Świadczenie całodobowych usług w zakresie opieki pielęgniarskiej dla mieszkańców...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Świadczenie całodobowych usług w zakresie opieki pielęgniarskiej dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Nr 2 z filią „Dom w Połowie Drogi” w Gorzowie Wlkp.,
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoGorzów Wielkopolski
 • WojewództwoLubuskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - inny zamawiający
 • Termin składania wniosków2021-04-19
 • ZamawiającyDOM POMOCY SPOŁECZNEJ NR 2 Z FILIĄ "DOM W POŁOWIE DROGI"
 • Data publikacji ogłoszenia2021-04-12
 • Numer ogłoszenia2021/BZP 00031131
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie całodobowych usług w zakresie opieki pielęgniarskiej dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Nr 2 z filią „Dom w Połowie Drogi” w Gorzowie Wlkp.,

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ NR 2 Z FILIĄ "DOM W POŁOWIE DROGI"

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 211035392

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: WALCZAKA 42

1.5.2.) Miejscowość: Gorzów Wielkopolski

1.5.3.) Kod pocztowy: 66-400

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL431 - Gorzowski

1.5.7.) Numer telefonu: 95 7358 610

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@dpsnr2.gorzow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.dpsnr2.gorzow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Gminna Samorządowa Jednostka Organizacyjna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie całodobowych usług w zakresie opieki pielęgniarskiej dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Nr 2 z filią „Dom w Połowie Drogi” w Gorzowie Wlkp.,

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7e45f111-9af5-11eb-90e5-2aec432e2be5

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00031131

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00004587/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Świadczenie całobobowych usług w zakresie opieki pielęgniarskiej dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Nr 2 z filią "Dom w Połowie Drogi" w Gorzowie Wlkp.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/ https://epuap.gov.pl/wps/portal

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej .2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ (wyłącznie pomocne przy składaniu ofert), ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal (formularz do komunikacji).3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy do komunikacji. W przypadku składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, lub pytań do SWZ drogą elektroniczną na adres ESP (skrytka ePUAP: /dps2gorzow/SkrytkaESP. Wykonawca może je składać na swoich formularzach (nie jest konieczne złożenie kwalifikowanego podpisu elektronicznego na tym dokumencie).4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP. Za datę przekazania wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.5. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP, lub ID postępowania). Osoby wyznaczone do komunikacji z Wykonawcą:1) w zakresie proceduralnym;Mariola Ruszlewicz, adres e-mail:sekretariat@dpsnr2.gorzow.pl2) w zakresie metorycznym Mariola Ruszlewicz, adres e-mail:sekretariat@dpsnr2.gorzow.pl6. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.7. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 5, ppkt.1) adres https://epuap.gov.pl/wps/portal Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.8. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://miniportal.uzp.gov.pl/ https://epuap.gov.pl/wps/portal

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej Nr 2 z filią "Dom w Połowie Drogi” w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Walczaka 42, 66-400 Gorzów Wlkp. reprezentowany przez Dyrektora, dpsnr2gorzow@o2.pl 2. Jeśli mają Państwa pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych możecie Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: Robert Józefowicz, kontakt listowny na adres Administratora lub email: iod@itmediagroup.pl3. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Pzp), zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.4. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Świadczenie całodobowych usług w zakresie opieki pielęgniarskiej dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Nr 2 z filią „Dom w Połowie Drogi” w Gorzowie Wlkp., prowadzonym w trybie zamówienie klasyczne tryb podstawowy, bez przeprowadzenia negocjacji z uwzględnieniem art. 360 ww. ustawy PZP.5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu, o których mowa powyżej odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 Pzp, podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora oraz podmioty uprawnione do uzyskiwania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy obowiązującego prawa tj. zgodne z kategoriami archiwalnymi, o których mowa w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia: prawo dostępu, w tym prawo do uzyskania kopii; prawo do żądania poprawiania, sprostowania; prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem, zaś nie przysługuje Państwu prawo do żądania usunięcia danych osobowych, prawo do przenoszenia danych, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.9.Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z przepisów Pzp. 10.Państwa dane osobowe nie będą podlegać profilowaniu oraz automatycznemu podejmowaniu decyzji, nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): RODO (ograniczenia stosowania): W postępowaniu o udzielenie zamówienia nie przysługuje:a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO c) na podstawie art. 21RODOprawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO; Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą P.Z.P. oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DPS.DA.2611.2.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 499800 PLN

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 459060 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie całodobowych usług w zakresie opieki pielęgniarskiej dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Nr 2 z filią „Dom w Połowie Drogi” w Gorzowie Wlkp. Usługi będą świadczone zgodnie z:1) Ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2019r. poz. 1507 ze zm.)2) Ustawą o zawodach pielęgniarki i położnej, z dnia 15 lipca 2011 r.(Dz. U. z 2019r. poz. 1490 ze zm.).2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik Nr 1 do umowy1.Całodobowe usługi pielęgniarskie będą świadczone dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Nr 2 z filią „Dom w Połowie Drogi” w Gorzowie Wlkp. 2. Liczba mieszkańców objętych usługami oraz liczba godzin świadczących usług pielęgniarskich może ulec zmianie , przy czym liczba tych godzin w miesiącu nie może być mniejsza niż 700 godzin - nie mogą stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń.3. Szacunkowa liczba godzin pielęgniarek w trakcie obowiązywania umowy - 10.930 godzin.Wykonawca jest zobowiązany do świadczenia usług w zakresie opieki pielęgniarskiej przez 7 dni w tygodniu w godzinach i dniach:- od poniedziałku do piątku1. dyżur dzienny od 7.00 do 19.00 - pielęgniarka -2 osoby, w tym jedna z tych osób będzie świadczyć usługi pielęgniarskie w terminach ustalonych przez Zamawiającego w wymiarze 2 godzin 2 razy w tygodniu w budynku Filii przy ul. Walczaka 27.2. -w soboty, niedziele, dni świąteczne3. dyżur dzienny od 7.00 do 19.00- pielęgniarka - 1 osoba- od poniedziałku do niedzieli, dyżur nocny od 19.00 do 7.00 - pielęgniarka -1 osoba, Usługi świadczone przez pielęgniarki muszą być świadczone przez osoby posiadające:a) co najmniej półroczny staż pracy w jednostce pomocy społecznej, szpitalu, przychodni. b) wymagane uprawnienia zgodnie z Ustawą o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011 r. (Dz. U. z 2019r. poz. 1490 ze zm.).

4.2.6.) Główny kod CPV: 85311000-2 - Usługi opieki społecznej obejmujące miejsca noclegowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

85311100-3 - Usługi opieki społecznej dla osób starszych

85311200-4 - Usługi opieki społecznej dla osób niepełnosprawnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2021-05-01 do 2022-03-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami 1) Cena oferty brutto 2) Doświadczenie

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 70

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie powyżej 6 m-cy do roku - 10 pkt. powyżej 1 roku do 3 lat - 20 pkt. powyżej 3 lat - - 30 pkt.

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale VIII i Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie Ocena spełniania powyższego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik Nr 3 do SWZ), metodą graniczną spełnia – nie spełnia c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarantowaną co najmniej 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych 00/100) Uwaga! Jeżeli z przedstawionego dokumentu nie będzie wynikało, że ubezpieczenie jest opłacone Wykonawca do oferty powinien załączyć dokument potwierdzający opłacenie składki ubezpieczeniowej np. kopię przelewu na dzień otwarcia ofert. d) zdolności technicznej lub zawodowej •w zakresie wiedzy i doświadczenia: Zamawiający uzna spełnienie tego warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, że: wykonał lub wykonuje w ciągu ostatnich trzech lat tj. licząc wstecz od upływu terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jedną usługę polegającą na świadczeniu usług pielęgniarskich w jednostce pomocy społecznej, spełniającą łącznie poniższe warunki: świadczenie usługi w sposób ciągły przez okres co najmniej 6 miesięcy na rzecz tego samego Zamawiającego, o wartości zrealizowanych usług na co najmniej 100.000,00 zł brutto oraz załączy do oferty dowód potwierdzający, że usługa jest wykonywana lub została wykonana należycie, przy czym Zamawiający przy ocenie doświadczenia nie będzie brał pod uwagę świadczenie usług w formie praktyk.Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego projekty były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem na rzecz którego usługi wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów. Ocena spełniania powyższego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik Nr 3 do SWZ), oraz oświadczenia (załącznik nr 4 do SWZ ) metodą graniczną spełnia – nie spełnia Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożoną ofertę i załączniki, wg zasady spełnia/nie spełnia. Niespełnienie choćby jednego warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania. w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Zamawiający uzna spełnienie tego warunku jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia. Zamawiający uzna spełnienie tego warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje: co najmniej 7 osobami, które spełniają wymogi określone w Rozdziale IV pkt I , II SWZ . Ocena spełniania powyższego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik Nr 3 do SWZ), oraz oświadczenia (załącznik nr 5 do SWZ ) metodą graniczną spełnia – nie spełnia 3) Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadane przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe na wezwanie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, aktualne na dzień ich złożenia. Złożenie, uzupełnienie lub poprawienie oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust.1, lub podmiotowych środków dowodowych nie może służyć potwierdzeniu spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe na wezwanie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, aktualne na dzień ich złożenia. Złożenie, uzupełnienie lub poprawienie oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust.1, lub podmiotowych środków dowodowych nie może służyć potwierdzeniu spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe na wezwanie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, aktualne na dzień ich złożenia. Złożenie, uzupełnienie lub poprawienie oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust.1, lub podmiotowych środków dowodowych nie może służyć potwierdzeniu spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust.1, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, zamawiający wzywa wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferta wykonawcy podlegają odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.3. Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe na wezwanie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, aktualne na dzień ich złożenia. Złożenie, uzupełnienie lub poprawienie oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust.1, lub podmiotowych środków dowodowych nie może służyć potwierdzeniu spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji.4. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust.1, lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1)wypełniony formularz oferty - wg wzoru załącznik nr 1 do SWZ, 2) wykaz usług stanowiący przedmiot zamówienia wykonanych lub wykonywanych w ciągu ostatnich trzech lat tj. licząc wstecz od upływu terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jedną usługę polegającą na świadczeniu usług pielęgniarskich w jednostce pomocy społecznej, spełniającą łącznie poniższe warunki: świadczenie usługi w sposób ciągły przez okres co najmniej 6 miesięcy na rzecz tego samego Zamawiającego, o wartości zrealizowanych usług na co najmniej 100.000,00 zł brutto oraz załączy do oferty dowód potwierdzający, że usługa jest wykonywana lub została wykonana należycie, przy czym Zamawiający przy ocenie doświadczenia nie będzie brał pod uwagę świadczenie usług w formie praktyk..Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego projekty były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem na rzecz którego usługi wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów - załącznik nr 4 do SWZ3) wykaz osób,(co najmniej 7 osób), które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia spełniające wymogi . określone w Rozdziale IV pkt I SWZ. - załącznik nr 5 do SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.2) W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają świadczenie do realizacji którego te zdolności są wymagane.3) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.4) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ww. pkt. 3, winno potwierdzać, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz winien określać w szczególności:5) Zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;6) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;7) Czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy;8) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.UWAGA: Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w art. 125 ust. 1, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby, zgodnie z katalogiem dokumentów określonych w SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1.Wybrany wykonawca jest zobowiązany do zawarcia um owy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ. 2. Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.3.Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 p.z.p. oraz wskazanym we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-04-19 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenialub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożeniaoferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-04-19 13:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Adres ESP (skrytka e PUAP): /dps2gorzow/SkrytkaESP
2021-04-12 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
NAJNOWSZE ZLECENIE
Łóżko rehabilitacyjne - wynajem - Nowogród Bobrzański
 • Lokalizacja zlecenialubuskie
 • Data dodania13-05-2021
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Szanowni Państwo, pilnie potrzebuję łóżka rehabilitacyjnego dla mojego męża (po udarze, rak nerki). Chodzi mi o takie, które będzie miało podnoszony zagłówek, nogi oraz element środkowy pozwalający na leżenie z nogami ugiętymi w kolanach. Mieszkamy w Nowogrodzie Bobrzańskim. Czy mogę liczyć na Państwa pomoc? Proszę o przesłanie oferty cenowej.