Uzdrowiskowy Szlak Turystyczno-Rekreacyjny–Modernizacja „Przebudowa leśnych naturalnych...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Uzdrowiskowy Szlak Turystyczno-Rekreacyjny–Modernizacja „Przebudowa leśnych naturalnych ścieżek na ścieżkę rowerową typu singletrack w Jedlinie-Zdroju II ETAP”(dz.nr597,596,2,44/6 obręb Jedlina-Zdrój)
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoJedlina-Zdrój
 • WojewództwoDolnośląskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
 • Termin składania wniosków2021-08-02
 • ZamawiającyGmina Jedlina-Zdrój
 • Data publikacji ogłoszenia2021-07-16
 • Numer ogłoszenia2021/BZP 00117286
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Uzdrowiskowy Szlak Turystyczno-Rekreacyjny–Modernizacja „Przebudowa leśnych naturalnych ścieżek na ścieżkę rowerową typu singletrack w Jedlinie-Zdroju II ETAP”(dz.nr597,596,2,44/6 obręb Jedlina-Zdrój)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Jedlina-Zdrój

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 890718202

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Poznańska 2

1.5.2.) Miejscowość: Jedlina-Zdrój

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-330

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 74 8455215

1.5.8.) Numer faksu: +48 74 8510980

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@jedlinazdroj.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.jedlinazdroj.eu

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Uzdrowiskowy Szlak Turystyczno-Rekreacyjny–Modernizacja „Przebudowa leśnych naturalnych ścieżek na ścieżkę rowerową typu singletrack w Jedlinie-Zdroju II ETAP”(dz.nr597,596,2,44/6 obręb Jedlina-Zdrój)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bacb2297-e602-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00117286

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-07-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00004299/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 Uzdrowiskowy Szlak Turystyczno-Rekreacyjny-Modernizacja "Przebudowa leśnych naturalnych ścieżek na ścieżkę rowerową typu singleltrack w Jedlinie-Zdroju" II Etap (dz.nr 597,596,2,44/6 ob.Jedlina-Zdrój)

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://jedlinazdroj.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Ze względu na ograniczenia techniczne (ilość dozwolonych znaków), zamawiający informuje, iż szczegółowe informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami zawarto w Rozdziale 9 SWZ - Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami. Adres strony internetowej służącej do elektronicznego składania dokumentów w postępowaniu: https://jedlinazdroj.ezamawiajacy.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Ze względu na ograniczenia techniczne (ilość dozwolonych znaków), zamawiający informuje, iż wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej zawarto w Rozdziale 9 SWZ - Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami oraz w Rozdziale 10 SWZ - Opis sposobu przygotowania ofert oraz wymagania formalne dotyczące składanych oświadczeń i dokumentów. 10.2. Ofertę, w tym oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej, lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, o którym mowa w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 346 z późn. zm.) lub podpisem osobistym, o którym mowa w ustawie z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. z 2020 r. poz. 332 z późn. zm.).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1.Zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r., „RODO”, Zamawiający informuje, że: 1)administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Jedlina-Zdrój ul.Poznańska Nr 2, 58-330 Jedlina-Zdrój; 2)kontakt do inspektora danych osobowych: tel.748455215, email: iodo@jedlinazdroj.eu; adres do korespondencji: Urząd Miasta Jedlina-Zdrój ul.Poznańska Nr 2, 58-330 Jedlina Zdrój;3)Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art.6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego;4)odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art.74 ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych;5)Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art.78 ust. 1 ustawy p.z.p., przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 6)obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy p.z.p., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy p.z.p.; 7)w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;8)posiada Pani/Pan:a)na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;b)na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;Wyjaśnienie: Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą p.z.p. oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.c)na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; Wyjaśnienie: Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. d)prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9) nie przysługuje Pani/Panu: a)w związku z art.17 ust.3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; b)prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; c)na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art.6 ust. 1 lit. c RODO. 2.Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym, wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba, że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.3.Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój oraz spółka Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul.Domaniewskiej 49, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000041441, REGON:017282436, NIP:5262535153, jako właściciel Platformy Zakupowej, na której Gmina Jedlina-Zdrój prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, działającą pod adresem: https://jedlinazdroj.ezamawiajacy.pl

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: OEL.271.1.5.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2.2.SWZ. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: Uzdrowiskowy Szlak Turystyczno-Rekreacyjny – Modernizacja „Przebudowa leśnych naturalnych ścieżek na ścieżkę rowerową typu singletrack w Jedlinie-Zdroju II ETAP” (dz. nr 597, 596, 2, 44/6 obręb Jedlina-Zdrój).
2.3.SWZ. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa dokumentacja techniczna, zawierająca Opis techniczny, w tym schemat oznakowania toru i regulamin toru oraz Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w części zawierającej zbiory wymagań dotyczących sposobu wykonania robót budowlanych, w zakresie właściwości materiałów i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót, jak również przedmiar. Kosztorys inwestorski tzw. ślepy jest dokumentem pomocniczym. Załączniki do SWZ:
1) Opis techniczny, w tym schemat oznakowania toru i regulamin toru, stanowiący Załącznik Nr 1 do SWZ,
2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), stanowiąca Załącznik Nr 2 do SWZ,
3) Przedmiar robót wraz kosztorysem ślepym, stanowiące Załącznik Nr 3 do SWZ.
Wszystkie wskazane załączniki stanowią integralną część SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45233162-2 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 105 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów udzielenia zamówienia obliczoną na podstawie poniższego wzoru: P = C+G, gdzie: P - łączna liczba punktów oferty ocenianej, C - liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena”, G - liczba punktów uzyskanych w kryterium „Okres gwarancji jakości i rękojmi”.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

ust. 4.1.SWZ. O udzielenie zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę minimum 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). 2) zdolności technicznej lub zawodowej: a) Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli wykaże że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie wykonał co najmniej jedną robotę, polegającą na budowie ścieżki rowerowej typu singletrack, o łącznej długości co najmniej 10km – potwierdzoną dowodami określającymi, czy robota ta została wykonana należycie, w szczególności z informacją o tym czy robota/roboty została/ły wykonana zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i prawidłowo ukończona, Wykonawca może wykazać wykonanie w/w prac w ramach jednego zamówienia lub kilku odrębnych zamówień.
b) Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli wykaże że dysponuje lub będzie dysponował podczas realizacji zamówienia jedną osobą, która będzie pełnić funkcję Kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej lub konstrukcyjno-budowlanej oraz posiadającego doświadczenie w zakresie kierowania robotami przy budowie ścieżki rowerowej typu singletrack.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 10 do SWZ;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1)wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; wzór wykazu robót budowlanych stanowi Załącznik nr 7 do SWZ,
2)wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; wzór wykazu osób stanowi Załącznik nr 8 do SWZ; wykaz osób ma dotyczyć kierownika robót,
3)informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej, Wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oferta sporządzona w języku polskim na Formularzu Ofertowym - zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SWZ. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) Oświadczenie Wykonawcy, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp– zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 i 6 do SWZ.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie to składa wraz z ofertą każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie;
2) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy, o którym mowa w rozdziale 7 ust. 7.3. pkt 1) SWZ–zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 9 do SWZ (jeżeli dotyczy);
3) Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w rozdziale 7 ust. 7.3. pkt 3) SWZ, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik Nr 5 i 6 do SWZ (jeżeli dotyczy);
4) Wykaz części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 11 do SWZ (jeżeli dotyczy);
5) Dokument gwarancji lub poręczenia (w przypadku wadium złożonego w formie poręczeń lub gwarancji);
6) Potwierdzenie umocowania do działania w imieniu Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby:
a) Zamawiający w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby jest umocowana do jego reprezentowania, żąda złożenia wraz z ofertą odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru;
b) wykonawca lub podmiot udostępniający zasoby nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w lit a), jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
c) jeżeli w imieniu wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w lit a), zamawiający żąda od wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy.
7) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

12.1.SWZ. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty poprzez wniesienie wadium w wysokości: 3000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100);
12.2.SWZ. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
12.3.SWZ. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2020 r. poz. 299).
12.4.SWZ. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na rachunek bankowy: PKO BP S.A. O/Wałbrzych 13 1020 5095 0000 5602 0011 4280 z dopiskiem "Wadium - nr postępowania OEL.271.1.5.2021”.
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
12.5.SWZ. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie Pzp, bez potwierdzania tych okoliczności;
2) z jej treści powinno jednoznaczne wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
6) powinno zawierać nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (zamawiającego), gwaranta lub poręczyciela oraz wskazanie ich siedziby, wskazanie kwoty wadium, oraz termin ważności gwarancji/poręczenia w formule: : „od dnia….. – do dnia….”;
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 ustawy Pzp), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
8) wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia Wykonawca przekazuje Zamawiającemu jako oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej- przed upływem terminu składania ofert.
12.6.SWZ. W przypadku wniesienia wadium w formie:
1) pieniężnej - zaleca się, by dowód dokonania przelewu został dołączony do oferty;
2) poręczeń lub gwarancji - wymaga się, by oryginał dokumentu został złożony wraz
z ofertą i został podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
12.7.SWZ. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium
w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 p.z.p. zostanie odrzucona.
12.8.SWZ. Zasady dokonywania zatrzymania i zwrotu wadium określono w przepisach art. 98 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

8.1.SWZ. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty w formie określonej w rozdziale 10 ust. 10.5. SWZ.
8.2.SWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp składa wraz z ofertą każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to wstępnie potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, w tym oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
8.3.SWZ. Na wezwanie Zamawiającego dokumenty zaświadczające spełnienie warunków udziału w postępowaniu składa odpowiednio wykonawca/wykonawcy, który/którzy wykazuje/wykazują spełnienie warunków.
8.4.SWZ. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia oświadczają,w Formularzu Oferty stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy.
8.5.SWZ. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

18.1.SWZ. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w Projekcie Umowy, stanowiącym Załącznik nr 12 do SWZ.
18.2.SWZ. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
18.3.SWZ. Zmiana umowy podlega unieważnieniu, jeżeli została dokonana z naruszeniem art. 454 i art. 455 Pzp.
18.4.SWZ. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 454-455 ustawy Pzp oraz postanowień Projektu umowy.
18.5.SWZ. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-08-02 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć poprzez Platformę eZamawiający pod adresem https://jedlinazdroj.ezamawiajacy.pl w zakładce „OFERTY”

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-08-02 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Termin realizacji zamówienia określa się na okres 105 dni od dnia podpisania umowy.
Opis sposobu oceny wg kryterium „Okres gwarancji jakości i rękojmi”:
Kryterium „Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady” – wskaźnik „G”, ranga (znaczenie): 40% - rozpatrywane będzie na podstawie deklaracji Wykonawcy zawartej w ust. 1pkt 2 Formularza Ofertowego, gdzie Wykonawca powinien wskazać okres gwarancji jakości i rękojmi za wady, wyrażony w postaci całkowitej liczby miesięcy. Zamawiający ustala wymagany okres gwarancji jakości i rękojmi za wady na okres min. 36 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego robót. Punkty w kryterium „Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady” (G) zostaną przyznane tylko za wydłużenie gwarancji jakości i rękojmi za wady, której okres będzie biegł od daty odbioru końcowego robót w następujący sposób:
1) Oferta w kryterium „Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady” – wskaźnik „G” może uzyskać maksymalnie 40 punktów według następujących zasad:
a) w przypadku deklaracji udzielenia gwarancji jakości i rękojmi za wady na okres 36 miesięcy - Wykonawca otrzyma: 0 punktów,
b) w przypadku deklaracji udzielenia gwarancji jakości i rękojmi za wady na okres 48 miesięcy - Wykonawca otrzyma: 20 punktów,
c) w przypadku deklaracji udzielenia gwarancji jakości i rękojmi za wady na okres 60 miesięcy lub dłużej - Wykonawca otrzyma: 40 punktów.
Wymagane jest podanie w Formularzu Ofertowym okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady wyrażonego w całkowitej liczbie miesięcy.
2) Punkty w kryterium „Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady” zostaną przyznane za przedłużenie terminu gwarancji i rękojmi o okres dłuższy niż ustalony minimalny wymagany okres,
3) Jeżeli Wykonawca zadeklaruje okres gwarancji jakości i rękojmi za wady na okres dłuższy niż 60 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego robót, Zamawiający obliczając ilość punktów w kryterium „Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady”,przyzna punkty jak za okres 60 miesięcy, natomiast wiążący będzie okres wynikający z oferty wykonawcy,
4) Jeżeli Wykonawca zadeklaruje okres gwarancji jakości i rękojmi za wady krótszy niż 36miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego robót, wówczas oferta Wykonawcy zostanie odrzucona, zgodnie z dyspozycją art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy jako nieodpowiadająca treści SWZ, z zastrzeżeniem art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy p.z.p.,
5) Jeżeli Wykonawca nie wypełni pozycji dotyczącej „Okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady”, Zamawiający przyjmie tylko wymagany minimalny okres gwarancji jakości i rękojmi za wady na okres 36 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego robót, a oferta w tym kryterium otrzyma 0 punktów, natomiast Zamawiający dokona stosownych poprawek w ofercie na podstawie art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy p.z.p.
2021-07-16 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę ułożenie kostki brukowej na tarasie - Podgórzyn
 • Lokalizacja zleceniadolnośląskie
 • Data dodania02-08-2021
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Witam, Zlecę ułożenie kostki brukowej na tarasie przy domki letniskowym w Podgórzynie - 28 metrów kwadratowych. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI