Zakup wraz z dostawą kalendarzy na rok 2023 dla Centrali KRUS, 16 Oddziałów KRUS...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Zakup wraz z dostawą kalendarzy na rok 2023 dla Centrali KRUS, 16 Oddziałów KRUS i 5 Centrów Rehabilitacji Rolników KRUS
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWarszawa
 • WojewództwoMazowieckie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)
 • Termin składania wniosków2022-08-10
 • ZamawiającyKasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Centrala
 • Data publikacji ogłoszenia2022-08-01
 • Numer ogłoszenia2022/BZP 00286286
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup wraz z dostawą kalendarzy na rok 2023 dla Centrali KRUS,
16 Oddziałów KRUS i 5 Centrów Rehabilitacji Rolników KRUS

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Centrala

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 012513262

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Al. Niepodległości 190

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-608

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bzp@krus.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.krus.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Ubezpieczenia społeczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup wraz z dostawą kalendarzy na rok 2023 dla Centrali KRUS,
16 Oddziałów KRUS i 5 Centrów Rehabilitacji Rolników KRUS

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0171a694-0cb6-11ed-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00286286

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00083257/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Zakup wraz dostawą kalendarzy

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.krus.gov.pl/krus

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.krus.gov.pl/krus

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert, wymiana informacji oraz
przekazywanie dokumentów lub oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zapewnionych przez
System zapewniający obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
System jest dostępny pod adresem: https://ezamowienia.krus.gov.pl/krus .Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji
postępowania nie wymaga posiadania konta w Systemie, ani logowania do Systemu.
Za pośrednictwem posiadanego w Systemie konta Użytkownika zewnętrznego odbywa się komunikacja Wykonawcy z
Zamawiającym w postępowaniu, w szczególności: przekazywanie dokumentów, oświadczeń, informacji, pytań, wniosków w ramach
postępowania. Za pośrednictwem posiadanego w Systemie konta Jednostki Zamawiającej oraz kont jej Użytkowników zewnętrznych
odbywa się komunikacja Zamawiającego z Wykonawcą
w postępowaniu, w szczególności: przekazywanie wezwań i zawiadomień, informacji, odpowiedzi na pytania.
Zadawanie pytań przez Wykonawców odbywa się w zakładce „Pytania do postępowania”. Po otwarciu ofert, komunikacja kierowana
od Wykonawcy do Zamawiającego, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w
formie elektronicznej (czyli opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzone podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym, w zakładce „Korespondencja”, która dla Wykonawcy jest widoczna w zakładce „Oferty”, po
zaznaczeniu numeru złożonej oferty. Za datę przekazania i odbioru danych, w szczególności oferty, wniosków, zawiadomień,
dokumentów elektronicznych, oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę zapisania pliku na serwerze Systemu. Aktualna
data i godzina, zsynchronizowane z Głównym Urzędem Miar, wyświetlane są w prawym górnym rogu Systemu.
Do pełnego i prawidłowego korzystania z Systemu przez Użytkowników zewnętrznych, w tym do złożenia oferty, przesyłania
dokumentów i oświadczeń, konieczne jest posiadanie przez co najmniej jednego uprawnionego Użytkownika zewnętrznego
Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego lub podpisu osobistego służącego do autentykacji i
podpisu. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych i informacji przekazywanych
przy ich użyciu zostały opisane w Regulaminie korzystania z usług Systemu (Regulamin Portalu e-Usług) dostępnym z poziomu
modułu E-learning dla wszystkich użytkowników Systemu oraz podczas rejestracji konta Wykonawcy dla Wykonawców pod adresem
https://ezamowienia.krus.gov.pl/krus/elearning. W sytuacji awarii Systemu lub przerwy technicznej działania Systemu Zamawiający
dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres: bzp@krus.gov.pl (nie dotyczy składania ofert wraz z
załącznikami).
Maksymalny rozmiar pojedynczych plików przesyłanych za pośrednictwem Systemu wynosi 100 MB. Za pośrednictwem Systemu
można przesłać wiele pojedynczych plików lub plik skompresowany do archiwum (ZIP) zawierający wiele pojedynczych plików.
Dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB, w formatach .png, .jpg, .jpeg, .gif, .doc, .docx, .xls,
.xlsx, .ppt, .pptx, .odt, .ods, .odp, .odf, .pdf, .zip, .rar, .7zip, .txt, .ath, .xml, .dwg, .xades, .tar, .7z, .eml, .msg

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 0000-ZP.261.17.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: zakup wraz z dostawą kalendarzy na rok 2023 dla Centrali KRUS, 16 Oddziałów KRUS i 5 Centrów Rehabilitacji Rolników KRUS:
1) Kalendarz trójdzielny (z główką) - Liczba: 4556 szt.
2) Kalendarz na biurko stojący - Liczba: 5749 szt.
3) Kalendarz książkowy - format B5 - Liczba: 987 szt.
4) Kalendarz książkowy (kieszonkowy) - Liczba: 719 szt.
5) Kalendarz książkowy - format A5 - Liczba: 1013 szt.
6) Kalendarz książkowy VIP format A4 (ze skóry naturalnej) - Liczba: 144 szt.
Wykonawca zapewni wyładunek kalendarzy oraz złożenie ich w miejscu wskazanym przez Zamawiającego i Odbiorców.
Na każdym opakowaniu Wykonawca zaznaczy rodzaj kalendarza, zapakowaną liczbę sztuk i nazwę: Oddział, Centrala (Biuro, Zespół), CRR KRUS.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30199792-8 - Kalendarze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 56 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia: 1. w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia: oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w sekcji V pkt 5.5) w zakresie podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp, oraz na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy 13 kwietnia 2022r., o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U z 2022r. poz. 835).

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 2 300,00 zł przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków wskazanych w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.
2. Nie dopuszcza się uczestniczenia któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w więcej niż jednej grupie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Niedopuszczalnym jest również złożenie przez któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, równocześnie oferty indywidualnej oraz w ramach grupy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia odpowiednio każdy z tych Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu z postępowania.
5. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania - wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 1 do SWZ. Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia na dzień składania ofert.
6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt 5, składa każdy z Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-10 10:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.krus.gov.pl/krus

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-10 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-08

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wykonawca składa ofertę według Formularza oferty, którego wzór zawiera Rozdział III SWZ. Ofertę należy złożyć w języku polskim, sporządzoną pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Do oferty należy dołączyć:
1) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania (o którym mowa w pkt XI SWZ);
2) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w postępowaniu, zwane dalej „dokumentami potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania”, jeżeli w imieniu Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia działa osoba, której umocowanie nie wynika z KRS, CEDiG lub innego właściwego rejestru.
3) potwierdzenie wniesienia wadium.
Przed zawarciem umowy wybrany Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 1% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.
Termin wykonania zamówienia- Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie deklarowanym w formularzu ofertowym jednakże nie dłuższym niż 56 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.
NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wykonanie flag - Radom
 • Lokalizacja zleceniamazowieckie
 • Data dodania01-10-2022
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wykonanie flag 8x1m. U góry tunel śr. 5cm, przelot z obu stron. Od strony masztu wzmocnienie materiałowe szer. 5cm (pod oczka nabijane przez nas). Z drugiej strony flagi tunel śr. 5cm, wlot od góry, zaszycie od dołu (tu wkładane jest usztywnienie). Bez karabińczyków. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI