienia z wolnej ręki, po przeprowadzeniu negocjacji z Wykonawcą, w szczególności w zakresie warunków umowy, w tym m.in. ceny, terminu wykonania, zasad rozliczeń, kar umownych
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2023-03-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia wymaga posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia działalności zawodowej. Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy wykazali, że: posiadają:a) uprawnienia do prowadzenia działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 poz. 1439),b) schronisko objęte nadzorem inspekcji weterynaryjnej, wprowadzone do rejestru podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną i posiadającym weterynaryjny numer identyfikacyjny zgodnie z art. 5 ust. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. 2020 poz.1421) oraz rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie rejestru podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną na podstawie przepisów o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. 2018 poz. 818).
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający żąda udokumentowania sytuacji ekonomicznej. Wykonawca winien być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia. Zamawiający żąda posiadania przez Wykonawcę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na sumę gwarancyjną minimum 100 000,00 zł;
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Oceniając zdolność techniczną lub zawodową Wykonawcy, Zamawiający stawia minimalne warunki umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości: a) w celu potwierdzenia posiadania doświadczenia Wykonawcy winni udokumentować wykonanie lub wykonywanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, usługi związanej z opieką nad bezdomnymi zwierzętami w zakresie zgodnym z zakresem zamówienia i obejmującej równocześnie minimum 110 psów w schronisku przez okres ciągły 12 miesięcy, b) w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia Zamawiający żąda udokumentowania dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wykonawcy winni udokumentować, że dysponują:- minimum 4 osobami posiadającymi przeszkolenie w zakresie postępowania ze zwierzętami oraz przepisów o ochronie zwierząt zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz. U. 2004 r. Nr 158, poz. 1657),- dysponowanie minimum 1 lekarzem weterynariic) w zakresie potencjału technicznego za spełnienie warunku Zamawiający uzna dysponowanie minimum 1 szt.:- środka transportu dopuszczonym do transportu zwierząt,- specjalistycznym sprzętem do wyłapywania zwierząt tj.: rękawicami ochronnymi, siatką do wyłapywania zwierząt, chwytakiem automatycznym na psy, klatką do przewozu zwierząt, pętlą do łapania i prowadzenia małych psów, klatką do transportu małych psów i kotów,- urządzenia do odczytywania danych z mikroprocesorów wszczepionych psom w celu identyfikacji adresu ich właścicieli.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający będzie wymagał: a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. W przypadku składania oferty wspólnej (konsorcja/spółki cywilne) ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną;b) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności. W przypadku składania oferty wspólnej (konsorcja/spółki cywilne) ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną – załącznik nr 9 do SIWZ;c) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. W przypadku składania oferty wspólnej (konsorcja/spółki cywilne) ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną – według wzoru określonego w załączniku nr 10 do SIWZ;4) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 15.3 pkt 2a – składa dokument lub dokument wystawiony w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.Dokument, o którym mowa w ust. 15.3 pkt 2a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;5) Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 15.3 pkt 2a-2c;6) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy nie będzie obowiązany składać dokumentów i oświadczeń wymienionych w ust. 15.3 pkt 2a-2c dotyczących podwykonawcy;7) Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 16-20 lub ust. 5 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające przedstawione dowody. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy Pzp, przed wykluczeniem Wykonawcy, Zamawiający zapewnia temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji.Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) dokumenty wymagane na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej:a) aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 poz. 1439), opisane w ust. 13.2 pkt 1a SIWZb) aktualną decyzję powiatowego lekarza weterynarii właściwego miejscowo dla siedziby Wykonawcy o objęciu schroniska nadzorem inspekcji weterynaryjnej, wprowadzeniu do rejestru podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną i nadaniu weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego zgodnie z art. 5 ust. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. 2020 poz.1421) oraz rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie rejestru podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną na podstawie przepisów o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. 2018 poz. 818) – w zakresie objętym zamówieniem. opisanych w ust. 13.2 pkt 1c SIWZ2) dokumenty wymagane na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej:dokumentem potwierdzającym, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej jest dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego w ust. 13.2 pkt 2 SIWZ;3) dokumenty wymagane na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej:a) dokumentem potwierdzającym, że Wykonawca ma niezbędne do wykonania doświadczenie jest – według wzoru określonego w załączniku nr 5 do SIWZ - Wykaz usług wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane lub są wykonywane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.Wykonawcy winni udokumentować zrealizowanie usług opisanych w ust. 13.2 pkt 3a SIWZ. W przypadku, gdy dokument potwierdzający wykonanie usług obejmuje różne rodzaje usług, w wykazie usług oprócz wskazania danych z ww. dokumentu Wykonawca winien wyszczególnić żądaną przez Zamawiającego usługę wraz z danymi, które są wymagane na spełnienie warunku udziału w postępowaniu opisanego w ust. 13.2 pkt 3a SIWZ. W przypadku składania oferty wspólnej (konsorcja/spółki cywilne) Wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz. Jeżeli załączony wykaz wykonanych usług będzie potwierdzać wartość tych usług w walucie innej niż PLN, Wykonawca powinien dokonać przeliczenia na PLN wg średniego kursu NBP z dnia, w którym ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych i wskazać w wykazie kwotę dokonanego przeliczania. W przypadku, gdy Wykonawca nie dokona powyższego przeliczenia i nie wskaże w wykazie kwoty przeliczenia, Zamawiający dokona przeliczenia na PLN wg średniego kursu NBP na dzień, w którym ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych,b) dokumentem potwierdzającym, że Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jest:- Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – według wzoru określonego w załączniku nr 6 do SIWZ. Wykonawcy winni udokumentować dysponowanie osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia posiadającymi uprawnienia opisane w ust. 13.2 pkt 3b SIWZ. W przypadku składania oferty wspólnej (konsorcja/spółki cywilne) Wykonawcy składają jeden wspólny wykaz osób, którymi dysponują;- Oświadczenie – według wzoru określonego w załączniku nr 7 do SIWZ na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych osób wskazanych w Wykazie osób. W przypadku składania oferty wspólnej (konsorcja/spółki cywilne) ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu Wykonawców składających ofertę wspólną.c) dokumentem potwierdzającym, że Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia jest Wykaz sprzętu – według wzoru określonego w załączniku nr 8 do SIWZ wraz z informacją o podstawie dysponowania wskazanym sprzętem. Wykonawcy winni udokumentować dysponowanie sprzętem opisanym w ust. 13.2 pkt 3c SIWZ. W przypadku składania oferty wspólnej (konsorcja/spółki cywilne) Wykonawcy składają jeden wspólny wykaz sprzętu, którymi dysponują;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Inne dokumenty:a) wypełniony i podpisany Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 1 do SIWZ. b) wypełnioną i podpisaną Kalkulację cenową z wykorzystaniem wzoru – załącznik do Formularza ofertowego,W przypadku składania oferty wspólnej (konsorcja) lub przez spółki cywilne należy złożyć jeden dokument;c) pełnomocnictwo (oryginał) osoby lub osób podpisujących ofertę – jeżeli uprawnienie do podpisu nie wynika bezpośrednio z załączonych dokumentów; pełnomocnictwo udzielone liderowi/wspólnikowi w przypadku złożenia oferty wspólnej (konsorcjum) lub przez spółki cywilne. Pełnomocnictwo powinno być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem;d) dowód wniesienia wadium.W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.um.wielun.pl informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp – według wzoru określonego w załączniku nr 4 do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Oświadczenia nie należy składać wraz z ofertą. W przypadku składania oferty wspólnej (konsorcja/spółki cywilne) ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców we własnym imieniu.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający wymaga wniesienia wadium do dnia 01.12.2020 r. do godz. 13.00 w wysokości 2 210,00 zł (słownie: dwa tysiące dwieście dziesięć złotych 00/100),Wadium może być wnoszone w jednej lub kilka następujących formach:1) pieniądzu;2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;3) gwarancjach bankowych;4) gwarancjach ubezpieczeniowych;5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Termin płatności faktur 10,00
Czas reakcji 30,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Przewiduje się możliwość dokonania niżej wymienionych zmian:1) maksymalna nominalna wartość umowy może ulec zmniejszeniu w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od realizacji części przedmiotu umowy oraz w przypadku odstąpienia od umowy przez Strony. Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie za zrealizowaną część przedmiotu umowy.2) Wykonawca może dokonywać zmiany osób przewidzianych do realizacji przedmiotu umowy, przedstawionych w ofercie, jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, akceptującego nowe osoby. Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę ww. osób w następujących przypadkach:a) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych osób, b) niewywiązywania się osób z powierzonych obowiązków wynikających z umowy,c) jeżeli zmiana osób stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od wykonawcy (np. rezygnacji);3) Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany osób, jeżeli uzna, że nie wykonują one swoich obowiązków wynikających z umowy;4) w przypadku zmiany osób, nowe osoby muszą spełniać wymagania określone w warunkach przetargowych;5) Wykonawca obowiązany jest zmienić osoby zgodnie z żądaniem Zamawiającego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego;6) Strony przewidują możliwość dokonania zmiany zawartej umowy spowodowanych zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wynikających z prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych aktów administracyjnych właściwych organów - w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień umowy do zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego.2. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia zmiany umowy mogą nastąpić jedynie na podstawie okoliczności, o których mowa w niniejszej umowie, tj. na podstawie przesłanki, o której mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp oraz na podstawie przesłanek, o których mowa w art. 144 ust. 1 punkty: 2, 4 i 5 ustawy Pzp. Zamawiający nie przewiduje możliwości zmiany umowy na podstawie przesłanek o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 3 i 6 ustawy Pzp. Zmiana Umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy1. Strony zobowiązują się dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, w formie pisemnego aneksu, każdorazowo w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności:1) zmiany stawki podatku od towarów i usług,2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych”- na zasadach i w sposób określony w ust. 2 - 13, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę.2. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt 1, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług.3. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1, wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.4. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt 2, pkt 3 lub 4, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne lub dokonujących zmian zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych.5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń pracowników realizujących usługi do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników realizujących usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy.6. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia pracownikom realizującym usługi. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników realizujących usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy.7. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 4, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia pracownikom realizującym usługi. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników realizujących usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy.8. W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 1, każda ze Stron może wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 9. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 2, pkt 3 lub pkt 4, jeżeli z wnioskiem występuje Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania umowy, w szczególności:1) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników realizujących usługi, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2, lub 2) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników realizujących usługi, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3 lub3) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników realizujących usługi, wraz z uiszczanych kwotami wpłat do pracowniczych planów kapitałowych w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 4.10. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3, pkt 4, jeżeli z wnioskiem występuje Zamawiający, jest on uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni roboczych, dokumentów, z których będzie wynikać w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ na koszty wykonania umowy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzeń, o którym mowa w ust. 9 pkt 2, pkt 3.11. W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 7, Strona, która otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.12. W przypadku otrzymania przez Stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub częściowym zatwierdzeniu wniosku, Strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w ust. 7. W takim przypadku przepisy ust. 8 - 11 i 13 stosuje się odpowiednio.13. Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 10 dni roboczych od dnia zatwierdzenia wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-12-01, godzina: 13:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: 2020-12-30 okres w dniach: (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Sprzedam długie włosy - Łódź
 • Lokalizacja zleceniałódzkie
 • Data dodania14-05-2021
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Witam, mam długie włosy i chcę je sprzedać. Czekam na kontakt. Pozdrawiam.
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z miasta Wieluń: Zakup samochodu dostawczego dla Zespołu Szkół nr 1 w Wieluniu
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI