Odczynniki, materiały eksploatacyjne laboratoryjne wraz z dzierżawą analizatorów

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Odczynniki, materiały eksploatacyjne laboratoryjne wraz z dzierżawą analizatorów do wykonywania oznaczeń gazometrycznych
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoOlsztyn
 • WojewództwoWarmińsko-mazurskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)
 • Termin składania wniosków2024-03-29
 • ZamawiającyWojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. prof. Stanisława Popowskiego w Olsztynie
 • Data publikacji ogłoszenia2024-03-20
 • Numer ogłoszenia2024/BZP 00253552
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Odczynniki, materiały eksploatacyjne laboratoryjne wraz z dzierżawą analizatorów do wykonywania oznaczeń gazometrycznych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. prof. Stanisława Popowskiego w Olsztynie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000295580

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Żołnierska 18a

1.5.2.) Miejscowość: Olsztyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 10-561

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@wssd.olsztyn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.wssd.olsztyn.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Odczynniki, materiały eksploatacyjne laboratoryjne wraz z dzierżawą analizatorów do wykonywania oznaczeń gazometrycznych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-dabb840c-e6c2-11ee-9c02-ce2b643d361d

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00253552

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-03-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00024172/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.14 Odczynniki, materiały eksploatacyjne laboratoryjne wraz z dzierżawą analizatorów do wykonywania oznaczeń gazometrycznych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-dabb840c-e6c2-11ee-9c02-ce2b643d361d

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, która dostępna jest pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl
1.1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz w zakładce „Centrum Pomocy”.
1.2. Wszelka korespondencja kierowana do zamawiającego musi być sygnowana wskazanym nr referencyjnym sprawy.
1.3. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U.
z 2020 r. poz. 1913 oraz z 2021 r. poz. 1655) wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz
z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.
2. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
3. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia
oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
4. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
6. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
7. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DZPZ-332-25PN-2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 1
poz. nr 1 - odczynniki do wykonania łącznie w okresie 24 miesięcy 6 500 oznaczeń wraz z dzierżawą 1 analizatora gazometrycznego z modułem RZK, elektrolitów, oksymetrii i metabolitów – zabezpieczenie oznaczeń wykonywanych w warunkach Oddziale Intensywnej Terapii i Anestezjologii
poz. 2 - odczynniki do wykonania łącznie w okresie 24 miesięcy
8 000 oznaczeń wraz z dzierżawą 1 analizatora RKZ z modułem elektrolitów, oksymetrii – zabezpieczenie oznaczeń wykonywanych w warunkach Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej.

- poz. nr 3 - odczynniki, materiały zużywalne i kontrole itp. do posiadanego przez Zamawiającego aparatu ABLflex 825.
Zamawiana jest ilość odczynników, materiałów, kontroli itp. ma być w ilości niezbędnej od wykonania łącznie w okresie 24 miesięcy 4 000 oznaczeń w warunkach Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696000-5 - Odczynniki i środki kontrastowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym w SWZ, zamawiający żąda:
1.1 Dotyczy analizatorów i odczynników - Dotyczy produktów zakwalifikowanych jako wyroby medyczne w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych z dnia 07.04.2022r. poz. 974 z późn. zmianami) - dla wszystkich klas wyrobu medycznego , Zamawiający wymaga dołączenia do oferty odpowiedniej Deklaracji zgodności CE lub Certyfikatu zgodności CE
1.2 Do oferty należy dołączyć instrukcje testów i odczynników oraz dokumenty dopuszczające odczynniki i testy do obrotu – deklaracje CE lub Certyfikatu zgodności CE. W przypadku gdy np. oferowane odczynniki (takie same) występują w części dot. SOR, OIOM i ZDL, wystarczy załączyć do oferty jeden dokument.
UWAGA.
Dotyczy pkt 1.1. Dopuszcza się złożenie stosownego oświadczenia przez Wykonawcę, w którym wykonawca potwierdzi, że posiada ww dokumenty oraz oświadczy, że dostarczy je Zamawiającemu na każde pisemne wezwanie w określonym terminie – dopuszcza się podanie nr, daty certyfikacji i nazwy organu notyfikacyjnego w tabelach dot. opisów parametrów technicznych analizatorów.
Dotyczy pkt 1.1. Dopuszcza się złożenie stosownego oświadczenia przez Wykonawcę, w którym wykonawca potwierdzi, że posiada ww dokumenty oraz oświadczy, że dostarczy je Zamawiającemu na każde pisemne wezwanie w określonym terminie.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym w SWZ, zamawiający żąda:
1.1 Dotyczy analizatorów i odczynników - Dotyczy produktów zakwalifikowanych jako wyroby medyczne w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych z dnia 07.04.2022r. poz. 974 z późn. zmianami) - dla wszystkich klas wyrobu medycznego , Zamawiający wymaga dołączenia do oferty odpowiedniej Deklaracji zgodności CE lub Certyfikatu zgodności CE
1.2 Do oferty należy dołączyć instrukcje testów i odczynników oraz dokumenty dopuszczające odczynniki i testy do obrotu – deklaracje CE lub Certyfikatu zgodności CE. W przypadku gdy np. oferowane odczynniki (takie same) występują w części dot. SOR, OIOM i ZDL, wystarczy załączyć do oferty jeden dokument.
UWAGA.
Dotyczy pkt 1.1. Dopuszcza się złożenie stosownego oświadczenia przez Wykonawcę, w którym wykonawca potwierdzi, że posiada ww dokumenty oraz oświadczy, że dostarczy je Zamawiającemu na każde pisemne wezwanie w określonym terminie – dopuszcza się podanie nr, daty certyfikacji i nazwy organu notyfikacyjnego w tabelach dot. opisów parametrów technicznych analizatorów.
Dotyczy pkt 1.1. Dopuszcza się złożenie stosownego oświadczenia przez Wykonawcę, w którym wykonawca potwierdzi, że posiada ww dokumenty oraz oświadczy, że dostarczy je Zamawiającemu na każde pisemne wezwanie w określonym terminie.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

katalog zmian zawiera za. nr 4 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-29 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-29 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-04-26

NAJNOWSZE ZLECENIE
Rehabilitacja/fizjoterapia kobiety z orzeczeniem o całkowitej niepełnosprawności - Zalewo
 • Lokalizacja zleceniawarmińsko-mazurskie
 • Data dodania07-05-2024
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Rehabilitacja/fizjoterapia kobiety z orzeczeniem o całkowitej niepełnosprawności. Będzie przebywała od 20 maja w Siemianach. Dotychczasowa fizjoterapia pomogła (staje na nogi).
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI