"Wyposażenie pomieszczeń w dawnych budynkach gospodarczych na Przedzamczu – pracowni...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
"Wyposażenie pomieszczeń w dawnych budynkach gospodarczych na Przedzamczu – pracowni digitalizacji – w specjalistyczny sprzęt (...)"
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoMalbork
 • WojewództwoPomorskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury
 • Termin składania wniosków2024-03-28
 • ZamawiającyMUZEUM ZAMKOWE W MALBORKU
 • Data publikacji ogłoszenia2024-03-20
 • Numer ogłoszenia2024/BZP 00253551
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
"Wyposażenie pomieszczeń w dawnych budynkach gospodarczych na Przedzamczu – pracowni digitalizacji – w specjalistyczny sprzęt (...)"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MUZEUM ZAMKOWE W MALBORKU

1.3.) Oddział zamawiającego: Zamek Malbork

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000276073

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Starościńska 1

1.5.2.) Miejscowość: Malbork

1.5.3.) Kod pocztowy: 82-200

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL638 - Starogardzki

1.5.7.) Numer telefonu: 55 647 08 02

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@zamek.malbork.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zamek.malbork.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

"Wyposażenie pomieszczeń w dawnych budynkach gospodarczych na Przedzamczu – pracowni digitalizacji – w specjalistyczny sprzęt (...)"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a68ba9ee-e6f9-11ee-9c02-ce2b643d361d

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00253551

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-03-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00059984/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Wyposażenie pomieszczeń w dawych budynkach gospodarczych na Przedzamczu pracowni digitalizacji w specjalistyczny sprzęt w ramach projektu "Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych (...)

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/zamek_malbork

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/zamek_malbork

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Ofertę należy złożyć zgodnie z wymogami określonymi w SWZ w szczególności w Dziale I, VII, X oraz XI.
2. Instrukcje korzystania z Platformy zakupowej dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy zakupowej znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
3. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
1) akceptuje warunki korzystania z Platformy zakupowej (platformazakupowa.pl) określone w Regulaminie zamieszczonym na
stronie internetowej pod linkiem https://platformazakupowa.pl/pn/zamek_malbork w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
2) zapoznał i stosuje się do Instrukcji dostępnych pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
4. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod
adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Określono w Dziale XIX SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Określono w Dziale XIX SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.2611.7.1.2024.mw

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa specjalistycznego sprzętu celem wyposażenia pracowni digitalizacji powstałej w dawnych budynkach gospodarczych na Przedzamczu w ramach projektu: „Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych” realizowanego w ramach Programu „Kultura” finansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 oraz budżetu państwa.
1) Wykonawca wraz z dostarczeniem sprzętów zobowiązany jest do ich rozładunku, wniesienia, montażu pierwszego uruchomienia i udzielenia instruktażu dla wskazany pracowników Zamawiającego,
2) Dostarczone sprzęty muszą być produktem kategorii I oraz fabrycznie nowe, wysokiej jakości, nieużywane, wolne od wad fizycznych i prawnych, spełniające wszystkie obowiązujące normy prawne,
3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest ujęty w załączniku nr 1 do SWZ tj. projekcie umowy i załączniku nr 2 do SWZ tj. szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.
2. Zamówienie publiczne jest współfinansowane w ramach projektu „Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych” realizowanego w ramach programu Kultura, finansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 oraz budżetu państwa.
3. Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy PZP w sytuacji, gdyby w załącznikach do SWZ tj. projekcie umowy lub opisie przedmiotu zamówienia zawarto odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy PZP, a takim odniesieniom nie towarzyszyło wyrażenie „lub równoważne”, należy przyjąć, że każdej: normie, europejskiej ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi referencji technicznych występujących w opisie przedmiotu zamówienia towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.

4.2.6.) Główny kod CPV: 38650000-6 - Sprzęt fotograficzny

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

38651000-3 - Aparaty fotograficzne

38653000-7 - Aparatura do laboratoriów fotograficznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawca wraz z ofertą (formularz ofertowy, który stanowi załącznik nr 3 do SWZ) składa:
1) Formularz cenowy, który stanowi załącznik nr 3.1. do SWZ;
2) Oświadczenie z art. 125 ust. 1 ustawy PZP – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SWZ;
3) Dokument wadium w formie niepieniężnej (jeżeli dotyczy);
4) Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z właściwego rejestru (jeżeli dotyczy)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania jest zobowiązany wnieść wadium na czas związania ofertą o wartości 3.300,00 zł (słownie: trzy tysiące trzysta złotych) - zgodnie z Działem XIII SWZ

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Zgodnie z art. 58 ust. 1 ustawy PZP Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy PZP Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
2) Oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.
3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego
(konsorcjanci, wspólnicy spółki cywilnej) oświadczenie o którym mowa w Dziale VI ust. 1 SWZ składają wraz z ofertą każdy z Wykonawców zgodnie ze wzorem oświadczenia, który stanowi załącznik nr 4 do SWZ. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw do wykluczenia

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany do Umowy zostały przewidziane w § 10 projektu umowy:
1. Dopuszczalna jest zmiana umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia w przypadkach
określonych w PZP.
2. Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach wskazanych w § 10 projektu umowy.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 2, winny być uzasadnione i udokumentowane.
4. Czas realizacji umowy zostanie wydłużony o rzeczywisty okres istnienia przeszkód w realizacji umowy wynikający z przyczyn określonych w ust. 2. Zamawiający nie dopuszcza zmiany terminu wykonania Przedmiotu umowy w przypadkach zawinionych przez Wykonawcę.
5. Pismo (wniosek) dotyczące ww. zmian wraz z uzasadnieniem, Strona występująca z wnioskiem zobowiązana jest złożyć
drugiej Stronie.
6. Z wnioskiem o dokonanie zmiany umowy w przypadkach, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, może wystąpić każda ze Stron.
7. We wniosku o dokonanie zmian, Strona winna uzasadnić konieczność takich zmian, a powołane okoliczności potwierdzić załączonymi do wniosku stosownymi oświadczeniami i dokumentami.
8. Zamawiający ma prawo nie wyrazić zgody na dokonanie zmian Umowy.
9. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-28 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/zamek_malbork

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-28 13:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-04-26

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Pełna nazwa zadania: „Wyposażenie pomieszczeń w dawnych budynkach gospodarczych na Przedzamczu – pracowni digitalizacji – w specjalistyczny sprzęt w ramach projektu: „Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych” realizowanego w ramach Programu „Kultura” finansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 oraz budżetu państwa”

2. Podstawy wykluczenia:
1) Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawcę wobec którego zachodzi co najmniej jedna z przesłanek określonych w art. 108 ust. 1 pkt. 1 – 6 ustawy PZP (obligatoryjne przesłanki wykluczenia), co zostało również wskazane w Dziale V SWZ.
2) Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawcę wobec którego zachodzi co najmniej jedna z przesłanek określonych w art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, co zostało również wskazane w Dziale V SWZ.

3. Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie do 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy.
NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę naprawę przetwornicy 3000/6000- Gdańsk
 • Lokalizacja zleceniapomorskie
 • Data dodania11-05-2024
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę naprawę przetwornicy 3000/6000, ma zwarcie w obwodzie pokazuje błąd F06. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI