DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH: TUSZY, TONERÓW, WKŁADÓW BARWIĄCYCH DO URZĄDZEŃ...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH: TUSZY, TONERÓW, WKŁADÓW BARWIĄCYCH DO URZĄDZEŃ DRUKUJĄCYCH
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoSulęcin
 • WojewództwoLubuskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa
 • Termin składania wniosków2022-08-11
 • Zamawiający45 Wojskowy Oddział Gospodarczy
 • Data publikacji ogłoszenia2022-08-01
 • Numer ogłoszenia2022/BZP 00286324
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH: TUSZY, TONERÓW, WKŁADÓW BARWIĄCYCH DO URZĄDZEŃ DRUKUJĄCYCH

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 45 Wojskowy Oddział Gospodarczy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 080521018

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 69-211 Wędrzyn

1.5.2.) Miejscowość: Sulęcin

1.5.3.) Kod pocztowy: 69-211

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL431 - Gorzowski

1.5.7.) Numer telefonu: 261676145

1.5.8.) Numer faksu: 261676222

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: www.zampubliczne@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.45wog.wp.mil.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH: TUSZY, TONERÓW, WKŁADÓW BARWIĄCYCH DO URZĄDZEŃ DRUKUJĄCYCH

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-eb2b187c-1171-11ed-8c68-c68bc3dc99bc

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00286324

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00236492/16/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.7 Dostawa materiałów eksploatacyjnych: tusze, tonery, wkłady barwiące do urządzeń drukujących

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/45wog/public/lista_przetargow

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/45wog/public/lista_przetargow

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagany podpis elektroniczny

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Zamawiający wymaga złożenia oferty w postaci katalogu elektronicznego

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 45 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Wędrzynie, 69-211 Wędrzyn reprezentowany przez Komendanta 45 WOG
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Pan Jan Żuchowski tel. 261-676-281
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych (Podmioty uczestniczące w realizacji umowy)
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy
9) informuję, że Administrator Danych nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany i dane Pana/Pani nie są profilowane.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 42/TP/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 426937,75 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z transportem, rozładowaniem
i wniesieniem do magazynów Zamawiającego materiałów eksploatacyjnych
do drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, ploterów, faksów, zgodnych
z opisem przedmiotu zamówienia i polskimi normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje również odbiór zużytych materiałów eksploatacyjnych będących odpadem o kodzie
16 02 14, w ilości równej ilości dostarczonego sprzętu zgodnie z ustawą
o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 11.09.2015r.
( Dz.U.2020.1893 t.j. z dnia 2020.10.28)
3. Zamawiający wymaga dostarczenia wyrobów eksploatacyjnych fabrycznie nowych (nieużywanych), pełnowartościowych, kompatybilnych ze sprzętem, do którego są przeznaczone, oryginalnych lub równoważnych z zastrzeżeniem pkt 9, 17.
4. Zamawiający nie dopuszcza wyrobów eksploatacyjnych regenerowanych – nie zostaną one uznane za równoważne, ponieważ jest to wyrób wytworzony w oparciu o już zużyty wyrób eksploatacyjny, bez wymiany części (zazwyczaj tylko wyczyszczony i ponownie napełniony), tj. odzyskiwany w procesie technologicznym poprzez przywrócenie zużytym wyrobów ich pierwotnych właściwości.
5. Okres zdatności do użytku dostarczanych materiałów eksploatacyjnych nie może być krótszy niż 12 miesięcy od daty otrzymania przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego.
Szczegółowy wykaz materiałów eksploatacyjnych zawiera Formularz cenowy, stanowiący Załącznik nr 1a.

oraz we wzorze umowy – załącznik nr 5 do SWZ, które stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia .

4.2.6.) Główny kod CPV: 30125110-5 - Toner do drukarek laserowych/faksów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji,
co Wykonawca akceptuje, poprzez podpisanie niniejszej umowy. W ramach prawa opcji Zamawiający może zakupić dodatkowo materiały eksploatacyjne ujęte w tabeli nr 2 wzoru umowy.
2. Ostateczna ilość zakupionych materiałów eksploatacyjnych w ramach prawa opcji będzie uzależniona od potrzeb Zamawiającego, nie przekroczy jednak
40 % kwoty gwarantowanej.
3. Zamawiający ma prawo do skorzystania z prawa opcji w sytuacji zaistnienia potrzeby w terminie obowiązywania umowy.
4. Wyrób zakupiony w ramach prawa opcji musi spełniać wszystkie wymogi
jak dla zamówienia podstawowego.
5. Zamawiający zastrzega, że część zamówienia określona jako prawo opcji jest jego uprawnieniem, a nie zobowiązaniem. Zamawiający może nie skorzystać
z prawa opcji w przypadku braku rzeczywistych potrzeb przedmiotu zamówienia, bądź nie przyznania środków finansowych na ten cel.
6. O zamiarze skorzystania z prawa opcji, ilości zamówionych materiałów eksploatacyjnych oraz miejsca dostawy Zamawiający poinformuje Wykonawcę pisemnie na druku zamówienia (wg załącznika B do umowy).
7. Skorzystanie z prawa opcji nie wymaga aneksowania zawartej umowy.
8. Pisemna forma powiadomienia Wykonawcy o skorzystaniu z prawa opcji przez Zamawiającego, jest wiążąca dla Wykonawcy w zakresie realizacji wszystkich warunków określonych w zawartej umowie dla zakupu realizowanego
w ramach opcji. Odmowa zrealizowania przez Wykonawcę dostawy w ramach prawa opcji będzie skutkować naliczeniem stosownej kary umownej, przewidzianej w zawartej umowie.
Maksymalna wartość opcji wynosi: 121 982,21 zł netto

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-09

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wybierze ofertę, która otrzyma największą liczbę punktów wynikających z przyjętych kryteriów (cena + termin dostawy+ gwarancja), wyliczoną wg wzoru:
W = Rc + Rd + Rg gdzie:

a) W - suma punktów otrzymanych przez daną ofertę.
b) Rc - ilość punktów otrzymanych za cenę oferty.
c) Rd - ilość punktów otrzymanych za termin dostawy.
d) Rg – ilość punktów otrzymanych za gwarancję.

2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 50,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy materiałów od dnia złożenia zamówienia

4.3.6.) Waga: 40,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja

4.3.6.) Waga: 10,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zgodnie z art. 57 ustawy Pzp, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
- nie podlegają wykluczeniu
- spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SWZ zgodnie z art. 112 ustawy Pzp; tj.:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie wymaga złożenia podmiotowych środków dowodowych w zakresie spełniania ww. warunku.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej
Zamawiający nie wymaga złożenia podmiotowych środków dowodowych w zakresie spełniania ww. warunku.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie wymaga złożenia podmiotowych środków dowodowych w zakresie spełniania ww. warunku.
4) zdolności technicznej lub zawodowej
Wykonawca spełni warunek w ww. zakresie jeśli:
- wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał w sposób należyty, wykonał trzy dostawy odpowiadające przedmiotowi zamówienia o wartości każdej z nich, nie mniej niż: 300 000,00 zł brutto – załącznik nr 9 do SWZ
Nie dopuszcza się sumowania wartości dostaw zrealizowanych w ramach kilku umów w celu uzyskania progu wartościowego wyznaczonego przez Zamawiającego.
W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Spółkę Cywilną/Konsorcjum) Wykonawcy składają wraz z ofertą oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4.- załącznik nr 10 do SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 2) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów:
a) oświadczenia o braku skazania za przestępstwa wskazane w art. 108 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r., poz.1129.) - załącznik nr 8
b) oświadczenia składane w związku z art. 108 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r., poz.1129) o braku wyroku sądu lub decyzji o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek ZUS - załącznik nr 7
c) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp
d) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia na podst. art. 108 ust 1 pkt 4 Pzp tj. oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne - załącznik nr 6
e) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia na podst. art. 108 ust 1 pkt. 5 i pkt. 6 Pzp tj. brak podstaw do wykluczenia ze względu na zakłócenie konkurencji załącznik nr 4

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda od Wykonawcy:
wykazu dostaw załącznik nr 5 do SWZ na którym wykaże, że zrealizował dostawy zgodnie z zapisami w dziale V pkt. 4 niniejszej SWZ oraz załączy dowody określające, że te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów- oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wystawione w okresie ostatnich trzech miesięcy - załącznik nr 9 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

W przypadku oferowania produktów równoważnych Wykonawca jest zobowiązany wykazać za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Wykonawca składając ofertę na produkty równoważne musi dołączyć stosowne certyfikaty/ dokumenty potwierdzające równoważność oferowanych materiałów eksploatacyjnych. Zamawiający żąda dołączenia do oferty na podst. art. 106 ustawy Prawo zamówień publicznych:
1) certyfikatów wykonanych zgodnie z normami STMC, ISO/IEC 19752, ISO/IEC 24711, ISO/IEC 19798 lub normami równoważnymi wykonanymi przez jednostki niezależne jednostki badawcze potwierdzonymi certyfikatem wydanym przez jednostkę akredytującą, upoważnioną do akredytacji jednostek oceniających zgodność i sprawującą nad nią nadzór w zakresie przestrzegania norm akredytacji. Z załączonych dokumentów ma jednoznacznie wynikać, których pozycji asortymentowych dany dokument dotyczy.
2) certyfikatu potwierdzającego lub innych równoważnych dokumentów potwierdzających, że oferowany asortyment jest wytwarzany w systemie zarządzania jakością zgodnym z ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015 lub normami równoważnymi, aktualny w terminie składania ofert;
3) oświadczenia producenta, że oferowane produkty równoważne są wyrobami fabrycznie nowymi, nieregenerowanymi, w pełni kompatybilnymi ze sprzętem, do którego są przeznaczone, o parametrach takich samych w stosunku do typu zamawianego produktu stanowiącego przedmiot zamówienia oraz że proces produkcji i stosowanie wyprodukowanych przez niego materiałów eksploatacyjnych nie narusza praw patentowych producentów oryginalnych tonerów, tuszy i kaset, jak również że użycie tego produktu do serwisowanych w ramach gwarancji urządzeń nie spowoduje uszkodzenia naruszającego warunki gwarancji.
4) potwierdzenia zgodności parametrów technicznych (raportów z testów wydajności dla każdego artykułu oddzielnie, które muszą określać wydajność przetestowanego produktu, dokumenty winny zostać wystawione przez niezależny podmiot uprawniony do kontroli jakości (jednostkę oceniającą) posiadający akredytację Polskiego Centrum Akredytacji lub krajowej jednostki akredytującą w państwie członkowskim w zakresie badania materiałów eksploatacyjnych zgodnie z normą norm ISO/IEC 19752 dla tonerów monochromatycznych, ISO/IEC 24711 i ISO/IEC 24712 dla wkładów atramentowych, ISO/IEC 19798 dla tonerów kolorowych
W przypadku gdy Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych, lub będą one niekompletne Zamawiający zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy Pzp wezwie Wykonawcę do ich złożenia lub uzupełninia w wyznaczonym przez siebie terminie.
Na podst. art. 107 ust 4 ustawy Pzp Zamawiający może także żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1) certyfikatów wykonanych zgodnie z normami STMC, ISO/IEC 19752, ISO/IEC 24711, ISO/IEC 19798 lub normami równoważnymi wykonanymi przez jednostki niezależne jednostki badawcze potwierdzonymi certyfikatem wydanym przez jednostkę akredytującą, upoważnioną do akredytacji jednostek oceniających zgodność i sprawującą nad nią nadzór w zakresie przestrzegania norm akredytacji. Z załączonych dokumentów ma jednoznacznie wynikać, których pozycji asortymentowych dany dokument dotyczy.
2) certyfikatu potwierdzającego lub innych równoważnych dokumentów potwierdzających, że oferowany asortyment jest wytwarzany w systemie zarządzania jakością zgodnym z ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015 lub normami równoważnymi, aktualny w terminie składania ofert;
3) oświadczenia producenta, że oferowane produkty równoważne są wyrobami fabrycznie nowymi, nieregenerowanymi, w pełni kompatybilnymi ze sprzętem, do którego są przeznaczone, o parametrach takich samych w stosunku do typu zamawianego produktu stanowiącego przedmiot zamówienia oraz że proces produkcji i stosowanie wyprodukowanych przez niego materiałów eksploatacyjnych nie narusza praw patentowych producentów oryginalnych tonerów, tuszy i kaset, jak również że użycie tego produktu do serwisowanych w ramach gwarancji urządzeń nie spowoduje uszkodzenia naruszającego warunki gwarancji.
4) potwierdzenia zgodności parametrów technicznych (raportów z testów wydajności dla każdego artykułu oddzielnie, które muszą określać wydajność przetestowanego produktu, dokumenty winny zostać wystawione przez niezależny podmiot uprawniony do kontroli jakości (jednostkę oceniającą) posiadający akredytację Polskiego Centrum Akredytacji lub krajowej jednostki akredytującą w państwie członkowskim w zakresie badania materiałów eksploatacyjnych zgodnie z normą norm ISO/IEC 19752 dla tonerów monochromatycznych, ISO/IEC 24711 i ISO/IEC 24712 dla wkładów atramentowych, ISO/IEC 19798 dla tonerów kolorowych
W przypadku gdy Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych, lub będą one niekompletne Zamawiający zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy Pzp wezwie Wykonawcę do ich złożenia lub uzupełninia w wyznaczonym przez siebie terminie.
Na podst. art. 107 ust 4 ustawy Pzp Zamawiający może także żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

4) Pełnomocnictwo do złożenia oferty lub inny dokument z którego jednoznacznie wynika prawo do reprezentowania Wykonawcy jeśli uprawnienie to nie wynika z ogólnodostępnych dokumentów rejestrowych lub z przepisów prawa a także w przypadku składnia oferty przez podmioty wspólnie ubiegające się o zamówienie. (konsorcjum, spółka cywilna).
UWAGA: Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub w formie odpisu notarialnie poświadczonego za zgodność z oryginałem.
5) W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Spółkę Cywilną/Konsorcjum) Wykonawcy składają wraz z ofertą

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-09 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/45wog/public/lista_przetargow

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-09 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-07

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

8. W przypadku wyboru oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia tj. konsorcjum, spółki cywilnej Zamawiający wymaga przekazania przed przystąpieniem do podpisania umowy kopii umowy regulującej współpracę wykonawców. Kopia umowy musi być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawców.
NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę dostawę papieru kserograficznego i materiałów biurowych - Międzyrzecz
 • Lokalizacja zlecenialubuskie
 • Data dodania27-09-2022
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę dostawę papieru kserograficznego i materiałów biurowych. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI