Świadczenie usług medycznych na rzecz Izby Wytrzeźwień w Zielonej Górze – z podziałem...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Świadczenie usług medycznych na rzecz Izby Wytrzeźwień w Zielonej Górze – z podziałem na części – liczba części IV
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoZielona Góra
 • WojewództwoLubuskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
 • Termin składania wniosków2021-04-08
 • ZamawiającyIzba Wytrzeźwień
 • Data publikacji ogłoszenia2021-03-31
 • Numer ogłoszenia2021/BZP 00026204
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług medycznych na rzecz Izby Wytrzeźwień w Zielonej Górze – z podziałem na części – liczba części IV

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Izba Wytrzeźwień

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000595074

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Racula - Im. Rodła 6

1.5.2.) Miejscowość: Zielona Góra

1.5.3.) Kod pocztowy: 66-004

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.5.7.) Numer telefonu: 683214900

1.5.8.) Numer faksu: 683214901

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@izbawytrzezwien.com

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://iw.bipzielonagora.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług medycznych na rzecz Izby Wytrzeźwień w Zielonej Górze – z podziałem na części – liczba części IV

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b8a9b17a-9211-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00026204

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00007492/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Świadczenie usług medycznych na rzecz Izby Wytrzeźwień w Zielonej Górze CPV: 85121000-3

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: miniPortal https://miniportal.uzp.gov.pl/ ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: zgodnie z dokumentami zamówienia (SWZ)

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z dokumentami zamówienia (SWZ)

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z dokumentami zamówienia (SWZ)

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 1/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakres obowiązków dla Wykonawcy:- sprawowanie całodobowego nadzoru lekarskiego nad osobami przebywającymi w Izbie Wytrzeźwień, - prowadzenie badań lekarskich osób doprowadzonych do Izby Wytrzeźwień, - udzielanie pomocy doraźnej, która może być stosowana w Izbie Wytrzeźwień, - stwierdzenie stanu nietrzeźwości uzasadniającego zatrzymanie w Izbie Wytrzeźwień oraz stwierdzenie braku przeciwwskazań do umieszczenia w Izbie Wytrzeźwień,- wykonanie zabiegów higieniczno-sanitarnych, uwzględniając objawy stanu nietrzeźwości, - kierowanie do szpitala lub innego zakładu opieki zdrowotnej pacjentów Izby Wytrzeźwień, po stwierdzeniu takiej konieczności,- w przypadku stwierdzenia lub podejrzenia u osoby doprowadzonej do Izby wystąpienia istotnych zakłóceń funkcji zdrowotnych organizmu, natychmiast powiadamia się pogotowie lub zespół ratownictwa medycznego, - sprawdzanie stanu zdrowia i zachowania pacjentów Izby Wytrzeźwień i przeprowadzanie w tym celu obchodu, - wydawanie zleceń odnośnie stosowania przymusu bezpośredniego w razie potrzeby w stosunku do osób, które działają na szkodę zdrowia i życia lub zachowaniem swym utrudniają personelowi Izby Wytrzeźwień wykonanie tych czynności oraz kontrola stanu zdrowia osoby , w stosunku do której zastosowano przymus bezpośredni, - przeprowadzanie badań lekarskich osób zwalnianych z Izby Wytrzeźwień na zasadach objętych przepisami,- prowadzenie rozmów profilaktyczno-terapeutycznych z pacjentami opuszczającymi izbę (współpraca z terapeutą), - prowadzenie niezbędnej dokumentacji lekarskiej, - sporządzanie raportów z przebiegu dyżurów, z uwzględnieniem ilości zużytych leków oraz innych istotnych okoliczności, - wykonywanie innych czynności lekarskich przynależnych Izbie Wytrzeźwień, - określenie niezbędnych ilości środków farmaceutycznych, leków oraz sprzętu medycznego niezbędnych do prawidłowej obsługi pacjentów izby wytrzeźwień będzie ustalane wspólnie z zamawiającym, - przestrzeganie terminów ważności leków, środków oraz wyrobów medycznych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie izb wytrzeźwień i placówek wskazanych lub utworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego z dnia 08 grudnia 2014 r. ( Dz. U. z 2014 r., poz. 1850 ze zm.),- Przedmiot umowy należy wykonać na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty ( Dz. U z 2020 r. poz. 514 ze zm. ) albo art. 1 ustawy z dnia 20 lipca 1950 r. o zawodzie felczera ( Dz. U. z 2018 r., poz. 2150 ze zm. ).1.2. Wykonawca będzie świadczył usługi wynikające z niniejszej umowy w systemie dyżurowym.1.3. Harmonogram dyżurów (grafik dyżurów) określa Wykonawca w porozumieniu z Dyrektorem Izby Wytrzeźwień w Zielonej Górze lub osoba przez niego upoważniona.1.4. Przedmiot należy wykonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie izb wytrzeźwień i placówek wskazanych lub utworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego z dnia 08 grudnia 2014 r. ( Dz. U. z 2014 r., poz. 1850 ze zm.).dla części I: Przewidywana ilość godzin usług medycznych wynosi:a. w dni robocze - 552 godziny.b. w soboty i niedziele oraz święta nie wymienione w punkcie c i d – 288 godzin.c. dni świąteczne wolne od pracy: 1, 3, 23 maja, 15 sierpnia – 96 godzin. d. dni świąteczne wolne od pracy: 3 czerwca – 24 godziny.

4.2.6.) Główny kod CPV: 85121000-3 - Usługi medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: zgodnie z dokumentami zamówienia SWZ (rozdział III pkt 8)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie zawodowe

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

zgodnie z dokumentami zamówienia SWZ (rozdział III pkt 8)

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakres obowiązków dla Wykonawcy:- sprawowanie całodobowego nadzoru lekarskiego nad osobami przebywającymi w Izbie Wytrzeźwień, - prowadzenie badań lekarskich osób doprowadzonych do Izby Wytrzeźwień, - udzielanie pomocy doraźnej, która może być stosowana w Izbie Wytrzeźwień, - stwierdzenie stanu nietrzeźwości uzasadniającego zatrzymanie w Izbie Wytrzeźwień oraz stwierdzenie braku przeciwwskazań do umieszczenia w Izbie Wytrzeźwień,- wykonanie zabiegów higieniczno-sanitarnych, uwzględniając objawy stanu nietrzeźwości, - kierowanie do szpitala lub innego zakładu opieki zdrowotnej pacjentów Izby Wytrzeźwień, po stwierdzeniu takiej konieczności,- w przypadku stwierdzenia lub podejrzenia u osoby doprowadzonej do Izby wystąpienia istotnych zakłóceń funkcji zdrowotnych organizmu, natychmiast powiadamia się pogotowie lub zespół ratownictwa medycznego, - sprawdzanie stanu zdrowia i zachowania pacjentów Izby Wytrzeźwień i przeprowadzanie w tym celu obchodu, - wydawanie zleceń odnośnie stosowania przymusu bezpośredniego w razie potrzeby w stosunku do osób, które działają na szkodę zdrowia i życia lub zachowaniem swym utrudniają personelowi Izby Wytrzeźwień wykonanie tych czynności oraz kontrola stanu zdrowia osoby , w stosunku do której zastosowano przymus bezpośredni, - przeprowadzanie badań lekarskich osób zwalnianych z Izby Wytrzeźwień na zasadach objętych przepisami,- prowadzenie rozmów profilaktyczno-terapeutycznych z pacjentami opuszczającymi izbę (współpraca z terapeutą), - prowadzenie niezbędnej dokumentacji lekarskiej, - sporządzanie raportów z przebiegu dyżurów, z uwzględnieniem ilości zużytych leków oraz innych istotnych okoliczności, - wykonywanie innych czynności lekarskich przynależnych Izbie Wytrzeźwień, - określenie niezbędnych ilości środków farmaceutycznych, leków oraz sprzętu medycznego niezbędnych do prawidłowej obsługi pacjentów izby wytrzeźwień będzie ustalane wspólnie z zamawiającym, - przestrzeganie terminów ważności leków, środków oraz wyrobów medycznych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie izb wytrzeźwień i placówek wskazanych lub utworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego z dnia 08 grudnia 2014 r. ( Dz. U. z 2014 r., poz. 1850 ze zm.),- Przedmiot umowy należy wykonać na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty ( Dz. U z 2020 r. poz. 514 ze zm. ) albo art. 1 ustawy z dnia 20 lipca 1950 r. o zawodzie felczera ( Dz. U. z 2018 r., poz. 2150 ze zm. ).1.2. Wykonawca będzie świadczył usługi wynikające z niniejszej umowy w systemie dyżurowym.1.3. Harmonogram dyżurów (grafik dyżurów) określa Wykonawca w porozumieniu z Dyrektorem Izby Wytrzeźwień w Zielonej Górze lub osoba przez niego upoważniona.1.4. Przedmiot należy wykonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie izb wytrzeźwień i placówek wskazanych lub utworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego z dnia 08 grudnia 2014 r. ( Dz. U. z 2014 r., poz. 1850 ze zm.). dla części II: Przewidywana ilość godzin usług medycznych wynosi:a. w dni robocze - 840 godzin.b. w soboty i niedziele oraz święta – 312 godzin.

4.2.6.) Główny kod CPV: 85121000-3 - Usługi medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: zgodnie z dokumentami zamówienia SWZ (rozdział III pkt 8)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie zawodowe

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

zgodnie z dokumentami zamówienia SWZ (rozdział III pkt 8)

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakres obowiązków dla Wykonawcy:- sprawowanie całodobowego nadzoru lekarskiego nad osobami przebywającymi w Izbie Wytrzeźwień, - prowadzenie badań lekarskich osób doprowadzonych do Izby Wytrzeźwień, - udzielanie pomocy doraźnej, która może być stosowana w Izbie Wytrzeźwień, - stwierdzenie stanu nietrzeźwości uzasadniającego zatrzymanie w Izbie Wytrzeźwień oraz stwierdzenie braku przeciwwskazań do umieszczenia w Izbie Wytrzeźwień,- wykonanie zabiegów higieniczno-sanitarnych, uwzględniając objawy stanu nietrzeźwości, - kierowanie do szpitala lub innego zakładu opieki zdrowotnej pacjentów Izby Wytrzeźwień, po stwierdzeniu takiej konieczności,- w przypadku stwierdzenia lub podejrzenia u osoby doprowadzonej do Izby wystąpienia istotnych zakłóceń funkcji zdrowotnych organizmu, natychmiast powiadamia się pogotowie lub zespół ratownictwa medycznego, - sprawdzanie stanu zdrowia i zachowania pacjentów Izby Wytrzeźwień i przeprowadzanie w tym celu obchodu, - wydawanie zleceń odnośnie stosowania przymusu bezpośredniego w razie potrzeby w stosunku do osób, które działają na szkodę zdrowia i życia lub zachowaniem swym utrudniają personelowi Izby Wytrzeźwień wykonanie tych czynności oraz kontrola stanu zdrowia osoby , w stosunku do której zastosowano przymus bezpośredni, - przeprowadzanie badań lekarskich osób zwalnianych z Izby Wytrzeźwień na zasadach objętych przepisami,- prowadzenie rozmów profilaktyczno-terapeutycznych z pacjentami opuszczającymi izbę (współpraca z terapeutą), - prowadzenie niezbędnej dokumentacji lekarskiej, - sporządzanie raportów z przebiegu dyżurów, z uwzględnieniem ilości zużytych leków oraz innych istotnych okoliczności, - wykonywanie innych czynności lekarskich przynależnych Izbie Wytrzeźwień, - określenie niezbędnych ilości środków farmaceutycznych, leków oraz sprzętu medycznego niezbędnych do prawidłowej obsługi pacjentów izby wytrzeźwień będzie ustalane wspólnie z zamawiającym, - przestrzeganie terminów ważności leków, środków oraz wyrobów medycznych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie izb wytrzeźwień i placówek wskazanych lub utworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego z dnia 08 grudnia 2014 r. ( Dz. U. z 2014 r., poz. 1850 ze zm.),- Przedmiot umowy należy wykonać na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty ( Dz. U z 2020 r. poz. 514 ze zm. ) albo art. 1 ustawy z dnia 20 lipca 1950 r. o zawodzie felczera ( Dz. U. z 2018 r., poz. 2150 ze zm. ).1.2. Wykonawca będzie świadczył usługi wynikające z niniejszej umowy w systemie dyżurowym.1.3. Harmonogram dyżurów (grafik dyżurów) określa Wykonawca w porozumieniu z Dyrektorem Izby Wytrzeźwień w Zielonej Górze lub osoba przez niego upoważniona.1.4. Przedmiot należy wykonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie izb wytrzeźwień i placówek wskazanych lub utworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego z dnia 08 grudnia 2014 r. ( Dz. U. z 2014 r., poz. 1850 ze zm.).dla części III:Przewidywana ilość godzin usług medycznych wynosi:a. w dni robocze - 840 godzin.b. w soboty i niedziele oraz święta – 312 godzin.

4.2.6.) Główny kod CPV: 85121000-3 - Usługi medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: zgodnie z dokumentami zamówienia SWZ (rozdział III pkt 8)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie zawodowe

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

zgodnie z dokumentami zamówienia SWZ (rozdział III pkt 8)

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakres obowiązków dla Wykonawcy:- sprawowanie całodobowego nadzoru lekarskiego nad osobami przebywającymi w Izbie Wytrzeźwień, - prowadzenie badań lekarskich osób doprowadzonych do Izby Wytrzeźwień, - udzielanie pomocy doraźnej, która może być stosowana w Izbie Wytrzeźwień, - stwierdzenie stanu nietrzeźwości uzasadniającego zatrzymanie w Izbie Wytrzeźwień oraz stwierdzenie braku przeciwwskazań do umieszczenia w Izbie Wytrzeźwień,- wykonanie zabiegów higieniczno-sanitarnych, uwzględniając objawy stanu nietrzeźwości, - kierowanie do szpitala lub innego zakładu opieki zdrowotnej pacjentów Izby Wytrzeźwień, po stwierdzeniu takiej konieczności,- w przypadku stwierdzenia lub podejrzenia u osoby doprowadzonej do Izby wystąpienia istotnych zakłóceń funkcji zdrowotnych organizmu, natychmiast powiadamia się pogotowie lub zespół ratownictwa medycznego, - sprawdzanie stanu zdrowia i zachowania pacjentów Izby Wytrzeźwień i przeprowadzanie w tym celu obchodu, - wydawanie zleceń odnośnie stosowania przymusu bezpośredniego w razie potrzeby w stosunku do osób, które działają na szkodę zdrowia i życia lub zachowaniem swym utrudniają personelowi Izby Wytrzeźwień wykonanie tych czynności oraz kontrola stanu zdrowia osoby , w stosunku do której zastosowano przymus bezpośredni, - przeprowadzanie badań lekarskich osób zwalnianych z Izby Wytrzeźwień na zasadach objętych przepisami,- prowadzenie rozmów profilaktyczno-terapeutycznych z pacjentami opuszczającymi izbę (współpraca z terapeutą), - prowadzenie niezbędnej dokumentacji lekarskiej, - sporządzanie raportów z przebiegu dyżurów, z uwzględnieniem ilości zużytych leków oraz innych istotnych okoliczności, - wykonywanie innych czynności lekarskich przynależnych Izbie Wytrzeźwień, - określenie niezbędnych ilości środków farmaceutycznych, leków oraz sprzętu medycznego niezbędnych do prawidłowej obsługi pacjentów izby wytrzeźwień będzie ustalane wspólnie z zamawiającym, - przestrzeganie terminów ważności leków, środków oraz wyrobów medycznych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie izb wytrzeźwień i placówek wskazanych lub utworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego z dnia 08 grudnia 2014 r. ( Dz. U. z 2014 r., poz. 1850 ze zm.),- Przedmiot umowy należy wykonać na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty ( Dz. U z 2020 r. poz. 514 ze zm. ) albo art. 1 ustawy z dnia 20 lipca 1950 r. o zawodzie felczera ( Dz. U. z 2018 r., poz. 2150 ze zm. ).1.2. Wykonawca będzie świadczył usługi wynikające z niniejszej umowy w systemie dyżurowym.1.3. Harmonogram dyżurów (grafik dyżurów) określa Wykonawca w porozumieniu z Dyrektorem Izby Wytrzeźwień w Zielonej Górze lub osoba przez niego upoważniona.1.4. Przedmiot należy wykonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie izb wytrzeźwień i placówek wskazanych lub utworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego z dnia 08 grudnia 2014 r. ( Dz. U. z 2014 r., poz. 1850 ze zm.).dla części IV:Przewidywana ilość godzin usług medycznych wynosi:a. w dni robocze - 840 godzin.b. w soboty i niedziele oraz święta – 312 godzin.

4.2.6.) Główny kod CPV: 85121000-3 - Usługi medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: zgodnie z dokumentami zamówienia SWZ (rozdział III pkt 8)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie zawodowe

4.3.6.) Waga: 40

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

zgodnie z dokumentami zamówienia SWZ (rozdział III pkt 8)

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował w zakresie zdolności zawodowej:1. dla części I : personelem umożliwiającym realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości tj. lekarzem lub felczerem do realizacji zamówienia skierowanym przez Wykonawcę co najmniej jedna osoba posiadająca: a) kwalifikacje i uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty ( Dz. U z 2020 r. poz. 514 ze zm.) albo art. 1 ustawy z dnia 20 lipca 1950 r. o zawodzie felczera ( Dz. U. z 2018 r., poz. 2150 ze zm.), b) minimum 2 letnią praktykę zawodową jako lekarz lub felczer (staż pracy), c) wskaże podstawę do dysponowania tą osobą, d) oświadczy, że wykazana osoba, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiada wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,Uwaga: W przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie Zamawiający uzna za spełniony warunek gdy współpartner , który posiada wymaganą zdolność zawodową zgodną z zakresem określonym w pkt.3.1.4) 1. SWZ.2. dla części II : personelem umożliwiającym realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości tj. lekarzem lub felczerem do realizacji zamówienia skierowanym przez Wykonawcę co najmniej jedna osoba posiadająca: a) kwalifikacje i uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty ( Dz. U z 2020 r. poz. 514 ze zm.) albo art. 1 ustawy z dnia 20 lipca 1950 r. o zawodzie felczera ( Dz. U. z 2018 r., poz. 2150 ze zm.), b) minimum 2 letnią praktykę zawodową jako lekarz lub felczer (staż pracy), c) wskaże podstawę do dysponowania tą osobą, d) że wykazana osoba, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiada wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,Uwaga: W przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie Zamawiający uzna za spełniony warunek gdy współpartner , który posiada wymaganą zdolność zawodową zgodną z zakresem określonym w pkt.3.1.4) 2. SWZ.3. dla części III : personelem umożliwiającym realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości tj. lekarzem lub felczerem do realizacji zamówienia skierowanym przez Wykonawcę co najmniej jedna osoba posiadająca: a) kwalifikacje i uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty ( Dz. U z 2020 r. poz. 514 ze zm.) albo art. 1 ustawy z dnia 20 lipca 1950 r. o zawodzie felczera ( Dz. U. z 2018 r., poz. 2150 ze zm.), b) minimum 2 letnią praktykę zawodową jako lekarz lub felczer (staż pracy), c) wskaże podstawę do dysponowania tą osobą, d) oświadczy, że wykazana osoba, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiada wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,Uwaga: W przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie Zamawiający uzna za spełniony warunek gdy współpartner , który posiada wymaganą zdolność zawodową zgodną z zakresem określonym w pkt.3.1.4) 3. SWZ.4. dla części IV : personelem umożliwiającym realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości tj. lekarzem lub felczerem do realizacji zamówienia skierowanym przez Wykonawcę co najmniej jedna osoba posiadająca: a) kwalifikacje i uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty ( Dz. U z 2020 r. poz. 514 ze zm.) albo art. 1 ustawy z dnia 20 lipca 1950 r. o zawodzie felczera ( Dz. U. z 2018 r., poz. 2150 ze zm.), b) minimum 2 letnią praktykę zawodową jako lekarz lub felczer (staż pracy), c) wskaże podstawę do dysponowania tą osobą, d) oświadczy, że wykazana osoba, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiada wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, Uwaga: W przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie Zamawiający uzna za spełniony warunek gdy współpartner , który posiada wymaganą zdolność zawodową zgodną z zakresem określonym w pkt.3.1.4) 4. SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.2) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów ( Dz. U z 2021r., poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 6.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego , w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego , a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami wg załącznika nr 7 do SWZ, ( w przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument powinien potwierdzać spełnienie warunku przynajmniej przez jednego ze Współpartnerów)

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy składającego ofertę: 1) wypełniony formularz oferty wg załącznika Nr 1 do SWZ; 2) wypełnione i podpisane oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganie wykluczeniu wg załącznika Nr 2 do SWZ, z zachowaniem pkt 4.4 SWZ; 3) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania. Uwaga: Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenie ww. dokumentu w przypadku wskazania przez niego odpowiednio w pkt 1e) lub w pkt 7 formularza oferty (wg załącznika nr 1 do SWZ) danych umożliwiających dostęp do tych dokumentów w ogólnodostępnych i bezpłatnych bazach danych, z których możliwe jest uzyskanie tego dokumentu przez Zamawiającego; 4) pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy, którego umocowanie nie wynika z dokumentu, o którym mowa w pkt 4.1.3) SWZ; 5) pisemne zobowiązanie wg załącznika Nr 3 do SWZ lub inne dokumenty, o których mowa w pkt 6.3. SWZ, o ile Wykonawca polega na zdolnościach zawodowych podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy pzp, oraz 6) dokumenty, o których mowa w pkt 4.1.3) lub 4.1.4) SWZ określające zakres umocowania do reprezentowania podmiotu udostępniającego zasoby, o ile Wykonawca polega na zdolnościach zawodowych podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy, oraz 7) wypełnione i podpisane przez podmiot udostępniający zasoby oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganie wykluczeniu wg załącznika Nr 4 do SWZ, o ile Wykonawca polega na zdolnościach zawodowych podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy, z zachowaniem pkt 4.4 SWZ; 8) oświadczenie, o którym mowa w pkt 1.17.4) SWZ wg załącznika Nr 5 do SWZ, o ile ofertę składają Wykonawcy wspólnie ubiegających się o zamówienie, oraz 9) dokumenty, o których mowa w pkt 4.1.3) lub 4.1.4) SWZ określające zakres umocowania do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, o ile ofertę składają Wykonawcy wspólnie ubiegających się o zamówienie.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (zgodnie z art. 58 ust.2 ustawy pzp) muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Do oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy załączyć pełnomocnictwo dla ustanowionego pełnomocnika, z którego powinien wynikać zakres umocowania. Pełnomocnictwo powinno być dołączone w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub kopi poświadczonej notarialnie opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia , o których mowa w pkt. 3.1.4) SWZ ( dla każdej części) , Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie mogą polegać na zdolnościach tych Współpartnerów , którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Zgodnie z art. 117 ust.4 ustawy pzp Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą złożyć wraz z ofertą oświadczenie ( wg załącznika nr 5 do SWZ), z którego treści będzie wynikać , z zachowaniem ww. pkt. 1.17.3) SWZ, które usługi wykonają poszczególni Współpartnerzy.Wszelka korespondencja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia będzie dokonywana do ustanowionego pełnomocnika (zwanego także liderem) ze skutkiem dla mocodawców.Wypełniając formularz oferty ( załącznik nr 1 do SWZ) , jak również inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę” w miejscu np. „ nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące wszystkich Współpartnerów , a nie ich pełnomocnika – lidera lub jednego ze Współpartnerów.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

zgodnie z dokumentami zamówienia SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-04-08 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal i udostępnionego również na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/;

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-04-08 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-05-07

2021-03-31 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
NAJNOWSZE ZLECENIE
Łóżko rehabilitacyjne - wynajem - Nowogród Bobrzański
 • Lokalizacja zlecenialubuskie
 • Data dodania13-05-2021
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Szanowni Państwo, pilnie potrzebuję łóżka rehabilitacyjnego dla mojego męża (po udarze, rak nerki). Chodzi mi o takie, które będzie miało podnoszony zagłówek, nogi oraz element środkowy pozwalający na leżenie z nogami ugiętymi w kolanach. Mieszkamy w Nowogrodzie Bobrzańskim. Czy mogę liczyć na Państwa pomoc? Proszę o przesłanie oferty cenowej.