Dostawa papieru kserograficznego formatu A4 i A5 na potrzeby Oddziału Regionalnego...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Dostawa papieru kserograficznego formatu A4 i A5 na potrzeby Oddziału Regionalnego KRUS w Bydgoszczy.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoBydgoszcz
 • WojewództwoKujawsko-pomorskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz zarządzane przez nie fundusze
 • Termin składania wniosków2022-11-10
 • ZamawiającyKasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Bydgoszczy
 • Data publikacji ogłoszenia2022-10-28
 • Numer ogłoszenia2022/BZP 00414420
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa papieru kserograficznego formatu A4 i A5 na potrzeby Oddziału Regionalnego KRUS w Bydgoszczy.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Bydgoszczy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 012513262

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wyczółkowskiego 22

1.5.2.) Miejscowość: Bydgoszcz

1.5.3.) Kod pocztowy: 85-092

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.7.) Numer telefonu: 523415261

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bydgoszcz@krus.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.krus.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz zarządzane przez nie fundusze

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Ubezpieczenia rolnicze

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa papieru kserograficznego formatu A4 i A5 na potrzeby Oddziału Regionalnego KRUS w Bydgoszczy.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f9457620-55d4-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00414420

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00066709/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.6 Zakup materiałów papierniczych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.krus.gov.pl/krus_bydgoszcz

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zapewnionych przez system zapewniający obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Korespondencja przekazana Zamawiającemu w inny sposób nie będzie brana pod uwagę.
2. System jest dostępny pod adresem: https://ezamowienia.krus.gov.pl/krus_bydgoszcz
3. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta w Systemie, ani logowania do Systemu.
4. Za pośrednictwem posiadanego w Systemie konta Użytkownika zewnętrznego odbywa się komunikacja Wykonawcy z Zamawiającym w postępowaniu, w szczególności: przekazywanie dokumentów, oświadczeń, informacji, pytań, wniosków w ramach postępowania.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Zadawanie pytań przez Wykonawców odbywa się w zakładce „Pytania do postępowania”. Po otwarciu ofert, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej (czyli opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, w zakładce „Korespondencja”, która dla Wykonawcy jest widoczna w zakładce „Oferty”, po zaznaczeniu numeru złożonej oferty. Za datę przekazania i odbioru danych, w szczególności oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę zapisania pliku na serwerze Systemu. Aktualna data i godzina, zsynchronizowane z Głównym Urzędem Miar, wyświetlane są w prawym górnym rogu Systemu.
2. Do pełnego i prawidłowego korzystania z Systemu przez Użytkowników zewnętrznych , w tym do złożenia oferty, przesyłania dokumentów i oświadczeń, konieczne jest posiadanie przez co najmniej jednego uprawnionego Użytkownika zewnętrznego Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego lub podpisu osobistego służącego do autentykacji i podpisu.
3. Zgodnie z przepisem art. 64 ustawy Pzp System jest kompatybilny ze wszystkimi podpisami elektronicznymi.
UWAGA: W zależności od formatu kwalifikowanego podpisu (PAdES, XAdES) i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) Wykonawca dołącza do Systemu uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny):
1) dokumenty w formacie „pdf” należy podpisywać tylko formatem PAdES;
2) Zamawiający dopuszcza podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf”, wtedy należy użyć formatu XAdES.
4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych i informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w Regulaminie korzystania z usług Systemu (Regulamin Portalu e-Usług) dostępnym z poziomu modułu E-learning dla wszystkich użytkowników Systemu oraz podczas rejestracji konta Wykonawcy dla Wykonawców.
5. Użycie przez Wykonawcę do kontaktu z Zamawiającym środków komunikacji elektronicznej zapewnionych w Systemie jest uzależnione od uprzedniej akceptacji przez Wykonawcę Regulaminu korzystania z usług Systemu na witrynie internetowej przy zakładaniu profilu Wykonawcy.
6. Korzystanie z Systemu przez Wykonawców jest bezpłatne.
7. Użytkownikom Zewnętrznym Wykonawcy przysługuje prawo korzystania z asysty obejmującej wsparcie techniczne w kwestiach dotyczących korzystania z Systemu, polegające na doradztwie telefonicznym i e-mailowym na zasadach określonych w Regulaminie korzystania z usług Systemu.
8. W sytuacji awarii Systemu lub przerwy technicznej działania Systemu, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres: bydgoszcz@krus.gov.pl (nie dotyczy składania ofert wraz z załącznikami).
9. Maksymalny rozmiar pojedynczych plików przesyłanych za pośrednictwem Systemu wynosi 100 MB. Za pośrednictwem Systemu można przesłać wiele pojedynczych plików lub plik skompresowany do archiwum (ZIP) zawierający wiele pojedynczych plików.
10. Dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB, w formatach .png, .jpg, .jpeg, .gif, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .odt, .ods, .odp, .odf, .pdf, .zip, .rar, .7zip, .txt, .ath, .xml, .dwg, .xades, .tar, .7z, .eml, .msg
11. W korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Wykonawcy powinni posługiwać się następującym znakiem postępowania: 0200-OP.261.2.11.2022.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna dla uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znajduje się w Rozdziale I pkt XXVI SWZ.
Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązany jest oświadczyć na formularzu ofertowym, że spełnia obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 0200-OP.261.2.11.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 121951,22 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa na potrzeby Oddziału Regionalnego KRUS w Bydgoszczy papieru kserograficznego formatu A4 w ilości: 6 220 ryz oraz papieru kserograficznego formatu A5 w ilości: 150 ryz.
2. Uniwersalny papier biurowy przeznaczony do użytku we wszystkich urządzeniach biurowych oraz maszynach szybko kopiujących o następujących właściwościach: stopień bieli CIE: 146-166±3 (średnia z obu stron, PN-ISO 11475:2002), gramatura: 80 gr/m2 (PN-ISO 536:2012), wilgotność: 3,6-5,0% (PN-ISO 287:2011), grubość: 100-108±3 μm (PN-EN ISO 534:2012), nieprzezroczystość: 91-93% (ISO 2471:2008), szorstkość: 160-200±50 cm3/min (metoda Bendtsen, średnia z obu stron, PN-93/P-50166.02).
3. Wykonawca do dostawy zobowiązany jest dostarczyć specyfikację techniczną papieru potwierdzającą właściwości zawarte w ust. 2.
4. Papier musi być pakowany w ryzy po 500 arkuszy w każdej, dodatkowo ryzy papieru formatu A4 pakowane po 5 szt. w zbiorcze kartony. Na opakowaniu musi znajdować się logo producenta papieru.
5. Zamówiony papier kserograficzny dostarczony zostanie przez Wykonawcę na jego koszt i ryzyko w terminie 14 dni od daty podpisania umowy odpowiednio do siedziby Oddziału Regionalnego KRUS w Bydgoszczy, do Placówki Terenowej w Grudziądzu oraz do Placówki Terenowej we Włocławku – zgodnie z podziałem wskazanym w załączniku nr 1 do umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30197644-2 - Papier kserograficzny

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Ocenie ofert będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
2. Ocena ofert zostanie dokonana w oparciu o następujące kryteria:
Cena - 100 %

Opis kryterium - „Cena” - cena brutto za całość dostawy określonej w przedmiocie zamówienia podana przez Wykonawcę w formularzu oferty.

3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę za realizację przedmiotu zamówienia określonego w pkt V SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 1 do SWZ.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt 1, składa każdy z Wykonawców.
3. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 – 2 należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej – tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty następujące dokumenty:
a) wypełniony formularz oferty zgodnie ze wzorem znajdującym się w Rozdziale III SWZ;
b) pełnomocnictwo do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik. Pełnomocnictwo musi być złożone w takiej samej formie jak oferta, tj. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej przez osobę uprawnioną podpisem zaufanym łub osobistym. Zamawiający dopuszcza złożenie elektronicznej kopii (skanu pełnomocnictwa) sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia notarialnego, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego. W przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu;

Dokumenty należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.
2. Nie dopuszcza się uczestniczenia któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w więcej niż jednej grupie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Niedopuszczalnym jest również złożenie przez któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, równocześnie oferty indywidualnej oraz w ramach grupy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z tych Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu z postępowania.
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie , o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, składa każdy z Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-10 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma zakupowa Portalu e-Usług SMART PZP pod adresem: https://ezamowienia.krus.gov.pl/krus_bydgoszcz

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-10 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-09

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Wykonawca określi cenę za realizację przedmiotu zamówienia ściśle według zapisów zawartych w Formularzu oferty – Rozdział III SWZ”.
2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę obejmującą przedmiot zamówienia.
3. Cenę oferty brutto stanowi łączny koszt wykonania całości przedmiotu zamówienia. Wartość ta obejmuje wszystkie koszty jakie Zamawiający poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.
4. Cena musi być podana w złotych polskich (PLN) oraz wyrażona liczbowo i słownie, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zgodnie z powszechnie przyjętym systemem rachunkowości). Cena ta będzie brana pod uwagę przez Komisję Przetargową w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.
5. Cena określona przez Wykonawcę powinna zawierać w sobie wszystkie koszty mogące powstać w okresie ważności umowy, a także uwzględniać inne opłaty i podatki wynikające z realizacji umowy, jak również ewentualne upusty i rabaty.
6. Stawka podatku VAT jest określona zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.).
7. Cena podana w ofercie jest ostateczna i nie może ulec zmianie w trakcie realizacji umowy.
8. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.
9. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, dla celów zastosowania kryterium ceny, Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć. Wykonawca w ofercie informuje Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, oraz wskazuje nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania i wartość towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego bez kwoty podatku, a także wskazuje stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedza Zamawiającego będzie miała zastosowanie.
10. Wykonawca, którego oferta została wybrana, ma obowiązek zawrzeć umowę na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących Rozdział II SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty.
11. Zamawiający zawrze umowę w terminie zgodnym z art. 308 ust 2 ustawy Pzp.
12. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 2, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę.
13. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy.
14. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do:
1) wskazania osób podpisujących umowę oraz osób upoważnionych do kontaktów w związku z realizacją umowy, podania adresu poczty elektronicznej z którego będą wysyłane faktury, korekty faktur oraz duplikaty do Zamawiającego.
15. Zamawiający informuje, że wykluczy z postępowania Wykonawcę podlegającego wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).
NAJNOWSZE ZLECENIE
Szukam pomocy domowej - Somonino
 • Lokalizacja zleceniapomorskie
 • Data dodania05-02-2023
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Szukam gosposi do zajmowania się domem. Zakres prac: sprzątanie, pranie, gotowanie, zakupy, odbieranie dzieci z przedszkola/szkoły, 5 dni w tygodniu 6h lub 8 h dziennie. Samochód do dyspozycji, miejsce pracy Somonino. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI