Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie kursów i szkoleń realizowanych w ramach...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie kursów i szkoleń realizowanych w ramach projektu partnerskiego, pn. „Rodzina w Centrum 3”
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoToruń
 • WojewództwoKujawsko-pomorskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
 • Termin składania wniosków2021-07-29
 • ZamawiającyRegionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu
 • Data publikacji ogłoszenia2021-07-17
 • Numer ogłoszenia2021/BZP 00118414
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie kursów i szkoleń realizowanych w ramach projektu partnerskiego, pn. „Rodzina w Centrum 3”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu

1.3.) Oddział zamawiającego: ROPS w Toruniu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 361502012

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Bartkiewiczówny 93

1.5.2.) Miejscowość: Toruń

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-100

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@rops.torun.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.rops.torun.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Polityka społeczna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie kursów i szkoleń realizowanych w ramach projektu partnerskiego, pn. „Rodzina w Centrum 3”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2a628042-e607-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00118414

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-07-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych w ramach części RPO WKP 2014-2020 współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://rops.torun.ibip.pl/public

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: miniPortal https://miniportal.uzp.gov.pl/
ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx oraz Regulaminie ePUAP.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Opisany szczegółowo w Rozdziale XXI SWZ - Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DO.2721.5.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Kurs specjalistyczny
Tematyka kursu: „Trening umiejętności interpersonalnych”
Kurs specjalistyczny wzmacniający kompetencje i umiejętności wychowawcze dla rodziców naturalnych i zastępczych, służące m. in. poprawie komunikacji i relacji w rodzinie.
Liczba kursów w 2021 r. - 2
1 kurs /minimum 40 godzin dydaktycznych /
Kurs ma być prowadzony w cyklu: 2 spotkania 2 dniowe (4 dni – 1 kurs) - łącznie 4 spotkania – 8 dni – 2 kursy.
Zamówienie obejmuje świadczenie usługi hotelarskiej oraz cateringowej, zgodnie z wymaganiami zawartymi w treści załącznika nr 1 do SWZ - dotyczy realizacji przedmiotu zamówienia w wersji nr 1.

4.2.6.) Główny kod CPV: 85320000-8 - Usługi społeczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55100000-1 - Usługi hotelarskie

55300000-3 - Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

80500000-9 - Usługi szkoleniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, zaplanował udzielenie zamówienia dotychczasowemu Wykonawcy usług, polegającego na powtórzeniu podobnych usług, mających za przedmiot realizację kompleksową kursów lub szkoleń o tematyce tożsamej do tej, jaką stanowi przedmiot kursów i szkoleń nabywanych w ramach niniejszego zamówienia. Przewidywana wartość zamówień na usługi polegających na powtórzeniu wynosić będzie maksymalnie 50% wartości zamówienia określonego w umowie zawartej z Wykonawcą.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:
1) cena oferty brutto – 40% maksymalnej liczby punktów;
2) kwalifikacje kadry – waga 50%;
3) kawa i herbata podawane podczas świadczenia usług gastronomicznych pochodzące ze sprawiedliwego handlu (Fair Trade): waga 10%.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 40,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Kosztkwalifikacje kadry

4.3.6.) Waga: 50,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: kawa i herbata podawane podczas świadczenia usług gastronomicznych pochodzące ze sprawiedliwego handlu (Fair Trade)

4.3.6.) Waga: 10,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Szkolenia specjalistyczne
Szkolenie nr 1: „Trening zarządzania emocjami jako forma psychoedukacji” - 1 szkolenie
Minimum 13 godzin zegarowych /16 godzin dydaktycznych/ 1 szkolenie /2 dni/
Szkolenie nr 2: „Techniki redukcji stresu u dzieci. jak obniżać napięcie i kształtować odporność na stres”- 1 szkolenie
Minimum 13 godzin zegarowych /16 godzin dydaktycznych / 1 szkolenie /2 dni/
Szkolenie nr 3: „Jak radzić sobie z trudnymi sytuacjami wychowawczymi.” - 1 szkolenie
Minimum 13 godzin zegarowych / 16 godzin dydaktycznych / 1 szkolenie /2 dni/
Szkolenie nr 4: „Jak zaszczepić się na wypalenie zawodowe – radzenie sobie ze znużeniem i zmęczeniem w pracy.” – 2 szkolenia
Minimum 13 godzin zegarowych/ 16 godzin dydaktycznych/ 1 szkolenie/2 dni/
Łączna liczba szkoleń ramach niniejszej Części w 2021 r. - 5
Zamówienie obejmuje świadczenie usługi hotelarskiej oraz cateringowej, zgodnie z wymaganiami zawartymi w treści załącznika nr 1 do SWZ - dotyczy realizacji przedmiotu zamówienia w wersji nr 1.

4.2.6.) Główny kod CPV: 85320000-8 - Usługi społeczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55100000-1 - Usługi hotelarskie

55300000-3 - Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

80500000-9 - Usługi szkoleniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, zaplanował udzielenie zamówienia dotychczasowemu Wykonawcy usług, polegającego na powtórzeniu podobnych usług, mających za przedmiot realizację kompleksową kursów lub szkoleń o tematyce tożsamej do tej, jaką stanowi przedmiot kursów i szkoleń nabywanych w ramach niniejszego zamówienia. Przewidywana wartość zamówień na usługi polegających na powtórzeniu wynosić będzie maksymalnie 50% wartości zamówienia określonego w umowie zawartej z Wykonawcą.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:
1) cena oferty brutto – 40% maksymalnej liczby punktów;
2) kwalifikacje kadry – waga 50%;
3) kawa i herbata podawane podczas świadczenia usług gastronomicznych pochodzące ze sprawiedliwego handlu (Fair Trade): waga 10%.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 40,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Kosztkwalifikacje kadry

4.3.6.) Waga: 50,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: kawa i herbata podawane podczas świadczenia usług gastronomicznych pochodzące ze sprawiedliwego handlu (Fair Trade)

4.3.6.) Waga: 10,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Szkolenia specjalistyczne
Szkolenie nr 1: Szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej, lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz dla kandydatów na dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego
Liczba szkoleń w 2021 r. - 1
6 dni /6 zjazdów jednodniowych/
Liczba godzin nie może być mniejsza niż 60 godzin dydaktycznych, w tym 10 godzin w formie praktyk w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinnym domu dziecka lub placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Szkolenie nr 2: Szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz dla kandydatów na dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego
Liczba szkoleń w 2021 r. - 1
2 dni/ 2 zjazdy jednodniowe/
Liczba godzin nie może być mniejsza niż 15 godzin dydaktycznych, .

Szkolenie nr 3: Szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz kandydatów na dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, którzy będą sprawować opiekę i wychowanie nad dziećmi niepełnosprawnymi
Liczba szkoleń w 2021 r. - 1
2 dni / 2 zjazdy jednodniowe/
Liczba godzin nie może być mniejsza niż 20 godzin dydaktycznych.

Zamówienie obejmuje świadczenie usługi hotelarskiej oraz cateringowej, zgodnie z wymaganiami zawartymi w treści załącznika nr 1 do SWZ - dotyczy realizacji przedmiotu zamówienia w wersji nr 1.

Usługi realizowane będą w następujących możliwych wersjach (dotyczy usług, dla których Zamawiający w treści załącznika nr 1 przewidział możliwość zastosowania alternatywnie obu form realizacji usług):
Wersja 1:
Stacjonarnie w bezpośrednim kontakcie trenera świadczącego usługi szkoleniowe oraz uczestników projektu.
Wersja 2:
W formie zdalnej / on-line z wykorzystaniem teleinformatycznych środków łączności, np. platformy szkoleniowej z uwzględnieniem zasad określonych w treści załącznika nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 85320000-8 - Usługi społeczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55100000-1 - Usługi hotelarskie

55300000-3 - Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

80500000-9 - Usługi szkoleniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, zaplanował udzielenie zamówienia dotychczasowemu Wykonawcy usług, polegającego na powtórzeniu podobnych usług, mających za przedmiot realizację kompleksową kursów lub szkoleń o tematyce tożsamej do tej, jaką stanowi przedmiot kursów i szkoleń nabywanych w ramach niniejszego zamówienia. Przewidywana wartość zamówień na usługi polegających na powtórzeniu wynosić będzie maksymalnie 50% wartości zamówienia określonego w umowie zawartej z Wykonawcą.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:
1) cena oferty brutto – 40% maksymalnej liczby punktów;
2) kwalifikacje kadry – waga 50%;
3) kawa i herbata podawane podczas świadczenia usług gastronomicznych pochodzące ze sprawiedliwego handlu (Fair Trade): waga 10%.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 40,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Kosztkwalifikacje kadry

4.3.6.) Waga: 50,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: kawa i herbata podawane podczas świadczenia usług gastronomicznych pochodzące ze sprawiedliwego handlu (Fair Trade)

4.3.6.) Waga: 10,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający ustanawia następujące warunki udziału w postępowaniu:
1) warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający ustanawia następujące minimalne poziomy zdolności:
a) w zakresie doświadczenia:
Część nr 1 -
Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia winien wykazać się realizacją minimum dwóch usług mających za przedmiot organizację i przeprowadzenia warsztatów/kursów/szkoleń wzmacniających kompetencje i umiejętności wychowawcze dla rodziców naturalnych i zastępczych. Wartość łączna wszystkich zrealizowanych (a w przypadku usług ciągłych również wykonywanych usług) i wskazanych przez Wykonawcę w wykazie usług winna wynosić co najmniej 25.000,00 zł brutto.
Część nr 2 -
Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia winien wykazać się realizacją minimum dwóch usług mających za przedmiot organizację i przeprowadzenia warsztatów/szkoleń/kursów wzmacniających kompetencje i umiejętności wychowawcze dla rodziców naturalnych i zastępczych. Wartość łączna wszystkich zrealizowanych (a w przypadku usług ciągłych również wykonywanych usług) i wskazanych przez Wykonawcę w wykazie usług winna wynosić co najmniej 25.000,00 zł brutto.
Część nr 3 -
Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia winien wykazać się realizacją minimum dwóch usług mających za przedmiot organizację i przeprowadzenia szkoleń specjalistycznych przygotowujących osoby do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej, lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka lub dla kandydatów na dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego. Wartość łączna wszystkich zrealizowanych (a w przypadku usług ciągłych również wykonywanych usług) i wskazanych przez Wykonawcę w wykazie usług winna wynosić co najmniej 20.000,00 zł brutto.
b) w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
Zamawiający nie ustanawia minimalnych poziomów zdolności w tym zakresie;

2) warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający ustanawia następujące minimalne poziomy zdolności w odniesieniu do poszczególnych części zamówienia:
Zamawiający nie ustanawia minimalnych poziomów zdolności w tym zakresie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku nr 3 do SWZ.
2. Zamiast podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, 2 lub 4-6 Rozporządzenia w sprawie podmiotowych środków dowodowych - oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego,
3. Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w: art. 108 ust. 1 pkt 3 Pzp, art. 108 ust. 1 pkt 4 Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, art. 108 ust. 1 pkt 6 Pzp.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ.
2. Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających sie lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) formularz ofertowy – wzór formularza stanowi załącznik nr 2 do SWZ;
2) pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
3) pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
4) oświadczenie dotyczące podmiotu trzeciego - zawarte w zawarte w załączniku nr 3a do SWZ;
5) zobowiązanie, o którym mowa w Rozdziale XI ust. 8 SWZ;
6) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania;
7) wykaz osób wyznaczonych do realizacji zamówienia - załączniki nr 6.
8) szczegółowe programy tematyczne uwzględniające ramowy program - musi stanowić załącznik do oferty sporządzonej przez Wykonawcę w odniesieniu do tej usługi, na którą składana jest oferta - w związku z tym, iż program tematyczny stanowi przedmiotowy środek dowodowy, Zamawiający stosownie do treści art. 107 ust. 2 ustawy Pzp przewiduje możliwość wezwania do ich uzupełnienia, zgodnie z dyspozycją zawartą w ww. przepisie ustawy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego warunek, o którym mowa w Rozdziale XI ust. 1 i 2 SWZ dopuszczalne jest wspólne wskazywanie spełniania warunku w postępowaniu. Nie ustanawia się szczegółowego spełniania przez Wykonawców wspólne ubiegających się o udzielenie zamówienia warunków udziału w postępowaniu. w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy lub usługi wykonują poszczególni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Szczegółowo opisane w paragrafie 13 załącznika nr 4 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-07-29 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Toruń, ul. Bartkiewiczówny 93

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-07-29 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-08-27

2021-07-17 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę leczenie, usuwanie zębów pod narkozą - Chełmno
 • Lokalizacja zleceniakujawsko-pomorskie
 • Data dodania01-08-2021
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę leczenie, usuwanie zębów pod narkozą. Czekam na kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI